ПРАВО НА НАЛЕЖНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ОСОБИ: ДОСВІД ЄС

  • Тетяна Кагановська Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4427-2038
  • Віталій Серьогін Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1973-9310
Ключові слова: права людини і громадянина; конституційний статус особи; врядування; управління; адміністрування; належне управління; належне адміністрування, Європейський Союз.

Анотація

Вступ. Дослідження вітчизняних правників у сфері належного управління здебільшого орієнтовані на організацію роботи апарату публічної влади, тоді як «людський вимір» здебільшого залишається поза межами наукового дискурсу, що не відповідає тим викликам, котрі стоять перед Україною в умовах європейської інтеграції. Загалом, реформи в сфері публічного адміністрування повинні отримати більш чітке гуманістичне спрямування, для чого потрібно перевести їх у площину правового статусу особи. Одним із важливих завдань на цьому шляху є рецепція в національну правову систему права на належне адміністрування, закріплене в Хартії основних прав ЄС. Така рецепція потребує належної доктринальної бази. Метою даної статті є визначення юридичної природи права на належне адміністрування, його змісту та обсягу, місця в системі основних прав особи, а також його взаємозв’язку з концепціями належного управління та належного адміністрування.

Короткий  зміст  основних  результатів  дослідження. Функціонування адміністрації (насамперед, виконавчої влади та її підсистем, а також органів місцевого самоврядування) є фундаментальним для визначення якості демократичної системи в цілому. У загальних рисах можна сказати, що якість адміністративного функціонування визначається виконанням належної адміністративної практики (яка включає дотримання основних прав) або, навпаки, наявністю неналежного управління.

Належне адміністрування розвивалося в адміністративно-правовій теорії та практиці в рамках загальної концепції належного управління, що включає ефективну та демократичну владу з одночасною реалізацією суспільних інтересів і гарантованими правами сторонам на захист в адміністративних справах. Принцип належного адміністрування виник у прецедентному праві Суду ЄС і Суду першої інстанції та ґрунтується на існуванні Союзу, який керується верховенством права та висуває критерій якості функціонування чиновницького апарату.

Вперше на нормативно-правовому рівні право на належне адміністрування було закріплене в статті 41 Хартії основоположних прав ЄС. Цей документ, новаційний як за переліком прав, які в ньому закріплені. Прийняття Хартії можна розглядати як вирішальний крок у кодифікації права на належне адміністрування конституційному праві ЄС. Це право стосується не лише громадян ЄС, а будь-якої особи, яка контактує з відповідними установами.

У законодавстві ЄС немає чіткого визначення принципу належного адміністрування. Цю концепцію неодноразово використовували як Суд першої інстанції, так і Суд ЄС, але прецедентне право все ще не має чіткої форми. За даних умов конкретний зміст права на належне адміністрування значною мірою визначається через прецедентну практику судів ЄС. При цьому зміст і обсяг права на належне адміністрування за статтею 41 ХОПЄС істотно відрізняється від того, що охоплюється концепцією належного адміністрування.

Висновки. Концепція належного адміністрування є похідною від концепції належного управління і є його продовженням у процедурних аспектах діяльності органів публічної влади, передусім тих, що здійснюють виконавчо-розпорядчі повноваження. Право на належне адміністрування ґрунтується на концепції належного адміністрування і являє собою інтеграцію даної концепції в основи правового статусу особи. У найбільш загальному плані право на належне адміністрування можна розуміти як метанорму, яка, з одного боку визнає за особою суб’єктивне право бути керованою належним чином, а з іншого ‒ вимагає від тих, хто має владу, поважати права людини та виконувати відповідні вимоги під час ведення публічних справ. Пересічні громадяни є не пасивними адресатами рішень і дій з боку влади, а натомість мають претензії на те, щоб ними керували певним чином, що сприяє реалізації прав людини.

Хартія основоположних прав ЄС стала першим у світі документом конституційно-правового характеру, котрий офіційно визнав і закріпив право на належне адміністрування як невід’ємний елемент основ правового статусу особи. Втім розробники Хартії підійшли до нормативного закріплення цього права вельми прагматично: до статті 41 увійшли тільки ті змістовні елементи даного права, котрі мають процедурний характер і можуть бути захищені шляхом звернення до юрисдикційних органів. Зміст і обсяг права на належне адміністрування невпинно уточняється й конкретизується прецедентною практикою судових установ ЄС і має тенденцію до розширення.

