Європейські стандарти та законодавство України щодо участі громадських об’єднань у прийнятті рішень на місцевому рівні

Ключові слова: громадські об’єднання, громадянське суспільство, інституції громадянського суспільства, законодавство України, міжнародні норми та стандарти участі громадян

Анотація

Вступ. Статтю присвячено дослідженню правового регулювання участі громадських об’єднань у прийнятті суспільно важливих рішень на місцевому рівні. Акцентовано увагу на проблематиці нормативно-правового регулювання цього питання в Україні в аспекті євроінтеграції. Мета дослідження полягає у тому, щоб розкрити особливості та з’ясувати проблемні питання законодавчого закріплення участі громадських об’єднань у процесі прийняття рішень на місцевому рівні. Для вирішення поставлених мети та завдань використано такі методи наукового дослідження, як логіко-семантичний, системно-структурний, формально-юридичний, порівняльно-правовий та ін.

Короткий зміст основних результатів дослідження. Розглянуто міжнародні норми і стандарти залучення громадськості до процесів прийняття рішень загальнодержавного та місцевого характеру. Проаналізовані міжнародні договори та акти, якими встановлено та розкрито вищезазначені стандарти. Акцентовано увагу на нормах законодавства України, якими закріплено як загальні засади, так і окремі форми участі громадських об’єднань у прийнятті суспільно важливих рішень на місцевому рівні.

Висновки. Наголошено на наявності низки невирішених проблем щодо нормативно-правового регулювання форм участі громадських об’єднань та інших інституцій громадянського суспільства у вирішенні питань місцевого значення, які мають бути вирішені шляхом внесення змін до чинного законодавства та прийняття нових законів України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Ротар Н. Ю. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду : монографія. Чернівці : Рута, 2007. 472 с.

Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади: від 16 листопада 2009 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_946#n2 (дата звернення: 08.06.2022).

Рекомендація Rec(2001)19 Комітету міністрів Ради Європи про участь громадян у місцевому публічному житті : від 6 грудня 2001 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_739#Text (дата звернення : 08.06.22).

Рекомендація CM/Rec(2018)4 Комітету міністрів державам-членам щодо участі громадян у місцевому публічному житті : від 21 березня 2018 р. URL : https://rm.coe.int/recommendation-cmrec-2018-4-participation-of-citizens-ukr/168097ed39 (дата звернення : 08.06.22).

Joint Guidelines on Freedom of Association : dated 1 January 2015. URL: https://www.osce.org/odihr/132371 (date of the application : 09.06.2022).

Рекомендація CM/Rec(2007)14 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам (Щодо створення та діяльності неурядових організацій) : від 10 жовтня 2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_937#Text (дата звернення : 09.06.2022).

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 1 липня 2010 р. № 2411-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text (дата звернення : 11.06.2022).

Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 р. № 4572-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text (дата звернення : 11.06.2022).

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text дата звернення : 11.06.2022).
Опубліковано
2023-02-01
Цитовано
Як цитувати
Зубенко, Г. (2023). Європейські стандарти та законодавство України щодо участі громадських об’єднань у прийнятті рішень на місцевому рівні . Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (33), 52-59. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/21560