Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" https://periodicals.karazin.ua/irtb <p>Фахове видання з економічних наук.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;">Присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму.&nbsp;Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права.&nbsp; Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.</p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;">Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.</p> uk-UA <p>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</p> <ol> <li class="show">Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution License&nbsp;4.0 International (CC BY 4.0)</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li> <li class="show">Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li> <li class="show">Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див.&nbsp;<a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> vitalinababenko@karazin.ua (Vitalina Babenko / Віталіна Олексіївна Бабенко) meo.vestnik@karazin.ua (Haponenko Hanna / Гапоненко Ганна Ігорівна) Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 +0300 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Перспективи конвергенції вітчизняного та європейського енергетичних ринків в контексті євроінтеграції України https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14445 <p>В статті розглядаються перспективи співпраці Європейського Союзу та України в умовах глобалізації енергетичних ринків. Докладно висвітлюються питання найбільш вигідних шляхів формування довгострокових партнерських відносин в енергетичній сфері, які можуть призвести до міцного економічного та політичного партнерства. Аналізуються спроби запозичення Україною позитивних особливостей Європейського енергетичного сектору. Метою роботи є дослідження теоретичних аспектів, узагальнення методичних підходів з обґрунтування шляхів вдосконалення функціонування енергетичного ринку України в умовах його конвергенції з ринком енергетики ЄС. Завдання, що витікають з поставленої мети, які було вирішено під час дослідження, полягають у тому, щоб розглянути процес конвергенції українського та європейського енергетичних ринків та знайти і запропонувати шляхи прискорення цього процесу. Об’єктом дослідження є процес конвергенції енергетичних ринків України та ЄС. При аналізі тенденцій інтеграції енергетичного ринку України до ринку енергетики Європейського Союзу використовувались методи статистичного групування та логічного аналізу. Результати дослідження зводяться до наступного. Конвергенція європейського та вітчизняного енергетичних ринків посприяє розширенню паливного самозабезпечення України, оскільки посилиться впровадження нових технологій, запозичених у європейських партнерів. Також дозволить створити правову основу для розширення торгового обороту і інвестиційних потоків в області енергоресурсів для кожного з гравців міжнародних відносин, стане основою створення загального економічного простору між партнерами. Висновки. Для України насамперед становить інтерес можливість використання досвіду ЄС в створенні стабільного енергетичного ринку, а також системи його регулювання; модернізації економіки і використанні європейського досвіду інституційного розвитку.</p> Hanna Haponenko, Diana Kylikovska ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14445 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Інформатизація глобального економічного розвитку та місце України в інформаційному просторі https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14447 <p>У даній публікації досліджується вплив інформаційно-комунікаційних технологій на світову економіку; використовуючи основні&nbsp; Індекси (Індекс мережевої готовності, Глобальний індекс інновацій, Індекс розвитку електронного уряду, Індекс електронної участі та Індекс розвитку ІКТ) автори аналізують дані щодо розвитку інформаційного суспільства. Інформаційно-комунікаційні технології являють собою невід’ємну частину світової економіки, адже вирішальним фактором економічного розвитку держави виступає ступінь використання ІКТ у різних областях суспільного життя. Очевидним стає факт переходу від «старого індустріального порядку» до «нової економіки», яка зачіпає процеси виробництва, обробки і передачі інформації, трансформуючи економіку, політику і культуру в сучасному світі. Стрімкий розвиток та розповсюдження нових ІКТ технологій набуває характеру глобальної інформаційної революції. Це веде до незворотної трансформації в новий постіндустріальний тип суспільства. Тема даного дослідження є актуальною в науковому та в практичному плані. Предметом дослідження в статті є інформатизація глобального економічного розвитку. Мета – вивчення інформатизаційних процесів та аналіз ІКТ як ресурсу сучасного розвитку світової економіки. Завдання: дослідження динаміки розвитку інформатизаційних процесів та детальний аналіз впливу ІКТ на глобальний економічний розвиток. Використовуються загальнонаукові&nbsp;методи: системний аналіз, факторний аналіз, графічний метод. Результати даного дослідження: виявлено нові сектори структури економіки та проаналізовано позиціонування країн на світовому ринку. Автори роблять висновок, що&nbsp;завдяки розвитку ІКТ інтенсивно зростають практично всі сфери економіки, які впливають на розвиток держав і добробут людей.