Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм» https://periodicals.karazin.ua/irtb <p>Фахове видання з економічних наук.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;">Присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму.&nbsp;Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права.&nbsp; Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.</p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;">Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.</p> uk-UA <p><strong>Авторський</strong><strong> договір №</strong><strong>______ на використання твору</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>м. Харків&nbsp;"__"_________ 2018&nbsp;р.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, (який діє на підставі Свідоцтва суб’єкта видавничої справи ДК 3367 від 13.01.09 р.) як засновник і видавець журналу <u>Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»</u> (далі – Видавець) в особі ректора В.С. Бакірова, що діє на підставі Статуту та</p> <p>_____________________________________________________________________________</p> <p>(П.І.П. автора, співавторів)</p> <p>&nbsp;</p> <p>що надалі іменується Автор (Автори),&nbsp;уклали даний договір про наступне:</p> <ol> <li class="show"><strong> Предмет договору</strong></li> </ol> <p>Автор надає Видавцю безоплатно виключне право на використання письмового твору (наукового, технічного або іншого&nbsp;характеру)_____________________________________________________________________________________________________________________________________</p> <p>(назва твору)&nbsp;</p> <p>(далі – Твір), викладеного_________&nbsp;мовою, на умовах, визначених цим Договором.</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong> Права, що передаються Видавцю</strong></li> </ol> <p>2.1.&nbsp;Автор надає Видавцю право на використання Твору такими способами:</p> <p>2.1.1.&nbsp;Використовувати Твір шляхом опублікування його у журналі <u>Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»</u>(далі – Видання) _________&nbsp;мовою, примірник Твору, прийнятого до друку, є невід'ємною частиною Авторського&nbsp;договору.</p> <p>2.1.2.Видавець має право встановлювати правила (умови) прийому та опублікування матеріалів журналу. Редколегії журналу належить виключне право відбору та/або відхилення матеріалів, що надсилаються до редакції з метою їх опублікування. Рукопис, що спрямовується Автором (Співавторами) до редакції, поверненню не підлягає.Видавець не несе відповідальність за неправдиву інформацію надану авторами.</p> <p>2.1.3.&nbsp;У процесі редакційної підготовки переробляти, редагувати або іншим чином змінювати Твір за&nbsp;погодженням з Автором.</p> <p>2.1.4.&nbsp;Перекладати Твір у випадку, коли Твір викладений мовою іншою, ніж&nbsp;мова, якою передбачена публікація у Виданні.</p> <p>2.1.5. Розміщувати у мережі&nbsp;Інтернет, а саме: на веб-сторінках Видання, загальнодержавних та міжнародних базах даних наукової літератури.</p> <p>2.1.6.&nbsp;Якщо Видавець виявить бажання використовувати Твір іншими&nbsp;способами: перекладати, розміщувати повністю або частково у мережі Інтернет (окрім випадків, зазначених у пп. 2.1.3 та 2.1.4 цього Договору); публікувати Твір в інших, у&nbsp;тому числі іноземних, виданнях, включати його як складову частину до інших&nbsp;збірників, антологій, енциклопедій тощо, умови такого використання оформлюються додатком до цього Договору.</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong> Територія використання</strong></li> </ol> <p>3.1.Автор надає Видавцю &nbsp;право на використання Твору способами,&nbsp;зазначеними у п.п. 2.1.1-2.1.6 цього Договору, а також право&nbsp;на розповсюдження Твору як невід'ємної складової частини Видання на всій території&nbsp;України та інших країн (за узгодженням з автором) шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі&nbsp;Видання.</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="4"> <li class="show"><strong> Авторська винагорода</strong></li> </ol> <p>4.1. Якщо у разі використання Видавцем Твору, наданого Автором, було отримано прибуток, Автор має право на отримання авторської винагороди у розмірі 2% від прибутку (ст. 33 Закону України «Про авторське право та суміжні права»).</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <ol start="5"> <li class="show"><strong> Термін, на який надаються права</strong></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>5.1.&nbsp;Договір є чинним з дати його підписання та укладається по ___________.</p> <p>5.2.&nbsp;За письмовою згодою Сторін термін дії Договору може бути продовжений.</p> <p>5.3. У разі, якщо рукопис Твору не буде прийнято до друку протягом _____ місяців (про що Автору буде повідомлено в письмовій формі) або відкликано Автором до прийняття статті «до друку», цей Договір втрачає силу і анулюється, а авторські права повертаються Автору.</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="6"> <li class="show"><strong> Застереження</strong></li> </ol> <p>6.1. Автор заявляє, що:</p> <p>-&nbsp;він є автором (співавтором) Твору;</p> <p>-&nbsp;авторські&nbsp;права на даний Твір не передані іншому Видавцю;</p> <p>-&nbsp;даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до публікації його Видавцем;</p> <p>-&nbsp;він має право на надання дозволу на використання Твору за цим Договором,&nbsp;у випадку, якщо Твір створено у зв'язку з виконанням трудового договору;</p> <p>-&nbsp;він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі&nbsp;наведено матеріали інших осіб, за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснюється Видавцем з дотримання норм&nbsp;законодавства.</p> <p>- даний твір не містить відомостей щодо неоформлених винаходів чи корисних моделей авторів або третіх осіб та не містить конфіденційної інформації, що належить третім особам;</p> <p>- для всіх клінічних випадків, досліджень серії випадків та зображень людей Автор надає пряму згоду учасника клінічних досліджень на опублікування результатів;</p> <p>- автор надає згоду на передачу Видавцю його особистих даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних». (Усі положення цього Закону роз’яснені Видавцем Автору):</p> <p>-&nbsp;прізвище, ім'я, по-батькові;</p> <p>-&nbsp;відомості про освіту, місце роботи та вчений ступінь;</p> <p>-&nbsp;поштова адреса місця роботи;</p> <p>-&nbsp;електронна адреса</p> <p>до загальнодержавних та міжнародних баз даних наукової літератури з метою їхньої подальшої обробки для здійснення пошукових операцій у цих базах даних.</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="7"> <li class="show"><strong> Реквізити і підписи сторін</strong></li> </ol> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Видавець: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Автор (и):</strong></p> <p>Харківський національний університет&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Адреса:&nbsp; _________________________</p> <p>імені В.&nbsp;Н.&nbsp;Каразіна,</p> <p>майдан Свободи,4,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Паспорт серія ______ №____________</p> <p>м. Харків, 06122, Україна,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Виданий</p> <p>E-mail редакції: meo.vestnik@karazin.ua&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дата видачі</p> <p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </strong>Ідентифікаційний номер</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Видавець ____________&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Автор ____________________________</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Заповнюється та підписується всіма</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; співавторами Твору, або одним із співавторів</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; від імені всіх за письмовим дорученням)</p> vitalinababenko@karazin.ua (Vitalina Babenko / Віталіна Олексіївна Бабенко) meo.vestnik@karazin.ua (Haponenko Hanna / Гапоненко Ганна Ігорівна) Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 «Віртуальна вода»: значення в світовому виробництві та міжнародній торгівлі https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12276 <p>Одним із шляхів, які сприяють вирішенню проблеми