Правомочності, передбачені статтею 41 Хартії основоположних прав ЄС, стосуються тільки суб’єктів ЄС, однак держави-члени теж визнають і забезпечують право на належне адміністрування на рівні національного законодавства. Україна як держава-кандидат у члени ЄС, хоч і не використовує термін «належне адміністрування» в своїй національній системі права, але вже намагається втілювати відповідну концепцію в адміністративному законодавстві. Водночас невирішеним залишається питання про офіційне визнання права на належне адміністрування в Україні одним з основних політичних прав громадян України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Тетяна Кагановська, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України

Віталій Серьогін, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри конституційного і муніципального права
доктор юридичних наук, професор
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна
v.a.seryogin@karazin.ua

Посилання

Levitsky S. First Take: Paradoxes of Peruvian Democracy. Political bust amid economic boom? ReVista. Harvard Review of Latin America. 2014. Vol. XIV. № 1. URL: https://revista.drclas.harvard.edu/first-take-paradoxes-of-peruvian-democracy-revista/

Addink H. Democracy and Good Governance. In: H. Addink (Ed.), Good Governance: Concept and Context (pp. 91-96). Oxford, United Kingdom; New York, NY: Oxford University Press, 2019. https://doi.org/10.1093/oso/9780198841159.003.0006

Herasymiuk K., Martselyak O., Kirichenko Y., Zhmur N., Shmalenko I. Principles of integrity and good governance in public administration. International Journal of Management. 2020. Vol.11. Issue 4. P. 545-555. URL: t http://iaeme.com/Home/issue/IJM?Volume=11&Issue=4

Kovač P., Tomaževič N., Leben A., Aristovnik A. Reforming public administration in Slovenia: between theory and practice of good governance and good administration. International Journal of Public Policy. 2016. Vol. 12, Nos. 3/4/5/6. Р. 130-148.

Korpić I. Good administration and good governance as the key elements of the European administrative space. URL: https://www.academia.edu/10728682/GOOD_ADMINISTRATION_AND_GOOD_GOVERNANCE_AS_THE_KEY_ELEMENTS_OF_THE_EUROPEAN_ADMINISTRATIVE_SPACE

Reif L.C. The Ombudsman, good governance and the international human rights system. Springer, 2004. 444 p.

Becht M., Bolton P., Röell A. Corporate Governance and Control. Handbook of the Economics of Finance. Vol. 1, Part A. / ed. by G. M. Constantinides, M.Harris, R.M. Stulz. Amsterdam: Elsevir, 2003. P. 1-109. URL: https://doi.org/10.1016/S1574-0102(03)01005-7 .

Srivastava M. Good governance ‒ concept, meaning and features: a detailed study. December 26, 2009. URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1528449.

Levi-Faur D. Oxford Handbook of Governance. New York: Oxford University Press, 2012. 803 р.

Bartolini S. New Modes of European Governance: An Introduction. New Modes of Governance in Europe: Governing in the Shadow of Hierarchy / A. Heritier, M. Rhodes (eds). New York: Palgrave Macmillan, 2011. P. 1-18.

Governance and development. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee. Brussels, 20.10.2003 COM(2003) 615 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0615:FIN:EN:PDF

Shapiro M. Administrative law unbounded: Reflections on government and governance. Indiana Journal of Global Legal Studies. 2001. Volume 8. Issue 2. Р. 369-377.

The SAGE Handbook of Governance / Bevir, M. (ed.). Los Angeles: Sage, 2011. 576 p.

Bakhov S. Dialogue of cultures in multicultural education. World Appliated Sciences Journal. 2014. Vol. 29(1). P. 106-109. URL: https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.29.01.13775

Public sector management, governance and sustainable human development. United Nations Development Programme (1996). URL: https://digitallibrary.un.org/record/1488267

Governance for sustainable human development : a UNDP policy document (1997). URL: https://digitallibrary.un.org/record/492551?v=pdf .