</p> Nadezhda Kazakova; Inna Davydenko; Alla Shtykolenko ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14447 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Перспективи підвищення рівня життя населення Південно-Африканської Республіки в контексті членства в БРІКС https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14448 <p>Стаття присвячена вивченню соціально-економічних проблем Південно-Африканської Республіки, а також поточним та перспективним заходам щодо їх вирішення в рамках членства в БРІКС. Предметом дослідження є рівень життя населення ПАР. Метою є виявлення перспектив вирішення ПАР проблеми низької якості життя абсолютної більшості населення завдяки її членству в БРІКС. Завдання полягає в тому, щоб дослідити показники бідності та коефіцієнти Джині, безробіття, стан та проблеми освіти, дані щодо показників захворюваності на СНІД та туберкульоз в ПАР та інших країнах-членах БРІКС, а також визначити намічені заходи в рамках діяльності БРІКС щодо вирішення цих проблем. Використовуються загальні наукові методи, такі як аналіз, синтез, порівняння. Були отримані наступні результати: після відміни політики апартеїду деякі показники в ПАР покращилися (збільшився ВВП на душу населення, більше населення отримало доступ до електрики та Інтернету, підвищилася доступність освіти, збільшилася тривалість життя), однак залишилися значні проблеми – великий рівень безробіття, некваліфікованість робочої сили, величезна нерівномірність розподілу доходів, насильство, велика захворюваність на СНІД та туберкульоз; дослідивши декларації самітів БРІКС, нами встановлено, що неабияке значення країни-члени приділяють напрацюванню політичних методів боротьби із національними проблемами, деякі з яких вже вирішені в певних членів БРІКС, а інші ще залишаються спільними. Висновки: виділено намічені заходи БРІКС у напрямку вирішення проблем злиденності, безробіття, освіти, захворюваності на туберкульоз та СНІД; вважаємо, що, якщо амбіційні цілі у перестановці геополітичних сил у світі, що приписуються БРІКС, є реальними, то об’єднання не може дозволити жодному із членів «закривати очі» на проблеми, які є загальновідомими і псують соціальну репутацію в глобальному просторі не тільки проблемній країні, але і всьому об’єднанню, а тому ПАР має усі шанси вирішити свої основні соціальні проблеми.</p> Iryna Derid, Vladislav Kalchenko ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14448 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Інституційні перетворення глобальної фінансової системи в умовах технологічної революції https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14449 <p>Людство стоїть на межі технологічної революції, яка докорінно змінить глобальну фінансову систему. Фінансовий сектор впроваджує нові фінансові технології (альтернативні платіжні систем та системи кредитування, робо-едвайзери, чат-боти, BigData,квантові обчислення та алгоритмічна торгівля, блокчейн, штучний інтелект т.д.), які миттєво реагують на зміни кон’юнктури, самостійно аналізують весь спектр необхідної інвестору інформації та приймають інвестиційні рішення, виключаючи людські емоції та помилковість. В результаті впровадження фінансових технологій, збільшується прибутковість фінансового бізнесу, ускладнюється структура фінансової системи, починають діяти неідентифіковані нами зв'язки і взаємозалежності, що створює потенційно нестабільне середовища з високим рівнем невизначеності. Мета статті визначити особливості інституційних перетворень глобальної фінансової системи в умовах четвертої технологічної революції. Висновки. Інституційні перетворення глобальної фінансової системи в умовах технологічної революції тільки починається. Проте, вже сьогодні ясно, що під впливом нових фінансових технологій кардинально змінюється інституційна структура глобальної фінансової системи та її функціональні зв’язки. Фінансові інновації збільшують складність фінансової системи, збільшують кібер-ризики, які стають основною загрозою для фінансової стабільності.В цих умовах перестають діяти усталені практики, інструменти регулювання та прогнозування, збільшується спонтанність факторів, що можуть викликати нову кризу.Отже, світовим та національним регулятивним органам, професійним учасникам ринку доцільно працювати над інституалізацією нових фінансових технологій. Державним інституціям та бізнесу слід стимулювати зміни, створювати нові альтернативи всередині системи, а не захищати елементи старої системи.</p> Natalia Kondratenko, Olena Liegostaieva, Iryna Shkodinа ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14449 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Аналітична оцінка зовнішнього ринку України https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14450 <p>На початку третього тисячоліття в умовах прискореної глобалізації ключового значення набула зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД), як один з важливих макроекономічних чинників розвитку сучасної економіки.&nbsp; Вигоди цієї діяльності відомі і визначені давно. Предметом дослідження у статті є основоположні принципи та тенденції&nbsp; розвитку&nbsp; зовнішньоторговельних товарних потоків України в ув'язці з аналізом її макроекономічної ситуації і кон'юнктури світових ринків. Мета полягає у аналітичній оцінці сучасного стану зовнішньої торгівлі&nbsp; та її принципів, а також у розгляданні&nbsp; методів її регулювання и впливу експортно-імпортних операції на ВВП та шляхи формування зовнішньоторговельного прибутку. Завдання: дослідження динаміки&nbsp; ефективності ринку зовнішньої торгівлі, яка визначається за&nbsp; результатами зовнішньоторговельного балансу. Забезпечення&nbsp; підвищення рівня&nbsp;&nbsp; повного та достовірного обліку даних про експорт та імпорт України. Аналітична необхідність&nbsp; територіальних зв’язків завдяки&nbsp; самим різним потребам у державі.&nbsp;&nbsp; Оцінка конкурентоспроможності країни&nbsp; на різних рівнях. Використовуються загальнонаукові методи та уся методологічна палітра статистичних&nbsp; показників та методів. Отримані&nbsp; результати&nbsp; є фундаментом інформаційного забезпечення органів виконавчої та законодавчої влади даними&nbsp; статистики зовнішньої торгівлі для прийняття ними рішень у галузі державного регулювання ринку України. Висновки: запропоновано рекомендації про подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності, розробки політики України і міжнародних організацій, а також дана аналітична оцінка процесів, що відбуваються.