поліпшення водозабезпечення, є вдосконалення просторової організації світової господарської діяльності на основі більш глибокого обліку та раціонального використання водного фактору. Важливу роль в цьому може зіграти вивчення витрат, так званої, «віртуальної води» в розрізі країн і галузей світового господарства. <strong>Предметом</strong> досліджень є «віртуальна вода» і «водний слід продукту». <strong>Завданням </strong>дослідження є розкриття сутності цих понять. Обґрунтовується можливість розглядати їх в наукових дослідженнях як синоніми. Показуються досягнення зарубіжних вчених в дослідженні питань про «віртуальну воду» та її витратах в різних галузях світової економіки й країнах світу. Підкреслюється, що згідно з концепцією «віртуальної води», розкритої в працях Дж. Аллена, за допомогою її імпорту й експорту в складі готової продукції (в якості «водного сліду») вона може слугувати додатковим водним джерелом для країн з посушливим кліматом. На підставі ознайомлення зі змістом робіт зарубіжних авторів з «водного сліду продукту», виділені країни з найбільшими обсягами експорту та імпорту «віртуальної води». На підставі виконаного кореляційного аналізу доведено, що тіснота зв'язку між забезпеченістю країн водними ресурсами та експортом ними «віртуальної води», практично відсутня (R = 0,24). На противагу цьому коефіцієнт кореляції між забезпеченістю водними ресурсами основних країн-імпортерів «віртуальної води» і обсягами її імпорту – високий (R = 0,76). Звідси випливає, що «віртуальна вода» вже зараз до певної міри впливає на товарну політику й розвиток господарської діяльності в глобальному масштабі. У перспективі, з ростом значення водного чинника, роль і значення «віртуальної води» буде підвищуватися, і вносити корективи в географію світового виробництва та міжнародну торгівлю.</p> Artur Golikov ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12276 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Географія світового водоспоживання: стан, динаміка, перспективи https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12277 <p>Дефіцит прісної води стає одним із загрозливих викликів людству. Стає актуальним вирішення завдання щодо пошуку шляхів подолання небезпеки, яка насувається. У статті також розглядаються особливості розміщення водних ресурсів та їх використання в сучасному світі. На основі кореляційного аналізу показується відносно високий кореляційний зв’язок між населенням, ресурсами вод, з одного боку,та обсягами водоспоживання – з іншого, в розрізі частин світу, та відсутність цього зв’язку у розрізі окремих країн світу.&nbsp;&nbsp;У роботі характеризується стан і динаміка світового промислового, комунально-побутового й сільськогосподарського водоспоживання. Проведені розрахунки щодо прогнозу стану водних ресурсів з урахуванням зростаючого обсягу їх експлуатації, безповоротних втрат води та забруднення водних джерел. У статті зроблено акцент на те, що динаміка їх використання&nbsp; веде до загрозливого водогосподарського дисбалансу в глобальному масштабі. Заходи, що вживаються з метою вдосконалення систем водопостачання населення й економіки, не забезпечать до поліпшення ситуації. Зазначається, що необхідним є пошук шляхів з вирішення проблеми на міжнародному рівні, що включають організаційні, політичні, економічні, технічні аспекти. До одного з таких шляхів можна віднести вдосконалення територіальної структури водокористування в планетарному масштабі на основі посилення значення водного чинника при організації промислового й особливо сільськогосподарського виробництва.&nbsp;&nbsp;<strong>Висновки:</strong> водний фактор повинен стати визначальним при визначенні господарської спеціалізації країн у рамках міжнародного поділу праці. До другого шляху слід віднести розширення практики міжбасейнового перерозподілу річкового стоку з утворенням міжрегіональних і міжнародних зон єдиного водокористування з відповідними водогосподарськими комплексами</p> Artur Golikov, Nadezhda Kazakova ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12277 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Інноваційний розвиток ЄС: стратегічні пріоритети технологічного лідера https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12280 <p>Актуальність дослідження пояснюється тим, що Німеччина як одна з країн європейської економічної системи, займає лідируючі позиції за багатьма показниками і на світовому технологічному ринку. <strong>Предметом дослідження </strong>статті є інноваційний розвиток ЄС. <strong>Метою </strong>є стратегічні пріоритети технологічного лідера - Німеччини в інноваційному розвитку ЄС. <strong>Об'єктом</strong> дослідження є зіставлення завдань національної високотехнологічної стратегії Німеччини та стратегії Союзу інновацій ЄС.&nbsp;Інструментом для досягнення стратегії раціонального зростання на всій території ЄС стало створення Союзу інновацій, який об'єднав національні інноваційні системи всіх держав-членів ЄС. Суть створення Інноваційного союзу полягає в проведенні досліджень і наукових розробок по всій Європі з метою вдосконалення науково-технічної бази і підвищення конкурентоспроможності ЄС в пріоритетних наукових областях, одночасно рішення таких соціально-економічних завдань, як створення робочих місць, поліпшення освіти, залучення молоді в науку, створення інноваційних продуктів і послуг, вдосконалення системи охорони здоров'я, транспортна інфраструктура, а також підвищення енергоефективності, економія природних ресурсів і навчання,турботи про навколишнє середовище.&nbsp;Будучи тісно пов'язаною з глобальної ідеєю створення Союзу інновацій в Європі, національна стратегія високотехнологічного розвитку в Німеччині схожа із загальною метою і цілями європейської стратегії. У той же час Німеччина є не тільки одним з членів Інноваційного союзу, а й лідером в області технологічного розвитку в багатьох секторах економіки.&nbsp;Використовуються такі загальнонаукові <strong>методи</strong>, як системний аналіз. Були отримані наступні <strong>результати:</strong> національна німецька інноваційна стратегія пропонує заходи в п'яти ключових міжсекторальних областях: (1) покращення взаємовідносин науки та промисловості; (2) посилення науково-дослідної та інноваційної діяльності у приватному секторі економіки, (3) забезпечення поширення нових передових технологій в економіці, (4) інтернаціоналізація наукових досліджень, розробка та впровадження нових технологій та ( 5) сприяння розвитку та подальшому просуванню талантів.&nbsp;<strong>Висновки:</strong> на основі проведених досліджень був зроблений висновок про те, що всі пропоновані стратегії високотехнологічного розвитку в Німеччині спрямовані на спрощення і скорочення шляху від ідеї до впровадження інновацій, яке буде продовжувати забезпечувати технологічне лідерство Німеччини в економічній системі ЄС.</p> Elena Dovgal ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12280 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Інноваційний розвиток країн: методологія https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12281 <p>У статті аналізується ефективність інноваційної діяльності у різних країнах та галузях. Інновація визначає вектор розвитку предмету. Разом вони утворюють комплекс практичних запитів, визначають дефіцитні аспекти функціонування організацій. Однак генерація нових ідей ґрунтується на детальній, чіткій системі дій: вивченні та аналізі ситуації на ринку, вимогах суспільства, формуванні алгоритму створення інноваційних рішень, схем їх реалізації в практиці організацій. У статті автори запропонували методику оцінки рівня інноваційного розвитку країни. <strong>Методологія</strong> базується на використанні кількісних показників у трьох напрямках: ефективності використання трудових ресурсів; ефективність використання фінансових ресурсів; ефективність використання інвестованих коштів.&nbsp;Автори пропонують своє тлумачення поняття «модель інноваційного розвитку». Розроблено інструменти кількісної оцінки рівня інноваційного розвитку країн та формування вектору економічного розвитку на основі показників, згрупованих за наступними трьома компонентами: праця, продуктивність та вартість. Це дослідження також висвітлює структуру внутрішніх витрат на інновації в основних секторах інвестицій (по країнах). На основі тестування розроблених інструментів пропонуються <strong>рекомендації </strong>щодо інноваційного розвитку країни.