ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ДЖЕРЕМІ БЕНТАМА

  • O. M. Holovko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8969-3517
Ключові слова: філософія права, філософія історії, користь, лібералізм, демократія, кодифікація, судочинство.

Анотація

статтю присвячено аналізу історико-правових поглядів видатного англійського філософа права, юриста і соціолога Дж. Бентама. Як родоначальник доктрини утилітаризму він звертався до історико-правових проблем для обґрунтування своїх теоретичних положень. Вчений сформулював новий понятійний апарат права на підставі поняття користі. Розглянуто погляди Дж. Бентама щодо історії цивільного права та кримінального права, а також історію судочинства.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

O. M. Holovko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри державно-правових дисциплін
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

The philosophy of history /edited by Patrick Gardiner. – London; New York: Oxford University Press, 1974. – 224 p.

Гегель Г. В. Ф. Философия истории. – М.: Соцэкгиз, 1935. – 424 с.

Бабкін В. Д., Радов Г. О. Бентам // Юридична енциклопедія: В 6 т. – Т.1. – С. 221-222.

Левенсон П. Я. Иеремия Бентам. Его жизнь и общественная деятельность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bookol.ru/dokumentalnaya_literatura_main/biografii_i_memuaryi/168922/fulltext.htm

Пилинкевич Н. И. История философии права // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. – К.: Либідь, 2011. – Кн.1/Уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий; за ред. І. С. Гриценка. – С.101-306.

Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://books.google.com.ua/books?hl=ru&id=HwW1qgS-2QYC&oi=fnd&pg

Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства // Избранные сочинения. В 3 т. Пер. А. Н. Пыпина и А. Н. Неведомского с предисл. Ю. Г. Жуковского. – СПб., 1807. – С. 1-315.

Ипполитова А. Г. Идеи совершенствования пенитенциарной системы в концепции Джереми Бентама // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2012. – Т. 14. – №3. – С. 183-186.

Сиома Н. А. Проблема фиктивных сущностей в философии права Джереми Бентама //Вестник Волгогр. ун-та. Сер. 7: Философия. – 2013. – №1 (19). – С. 117-123.

Бентам И. Основные начала гражданского кодекса //Избранные сочинения. – Т. 1. – С.317-470.

Покровский П. А. Бентам и его время / П. А. Покровский. – Пг.: Тип. А. Э. Коллинс, 1916. – Разд. паг.

Бентам И. Руководящие начала конституционного кодекса для всех государств / И. Бентам [пер. с англ.]. – СПб., 1907. – Разд. паг.

Бентам И. Основные начала уголовного кодекса // Избранные сочинения. – Т. 1. – С. 471-678.

Головко О. М. Участь адміністративно-поліцейського апарату, органів самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): монографія / Головко О. М. – Харків: СІМ, 2005. – 176 с.

Бентам И. О судоустройстве. Изл. О. Книрим. – СПб.: Тип. Правит. Сената, 1860. – 255 с.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Holovko, O. M. (2017). ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ДЖЕРЕМІ БЕНТАМА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 34-37. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9676
Номер
Розділ
Історія держави і права