</p> Еlеnа Кushchenko, Diana Shkiria ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14450 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Формування системи соціального партнерства як механізму управління сучасними підприємствами: міжнародний досвід та особливості в України https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14452 <p>Більшість досліджень сфери соціальної взаємодії суб’єктів та об’єктів управління вітчизняними підприємствами присвячено опису її форм і механізмів, що функціонують у розвинених ринкових країнах, і зорієнтовано лише на їх некритичне відтворення у транзитивній економіці. Предметом дослідження у статті стало визначення відмітних особливостей становлення системи соціального партнерства на підприємствах сучасної України. Головна мета полягає у з’ясуванні потенціалу використання ними світового досвіду корпоративного менеджменту. Завдання: виокремлення особливостей поведінки різних груп суб’єктів управління підприємствами в постсоціалістичній економіці; розкриття залежностей між встановленими на приватизованих підприємствах моделями управління і соціального діалогу; опис об’єктивних обмежень і можливостей адаптації світового досвіду розбудови соціального партнерства і корпоративного управління до перехідної економіки. Фактологічну базу дослідження склали дані зовнішньої та внутрішньої звітності українських корпоративних підприємств та їх зведення Національною комісією з ЦПФР на різних етапах функціонування останніх, а методологічну – застосування системного, факторного та статистичного аналізу. Отримано такі результати: обґрунтовано необхідність першочергового урахування національно-зумовлених форм взаємодії господарських суб’єктів при формуванні інститутів управління підприємствами у посткомандному середовищі; розкрито алгоритм удосконалення різних елементів системи соціального партнерства та вироблено прогноз її впливу на оптимізацію процесу управління національними і міжнародними компаніями в економіці сучасної України.</p> Vladimir Lazarenko ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14452 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Напрями подолання структурної економічної кризи в країнах нафто-експортерів в умовах нестабільності світових цін на нафту (на прикладі Боліварської Республіки Венесуела) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14453 <p>В статті розглянуто питання залежності економіки країни нафто-експортера (на прикладі Венесуели) від кон’юнктури на світових ринках нафти через аналіз окремих складових її соціально-економічної системи. Предметом дослідження статті є прояви структурної економічної кризи у Венесуелі в умовах змін цін на нафту на міжнародних ринках. Мета – визначення основних причин структурної економічної кризи в Венесуелі та узагальнення напрямів її подолання. Завдання: розглянуто наслідки падіння світових нафтових цін в 2014–2016 роках на економічний стан Венесуели; зроблено огляд економічного співробітництва між Венесуелою та ключовими світовими гравцями, зокрема, США, КНР, РФ; проаналізовано зміни соціально-економічного стану у Венесуелі, що були викликанні експортними втратами та наведено перспективні шляхи подолання кризи. При проведенні дослідження використовувалися методи дослідження: метод порівняння – при характеристиці двосторонніх політико-економічних відносин між Венесуелою та розвиненими країнами Заходу з одного боку, й новими геополітичними партнерами Венесуели з іншого; аналітико-емпіричний, статистичний метод – при аналізі соціально-економічних показників розвитку економіки Венесуели в умовах рецесії; причино-наслідковий та метод дедукції – при визначенні слабких сторін економіки Венесуели та напрямів згладжування суперечностей в умовах нафто-експортної залежності. На основі вище зазначеного отримано такі результати: виявлено основні причини виникнення структурної кризи у Венесуелі, визначено перспективні шляхи стабілізації грошово-фінансового становища економіки, зокрема, впровадження криптовалюти з прив’язкою до нафти, як додаткового джерела надходження фінансових ресурсів в країну й пошук нових джерел кредитного фінансування, використовуючи геополітичний аспект. Висновки: виявлено, що економічна криза в Венесуелі викликана надмірною залежністю розвитку економіки від експорту нафти через неефективність багатьох аспектів соціально-економічної системи, при цьому, вирівнювання світових цін не дозволяє швидко вийти з глибокої рецесії, тому коливання цін на світових ринках буде загострювати внутрішнє економічне становище та спричинятиме соціально-політичній кризі в країні.</p> Ivan Marchenko, Vladyslav Shapoval ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14453 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Сучасна взаємодія людини та суспільства в умовах глобального розвитку: національні інтереси https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14454 <p>Умови розвитку сучасного світу створюють образ людини, існування якої неможливе без різноманітних взаємозв’язків із суспільством. Саме глобалізація диктує необхідність розгляду всезагальних закономірностей розвитку нового формату моделі людини у взаємодії із суспільством. У повсякденності, загострюється концепція самості найменшої частини Всесвіту – людини. Предметом дослідження є форми взаємодії людини та суспільства в умовах глобального розвитку в контексті національних інтересів. Мета роботи полягає в розкритті сутності сучасної взаємодії людини і суспільства в умовах глобального розвитку крізь призму національних інтересів. Завдання: дослідити особливості взаємодії людини і суспільства в умовах глобалізації крізь призму національних інтересів; з’ясувати причини трансформації національних інтересів в глобальні; проаналізувати конфлікт і співробітництво, як форми взаємодії людини та суспільства. Використовуються загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, гіпотетичний метод. Отримано такі результати: заміна національного інтересу глобалізаційним є одним із актуальних глобалізаційних викликів сучасного суспільного розвитку, який не можливий без врахування <strong>глобального інтересу.</strong>&nbsp;Особистий інтерес має бути реалізованим як у суспільстві, так і на національному рівні. Зараз ми знаходимося в процесі формування нової свідомості, тому сучасна людина, на жаль, ще не здатна чітко визначити на свідомому чи підсвідомому рівні власні національні пріоритети. Висновки: Варто завжди враховувати контекст, у якому реалізовується силовий потенціал. Говорячи про національні інтереси, зазвичай мають на увазі загальнодержавне або суспільне благо, проте через різноманіття особистостей кожен вбачає своє на шляху добробуту та безпеки.