&nbsp;Сукупність кількісних показників дозволить провести якісний аналіз динаміки розвитку країни в інноваційному векторі функціонування, визначити недоліки (наявні недоліки) у діяльності. Це дозволить сформувати комплекс ефективних рекомендацій щодо активізації інноваційної діяльності в країні з метою підвищення рівня конкуренції.</p> Vladimir Klimuk, Vasilij Kochurko ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12281 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Перспективи розвитку торгівлі високотехнологічною продукцією між Україною та Японією, КНР, Республікою Корея в умовах нової промислової революції https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12282 <p><strong>Вступ. </strong>Сьогодні в контексті розгортання четвертої промислової революції для країн, що розвиваються (таких як Україна), загострюється проблема збереження та збільшення експорту високотехнологічної продукції в умовах скорочення виробництва. Питання визначення перспектив розвитку торгівлі високотехнологічною продукцією між Україною та азіатськими країнами-лідерами до 2020 року є надзвичайно актуальним. <strong>Матеріали та методи. </strong>Для цілей дослідження були використані методи статистики, морфологічний та логічний аналіз, порівняльні дослідження та кореляційно-регресійний аналіз.&nbsp;<strong>Результати</strong>. В результаті дослідження встановлено, що Україна має компаративні переваги у торгівлі з Японією, Китаєм і Республікою Корея такими групами товарів, як повітряні летальні апарати і космічні кораблі, а також медичне устаткування та оптичні інструменти. На основі кореляційно-регресійного аналізу виявлено зв’язки між факторами та побудовані регресійні моделі зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами досліджуваних країн. Розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності торгівлі високотехнологічними товарами України з Японією, Китаєм і Республікою Корея.&nbsp;<strong>Висновки.</strong> Для нарощування високотехнологічного експорту України до провідних азійських країн – технологічних лідерів доцільно реалізувати наступні заходи:(1)&nbsp;державна підтримка та заохочення приватних і державних підприємств до високотехнологічного виробництва; (2)&nbsp;створення «технологічної інфраструктури» за рахунок пристосування освіти до сучасних потреб виробництва, розвитку виробничо-наукових кластерів тощо; (3)&nbsp;підвищення конкурентоспроможності українського високотехнологічного експорту, перш за все тих галузей, де було виявлено компаративні переваги; (4)&nbsp;пошуки можливостей для виходу на нові ринки збуту.</p> Ihor Matiushenko, Katerina Gavrilova ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12282 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Динаміка мовних конфліктів у ХХI столітті https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12283 <p>Майже у першій чверті третього тисячоліття в багатьох країнах світу спостерігається прогресивна динаміка мовних конфліктів, які подекуди перетворюються на озброєний конфлікт. Звичайно ж, мовні конфлікти мають дуже давню історію, проте їхнє сьогодення ще яскравіше. В основі мовного конфлікту, як відомо, лежить мовна нерівність, яка характеризується статусом мови. <strong>Предметом </strong>дослідження є вплив глобалізаційних процесів ХХІ ст. на розвиток сучасних мовних конфліктів і можливості їх врегулювання. <strong>Метою </strong>роботи полягає в розкритті сутності сучасних мовних конфліктів, з’ясуванні їхніх особливостей; дослідженні динаміки мовних конфліктів у ХХІ столітті, можливого розвитку та окресленні шляхів їх вирішення. З<strong>авдання</strong>: проаналізувати динаміку мовних конфліктів ХХІ століття та визначити їхній можливий розвиток, окресливши способи вирішення сучасних мовних конфліктів. Використовуються загальнонаукові<strong> методи: </strong>аналізу, синтезу, гіпотетичний метод.&nbsp;Отримано такі<strong> результати:</strong> процес національного самоствердження, дотримання мовою та культурою своїх законних прав має розробляти та впроваджувати еліта країни. Цей процес повинен бути постійним і неухильним; все ж таки мовний конфлікт - це небажане явище в житті суспільства, яке є свого роду гальмом у вирішенні проблем суспільного життя людей будь-яких національностей. Тільки ненасильницький метод подолання мовних конфліктів призведе до гармонізації суспільства. Допомагати в цьому могла б лінгвоконфліктологія.&nbsp;<strong>Висновки: </strong>«погасити» і нейтралізувати мовні конфлікти може допомогти продумана мовна політика й узгоджені дії щодо примирення всіх ворогуючих сторін, пошуки консенсусу, а головне - справедливе визначення значущості конфліктуючих мов і вирівнювання можливостей реалізації у всіх сферах життя.</p> Hanna Panasenko ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12283 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Соціокультурні аспекти глобальних економічних процесів https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12284 <p>В роботі розглянуті існуючі теоретичні підходи до аналізу соціокультурних аспектів глобалізаційних економічних процесів. <strong>Актуальність дослідження</strong> обумовлена тим, що процес глобалізації, який проявляється в різних сферах суспільного життя, починаючи з другої половини ХХ століття, надає як нові можливості, так і нові виклики людству не тільки в економіці і геополітиці, але і в демографії, екології, технології, культурі. Сьогодні очевидно, що поширення впливу глобалізації на ціннісно-нормативні основи національних культур в різних регіонах світу часто призводить до проблем культурної ідентифікації. <strong>Предметом дослідження</strong> є вивчення впливу соціально-культурних аспектів на світову економіку. <strong>Метою статті</strong> є дослідження еволюції теоретичних підходів до аналізу соціокультурних аспектів глобалізаційних економічних процесів і їх впливу на загальноцивілізаційний розвиток. <strong>Завдання:</strong> дослідження соціокультурних аспектів глобалізаційних економічних процесів, що обумовлено швидкістю й масштабністю змін у цій сфері людської життєдіяльності, домінуванням інтеграційних тенденцій у культурі, науці, освіті, навіть, у релігії; інтенсивністю міжкультурних взаємодій у сучасному інформаційному суспільстві, збільшенням масштабів виробництва найбільшими світовими ТНК товарів та послуг, пов'язаних із новітніми змінами в культурному середовищі.&nbsp;На підставі проведеного дослідження в роботі було зроблено висновок, що глобалізація, яка розуміється як прагнення людства до єдиної глобальної простору при збереженні різноманітності народів і культур, не може бути ефективно реалізована без зміни загальної парадигми розвитку людства в напрямку створення гармонійної системи загальнолюдських цінностей і соціокультурних практик національних культур.</p> Iuliia Pankova ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12284 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Україна-Туреччина: політико-економічні аспекти взаємовідносин і перспективи розвитку https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12285 <p>У статті розглянуті політичні та економічні аспекти взаємодії між Україною і Туреччиною, окреслені перспективи подальшої співпраці, проаналізовано основні причини, які перешкоджають плідній політичного діалогу.&nbsp;<strong>Предметом </strong>дослідження є українсько-турецькі відносини.&nbsp;<strong>Метою </strong>статті є визначення основних зовнішньоекономічних векторів між Україною і Туреччиною; аналіз генезису встановлення відносин між Україною і Туреччиною з моменту проголошення Україною незалежності; визначення першочергових пріоритетів співпраці між двома державами; визначення політичних складових у взаємовідносинах між Україною і Туреччиною; з'ясувати найбільш пріоритетні напрямки економічного партнерства між двома країнами для обґрунтування можливих сценаріїв розвитку їх подальших відносин.