Європейське управління як інститут конституційного права Європейського Союзу

Ключові слова: європейське право, конституційне право ЄС, європейське управління, належне управління, багаторівневе управління

Анотація

Вступ. У статті розглянуто одне з найважливіших питань конституціоналізації права ЄС, а саме процеси внутрішньої структуризації конституційного права даного наддержавного утворення. Автор обґрунтовує думку про те, що разом із розширенням компетенції ЄС та зміцненням процесів міждержавної інтеграції в межах конституційного права ЄС поступово викристалізовується інститут європейського управління. У системі конституційного права ЄС цей інститут займає місце, аналогічне тому, що в національних правових системах посідає інститут форми правління. Інститут європейського управління відображає modus operandi (з лат. «метод дії») ЄС як наднаціонального утворення, котре має істотну специфіку щодо інституційно-функціональної організації та механізму розробки й реалізації владних рішень. Процес формування європейського управління та наповнення його специфічним змістом відбувається в рамках загального процесу «встановлення політико-правових стандартів», котрі ґрунтуються на новітніх досягненнях політико-правової теорії та практики і відображають найвищі вимоги до якості управлінської діяльності та рівня забезпечення прав і свобод громадян ЄС.

Короткий зміст основних результатів дослідження. На сьогодні Європейським Союзом накопичено значний досвід реформування та вдосконалення публічного управління та публічної служби, хоча ці сфери не підпадають під безпосереднє регулювання acquis communautaire. Тож на сьогодні надбання у сфері організації публічного управління та публічної служби переважно має вигляд «м’якого права» і «м’яких стандартів» ‒ Білих книг та комунікацій Європейської Комісії, рекомендацій конференцій міністрів, відповідальних за питання державного управління та/чи голів департаментів державних служб тощо. Системний аналіз законодавства ЄС дозволяє стверджувати, що найбільш суттєвими відмітними рисами європейського управління є те, що воно ґрунтується на принципах належного й багаторівневого (у т.ч. мережевого) управління, верховенства права та поваги до прав людини. Спочатку європейське управління мало характер міжгалузевого принципу, що визначав порядок організації та діяльності органів публічної влади в межах ЄС у всіх сферах функціонування публічної адміністрації, однак після прийняття Хартії основних прав ЄС та надання їй сили установчих договорів ЄС (тобто надання їй, по суті, статусу складової частини неписаної конституції ЄС), де одним із основних прав людини визнається право на належне управління, цей принцип фактично виведено на рівень засад конституційного права ЄС.

Висновок. Обґрунтовано висновок про те, що європейське управління з точки зору конституційного права ЄС означає належне, багаторівневе, підпорядковане праву і «праволюдне» управління. Трансформація концепції європейського врядування в правову систему ЄС є яскравим прикладом конституціоналізації даного наддержавного утворення. У системі конституційного права ЄС європейське управління як політико-правова концепція перетворилося на фундаментальний конституційний принцип, одну із засад конституційного ладу ЄС. Курс України на євроінтеграцію зумовлює необхідність повної імплементації вимог європейського управління у політико-правову практику та національне законодавство.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Європейський досвід державного управління: курс лекцій / за заг. ред. О.Ю. Оболенського, С.В. Сьоміна, А.О. Чемериса, С.В. Загороднюка, О.Л. Приходько, Л.О. Воронько. Київ: Вид-во НАДУ, 2007. 76 с.

Європейське врядування: Біла Книга. COM(2001) 428. URL: https://pravo.org.ua/files/konstutyc/WHITE_BOOK_UKR_REV.pdf (Дата доступу: 21.06.2022).

Gisselquist R. M. Good Governance as a Concept, and Why This Matters for Development Policy. Working Paper No. 2012/30. United Nation University; World Institute for Development Economic Research. URL: https://www.researchgate.net/publication/239810900_Good_Governance_as_a_ Concept_and_Why_This_Matters_for_Development_Policy (Дата доступу: 21.06.2022).

Бовдунов А. Евросоюз: многоуровневое управление и региональная интеграция. URL: http://konservatizm.org/konservatizm/sociology/0509090955 44.xhtml (Дата доступу: 21.06.2022).

Declaration on the occasion of the 50th anniversary of the signature of the Treaties of Rome (Berlin Declaration). 25 March 2007. URL: https://www.cvce.eu/ en/obj/berlin_declaration_25_march_2007-en-e50a51f2-bb73-4d7c-873f-adc6d93adc71.html (Дата доступу: 21.06.2022).

The Committee of the Regions’ White Paper on multi-level governance. 17 and 18 June 2009. URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/ documents/regi/dv/cdr89-2009_/cdr89-2009_en.pdf (Дата доступу: 21.06.2022).

Resolution of the Committee of the Regions on the Charter for Multilevel Governance in Europe. 3 April 2014. Official Journal of the European Union. 2014. C 174/01. P. 1–4.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: міжнародний договір від 30.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Дата доступу: 21.06.2022).

Договір про Європейський Союз від 07.02.1992 (текст зі змінами та доповненнями від 13.12.2007). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_ 029#Text (Дата доступу: 21.06.2022).

Bomberg T., Peterson T. Decision-Making in the European Union. New York: Palgrave, 1999. 352 p.

Borzel T. Organizing Babylon ‒ on the Different Conceptions of Policy Networks. Public Administration. 1998. Vol. 76. № 2. P. 254.

Commission of the European Communities (2014a) ‘Communication: A New EU Framework to Strengthen the Rule of Law’. COM(2014) 158 Final. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0158:FIN: EN:PDF (Дата доступу: 21.06.2022).

Case 294/83 Parti écologiste ‘Les Verts’ v European Parliament [1986] ECR 1986-01339. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri =CELEX%3A61983CJ0294 (Дата доступу: 21.06.2022).

Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (станом на 30.03.2010). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text (Дата доступу: 21.06.2022).

Господство права и правосудие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах: доклад Генерального секретаря ООН от 23.08.2004. URL: https://undocs.org/ru/S/2004/616 (Дата доступу: 21.06.2022).

Хартія основних прав Європейського Союзу від 07.12.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text (Дата доступу: 21.06.2022).
Опубліковано
2023-01-27
Цитовано
Як цитувати
Серьогін, В. (2023). Європейське управління як інститут конституційного права Європейського Союзу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (33), 28-43. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/21558