</p> Hanna Panasenko ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14454 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Вплив глобальної інституціоналізації в межах СОТ на зовнішню торгівлю, на прикладі України https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14455 <p>З моменту заснування Світової організації торгівлі (СОТ) як основної інституціоналізуючої сили у сфері торгівлі більш ніж 20 років тому, країни, що розвиваються, намагалися домогтися спеціального визнання та ставлення в рамках багатосторонньої системи з метою вирішення власних структурних та системних проблем. Проте вплив глобальної інституціоналізації в межах СОТ на зовнішню торгівлю країн-членів залишається дискусійним. Предметом дослідження статті є вплив глобальної інституціоналізації в межах СОТ на зовнішньоторговельні потоки України. Мета полягає в оцінці впливу глобальної інституціоналізації в рамках СОТ на зовнішню торгівлю України та розробці дорожньої карти для вдосконалення національного інституційного середовища. Основним методом є гравітаційне моделювання. Індекс економічної свободи Фонду «Спадщина», Індекс глобальної конкурентоспроможності Світового економічного форуму та світові показники Світового банку використовуються окремо в побудованих моделях як інституційні змінні. Всі моделі також містять фіктивні змінні, які вказують на членство в СОТ або РТУ двох країн. Вибірка включає всі країни, які протягом останніх 20 років були торговельними партнерами України. Було отримано такі результати: побудовано 6 гравітаційних моделей, що дозволило розрахувати можливий відсоток зростання українського експорту завдяки покращенню інституційних змінних України до середньоєвропейського рівня та розробити дорожню карту для вдосконалення національного інституційногосередовища. Висновки: обчислений відсоток збільшення свідчить про те, що глобальна інституціалізація в рамках СОТ може мати позитивний вплив на зовнішньоторговельні потоки України, гравітаційне моделювання може допомогти визначити, як покращити національне інституційне середовище України.</p> Alina Sholom ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14455 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Сільське господарство та економічний розвиток в Непалі: аналіз перспектив згідно Артхашастра Каутільї https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14456 <p>Книга Каутільї Артхашастра, що написана мовою санскриту на період до 2500 року, в Індії, обговорює теорії та принципи управління державою. Трактат детально розглядає державне мистецтво, економіку, шпигунство, адміністрацію, війну, науку, екологію та інші аспекти людського життя. Предметом дослідження є дослідження сільського господарства та економічного розвитку Непалу в порівнянні з аналітичною частиною Артхашастра. Мета полягає в тому, щоб розвинути належне управління цими інструментами, для інституційного та структурного вдосконалення в аграрному секторі. Загальною метою цього дослідження є всі частини Артхашастра Каутільї. Обрано підстави для економічного розвитку сільського господарсва, проведено порівняльне дослідження з сучасним сільським господарством та економічним розвитком Непалу, а також проаналізовано їх відповідність. Методи дослідження носять описовий і аналітичний характер. Аналітичний інструмент залежить від концептуальних та розроблювальних рамок, а дескриптивний дизайн досліджень застосовується кількісно та якісно. Результати дослідження. Розвиток аграрного сектору є однаково важливим в Артхашастра Каутільї і до цих пір в Непалі. Порівнюючи сьогодення з Артхашастра Каутільї, зазначено, що виробництво неможливе без розвитку аграрного сектору і сільськогосподарського виробництва. Це важливо з теоретичної та практичної точки зору. У даній дослідницькій статті зроблено висновок, що розвиток сільського господарства був основою минулого, та однаково важливий для сьогодення та майбутнього.</p> Yadav Mani Upadhyaya ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14456 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Перспективи вдосконалення технологій в сфері розвитку нетрадиційної відновлюваної енергетики https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14457 <p>У даній статті розглядаються перспективи розвитку реалізації форм науково-технічного співробітництва. На прикладі міждержавного співробітництва України і Чилі показані підходи до вдосконалення процедури вироблення пріоритетів співпраці. Показано, що існуючий стан даних відносин не відображає реальних тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин по вектору посилення науково-технічної складової. Предметом дослідження статті є формування пріоритетів науково-технічного співробітництва між Україною і Чилі. Метою статті є вироблення підходів формування пріоритетів міждержавних економічних відносин з урахуванням умов України і відповідає потребам подолання кризових соціально-економічних явищ на основі інтенсифікації науково-технічного співробітництва. Завдання полягає в тому, щоб дослідити динаміку фактичного нетрадиційного виробництва енергії як одного з пріоритетних напрямків співпраці між Україною і Чилі. В рамках цього дослідження використовуються теоретичні, методологічні та системні методи аналізу первинних джерел, в тому числі статистичні матеріали, нормативні документи, наукові публікації для описового і структурного аналізу для оцінки початкового стану первинних рівнів міжнародних економічних відносин і методів формування тенденції в їх перспективах розвитку. Отримані наступні результати: на основі поетапного аналізу формування пріоритетів розвитку України був запропонований підхід для аналізу подібності комплексного розвитку національних економік. Висновки: результати аналізу дозволили в рамках міждержавного співробітництва між Україною та Чилі виділити перспективну область розвитку нетрадиційної відновлюваноїенергетики.