&nbsp;Використовуються загальнонаукові <strong>методи</strong>, такі як: системний аналіз - для визначення особливостей встановлення та розвитку основних зовнішньополітичних векторів відносин між Україною і Туреччиною; факторний аналіз - для виявлення&nbsp; причинно-наслідкових зв'язків між факторами, що впливають на відношення між Україною і Туреччиною.&nbsp;Отримані наступні <strong>результати:</strong> на підставі проведеного аналізу виявлено проблемні аспекти в політичній і економічній сферах, зокрема, описані бар'єри у торгівельно-економічній взаємодії і просуванні українського експорту до Туреччини, зокрема, створення зони вільної торгівлі призведе до розширення товарообігу між двома країнами не менше ніж у два рази.&nbsp;<strong>Висновки</strong>: розкривається роль економічного чинника у відносинах між двома країнами; проводиться порівняння деяких економічних показників; аналізуються основні показники експорту і імпорту; визначені перспективи торгівельно-економічного співробітництва та просування українського експорту до Туреччини; визначені три можливих сценарії подальшого співробітництва до 2020 року, із зазначенням найбільш оптимального і найбільш неприпустимого для України.</p> Evgeniyа Solovikh ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12285 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Основні теоретичні підходи до дослідження еволюції концепту міжнародна безпека https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12287 <p>Питанню міжнародної безпеки присвячено багато наукових праць. У той же час в наукових дискусіях майже немає робіт, присвячених інструментам методології вивчення концепції міжнародної безпеки на сучасному етапі еволюції, що значно знижує ефективність дослідного процесу. <strong>Предметом</strong> дослідження в статті є виділення основних теоретичних підходів до вивчення еволюції поняття «міжнародна безпека». <strong>Мета </strong>полягає в тому, щоб проаналізувати останні підходи до еволюції концепції «міжнародної безпеки» і методології її вивчення в сучасній міжнародній політичній науці. <strong>Завданням</strong> є вивчення основних етапів еволюції провідних теоретичних підходів до визначення міжнародної безпеки та методології її дослідження. Використовуються загальнонаукові <strong>методи</strong>: історичний підхід до визначення основних етапів розвитку концепції міжнародної безпеки в політичній науці, узагальнення та ретроспективний аналіз при вивченні методології цієї концепції в сучасній політичній науці. Отримані наступні <strong>результати</strong>: узагальнено методологічні підходи до визначення і вивчення міжнародної безпеки, викладені основні принципи формування системи, моделі та механізми її забезпечення. Аналізуються новітні методичні підходи до наукового аналізу цієї концепції. Окремо автор розкриває сучасні загрози, які виникли в умовах безпеки на глобальному і регіональному рівнях і викликані планетарними проблемами міжнародного політичного процесу, такими як процеси глобалізації, глобальні проблеми людства, транснаціональний тероризм і т. д.&nbsp;<strong>Висновки</strong>: в сучасній політології міжнародних відносин, існує безліч нових теоретичних течій, які вступають в протиріччя з класичними щодо можливостей і методології пізнання сучасних проблем міжнародної безпеки. У той же час аналізовані підходи визначають нинішнє розуміння, зміст і сутність міжнародної безпеки в усіх її проявах від формування національних інтересів окремих держав в цій галузі до практичних механізмів функціонування глобальної системи міжнародної безпеки. Ефективне функціонування механізму колективної безпеки є невід'ємною частиною міжнародної безпеки. Ця проблема надзвичайно актуальна і може стати предметом окремих експертних дискусій і досліджень в галузі міжнародних відносин.</p> Valentina Shamraeva ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12287 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Міжнародна торгівля та нерівномірний розподіл доходів https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12288 <p>Бурхливі події останньої чверті XX століття (крах соціалістичної системи і перехід постсоціалістичних країн до ринкової економіки, вихід Китаю на світовий ринок і послідовні тенденції лібералізації торгівлі в ряді країн) не викликає сумнівів в тому, що торгівля і технології відіграють важливу роль у зміні структури виробництва і заробітної плати в усьому світі.&nbsp;На початку XX століття тенденції глобалізації трансформувалися в деглобалізації. Це було частково пов'язано з тим, що зростання міжнародної торгівлі належним чином не сприяло добробуту людей і зменшення поляризації доходів, як раніше очікувалося. Хоча, безсумнівно, торгівля і технології зіграли важливу роль у зміні структури виробництва і заробітної плати в усьому світі.&nbsp;<strong>Предметом</strong> дослідження в статті є основні причини та наслідки поляризації доходів в світовій економіці. <strong>Метою</strong> дослідження є виявлення обсягів впливу зростання міжнародної торгівлі на добробут людей і зменшення поляризації доходів. Основним <strong>завданням </strong>дослідження є аналіз динаміки розподілу доходів в світі в умовах експансії міжнародної торгівлі.&nbsp;У статті використовуються загальнонаукові <strong>методи:</strong> системний аналіз - для визначення особливостей розвитку міжнародної торгівлі, метод наукової абстракції, що дозволяє зробити загальний характер нерівномірного розподілу доходів в світовій економіці і робити припущення про очікуване майбутньому шляхом екстраполяції даних.&nbsp;<strong>Результати:</strong> На основі проведеного аналізу динаміки зміни основних показників розподілу доходів виявлено проблемні аспекти впливу міжнародної торгівлі на поляризації доходів населення світу. Висновки: Згідно з дослідженнями, темпи економічного зростання поглибили нерівність між країнами, оскільки деякі з них навчилися краще використовувати нові можливості, ніж інші. Більш того, виявилося, що торгівля впливає на ринок праці непропорційно навіть всередині однієї країни.</p> David Nersik Hakhverdyan, Anna Armen Pakhlyan ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12288 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Діяльність агрохолдингів на світовому ринку сільськогосподарської продукції в контексті глобалізації https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12289 <p>Сучасні процеси реформування агропромислового комплексу України в умовах глобалізації світових економічних процесів на сільськогосподарському ринку вимагають від вітчизняних агрохолдингів поліпшення і раціонального управління їх виробничої діяльності. Тому питання дослідження тенденцій розвитку агрохолдингів та інших агроформувань у сучасних соціально-економічних умовах є актуальними. Для вивчення механізму їх розвитку побудовано моделі взаємозв'язку між компонентами виробництва основних видів продукції агрохолдингів та наявністю сільськогосподарської сировини. Основними підходами є багатомірне регресійне моделювання залежності виробництва агрохолдингів від компонентів сільськогосподарського виробництва. <strong>Предметом </strong>дослідження є розвиток агрохолдингів. <strong>Метою </strong>дослідження є вивчення тенденцій розвитку агрохолдингів та інших агроформувань у сучасних соціально-економічних умовах. <strong>Завданням </strong>є дослідження динаміки розвитку агрохолдингів України з точки зору її компонентів в умовах глобалізації світових економічних процесів на ринку сільськогосподарської продукції.&nbsp;Для дослідження використано загальні наукові <strong>методи:</strong> системний аналіз для визначення особливостей розвитку агропромислового виробництва в Україні; регресійний аналіз для розрахунку залежності виробництва сільськогосподарських господарств від компонентів сільськогосподарського виробництва. Отримано наступні <strong>результати:</strong> на основі аналізу динаміки змін основних показників вітчизняного сільськогосподарського виробництва було отримано аналітичну взаємозалежність основних факторів впливу на розвиток агрохолдингів. <strong>Висновки:</strong> розраховано багатомірна регресійна модель залежності виробництва агрохолдингів від компонентів сільськогосподарського виробництва; отримані результати доцільно використовувати у зовнішньоекономічній діяльності в якості рекомендацій для визначення стратегії України на світовому ринку сільськогосподарської продукції.