ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ІМАНУЇЛА КАНТА ПРО ЗАКОНОМІРНОСТІ ІСТОРИКО-ПРАВОВОГО ПРОЦЕСУ

  • O. M. Holovko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8969-3517
Ключові слова: ноумен, феномен, право внутрішнє, право зовнішнє, категоричний імператив, суспільний антагонізм, приватне право, еволюція в праві

Анотація

Філософська система Імануїла Канта є однією з найбільш складних і довершених в історії філософії. Особливу увагу мислитель приділив проблемам філософії права і філософії історії, найперше, філософії історії права і держави. Кант розглядав історико-правовий процес з позицій теорії природного права. Він поставив питання про необхідність пошуку закономірностей в розвитку права і держави та застосування філософськи-правових методів щодо дослідження подій історії права і держави. Напрямом історико-правового процесу мислитель визначив забезпечення свободи людини і суспільства. Правовою формою досягнення цього є становлення правового громадянського суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. M. Holovko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри державно-правових дисциплін
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна
angoloveko@karazin.ua

Посилання

Мироненко О. М. Кант Іммануїл. Юридична енциклопедія: В 6 т. Т.3. С.34-35.

Кант И. Метафизика нравов в двух частях. 1797. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1965 (Философское наследие). Т.4. С.107-438.

Берковский Й. Философия истории Канта в современном прочтении. Философские науки. 1997. №3-4. С.121-143.

Цицерон М. Т. О законах. Философские трактаты. Електронний ресурс: Режим доступу: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1414880001.

Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане: Электронная библиотека «Гражданское общество». URL. Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.civisbook.ru.

Гринишин Д. М., Калинников Л. А. И. Кант о сущности человеческого общества и его истории. С.22: Електронний ресурс: Режим доступу: //http: journals.kantiana.ru.

Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? Електронний ресурс: Режим доступу: http://iphras.ru.

Четвернин В. А. Современные концепции естественного права. М.: Наука, 1988. 144 с.

Серьогін В. О. Право на недоторканність приватного життя у конституційно-правовій теорії та практиці: монографія. Х.: ФІНН, 2010. 608 с.

Кант И. Рецензия на книгу И. Г. Гердера «Идеи философии истории»: Електронний ресурс: Режим доступу: //http: bookuchedia.com.

Wilkins B. T. Teleology in Kant’s Philosophy of History. History and Theory. 1966. Vol.5, No 2. P.172-185.

Лицук А. А. Философия истории Иммануила Канта и Иоганна Готдиба Фихте: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Екатеринбург, 2000. 19 с.

Kain P. J. Kant’s Political Theory and Philosophy of History. Clio. Vol. 18. 1999. P.325-345. P.342-343. Електронний ресурс: Режим доступу: http: //scolarcommons.scu.edu/phi

Пилинкевич Н. И. История философии права. Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. К.: Либідь, 2011. Кн.1/Уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий; за ред. І. С. Гриценка. С.101-306.

Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности: Основы эмоциональной психологии //Петражицький Л. Й. Вибрані праці: У 2 кн. К.: Либідь, 2011. Кн.1 /Уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий; за ред. І. С. Гриценка. 448 с.

Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу: Курс лекцій. Х.: Факт, 2001. 384 с.

Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Holovko, O. (2019). ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ІМАНУЇЛА КАНТА ПРО ЗАКОНОМІРНОСТІ ІСТОРИКО-ПРАВОВОГО ПРОЦЕСУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 26-33. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-03