</p> Vitalina Babenko, Yelyzaveta Koniaieva ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14457 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Еволюція концепцій природокористування в контексті глобальних екологічних викликів https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14459 <p>Актуальність дослідження пояснюється тим, що економічний розвиток цивілізації у ХХІ столітті супроводжується численними екологічними та соціальними викликами, над розв’язанням яких постійно працюють науковці світу. Техногенні та природні катаклізми, що відбуваються на планеті, пов’язують із зміною клімату, яку, в свою чергу, значна кількість дослідників та світових лідерів вважає наслідком економічної діяльності. Предметом дослідження статті є концепція сталого розвитку, яка фактично включає в себе ці три аспекти: економічний, соціальний та екологічний. Метою статті є еволюція концепцій природокористування в контексті глобальних екологічних викликів та їх практичне використання в країнах світу. Об’єкт полягає в дослідженні концепції сталого еколого-збалансованого розвитку національної економіки. В якості загальних наукових методів використовуються системний аналіз, а також логічний та історичний методи дослідження. В результаті дослідження були отримані наступні результати: перехід до сталого розвитку зумовив появу численних концепцій його реалізації в площині вирішення питань сталого природокористування. Теоретичне обґрунтування подібного з точки зору законів термодинаміки просто неможливо, як і винахід «вічного двигуна». Однак використання невичерпних джерел енергії (таких як термоядерна, сонячна, геотермальна, приливо-відливна та інші) і поновлюваних біологічних ресурсів (трансгенні, клонування та інші) дозволяє говорити про можливість теоретичного обґрунтування сталого еколого-збалансованого розвитку. Висновки: реалізація сталого розвитку можлива лише у вигляді стійкого еколого-збалансованого розвитку, заснованого на швидко поновлюваних біологічних ресурсах і використанні практично невичерпних джерел енергії, а також застосуванні наукомістких технологій. Такий розвиток зможе забезпечити вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем зі збереженням природного комплексу.</p> Elena Dovgal, Irina Panova ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14459 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Дослідження існуючих систем оподаткування в країнах з розвиненою економікою https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14460 <p>Одним з ключових чинників, від яких залежить ефективне функціонування всього народного господарства, є організація системи державного оподаткування. В даний час широко обговорюються перспективи реформи податку на доходи фізичних осіб з метою максимізації його фіскальних функцій і досягнення справедливості оподаткування. Розглянемо докладніше, яким чином зарубіжні країни вирішують проблему справедливості оподаткування доходів фізичних осіб при розробці податкової політики. Предметом дослідження є зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб в країнах з розвиненою економікою. Метою дослідження є вивчення підходів до оподаткування зарубіжних країн в сучасних соціально-економічних умовах. Завдання: дослідження тенденцій формування ставки податку на доходи фізичних осіб в країнах з розвиненою економікою. Використовуються загальні наукові методи: системний аналіз - для визначення особливостей розвитку оподаткування в економічно розвинених країнах; компаративний аналіз - для порівняння принципів при формуванні податків в зарубіжних країнах і Україні. Отримані наступні результати: Розглянуто перспективи застосування зарубіжного досвіду оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Проаналізовано пристрій прибуткового податку в Німеччині, Франції, Італії, Канади, Сполучених Штатах Америки - країнах, що мають найбільш високі рівні життя, за даними Організації Об'єднаних Націй. Виявлено основні риси прибуткового податку в зазначених країнах, оцінена можливість їх запозичення в ході реформування податку на доходи фізичних осіб стосовно України. На основі аналізу основних підходів до оподаткування на доходи фізичних осіб в країнах з розвиненою економікою і Україні були отримані SWOT аналіз. Висновки: податкові системи багатьох держав мають свої історичні передумови, «підлаштовані» під територіальні і трансгеографічні особливості країн, а також їх внутрішню політику і менталітет населення. Підвищення ефективності системи оподаткування реально за умови коригування принципів оподаткування під економічні умови певної держави.</p> Yvgeniy Lomaka ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14460 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Дослідження лідерства та організаційної поведінки робітників: Olawil wire industry Osogbo, Штат Осун https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14461 <p>Лідерство – це процес, в якому лідер намагається вплинути на своїх послідовників, щоб встановити мету і досягти її. Лідерство та організаційна поведінка працівників має прямий та непрямий вплив на продуктивність та прибутковість як державної, так і приватної організації. Ефективне лідерство є вирішальним для економічного зростання організації. Основна увага в цій роботі зосереджена на тому, щоб детально вивчити, як лідерство та організаційна поведінка впливають на працездатність працівників дротової промисловості Olawil в Ошогбо. Метою було знайти зв'язок між стилями керівництва та задоволеністю роботою працівників. Після огляду літератури про стилі лідерства та працездатності працівників, а також співвідношення між ними, було відмічено, що жодне дослідження не розглядало вплив стилю керівництва на продуктивність працівників у Нігерії. Робота є науковою розробкою з використанням інтерв'ю як джерела збору даних. Були відібрані тридцять адміністративних співробітників Olawil. Висновок полягає в тому, що існує залежність між стилем керівництва та діяльністю працівників в Olawil, роль якої не може бути кількісно визначена. Надано рекомендації керівництву щодо того, як добре працювати, забезпечуючи робітників засобами, необхідними для виконання завдань, належним чином узгоджуючи людей з діяльністю, яку вони виконують, винагороджуючи їх на основі внеску кожного в досягнення цілей організації. Рівні можливості надаються кожному для просування та прогресу в обраній кар'єрі. Деякі працівники провели семінари в межах держави для популяризації їхньої професії. Отже, нашим дослідженням рекомендовано, щоб управлінські кадри поліпшили міжособистісні відносини між персоналом та керівною командою для забезпечення підвищення продуктивності.