КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДСТАВ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТВАРИНУ

  • O. A. Ustymenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-5169-0123
Ключові слова: тварина, право власності, припинення, знищення, воля власника.

Анотація

у статті проведено аналіз підстав припинення права власності на тварину та запропонована їх класифікація. З урахуванням положень класичної цивілістичної доктрини окремий акцент зроблено на класифікації підстав припинення права власності на тварину внаслідок її знищення. Зроблено пропозиції внесення змін до законодавства з урахуванням висновків, сформульованих внаслідок огляду стану чинного національного законодавства.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

O. A. Ustymenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Харченко О. С. Підстави припинення права власності: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Харченко Олеся Степанівна ; НДІ приватного права і підприємництва АПН України. – К., 2007. – 205 с.

Право власності в Україні : навч. посіб. / О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, О. А. Підопригора та ін.; За заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.

Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.

Ромовська З. В. Українське цивільне право. Право власності: підручник. – К. : Алета ; ЦУЛ, 2011. – 246 с.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 5: Право власності та інші речові права / За ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Лисяк Л. С., 2011. – 624 с.

Забаштанський Д. Живий «контрабас» / Д. Забаштанський // Вісник міністерства доходів і зборів України. – 2014. – № 7 (769). – С. 68–71.

Про захист суспільної моралі: Закон України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Том 1. – Ст. 2736.

Метельова Т. Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей: між демократизацією та дегуманізацією (на прикладі зоозахисних реалій України та Євросоюзу / Т. Метельова // Віче. – 2012. – № 2. – С. 26–29.

Про мисливське господарство та полювання: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 18. – Ст. 132.

Про охоронну діяльність: Закон України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 30. – Ст. 1099.

Про Національну поліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40–41. – Ст. 379.

Цивільне право: підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х.: Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.

Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3589.

Про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 року № 1350 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 89. – Ст. 3274.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Ustymenko, O. A. (2017). КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДСТАВ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТВАРИНУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 123-126. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9705
Номер
Розділ
Цивільне право та процес