</p> Vitalina Babenko, Vadim Sidorov, Ruslan Savin ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12289 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Спреди суверенних кредитних дефолтних свопів як інструменти забезпечення міжнародної фінансової безпеки країн Єврозони https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12290 <p>Стаття присвячена дослідженню інструментів забезпечення фінансової безпеки країн Єврозони в умовах глобалізації світового економічного середовища. З цією метою фінансова безпека розглядається в інституційному, інструментальному та інтердисциплінарному розрізах.&nbsp;<strong>Метою роботи є </strong>дослідження залежності фінансової активності країн Єврозони від результатів оцінок кредитного ризику рейтингових агентств з використанням інструменту кредитного дефолтного свопу у контексті забезпечення фінансової безпеки країн Єврозони.&nbsp;<strong>Об’єктом</strong> дослідження є процес забезпечення фінансової безпеки країн Єврозони в умовах глобалізації світового економічного середовища.&nbsp;У ході дослідження використано <strong>загальнонаукові методи</strong>, такі як: системний аналіз – для визначення особливостей забезпечення фінансової безпеки,регресійний аналіз – для визначення залежності між показниками спреду суверенних кредитних дефолтних свопів та класу кредитного рейтингу країн Єврозони та інші.&nbsp;Отримано наступні <strong>результати</strong>: на основі регресійного аналізу показників спреду суверенних кредитних дефолтних свопів та класу кредитного рейтингу країн Єврозони визначено вплив оцінок суверенного кредитного ризику на інвестиційну привабливість країн Єврозони; систематизовано підходи застосування кредитних дефолтних свопів у контексті дослідження впливу кредитного рейтингу на інвестиційну привабливість суверенів.&nbsp;<strong>Висновки: </strong>у ході дослідження задля забезпечення фінансової безпеки країн Єврозони авторами запропоновано використання альтернативних показників суверенного кредитного ризику окрім кредитних рейтингів провідних світових рейтингових агентств: ринкові оцінки кредитного ризику, інструменти оцінки внутрішнього кредитного ризику та оцінки третьої сторони, а також шляхи підвищення рівня міжнародної фінансової безпеки країн Єврозони через створення системи постійного моніторингу загроз та оцінювання їх кількісних і якісних параметрів.</p> Nataliia Goncharenko, Mykola Kravets, Mykhailo Bondarenko, Roman Dolya ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12290 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Інтегральне оцінювання рівня та динаміки аграрного потенціалу Хмельницької області https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12291 <p>Управління сільськогосподарським виробництвом в умовах ринку вимагає постійного удосконалення підходів і методів щодо вирішення цього завдання. Стратегічне і тактичне планування стає невід’ємним елементом ефективного управління ринковим господарством і заслуговує особливої уваги.&nbsp;Прийняття обґрунтованих управлінських рішень в аграрному секторі потребує визначення комплексної кількісної оцінки потенціалу, що сприятиме визначенню перспективних цілей, виробленню раціональної стратегії їх досягнення. Наведене завдання може бути вирішене шляхом застосування інструментарію економіко-математичного моделювання, зокрема методології інтегрального оцінювання.&nbsp;<strong>Предметом</strong> дослідження в статті є інструментарій комплексного оцінювання аграрного потенціалу. <strong>Метою</strong> статті є розрахунок та визначення&nbsp; рівня аграрного потенціалу Хмельницької області, аналіз його динаміки та виявлення тенденції у його зміні.&nbsp;Використовуються загальнонаукові <strong>методи</strong>: системний аналіз - для визначення складових аграрного потенціалу; статистичний аналіз – для аналізу динаміки складових аграрного потенціалу; інтегрального показника – для визначення рівня&nbsp; аграрного потенціалу; зіставлення – для оцінювання ефективності&nbsp; використання потенціалу. Отримано такі <strong>результати: </strong>здійснено оцінювання аграрного потенціалу Хмельницької області за період з 2012 по 2016 рр.; проаналізовано тенденції зміни його складових; досліджена результативність його використання; з’ясовано, що здебільшого діяльність аграрного сектору забезпечувалася шляхом ефективного використання ресурсів.&nbsp;<strong>Висновки: </strong>обчислені оцінки аграрного потенціалу та тенденції його зміни пропонується урахувати&nbsp; органами державного управління Хмельницької області при розробці стратегій соціально-економічного розвитку.</p> Pavlo Hryhoruk, Andrii Makarov ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12291 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Вплив транснаціональних корпорацій на рівень життя населення приймаючої країни: досвід Китаю https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12292 <p>У статті вивчаються різні показники розвитку Китаю з моменту початку реформ в цій країні. <strong>Предметом </strong>дослідження є розвиток країни Китай. <strong>Метою </strong>статті є вивчення результатів взаємодії Китаю з транснаціональними корпораціями. <strong>Завдання </strong>дослідження полягає в тому, щоб дослідити темпи зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) і національного доходу на душу населення, рівень середньої заробітної плати, рівень бідності, показник якості життя населення, показник забруднення. У роботі використовуються загальні наукові методи, такі як аналіз, синтез, порівняння.&nbsp;Під час проведення дослідження були отримані наступні <strong>результати:</strong> взаємодія Китаю з транснаціональними корпораціями призвела одночасно до різних результатів. З одного боку, країна стала багатою, демонструє економічне зростання, зростання заробітної плати та урбанізації, рівень бідності скоротився, китайські банки стали лідерами на світовому ринку, країна стала одним з найбільших інвесторів у світі. З іншого боку, виник ряд проблем: надмірне забруднення, нерівномірний розподіл доходів, залежність від імпорту продовольства.&nbsp;<strong>Висновки:</strong> взаємодія Китаю з транснаціональними корпораціями мала як позитивні, так і негативні наслідки. На думку ряду експертів економіка Китаю зараз розвивається в двох напрямках. Перший напрямок характеризується повільним зростанням тих галузей промисловості, які були традиційними для країни: виробництво сталі, суднобудування, промислове виробництво. У цих секторах уряд почав контролювати надлишкові потужності та дотримання світовим стандартам, в тому числі екологічних. Інший напрямок включає галузі, орієнтовані на виробництво послуг і використання нових технологій. В даний час Китай знаходиться на етапі структурних реформ в економіці, протягом яких, можливо, ця країна зможе вирішити свої проблеми.</p> Iryna Derid ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12292 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Розвиток інституційно-правового середовища ринку зерна як чинник підприємницької активності в аграрному секторі https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12293 <p>Ринок зерна України відіграє провідну роль в процесах забезпечення продовольчої безпеки, інтеграції України в світову і європейську економічні системи. Також інституційно-правове середовище ринку зерна забезпечує основу для її розвитку. Для здійснення цього необхідно адаптувати інституційну і правову середу до сучасних реалій шляхом формування відповідних економічних і правових умов для державного регулювання виробництва і продажу зерна як на внутрішньому, так і на світовому ринках. У той же час,важливо акцентувати увагу на необхідності дотримання балансу інтересів сільськогосподарських виробників і держави. <strong>Предмет дослідження</strong> представлений законодавчою базою і її впливом на розвиток підприємництва в аграрному секторі України. <strong>Метою </strong>роботи є обґрунтування напрямків подальшого вдосконалення законодавчого середовища. <strong>Завдання</strong> полягає в тому, щоб дослідити розвиток ситуації в інституційно-правовому середовищі і виявити ті пункти, які перешкоджають розвитку ефективного підприємництва в аграрному секторі. Піж час дослідження використовуються загальні наукові <strong>методи</strong>: системний аналіз – для визначення важливих маркерів розвитку правового середовища, монографічний – для дослідження динаміки правового середовища, індукція і дедукція – для розробки і обґрунтування висновків, зокрема.