Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Прийом рукописів статей до Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»

 До  публікації  у  Віснику  приймаються  статті  вітчизняних  та  зарубіжних вчених, аспірантів, здобувачів наукового ступеню, фахівців-практиків.

Редакційна колегія приймає до друку оригінальні проблемні статті, які раніше не друкувалися, з теорії, історії та сучасних проблем міжнародних відносин, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки підприємства, готельного господарства та туризму українською та англійською мовами

До розгляду, відповідно постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до перелiку ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1, приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

-  формулювання цілей статті (постановка завдання);

-  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

До редакції подається:

 - Електронний варіант статті прикріпленим до листа файлом на адресу meo.vestnik@karazin.ua, вказавши в полі «тема»: Стаття до Вісника ХНУ (прізвище автора).

- Друкований примірник статті відповідальному секретарю редакційної колегії, доценту кафедри туристичного бізнесу Гапоненко А.І. на наступну адресу: Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, Харків 61022, Україна, тел.: (057) 707-53-06.

- Інформація про автора (ів) та наукового керівника (для аспірантів та здобувачів). Назва статті; прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); навчальний заклад, або інша установа, де працює, або навчається автор та науковий керівник; посада, вчене звання; контактні телефони, адреса електронної пошти.

Усі файли повинні розташовуватися у певній послідовності і мати (українською мовою) такі назви: 1-Текст статті. 2-Відомості про автора (авторів).

Усі статті проходять перевірку подвійного «сліпого» рецензування.

Термін публікації матеріалів складає 2-3 місяці з моменту подачі їх в редакцію (за наявності позитивної рецензії члена редакційної колегії Вісника). Листування з авторами щодо термінів публікації статей не ведеться.

Статті, відхилені членами редакційної колегії Вісника, повертаються авторам для доопрацювання (термін доопрацювання статті встановлюється за узгодженням з автором).

На одну статтю висилається 1 екземпляр Вісника (поштою відправляються журнали тільки іногороднім авторам).

Вимоги до оформлення статті

Розташування елементів статті

 1. УДК із зазначенням індексу – вирівнювання по лівому краю. 2-й рядок залишається вільним.
 2. На 3-му рядку друкується назва статті – шрифт напівжирний, усі літери ПРОПИСНІ, вирівнювання по центру. Після назви статті один рядок пропускається.
 3. Потім друкується ініціали та прізвище автора(ів) напівжирним шрифтом із вказівкою на наступному рядку наукового ступеню, вченого звання або іншого статусу автора (докторант, аспірант, здобувач, студент та ін.) – шрифт звичайний, вирівнювання по правому краю.
 4. На наступному рядку зазначається повна назва місця роботи або навчання, а також електронна адреса автора. Шрифт звичайний, вирівнювання по правому краю. Якщо автори з різних організацій, то спочатку набирається автор і місце роботи одного, потім інших. Після назви організації один рядок пропускається.
 5. Дані про авторів англійською мовою

  Приклад даних про авторів:

  Іванов Іван Іванович

  Учений ступінь, звання

  Кафедра

  Заклад вищої освіти

  Адреса з індексом

  Е-mail:

  Контактний тел.: ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ

  ORCID: http://o rcid.org/0000-000Х-ХХХХ-ХХХХ

  Scopus Author ID: ХХХХХХХХХХХ (якщо є)

   

  Ivan Ivanov

  Academic degree, title

  Department

  Higher education institution

  Address with index

  Е-mail:

  Phone number: ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ

  ORCID: http://o rcid.org/0000-000Х-ХХХХ-ХХХХ

  Scopus Author ID: ХХХХХХХХХХХ

   E-mail бажано надавати корпоративний.

  ORCID обов'язково!