</p> Mufutau Akanmu Popoola ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14461 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Електронна торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14462 <p>Однією з найбільш значних змін, яку зараз переживає світ бізнесу, є прогресивний розвиток та впровадження електронної торгівлі. З урахуванням стрімкого розвитку web- та інтернет-технологій, електронна торгівля нарощує обсяги у світовому масштабі і формується як окрема галузь економіки. Кожного року від 30% до 70% бізнесу всіх країн (незалежно від рівня їх розвитку) переходить в онлайн середовище. Особливо це стосується суб’єктів господарювання, які здійснюють торгову діяльність. Предметом дослідження в статті єринок електронної торгівлі в Україні. Мета – проведення статистичного аналізу стану розвитку ринку електронної торгівлі в Україні. Завдання: дослідження концепції «електронна торгівля»; аналіз стану законодавчої бази України в регулювання даної сфери; статистичний аналіз тенденцій розвитку електронної торгівлі в Україні. Використовуються загальнонаукові методи:класифікації та теоретичного узагальнення - для дослідження теоретичних основ електронної торгівлі, статистичного аналізу - для аналізу сучасного стану електронної торгівлі в Україні. Отримано такі результати: на основі аналізу статистичних даних, що описують розвиток ринку електронної торгівлі в Україні, виявлено основні тенденції, що склалися в країні, визначено сильні та слабкі сторони даної сфери, а також перспективи розвитку. Висновки: проведений аналіз стану розвитку електронної торгівлі в світі довів, що на сьогодні дана сфера стрімко нарощує свої обсяги.Україна стала лідером Європи за динамікою розвитку електронної торгівлі.Доведено, що в України є потенціал до розширення впливу компаній сфери електронної торгівлі, так як Інтернетом ще не користується 35% населення, а велика кількість користувачів надають перевагу зарубіжним сервісам через недовіру до національних підприємств та недосконалу законодавчу базу.</p> Olga Syniavska ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14462 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Економічна безпека як складова національної безпеки України https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14463 <p>Стаття присвячена дослідженню сутності економічної безпеки, передумов її формування, визначенню місця економічної безпеки в системі національної безпеки України. У статті проведено дослідження теоретико-методологічних підходів до визначення категорії «економічна безпека». Розглянуто рівні нормативного регулювання економічної безпеки, історичний аспект формування економічної безпеки. Виділено основні підходи до тлумачення сутності категорії «економічна безпека підприємства». Предметом дослідження є теоретичні та методологічні аспекти формування сутності економічної безпеки. Метою статті є комплексне дослідження сутності економічної безпеки, передумов її формування та визначення її місця в системі національної безпеки. Завдання: на базісистемного підходувизначити теоретичні засади ролі й місця економічної безпеки у національній безпеціУкраїни. Методи дослідження: методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання економічних явищ, положення економічної теорії щодо економічної безпеки; аналіз та синтездля визначення теоретичних засад формування економічної безпеки. Отримано такі результати: проведено дослідження теоретико-методологічних підходів до визначення категорії «економічна безпека» і «економічна безпека підприємства». Основними концептуальними підходами до тлумачення сутності категорії «економічна безпека підприємства» є: ефективне використання ресурсного потенціалу підприємства; стан розвитку виробничо-економічної системи; конкурентні переваги у реалізації стратегії підприємства; стан економічного розвитку; захищеність від зовнішніх і внутрішніх загроз;гармонізація економічних інтересів підприємства і суб’єктів навколишнього середовища; стабільність функціонування та прогресивний розвиток; комплексний підхід. Розглянуто рівні нормативного регулювання економічної безпеки, історичний аспект її формування. Висновки: Обґрунтовано роль економічної безпеки у національній безпеці країни.Виділено основні підходи до тлумачення сутності категорії «економічна безпека підприємства».</p> Karina Utenkova ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14463 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Проблема дезінтеграційних процесів на прикладі Брекзита https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14464 <p>У розвитку сучасного суспільства відбуваються зміни, які сигналізують про те, що існуючийстан речей перестає влаштовувати учасників торгових і політичних міжнародних угод. Перспектива виходу Сполученого Королівства з ЄС застала ринки й політиків зненацька. Брекзит несе економічні й політичні наслідки дезінтеграційних процесів не тільки для Сполученого Королівства та його партнерів у ЄС, ай для майбутнього європейської інтеграції загалом. Предметом нашої статті є аналіз причин дезінтеграційних процесів в Великій Британії. Мета статті – проаналізувати економічні та позаекономічні чинники впливу на рішення референдуму про вихід з Європейського Союзу. Для з'ясування причин рішення про вихід з ЄС, у статті були зібрані економічні і позаекономічні фактори, що вплинули на нього.