&nbsp;&nbsp;Були отримані наступні <strong>результати</strong>: основні проблеми, які необхідно вирішити, – це відсутність комплексного підходу, відставання в реалізації необхідних законодавчих поліпшень, відсутність фінансування цілей, передбачених прийнятим законодавством.&nbsp;<strong>Висновки</strong>: заходи, спрямовані на вирішення вищезазначеної проблеми, покращують правове інституційне середовище в напрямку формування ефективного підприємництва в аграрному секторі, балансують його потреби з цілями місцевих громад, регіонів і країни в цілому.</p> Olena Lytvynova, Anatoly Litvinov, Tamila Bilousko ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12293 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Перспективи Ісламської фінансової моделі в умовах глобалізації https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12294 <p>У сучасній системі міжнародних економічних відносин, концепція Ісламської фінансової моделі починає стрімко займати впевнені позиції в глобальній економічній системі. <strong>Об'єктом</strong> дослідження даної статті є особливості розвитку та перспективи Ісламської фінансової моделі в глобальній економічній системі. <strong>Метою </strong>є вивчення сучасних тенденцій розвитку Ісламської фінансової моделі; визначити особливості існування Ісламської економки в контексті світової економічної системи; визначити перспективи розвитку Ісламської економічної моделі в глобальній економічній системі; визначити ефективність Ісламської фінансової моделі в контексті сучасних економічних відносин; формування механізмів вирішення проблем розвитку Ісламської економічної моделі. Основні наукові <strong>методи</strong>, використані в даній статті: моделювання, аналогія, дедукція, індукція, узагальнення, класифікація, спостереження, порівняння, вимірювання, експериментальні методи дослідження, абстракція, агрегація, статистичні методи, графічні методи, логічно-теоретичні, логічно-історичні, методи аналізу, синтезу, порівняльний аналіз та інші. <strong>Результати</strong> дослідження були отримані на основі: аналізу видань, монографій, наукових статей українських та іноземні вчених, звітів відомих аналітичних компаній, статистичних матеріалів міжнародних європейських інститутів і інститутів країн близького сходу та Північної Африки (БСПА), а також за допомогою ресурсів глобальної мережі інтернет.&nbsp;<strong>Висновки:</strong> потреба в кращій стандартизації в правових структурах і інтерпретацій Шаріату. Це ключові чинники для стабільності і подальшого зростання індустрії. Необхідно пояснити ринку як досягти стандартизації шляхом подання відповідного стандартизованих структур, документацій або іншими шляхами, які емітенти повинні здійснити щоб випускати цінні папери легше швидше і ефективніше. У разі якщо стандартизація буде досягнута з'явиться час для зацікавлених осіб для поліпшення і створення нових ісламських фінансових інструментів, які повинні забезпечити подальше зростання Ісламської фінансової моделі.</p> Vadim Sidorov, Mykyta Haidei ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12294 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Розвиток малих и середніх підприємств у науково-інноваційній перспективі https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12295 <p>Малі та середні підприємства (МСП) є важливими компонентами для будь-якої країни. Тому потрібне їх систематичне вивчення. У нашому випадку потрібно знайти пояснення, чому МСП важливі, спираючись на їх історичний стан та на те, що вони будуть являти собою в майбутньому. Основна <strong>мета</strong> статті - провести розслідування зростаючої важливості МСП в Непалі. Аналізуючи малі та середні підприємства Непалу, європейські МСП беруться до уваги, з точки зору інноваційних перспектив та передачі технологій.&nbsp;На підставі емпіричних доказів та інноваційної теорії управління, запропонованих всесвітньо відомими вченими, в статті подаються спроби знайти рішення, що йдуть інноваційним шляхом для просування МСП та передачі технологій у Непал, науково пов'язані зі слабкою здатністю поглинання МСП. Роль МСП вважається надзвичайно важливою для створення робочих місць та економічного зростання. Уроки європейських та інших розвинених країн могли б перетворити МСП на більш продуктивні за допомогою інновацій та стимулювати їх підтримку в довгостроковій перспективі. Дослідження показують, що визначити МСП в Законі недостатньо для просування сектора. Швидше за все, МСП слід розвивати за рахунок прийняття методів управління інноваціями та передачі технологій з полегшенням від управління визнанням та партнерським підходом до їх стійкості. <strong>Висновок:</strong> країні потрібно прийняти стратегію для визначення МСП професійно, як і інші країни; запровадження деяких правил і положень для заохочення сектора з точки зору стимулів та фінансування; запровадження політики МСП з їх консолідації, яка також повинна зосереджуватися на передачі технології та управління знаннями для прийняття інноваційного підходу для розвитку галузі.</p> Gopal Prasad Tiwari ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12295 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Сучасні тенденції розвитку регіонального бізнесу в Україні: національні традиціїта міжнародний досвід https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12296 <p>У статті аналізується сутність підприємницьких процесів на регіональному та національному рівнях, а також підприємницької діяльності як сфери реалізації економічної мотивації; надані рекомендації з вдосконалення мотиваційного механізму підприємницької діяльності в Україні на прикладі закордонного досвіду. В рамках статті здійснюється спроба системного осмислення загальних закономірностей розвитку підприємництва в умовах економіки постіндустріального типу та аналізуються проблеми, пов’язані з питаннями інтеграції регіонального підприємницького середовища у національні бізнес-процеси, здійснено намагання пошуку шляхів їх вирішення.&nbsp;<strong>Предметом</strong> дослідження є вивчення напрямків розвитку регіонального бізнесу, що ґрунтується на українських національних традиціях та міжнародному досвіді. <strong>Мета</strong> дослідження полягає у визначенні місця і ролі регіонального бізнесу в національній системі підприємництва як актуального механізму підтримки економіки України та її структурних шарів. <strong>Завданням</strong> статті є аналіз помилок підприємців в реалізації їхніх проектів та підприємств, так само, як і вирішення проблем, що ускладнюють розвиток бізнес-процесів в національній економіці. В роботі застосовано загальнонаукові <strong>методи</strong>, такі як: метод вертикальних порівнянь, що дає можливість вивчити структуру явищ і процесів, а також тенденцій щодо їх зміни; метод угруповання – припускає поділ досліджуваного набору об’єктів на якісно однорідні групи згідно з відповідними характеристиками; лінійний метод – має на увазі, що оптимальний варіант обирається зі значної кількості альтернативних варіантів.&nbsp;Отримані наступні <strong>результати:</strong> вивчені реальні мотиви підприємницької діяльності; визначено виключну важливість створення нових бізнес-технологій, а також важливість визначення державної стратегії розвитку підприємництва. <strong>Висновки:</strong> однією з основних задач системи підтримки малого бізнесу в розвинених країнах є представлення та захист інтересів і потреб малого бізнесу на різних рівнях. Особливістю цього процесу є провідна роль основних державних установ і їх активна взаємодія з професійними, громадськими та іншими бізнес-асоціаціями. Основою сучасної економічної політики держави має стати використання місцевої і регіональної специфіки, зарубіжного досвіду в певних секторах економіки, а також підтримка освіти, науки і приватного підприємництва.