  Якщо немає номеру ORCID, то https://orcid.org/register для реєстрації англійською мовою на платформі ORCID

 6. Нижче друкується структурована анотація оригінальною мовою статті (загальний обсяг анотації повинен складати не менше 1800 знаків).
 7. Після анотації – ключові слова (не більше 10). Фраза «Ключові слова:» виділяється напівжирним шрифтом.
 8. Анотації та ключові слова повинні бути представлені двома мовами. Об’єм кожної анотації складає 1800 знаків, включаючи ключові слова. Необхідно відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів; висновки. 
 9. На новому рядку друкується назва статті на англійській мові – шрифт напівжирний, усі літери ПРОПИСНІ, вирівнювання по центру. Після назви статті один рядок пропускається.
 10. Потім на англійській мові друкується ініціали та прізвище автора(ів) напівжирним шрифтом із вказівкою на наступному рядку наукового ступеню, вченого звання або іншого статусу автора (докторант, аспірант, здобувач, студент та ін.) – шрифт звичайний, вирівнювання по правому краю.
 11. На англійській мові на наступному рядку зазначається повна назва місця роботи або навчання, а також електронна адреса автора. Шрифт звичайний, вирівнювання по правому краю. Після назви організації один рядок пропускається.
 12. Після друкуються  структурована анотація англійською мовою.  Анотація англійською мовою має бути ретельно перевірена та написана у справжньому часі (Present Simple).

Приклад перекладу анотації на англійську мову:

 ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОго ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 Основні підходи щодо моделювання систем, пов’язаних з управлінням інноваційною діяльністю (ІД), здійснено описовими засобами або представлено з недостатньою формалізацією, і пропонують практично експериментувати з управлінням ІД, уникаючи можливість оцінити результативність та наслідки різних варіантів управління в майбутній перспективі з мінімізацією ризиків ІД при прийнятті управлінських рішень. Предметом дослідження в статті є інструментарій економіко-математичного моделювання розвитку ІД вітчизняного агропромислового виробництва. Мета – полягає у розробці інструментів моделювання розвитку ІД підприємств АПК України у вигляді аналітичних залежностей факторів впливу. Завдання: дослідження динаміки розвитку ІД підприємств АПК України в розрізі її складових в умовах глобалізації світогосподарських процесів на ринку сільськогосподарської продукції. Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз - для визначення особливостей розвитку ІД агропромислового виробництва України, факторний аналіз для формалізації причинно-наслідкових взаємозв'язків досліджуваних факторів впливу на ІД підприємств АПК. Отримано такі результати: на основі проведеного аналізу динаміки змін основних показників вітчизняного агровиробництва виявлено проблемні аспекти та визначено складові ІД агропромислового виробництва, а також обчислено латентні фактори, що мають пролонгований вплив на рівень ІД підприємств АПК України. Висновки: обчислені латентні фактори впливу на ІД підприємств АПК доцільно використовувати у зовнішньоекономічній діяльності у якості рекомендацій для визначення інноваційної стратегії Україні на світовому ринку сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: інноваційна діяльність, світове господарство, агропромислове виробництво, фактори розвитку, латентні фактори.

 

RESEARCHING FACTORS OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF AGRARIAN BUSINESS OF UKRAINE

UNDER GLOBALIZATION OF THE WORLD economy

 The main approaches to modelling systems related to innovative activities (IА) management are either descriptive or insufficiently formalized, and suggest virtual experimenting with IA management, avoiding the possibility of assessing the impact and consequences of different management options in the long view, minimizing IA risks when making managerial decisions. The subject of research of the article is the tools of economic and mathematical simulation of the development of innovative activities of the domestic agroindustrial complex. The goal is to develop tools for modelling innovative activities of enterprises of the agroindustrial complex of Ukraine in the form of analytical dependencies of impact factors. The objective is to research the dynamics of innovative activities of enterprises of the agroindustrial complex of Ukraine in terms of its components under the globalization of world economic processes in the market of agricultural products. General scientific methods are used, such as system analysis – to determine the peculiarities of development of IА of agroindustrial production in Ukraine, factor analysis – to formalize the cause-and-effect relationships of the investigated factors of AIC enterprises impact on IA. The following results were obtained: on the basis of the analysis of the dynamics of changes in the major indices of domestic agricultural production, the problem aspects were identified and the components of IA of agricultural production were determined, latent factors with prolonged impact on the level of innovative activities of agricultural enterprises of Ukraine were calculated. Conclusions: the calculated latent factors of the impact of AIC enterprises on IА can be efficiently used in foreign economic activities as recommendations for determining the IА strategy of Ukraine in the world agricultural market.

Keywords: іnnovative activities, world economy, agroindustrial production, development factors, latent factors.

    13. Після анотації – ключові слова на англійській мові (не більше 10). Слово «Keywords» виділяється напівжирним шрифтом.