У дослідженні використані загальнонаукові методи: аналіз макроекономічних показників Великої Британії за роки участі в ЄС, аналіз останніх наукових робіт на тему Брекзита. Загалом, існує значна невизначеність щодо того, як процес виходу буде здійснюватися. Більш того, багато досліджень приходять до висновку про те, що вихід не вигідний з економічної точки зору йпозначиться на макроекономічних показниках держави. У результаті дослідження можемо стверджувати, що показники безробіття, зниження ВВП або інфляцію не можна назвати вирішальними в ухваленні рішення про вихід із ЄС. Швидше вони вказують на малоймовірність доведення процесу до кінця. У висновку стверджуємо, що головними причинами Брекзита можна назвати чинники, обумовлені соціально, історично й географічно, пов'язані з сильною самоідентифікацією голосуючих, перш за все, як громадян національної держави, ніж Європейського союзу.</p> Anna Shvedova, Daria Shvedova ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14464 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Дослідження системи взаємовідносин з контрагентами як елемент оцінювання ефективності діяльності підприємства https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14465 <p>В умовах високого рівня нестабільності і невизначеності ринку необхідно постійно розробляти та вдосконалювати механізми для підвищення стійкості, ефективного управління підприємствами, формування нових зв’язків. Збільшення можливих варіантів взаємодії у сучасному соціально-економічному середовищі потребує розширення методологічного апарату та інструментів для вивчення взаємовідносин між контрагентами. <strong>Предметом</strong> дослідження в статті є прикладні аспекти оцінювання системи управління взаємовідносинами з контрагентами нафтогазових підприємств. Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних і методичних засад, розробці методичних і практичних рекомендацій щодо оцінювання системи взаємодії з контрагентами нафтогазових підприємств. Завдання: описати методичний підхід до формування системи управління взаємовідносинами з контрагентами підприємства. Використовуються загальнонаукові <strong>методи</strong> економетричного моделювання, варіації, інтегрального числення та економічного аналізу для дослідження системи взаємовідносин з контрагентами нафтогазових підприємств; системного підходу та структурно-логічного аналізу – для викладення результатів. Отримано такі <strong>результати</strong>: розроблено універсальну методику оцінки задоволеності контрагентів і системи взаємодії з ними, в якій на відміну від існуючих, в якості інструментів аналізу використано модифіковану 10-бальну шкалу Стейпла і модель «розривів», що дозволяє за результатами аналізу розривів між очікуваннями контрагентів і рівнем їх фактичної задоволеності встановити відповідність співвідношення між показниками «задоволеність», «очікування», визначити рейтинг важливості показників для споживачів та на його основі виставити індикатори акцентованої уваги підрозділів нафтогазового підприємства в загальній системі менеджменту підприємства в досягнення спільної мети – зміцнення взаємовідносин з клієнтами та відповідного збільшення прибутку за результатами господарських угод з ними. Висновки: в результаті аналізу розривів між очікуваннями контрагентів і рівнем їх фактичної задоволеності встановлено, що показники, задоволеність за якими оцінена високо, мають високий рейтинг важливості для споживачів, а також визначені показники, за якими значимість перевищує задоволеність і, отже, які потребують поліпшення.</p> Nadiya Dalіak ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14465 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Розвиток бальнеологічного туризму в Україні https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14466 <p>Статтю присвячено дослідженню розвитку бальнеологічного туризму в Україні. Висвітлено теоретико-методичні основи територіальної організації бальнео курортів та&nbsp; функціонування закладів бальнеологічного туризму. Дана оцінка діяльності санаторно-курортних закладів бальнеологічної спеціалізації. Проаналізовано сучасний стан розвитку бальнеологічного туризму в Україні. Предметом дослідження статті є розвиток бальнеологічного туризму країни, його стан та місце в системі санаторно-оздоровчого комплексу України. Мета – аналіз розвитку бальнеологічного туризму, оцінка інфраструктури та діяльності бальнеологічних закладів. Завдання: характеристика ресурсної бази та територіальної організації бальнеологічного туризму в Україні; оцінка інфраструктури бальнео туризму в Україні; аналіз діяльності закладів бальнелогічного туризму. Використовуються загальнонаукові методи: синтезу та аналізу – для визначення особливостей розвитку бальнео туризму України, табличний метод – для зведення та групування аналітичних даних, метод графічного представлення інформації – для узагальнення та популяризації статистичних даних. У роботі також використано статистичний та метод математичного моделювання, методи узагальнення та прогнозування. Результати дослідження засвідчують скорочення туристичного потоку з лікувально-оздоровчою метою в Україні, зменшення закладів бальнеологічного туризму, зниження якості надаваних послуг у цих закладах, погіршення стану матеріально-технічної бази закладів бальнеологічного туризму. Висновок: недостатня розвиненість ринку бальнеологічного туризму в Україні, неефективне використання ресурсного потенціалу, слабкий рівень матеріально-технічної бази, недостатній рівень кваліфікації персоналу.</p> Sergii Arkhiiereiev, Valeria Baranova, Kateryna Varava ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14466 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Кінотуризм - інноваційний напрямок розвитку туризму в Україні https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14467 <p>У статті розкрито особливості кінотуризму - інноваційного напрямку розвитку культурно-пізнавального туризму. Проведено аналіз наукових досліджень щодо кінотуризму, як складової культурно-пізнавального туризму. Більшість публікацій яких присвячена таким темам, як вплив кінематографу на туризм, вибір туристичних уподобань в результаті культових фільмів, які особливо відомими стали за останні роки. Передумовами розвитку кінотуризму в світі є, в першу чергу, природні (фізико-географічні), соціально-економічні, історико-культурні туристичні ресурси, які безпосередньо стали об’єктами кінознімань. Кінофільм дає можливість використовувати в повній мірі природні ресурси, тому кінотуризм задовольняє ці потреби.