ВПЛИВ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

  • N. V. Grishina Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-2374-3838
Ключові слова: камералістика; поліція; поліцейське право; поліцеїстика; адміністративне право; європейський світогляд

Анотація

у статті висвітлено історію становлення науки поліцейського права, розуміння її сучасної сутності та формування адміністративного права в умовах євроінтеграції.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

N. V. Grishina, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Ярмиш О.Н. Поліцейське право / О.Н. Ярмиш, Ю.А. Холод // Юридична енциклопедія. – К.: Видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 2002. – Т. 4. – 638с.

Поліцейське право в Університеті Святого Володимира. у 2 кн. – кн.1 / уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – К.: Либідь, 2010. – 440 с.

Berg G.H. Handbuch des Teutschen Polizeirechts. 7 Teile / G.H. Berg. – Hannover, 1799-1809.

Аннерс Э. История европейского права. – М., 1994. – С. 275-356.

Міжнародна поліцейська енциклопедія International Police Encyciopedia: понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика : у 10 т. Т. 1. Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології / Нац. акад. внутр. справ України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, Акад. правових наук України; [відп. ред.: Римаренко Ю ., Кондратьєв Я. Ю., Шемшученко Ю. С.]. – К.: ІнЮре, 2003. – 1232 с.

Бельский К. С. Полицейское право : лекц. курс / К. С. Бельский / под ред. А. В. Куракина. – М.: Дело и сервис, 2004. – 816 с.

Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації : моногр. / А. Т. Комзюк ; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 366 с.

Мінченко О. В. Поліцейське право в системі юридичної освіти: європейська традиція та український досвід / О. В. Мінченко // Наук. вісник Нац. академії внутр. справ : наук.-теорет. журнал. – 2011. – № 5(78). – С. 294–300.

Лошицький М. В. Реаблілітація поліцейського права / М. В. Лошицький // Право України. – 2002. – № 7. – С. 95–99.

Проневич О. С. Рецепція поліцейського права: проблеми та перспективи / О. С. Проневич // Вісник Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – 2010. – № 1(48). – С. 34–43.

Старилов Ю. Н. Курс общего административного права : в 3 т. Т. 1. История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты / Ю. Н. Старилов. – М.: Норма, 2002. – 673 с.

Когут Я. М. Щодо поняття адміністративно поліцейської діяльності / Я. М. Когут // Митна справа. – 2013. – № 5(2.2). – С. 321–326.

Антологія української юридичної думки: в 6 т. Т. 5. Поліцейське та адміністративне право / [ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.; упоряд.: Ю. І. Римаренко, В. Б. Аверʼянов, І. Б. Усенко]. – К.: ВД «Юридична книга», 2003. – 600 с.

Курко М.Н., біленчук П.Д., Ярмолюк А.А. Наука поліцейського права в українському державотворенні: витоки, віхи, історіографія, сучасний стан і шляхи пріоритетного розвитку / Наше право. – №4. –К., 2005. – С. 17-22.

Опубліковано
2018-12-03
Цитовано
Як цитувати
Grishina, N. V. (2018). ВПЛИВ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 42-44. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/11815
Номер
Розділ
Історія держави і права