</p> Tetyana Shedyakova ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12296 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 «Бізнес-ангельське» інвестування як особлива форма фінансування бізнесу https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12297 <p>Зважаючи на зростаючу потребу у розширенні та диверсифікації форм фінансування бізнесу в Україні, особливо на початковій стадії, необхідно приділяти більше уваги вивченню інвестицій бізнес-ангелів. Для успішності стартапу, необхідна як мінімум, наявність оригінальної ідеї з перспективою розвитку,&nbsp; власника цієї геніальної ідеї та інвесторів, в якості яких і можуть виступати бізнес-янголи. У зв’язку з цим, діяльність бізнес-янголів представляє інтерес для вивчення та дослідження.&nbsp;<strong>Предметом</strong> дослідження статті є «ангельські» інвестиції як особлива форма фінансування бізнесу. <strong>Мета</strong> – дослідити сутність та проаналізувати особливості та тенденції інвестицій бізнес-ангелів як особливої форму фінансування бізнесу. <strong>Завдання</strong> – дослідити особливості та сучасний стан інвестицій&nbsp; бізнес-ангелів в Європі та в Україні. <strong>Методи:</strong> системний аналіз використовується для визначення особливостей розвитку інвестицій бізнес-ангелів у європейських країнах; тренд-аналіз – для прогнозування майбутньої загальної кількості бізнес-ангелів в Європі.&nbsp;Отримані наступні <strong>результати</strong>: надано класифікацію бізнес-ангелів різними вченими; проаналізовано основні напрямки інвестицій на початковій стадії в Європі, динаміку інвестицій бізнес-ангелів, кількість бізнес-ангелів в Європі; систематизовано основні проблеми, з якими стикаються українські ангели та тенденції інвестицій бізнес-ангелів в Україні. <strong>Висновки</strong>: аналіз особливостей та тенденцій інвестицій бізнес-ангелів як особливої форми фінансування бізнесу в Європі може бути ефективно використаний в інвестиціях на початковій стадії в якості рекомендації щодо використання нетрадиційних джерел фінансування в Україні.</p> Marina Shuba, Olena Shuba ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12297 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Державне регулювання розвитку туристичної діяльності в Туреччині: досвід для України https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12298 <p>На світовій арені туристичних послуг Туреччина має високий рівень конкурентоспроможності та передумови для виходу на лідируючі позиції у цій сфері. Це є результатом ефективної туристичної політики держави, яка забезпечує стале функціонування організованого національного ринку туристичної індустрії. Тому аналіз досвіду державного регулювання туристичної сфери країни на прикладі Турецької Республіки є актуальним і може сприяти подоланню недоліків та розвитку сильних та унікальних сторін туристичного національного ринку.&nbsp;<strong>Предметом </strong>дослідження в статті є державне регулювання туризму Туреччини, яке може бути прикладом для розвитку туризму України. <strong>Мета&nbsp;</strong>полягає в аналізі досвіду державного регулювання туристичної діяльності у Туреччині, розробці пропозицій щодо покращення політики державного управління туризмом в Україні. <strong>Завдання</strong>: дослідження розвитку туризму, державного регулювання в Туреччині та Україні; визначення можливостей впровадження на практиці вітчизняної туристичної діяльності досвіду Турецької Республіки. Використовуються загальнонаукові&nbsp;<strong>методи</strong>: системний аналіз&nbsp;–&nbsp;для визначення особливостей державного регулювання в Туреччині та Україні; порівняльний аналіз – для характеристики рекреаційних ресурсів, туристичної інфраструктури; статистичний –&nbsp;для аналізу динаміки, закономірностей розвитку туризму в Туреччині та Україні.&nbsp;Отримано такі&nbsp;<strong>результати</strong>: на основі проведеного аналізу виявлено проблемні аспекти та пріоритетні напрями реорганізації механізму державного регулювання туризму в Україні на прикладі Туреччини. <strong>Висновки: </strong>досвід державного регулювання туристичної діяльності в Туреччині доцільно використовувати у якості рекомендацій для визначення модернізованої стратегії Україні на світовому туристичному ринку.</p> Svitlana Iurchenko, Pоlіnа Bаtrак ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12298 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Курортні райони Адріатичного узбережжя Хорватії: особливості розвитку туризму в регіоні https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12299 <p>Стаття присвячена дослідженню курортного потенціалу Адріатичного узбережжя Хорватії. Туризм є однією з основних галузей економіки Хорватії прибутки якої формують значну частину бюджету цієї країни. Серед найбільш популярних видів туризму є туризм з метою відпочинку та отримання нових вражень. Уряд Хорватії та бізнес-структури продемонстрували можливість ефективного використання туристичного потенціалу країни. Цей досвід може стати корисним для багатьох країн світу.&nbsp;<strong>Предметом </strong>дослідження виступають курортні райони Адріатичного узбережжя Хорватії.&nbsp;<strong>Мета </strong>статті – проаналізувати особливості розвитку туризму на Адріатичному узбережжі Хорватії. Для досягнення цієї мети автор ставить наступні <strong>завдання</strong>: розкрити причини перетворення Адріатичного узбережжя на головний курортний регіон Хорватії; виявити специфіку розвитку туризму в цьому регіоні; показати роль та місце туризму в економіці країни. У процеcі дослідження автором було використано наступні загальнонаукові <strong>методи</strong>: аналіз, синтез, індукція, дедукція.&nbsp;Результати дослідження дозволяють автору зробити наступні <strong>висновки. </strong>Ключовим фактором перетворення узбережжя Адріатики на головний курортний район Хорватії став його високий туристично-рекреаційний потенціал. Розкрито особливості розвитку туризму в регіоні. Визначено тенденції розвитку туристичного бізнесу Хорватії. У процесі розвитку туризму ефективно використовується багата історична та культурна спадщина, а також природно-заповідний фонд цього регіону. Особливістю розвитку туризму на Адріатичному узбережжі є можливість поєднання кількох видів туризму. З’ясовано, що прибутки від туризму складають близько 25% ВВП Хорватії, а основний потік іноземних туристів представлений передусім туристами з країн Європейського Союзу та Північної Америки.</p> Maksim Onatskiy ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12299 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Столиця України як перспективний ринок в’їзного туризму https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12300 <p>У статті проведено аналіз в’їзного та внутрішнього туристичного ринку столиці України як пріоритетної цільової аудиторії споживачів загальноукраїнського туристичного продукту. <strong>Предметом дослідження</strong> в статті є столиця України як перспективний ринок в’їзного туризму. <strong>Головною метою</strong> цієї роботи є дослідження туристичного ринку Києва в контексті розробки та реалізації туристичних стратегій як України в цілому, так і інших українських міст. Крім того, важливим є аналіз в’їзних іноземних відвідувачів столиці задля більш системної роботи по розвитку туристичної індустрії країни. А також визначення особливостей та вподобань київських внутрішніх туристів, що обов’язково повинні враховуватись при створенні цільового турпродукту для киян та удосконаленні стратегії розвитку інших українських туристичних дестинацій та туристичних об’єктів, спрямованих на прийом київських туристів. <strong>Завдання:</strong> проаналізувати особливості залізничного та авіаційного сполучення Києва з іншими країнами, дослідити динаміку статистичних показників, а також результатів господарської діяльності суб’єктів туристичної індустрії міста Києва, розглянути результати маркетингового дослідження щодо соціально-демографічних показників іноземних та внутрішніх візитерів столиці, їхніх цілей подорожі, строків перебування, джерел інформації про Київ та обсягу витрат на подорож.