Аналіз міжнародного досвіду розвитку національних господарчих систем на основі економіки знань

Ключові слова: економіка знань, індекси економіки знань, концепція економіки знань,

Анотація

У статті проаналізовані основні теоретичні аспекти економіки знань, у тому числі визначенні дефініції, виділено авторами основні риси, які характеризують економіку знань та методичні аспекти її вимірювання. Надано аналіз досвіду формування економіки знань в різних країнах світу, у тому числі країнах-учасницях Європейського Союзу, Китаю, країн ах учасницях ACEAH.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аджимуратова Я. Знания на хлеб не намажешь Я. Аджимуратова. [Электронный ресурс] – Режим доступа :www.gravred.info/article/2005.html

Вовканич С. Інноватори суспільства знань. / С. Вовканич, Н. Андрусишин, О. Риндзак // Вісник НАН України. – 2009. – №10.– C. 36–45.

Геец В. М. Социально–економические трансформации при переходе к экономике знаний / В. М. Геец // Социально-экономические проблемы информационного общества / Под ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника. – Сумы : Университетская книга, 2005.– С. 16–33.

Гилбрейт Д. Экономические теории и цели общества /Д. Гилбрейт: под ред. акад. Н. Н. Иноземцева.–М. : Прогрес, 1979.– 406 с.

Гохберг Л. М. Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики»./ Л. М. Гохберг // Вопросы экономики. – 2003 – №3, C.11–17.

Давенпорт П. Канадские университеты и «экономика знаний» / П. Давенпорт // Вестник Финансовой академии . – 2000 – № 1(13).– С. 40–45.

Жарінова А. Г. Економіка знань: зміст та роль інтелекту людини в її формуванні / А. Г. Жарінова. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_28/Jarinova.pdf.

Ильяшенко С. Н. Теоретико–методологические основы оценки интеллектуального капитала / С. Н. Ильяшенко // Социально-экономический потенциал региона : монография/ под общ. ред. проф.О. Ф. Балацкого. –Сумы : Университетская книга. 2010. – C.299–319.

Іванов Ю. Б. Місце і роль економіки знань у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки/ Ю. Б. Іванов, В. .Ф. Колесниченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : tppc.econom.univ.kiev.ua/data/.../Zb24_04pdf.

Кастельс М. Информационная епоха : экономика, общество и культура /М. Кастельс – М. : ГУВШЭ. 2000. – 608 с.

Кузык Б. Н. Цивилизации: прошлое и будущее : учебник / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец.–М. : Институт экономических стратегий. 2008.– 576с.
Клейнер Б. Микроэкономика знаний и мифы современной теории. / Б. Клейнер // Высшее образование в России. – 2006 – №9. – С.21–28.

Клинова М. Человеческий капитал в Европейском Союзе: государственный и национальный контексты. / М. Клинова, Е .Сидорова. [Электронный ресурс] – Режим доступа : www/mgimo.ru/files2/2013_04/up91.pdf

Мильнер Б. З. Концепция управления знаниями в современных организациях / Б. З. Мильнер // Российский журнал менеджмента. – 2003 –№1, С.57–76.

Посилкіна О. В. Управління інтелектуальною власністю як основа інноваційного розвитку фармацевтичних підприємств / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова // Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ»Технічний прогрес та ефективність виробництва Вестник НТУ «ХПИ». – 2010 – № 6. – С. 152–156.

Пасєка С. Р. Інноваційний розвиток соціально–трудового потенціалу: аналіз, тенденції, перспективи / C. Р. Пасєка //Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки–Кіровоград : КНТУ. – 2012. – Вип. 22, ч. 1.– С. 289–296.

Семів Л. К. Регіональна економіка: людський вимір : моногр ./ Л. К. Семів. – Львів : ІРД НАН України. 2004–392 с.

Степанов Ю. Экономика знаний или интеллектуальное общество?/ Ю. Степанов // Наша власть : дела и лица. – 2006. – №10. – С.52–56.
Тофлер Э. Третья волна / Э. Тофлер–М. : Издательство АСТ.1999 – 784 с.

У Ди. Китай : движение к государству инновационного типа / У Ди // Человек и труд. –2009. –№ 7. – С.12–19.

Фам То Нга. Развитие отраслей высоких технологий в странах Восточной Азии./ Фам То Нга // Экономика и управление. – №1. – 2008. – С. 24–29.
Химченко А. Н. Особенности и перспективы становления экономики знаний /А. Н. Химченко, Т. А. Лех // Бізнесінформ. –№8. – 2012. – С.4–6.

ЦИРЭ : инновационная экономика и экономика знаний. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :lerc.ru? art=1&page=159&part=articles

Goden B. The New Economy: What the Concept Owes to the OECD // Project on the History and Sociology of S&T Statistic.Working Paper № 21.– 2003/ [Електронний ресурс].–Режим доступу:http//www.cstic.ca
Foray D. The Economics of Knowlage. / D. Foray.– Cambridge, MA: The MIT Press. 2004, Р. 8–15.

The Knowlege–Based Economy /ORGANISTION FOR ECONOMIC CO–OPERA TION AND DEVELOPMENT.–Head of Publications Service. 1996.– 46 p.

The World Bank./KEI and KI Indexes [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://info.world bank. org/etools/kam2/KAM_page 5.asp
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Posilkina, O., & Konovalenko, M. (1). Аналіз міжнародного досвіду розвитку національних господарчих систем на основі економіки знань. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 58-63. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6615