United Nations Development Programme (1997). URL: https://digitallibrary.un.org/record/262370?v=pdf

Worldwide Governance (2014). Available at: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home (Access on January 3, 2015)

Landellmills P., Serageldin I. Governance and the external factor. World Bank Economic Review. 1991. Volume 5. Issue suppl_1. P. 303-320. URL: https://doi.org/10.1093/wber/5.suppl_1.303

Johnston M. Good governance: Rule of law, Transparency and accountability. New York: Colgate University, 2004. URL: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010193.pdf

Dev Raj Dahal. The Challenge of Good Governances. Kathmandu: Centre for Governance and Development Studies, 1996. 78 p.

Donohue J. What is good corporate governance? 9 characteristics (with examples). Diligent. March 28, 2024. URL: https://www.diligent.com/resources/blog/what-constitutes-good-governance

Preti B. C. Contemporary South Asia, Good Governance in South Asia. New Delhi: Kaling publication, 2004. 304 p.

Погребняк С. Концепції good governance та good administration (міжнародний, європейський та національний досвід). Філософія права і загальна теорія права. 2012. № 1. С. 177-190.

Серьогін В.О. Європейське управління як інститут конституційного права Європейського Союзу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2022. Вип. 33. С. 28-43. URL: https://doi.org/10.26565/2075-1834-2022-33-03

Європейське врядування: Біла Книга. COM(2001) 428. URL: https://pravo.org.ua/files/konstutyc/WHITE_BOOK_UKR_REV.pdf.

Dahl R. A. Can international organizations be democratic? A skeptic’s view. Democracy’s Edges / I. Shapiro, C. Hacker-Cordon (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 19–36.

Wilde P. de, Leupold A., Schmidtke H. Introduction: the differentiated politicisation of European governance. West European Politics. 2016. Vol. 39(1). P. 3-22.

Ancheş D.-I. The issue of the European governance. Cross-Border Journal for International Studies. 2016. № 1. Р. 7-25.

The Committee of the Regions’ White Paper on multilevel governance, 17 and 18 June 2009. URL: http://web.cor.europa.eu/epp/Ourviews/Documents/White%20Paper%20on%20MLG.pdf

Stocktaking on the notions of «Good Governance» and «Good Administration»: European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) ; Strasbourg, 8 April 2011, Study № 470/2008, CDL-AD(2011)009. URL: http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD%282011%29009-e.pdf .

Ponce Solé J. El derecho a la buena administración, la discrecionalidad administrativa y la mejora de la gestión pública. Revista da Procuradoria-Geral do Município de Juiz de Fora . 2012. Año 2. № 2. Р. 305-310.

CJCE judgment of 31 March 1992, Burban, case C-255/90 P. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c22a6b4c-a619-471e-9230-3e334f2b3995.0002.03/DOC_2&format=PDF

CJCE judgment of 15 October 1987, Heylens, case C-222/86. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8eb743f8-aed6-4bf0-8dd0-14e3ab70a072.0002.06/DOC_2&format=PDF

CJCE judgment of 18 October 1989, Orken, case 374/87. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f84a7839-ab03-4e35-9c6c-63d4e5e73fc5.0002.03/DOC_2&format=PDF

Court of First Instance judgments of 18 September 1995, case T-167/94 Nölle [1995] ECR II-2589. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994TJ0167

Court of First Instance judgments of 9 July 1999, case T-231/97 New Europe Consulting and others [1999] ECR II-2403. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997TJ0231

Castro A. Buen gobierno, derechos humanos y tendencias innovadoras en el derecho público. Buen Gobierno y Derechos Humanos / A. Castro (ed). Lima: Facultad de Derecho PUCP – Idhepucp, 2014. Р. 17-22. URL: https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/110666/2014-Buen%20gobierno%20y%20derechos%20humanos.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ponce Solé J. Good administration and European Public Law. The fight for quality in the field of administrative decisions. European Review of Public Law. 2002. Vol. 14. № 4. Р. 1503–1544.

Castro A. Legalidad, buenas prácticas administrativas y efi cacia en el sector público. Buen Gobierno y Derechos Humanos / A. Castro (ed). Lima: Facultad de Derecho PUCP – Idhepucp, 2014. Р. 243-269. URL: https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/110666/2014-Buen%20gobierno%20y%20derechos%20humanos.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ponce Solé J. El derecho a la buena administración y la calidad de las decisiones administrativas. Buen Gobierno y Derechos Humanos / A. Castro (ed). Lima: Facultad de Derecho PUCP – Idhepucp, 2014. Р. 85-120.

