ОСОБЛИВОСТІ ВИКУПУ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

  • Олена Устименко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0009-0004-9625-9347
Ключові слова: викуп, право власності, пам’ятка культурної спадщини, припинення права

Анотація

Вступ. Надзвичайно важливу роль у становленні України як самостійної європейської держави відіграє підвищення рівня культурної самосвідомості її громадян, й окрему ланку в цьому процесі займає належне законодавче врегулювання здійснення права власності на пам’ятки культурної спадщини. Аналіз нормативно-правових актів, що врегульовують правовий статус та обіг пам’яток культурної спадщини, свідчить про певну фрагментарність, суперечливість та наявність колізій. На сьогоднішній день проблема правового регулювання окремих аспектів припинення права власності на пам’ятки культурної спадщини є доволі актуальною також і в доктринальному аспекті. Недостатня кількість у цивілістичній науці окремих спеціальних досліджень пам’яток культурної спадщини в якості об’єктів права власності свідчить про корелятивний зв’язок з відповідною законодавчою невизначеністю та водночас підкреслює нагальну практичну значущість таких теоретичних досліджень. Метою дослідження є з’ясування особливостей особливості викупу пам’яток культурної спадщини.

Короткий зміст основних результатів дослідження. Оскільки у відповідній статті ЦК законодавець оперує терміном «власник», а Закон України «Про охорону культурної спадщини» також не містить прямої вказівки суто на право приватної власності, а, навпаки, вказує, що пам’ятки можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності, зроблено висновок про те, що можливий примусовий викуп не тільки пам’яток, що перебувають у праві приватної власності. Акцентовано увагу на тому, що позов може бути пред’явлено тільки власнику пам’ятки культурної спадщини, а не її володільцю або користувачу та вказано на потребу доведення причинно-наслідкового зв’язку між діями або бездіяльністю власника пам’ятки культурної спадщини та її пошкодженням або знищенням. В свою чергу, орган охорони культурної спадщини має аргументувати та обґрунтувати наявність невідкладної необхідності, за якої позов про викуп пам’ятки культурної спадщини подається без попередження її власника. 

Висновок. На сьогодні у правовому регулюванні відносин, об’єктом яких виступають пам’ятки культурної спадщини, спостерігається певна невизначеність. Аналіз основних аспектів означеної підстави припинення права власності дозволяє стверджувати про наявність «взаємопроникнення» норм приватного та публічного права, оскільки притаманний цивільному праву диспозитивний метод правового регулювання стосується лише окремих аспектів обігу пам’яток культурної спадщини, наприклад, підстав набуття права власності на неї. Натомість імперативи публічного права в більшій мірі поширюються на правовідносини, об’єктом яких виступають пам’ятки культурної спадщини, зокрема, коли мова йде про їх викуп – сам примусовий характер такого викупу, визначення викупної ціни за рішенням суду при недосягненні згоди сторонами тощо.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2024-05-28
Цитовано
Як цитувати
Устименко, О. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ВИКУПУ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (37), 119-124. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2024-37-13
Розділ
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право