     14. Текст статті друкується через один рядок відповідно до викладених вище вимог ВАК.

      15. Список літератури. На наступному рядку (з відступом) друкується слово «Література». Список літератури групується за алфавітом. Бібліографічний опис повинен відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Після літератури оформлюється "References" згідно наукового стилю цитування APA Style.

       16. Посилання на джерела мають бути наскрізні, заключені в квадратні дужки. В дужках вказується порядковий номер роботи зі списку літератури та через кому – сторінка (з маленької літери). Наприклад, [4, с. 57]. Цитати, що наводяться в статті, мають бути вивірені з особливою ретельністю.

       17. Аспіранти та здобувачі наприкінці статті вказують дані про свого наукового керівника.

 

Технічні вимоги

 • Шрифт. Розмір кегля– 14. Міжрядковий інтервал–1,5.Відступ першої строчки абзацу – 1 см. Виділяти слова жирним шрифтом або підкреслюванням заборонено.
 • Обсяг. Текст публікації повинен становити не менше 15 сторінок друкованого тексту.
 • Математичні символи в рівняннях і формулах вводяться в текст статті за допомогоюкомп'ютерної техніки (у редакторові Microsoft Equation або MathTypeEquation); для латинських позначень застосовується курсив, а для грецьких і російських – прямий шрифт.
 • Рисунки, схеми, графіки, діаграми і таблиці,що приводяться в статті,створюються звикористанням редактора Microsoft Word і в повністю підготовленому для репродукції вигляді вставляються в текст рукопису строго в межах вказаних вище розмірів сторінки.
 • Таблиці повинні бути компактними,мати назву,яка б точно відповідала змісту граф.Слово «Таблиця» друкується з вирівнюванням по правому краю курсивом. Перед словом «Таблиця» і після нього рядок не пропускається. Після номера таблиці і її назви крапка не ставиться. Назва таблиці пишеться з вирівнюванням по центру, без відступу. Якщо таблиця супроводжується посиланням*, то воно має бути розташоване відразу ж під таблицею, без пропуску рядка (вирівнювання по лівому краю, без відступу); після тексту посилання* крапка не ставиться. Після таблиці (або посилання* під таблицею) один рядок пропускається. Розмір кегля в таблиці – 12.
 • Формули, таблиці і малюнки послідовно нумеруються арабськими цифрами, наприклад: табл. 1, табл. 2, табл. 3 і т.д.; рис. 1, рис. 2, рис. 3 і так далі (якщо таблиця або малюнок, діаграма, схема в тексті одна, вона не нумерується).
 • Назви рисунків друкуються відразу під рисунків,без пропуску рядка,з вирівнюваннямпо центру, а підписи (сноски*) під рисунками – з вирівнюванням по лівому краю, Після назви рисунку і виноски * крапка не ставиться, приклад: Рис. 3. Інвестиційна сфера і напрями інвестування *

Розроблено автором за матеріалами: [7, с. 15-18].

Після назви рисунку (або виноски * під назвою рисунка) один рядок пропускається.

 • Усі написи на рисунках, схемах, графіках, діаграмах і осях друкуються 10 шрифтом.
 • Номер формули друкується з вирівнюванням по правому краю; нумеруються тільки ті формули, на які даються посилання в тексті.

Після списку літератури друкується наступне речення «Стаття поступила до редколегії»  з вказівкою дати подання статті.

В кінці статті аспіранта, здобувача, студента указується ПІБ і наукові регалії наукового керівника.

Після пропуску одного рядка, друкується наступний текст:

Представлений матеріал раніше не публікувався і в інші видання не поданий.

Потім, після пропуску одного рядка, друкується такий текст:

Текст статті (і матеріалів, що додаються до неї) на паперовому носієві повністю співпадає з текстом статті (і матеріалів, що додаються до неї) на електронному носієві.

«Відповідальність за правильність орфографії і пунктуації несе автор».

Уся стаття повинна бути ретельно вивірена автором(ами), кожна сторінка рукопису підписана автором(ами) в нижньому правому кутку листа.

Редколегія Вісника просить авторів дотримуватися вищевикладених правил оформлення статей. Рукописи, оформлені у невідповідності до встановлених правил, не розглядаються.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.