Constitution of Finland 1999 (rev. 2011). URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Finland_2011

Charter of Fundamental Rights of the European Union (2012/C 326/02). URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT

Judgment of the Court (Second Chamber) of 25 June 2020. HF v European Parliament. Case C-570/18 P. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0570

Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 24 October 1996.

Commission of the European Communities v Lisrestal and others. Case C-32/95 P. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0032

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 21 September 2000. Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.ª v Commission of the European Communities. Case C-462/98 P. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998CJ0462

Judgment of the Court (Second Chamber) of 26 July 2017.

Moussa Sacko v Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano. Case C-348/16. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0348

Order of the Court (Eighth Chamber) of 21 February 2022. OZ v European Investment Bank. Case C-558/17 P-DEP. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CO0558

Judgment of the Court of 10 July 2001. Ismeri Europa Srl v Court of Auditors of the European Communities. Case C-315/99 P. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0315

Judgment of the Court (First Chamber), 22 November 2012. M. M. v Minister for Justice, Equality and Law Reform and Others. Case C 277/11. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0277

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 28 November 2013. Council of the European Union v Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran. Case C-348/12 P. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0348

Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 18 June 2020. European Commission v RQ. Case C-831/18 P. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0831

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 18 February 2016. Council of the European Union v Bank Mellat. Case C-176/13 P. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0176

Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 10 May 2007. SGL Carbon AG v Commission of the European Communities. Case C-328/05 P. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62005CJ0328

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 29 February 2016. Schenker Ltd v European Commission. Case T-265/12. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012TJ0265

Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) of 20 April 1999. Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV, DSM. Case T-305/94. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994TJ0305

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 29 June 2010. European Commission v Technische Glaswerke Ilmenau GmbH. Case C-139/07 P. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CJ0139

Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) of 20 April 1999. Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV, DSM. Case T-305/94. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994TJ0305

Judgment of the Court (Third Chamber) of 14 February 2008. Varec SA v Belgian State. Case C-450/06. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62006CJ0450

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 29 July 2019. Inter-Environnement Wallonie ASBL and Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL v Conseil des ministres. Case C-411/17. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0411

Judgment of the Court of 15 June 1994. Commission of the European Communities v BASF AG, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, DSM NV, DSM Kunststoffen BV, Hüls AG, Elf Atochem SA, Société Artésienne de Vinyle SA, Wacker Chemie GmbH, Enichem SpA, Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc, Shell International Chemical Company Ltd and Montedison SpA. Case C-137/92 P. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61992CJ0137

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 10 July 2008. Bertelsmann AG and Sony Corporation of America v Independent Music Publishers and Labels Association (Impala). Case C-413/06 P. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62006CJ0413

Judgment of the Court (Second Chamber) of 21 April 2005. Pierre Housieaux v Délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Case C-186/04. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0186

Order of the Court (Eighth Chamber) of 1 October 2013. Elf Aquitaine SA v European Commission. Case C-521/09 P-DEP. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CO0521

Judgment of the Court (First Chamber) of 21 December 2016. Club Hotel Loutraki AE and Others v European Commission. Case C-131/15 P. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0131

Judgment of the Court of 29 February 1996. Commission of the European Communities v Council of the European Union. Case C-122/94. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994CJ0122

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 1 April 1993. Diversinte SA and Iberlacta SA v Administración Principal de Aduanas e Impuestos Especiales de la Junquera. Case C-260/91. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8ae55c93-1a40-4aea-8cd2-44827c809384.0002.06/DOC_2&format=PDF

Judgment of the Court of 21 November 1991. Technische Universität München v Hauptzollamt München-Mitte. Case C-269/90. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d73766a7-abdb-4401-b407-4e4fc5292398.0002.03/DOC_2&format=PDF

Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 10 May 2001. Kaufring AG and Others v Commission of the European Communities. Case T-186/97. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997TJ0186

Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 12 April 2018. Finnair Oyj v Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia. Case C-258/16. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0258

Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 26 March 2020. HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Útés Vasúttervezési Kft. and Others v Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság. Case C-496/18. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0496

Про адміністративну процедуру: Закон України від 17.02.2022 № 2073-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text

Опубліковано
2024-05-28
Цитовано
Як цитувати
Кагановська, Т., & Серьогін, В. (2024). ПРАВО НА НАЛЕЖНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ОСОБИ: ДОСВІД ЄС. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (37), 8-27. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2024-37-01