&nbsp;<strong>В результаті</strong> дослідження наведений SWOT-аналіз Києва з точки зору туристичної привабливості столиці, а також викликів і можливостей. <strong>У висновках </strong>сформульовано основні рекомендації для суб’єктів туристичної діяльності щодо збільшення туристичних потоків до Києва, а саме: поліпшення іміджу столиці та нейтралізації репутації небезпечного міста; чітке таргетування ринку цільових споживачів; створення конкурентоспроможного туристичного продукту під певні категорії туристів; заходи з візової лібералізації; проведення якомога більшої кількості заходів світового рівня у столиці; підготовка китайськомовних гідів, а також персоналу закладів сервісу; заохочення засобів розміщення до отримання офіційної категорії; легалізація казино, як вагомого фактору збільшення туристичної привабливості дестинації; створення зручної логістики громадського транспорту та навігації трьома мовами (українська, англійська, китайська); поліпшення благоустрою; створення інфраструктури для активного відпочинку, людей з інвалідністю та для дітей.</p> Anna Romanova ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12300 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку туристичних послуг України https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12301 <p>В статті розглядається сучасний стан, проблеми та перспектив розвитку ринку туристичних послуг України. Проаналізовано, що для розвитку туристичної сфери в Україні існують усі передумови. Так, маючи вигідне геополітичне розташування, Україна володіє значним рекреаційним потенціалом: сприятливими кліматичними умовами, різноманітним рельєфом, мережею транспортних сполучень, культурною спадщиною.&nbsp;Виявлено, що пріоритетними є напрямки розвитку в’їзного та внутрішнього туризму, які є важливим чинником підвищення якості життя в Україні, утворення додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародній арені.&nbsp;Розглянуті основні проблеми, що стримують розвиток туристичної індустрії в країні та потребують подальшого вирішення.&nbsp;<strong>Предметом </strong>дослідження статті є туристична галузь України, як важлива складова соціально-економічного розвитку країни. <strong>Метою</strong> дослідження є визначення особливостей, проблем та перспектив розвитку ринку туристичних послуг в Україні.&nbsp;Основними <strong>методами</strong> дослідження стали статистичний аналіз туристичних потоків країни, SWOT-аналіз стану та розвитку туризму в Україні. В ході дослідження були отримані наступні <strong>результати:</strong> Україна має достатньо проблем, пов'язаних із розвитком туристичної галузі. Неефективне використання наявних ресурсів, невідповідність індустрії туризму за міжнародними стандартами, брак розвиненої інфраструктури, низька якість послуг, брак інвестицій та інформація про готелі, санаторії, екскурсії по країні та послуги, що надаються. За результатами дослідження було зроблено наступні <strong>висновки:</strong> актуальним і перспективним для України є подальше вивчення міжнародного досвіду управління галуззю туризму, виявлення ролі недержавного сектору туризму, вирішення питань сталого розвитку туризму та механізмів стимулювання інновацій та інвестицій в галузь туризму в контексті сучасного глобального розвитку туристичної індустрії.</p> Iryna Shamara, Karina Azarova ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12301 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Тенденції розвитку ресторанного господарства України в умовах глобалізації https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12302 <p>&nbsp;У статті розглядаються сучасні тенденції та проблеми розвитку ресторанного господарства Україні в умовах глобалізації. Розглянуто ресторанне господарство як складову системи туризму. Проаналізовано структуру та динаміку розвитку індустрії харчування України. Виявлені перспективні форми розвитку підприємств ресторанного господарства України. Розглянуто основні проблеми, що стримають розвиток ресторанного господарства України в умовах глобалізаційних процесів.&nbsp;<strong>Предметом</strong> дослідження статті є аналіз поточного стану і тенденцій ресторанного бізнесу в Україні в контексті процесів глобалізації. <strong>Метою </strong>даного дослідження є виявлення особливостей ресторанного бізнесу України в умовах глобалізації.&nbsp;Основними <strong>методами</strong> дослідження були системний аналіз направлений на виявлення основних тенденцій в ресторанній галузі, статистичний аналіз для вивчення динаміки змін у розвитку ресторанного бізнесу в Україні.&nbsp;<strong>Предметом </strong>дослідження статті є аналіз поточного стану і тенденцій розвитку ресторанного бізнесу в Україні в контексті процесів глобалізації. <strong>Метою</strong> даного дослідження є виявлення особливостей розвитку ресторанного бізнесу в Україні в умовах глобалізаційних процесів. Основними методами дослідження були: системний аналіз, спрямований на виявлення основних тенденцій розвитку ресторанної галузі країни, статистичний аналіз, спрямований на вивчення динаміки змін в ресторанному бізнесі України.&nbsp;В ході дослідження були отримані наступні <strong>результати</strong>: ресторанний бізнес, є частиною індустрії гостинності та складається як з потужних підприємств, що випускають широкий асортимент готової продукції так і невеликих приватних підприємств: ресторанів, кафе, барів і т.д.&nbsp;В результаті проведеного дослідження були зроблені наступні <strong>висновки: </strong>в Україні щороку з'являються все нові форми і види підприємств громадського харчування, починаючи з підприємств швидкого харчування і закінчуючи ресторанами високої кухні, але питання розвитку ресторанної індустрії, її проблем, темпів, динаміки зростання, попиту з боку споживачів, в контексті їх переваг, залишаються актуальними.</p> Iryna Shamara, Mykyta Semenov ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12302 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200 Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Харківській області https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12303 <p>В статті аналізується наявний потенціал Харківської області як дестинації в області лікувально-оздоровчого туризму, визначаються фактори, що гальмують розвиток даного виду туризму в регіоні та шляхи подолання цих факторів, а також виявлені пріоритетні центри розвитку лікувально-оздоровчого туризму на&nbsp; Харківщині та інструменти максимізації надходжень до бюджету від надання відповідних послуг.&nbsp;<strong>Предметом </strong>дослідження є аналіз потенціалу лікувально-оздоровчого туризму та рекреаційної діяльності в умовах існуючої інфраструктури в Харківській області. <em>Мета</em> дослідження полягає у виявленні проблем та перспектив розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Харківській області.&nbsp;В дослідженні використано <strong>метод</strong> SWОT-аналізу для виявлення сильних та слабких сторін розвитку Харківської області як одного з напрямків лікувально-оздоровчого туризму. До сильних сторін Харківщини слід віднести більш дешеву вартість лікувально-оздоровчого продукту в порівнянні з зарубіжними санаторіями; потужні оздоровчі ресурси, які за своїми якостями не поступаються Західноукраїнським аналогам; і орієнтацію українського споживача на вітчизняний туристичний продукт. Проаналізовано структуру комплексу лікувально-оздоровчого туризму, діяльність та доходи санаторно-курортних та оздоровчих закладів Харківської області.&nbsp;У ході дослідження були отримані наступні <strong>результати:</strong> вихід лікувально-оздоровчого сектора туризму в Харківській області на новий якісний рівень дасть позитивну вплив на рівень надаваних населенню медичних послуг, створить нові робочі місця та збільшить доходи в бюджеті регіону. В ході дослідження було зроблено наступні <strong>висновки:</strong> кластерний підхід до розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Харківській області, комплексна взаємодія всіх ресурсів, необхідних для задоволення потреб туристів, створить більш сприятливий та привабливий імідж Харківської області як туристичної дестинації.</p> Iryna Shamara, Illia Skoriak ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/12303 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0200