Кінотуризм є достатньо складним видом за організацією, тому що об’єктом кінотуризму може бути як окрема телефонна будка так і ландшафт цілої країни. Значний вплив на розвиток кінотуризму мають і літературні твори, які є союзником, бо значна кількість фільмів були зняті саме за літературними творами. Цей фактор відіграє велику роль в розвитку і популяризації кінотуризму. Кінотуризм, як один з спеціалізованих видів культурно-пізнавального туризму – є інноваційним напрямком, де задоволення культурних потреб є головною метою. Кінотуризм може бути представлений за різними кваліфікаційними ознаками та видами культурно-пізнавального туризму (за тривалістю, за напрямками, метою, способом пересування, тривалістю перебування, організаційною формою, та ін.). Дана характеристика форм кінотуризму, з характеристиками й прикладами. Вказана класифікація дистинацій кінотуризму. Проаналізований вплив кінотуризму на зростання економіки ряду країн,в тому числі України. За останні роки різке збільшення кількості кіноглядачів пропонує маркетологам кінопродукт як альтернативний засіб просування. Сайти, студії, готелі, житлові будинки та особливо місця, де знімаються або знімалися фільми, стають туристичною визначною пам'яткою. Сьогодні роль кіноіндустрії та кінотуризму постійно зростає, це дозволяє багатьом країнам ефективно покращити свою економіку та надати міжнародному туризму стратегічне значення для стимулювання зайнятості населення. Проведено аналіз його розвитку в Україні.</p> Viсtoria Achkasova ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14467 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Стан та перспективи використання замково-палацового комплексу України в туризмі https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14468 <p>Україна володіє достатньою кількістю туристичних ресурсів і має могутній потенціал для свого подальшого розвитку. На сьогоднішній день замковий туризм, в основі якого лежить використання фортифікаційних об'єктів, є надзвичайно привабливим як для туристів, так і для залучення інвестицій у його розвиток. На даний час замки знайшли своє нове призначення: стали музеями, готелями, картинними галереями, ресторанами, майданчиками для театральних постановок та музичних концертів, різноманітних шоу та вистав. Україна вже не перший раз повертається до проблеми збереження своєї історико-фортифікаційної спадщини. Серйозність цього питання визначається тим, що замкова спадщина перебуває у вкрай занедбаному стані. Ще одним негативним явищем досі залишається байдужість населення до власної історії та сучасного стану туристичної інфраструктури. Саме українське суспільство повинно стати тим самим двигуном практичних змін. Пам’ятки історії руйнуються, а подекуди місцеве населення розбирає замки на будівельні матеріали. Але також слід зазначити, що Україна має всі можливості та умови для розвитку замкового туризму. Звісно ж, роботи для покращення умов, якості обслуговування є однозначно багато, але поруч із цим йдуть складові успіху розвитку цього напрямку в країні – це збереженість природних ландшафтів, доступність місцевості, вигідна інфраструктура, цікаві туристичні місця та об’єкти, імідж держави та значний внесок коштів до бюджету країни. Потенціал замкового туризму багатий і його слід розвивати. Предметом дослідження статті є використання замково-палацового комплексу в туризмі. Мета&nbsp; –&nbsp; аналіз сучасного стану та визначення перспектив використання замково-палацового комплексу в Україні, насамперед в сфері готельно-ресторанного бізнесу. Завдання : висвітлення основних проблем та перспектив розвитку замкового туризму, формулювання стратегії використання замкової спадщини України. Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз, структурно-генетичний синтез та прямий аналіз. Результати даного дослідження: виявлено основні напрямки розвитку замкового туризму, вплив даного виду туризму на економіку країни та шляхи залучення інвестицій для розвитку замково-готельного бізнесу в Україні. Автори роблять висновок, що завдяки розвитку замкового туризму інтенсивно зростає економіка, яка має суттєвий вплив на розвиток держави в цілому та на рівень життя населення. У майбутньому налагодження конкурентоспроможного ринку послуг шляхом модернізації наявної відпочинкової інфраструктури та поширення малих форм рекреації може значно збільшити кількість туристів у нашій державі, що дасть змогу підвищити рівень економіки та стан життя населення. Також це допоможе створити нову туристичну інфраструктуру, збільшити частку в’їзного туризму, що позитивно вплине на розвиток транспорту, закладів розміщення та харчування, роздрібну торгівлю, будівництво, зв’язок, страхування.</p> Anastasiia Vasylenko, Vladyslav Vasylenko, Oleksandra Dikhtiarenk, Anna Perepelytsia ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14468 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Розробка туристичного бренду міста Харкова https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14469 <p>В сучасних умовах розвитку туристичного ринку, загострюється конкуренція між туристичними дестинаціями. Вони прагнуть привернути до себе іноземні інвестиції, інформаційні, транспортні та туристичні потоки. Істотним чинником привертання туристів та інвестицій стає бренд.&nbsp; Хоча, Харків має всі необхідні ресурси для того щоб стати лідером з розвитку туризму в Україні, місто не має правильного позиціювання – бренду. Предметом дослідження в статті є створення туристичного бренду міста Харкова. Мета полягає у створенні конкурентоспроможного туристичного&nbsp; бренду для домінування міста на туристичному ринку, привертання туристів та залучення іноземних інвестицій. Завдання: аналіз понять «бренд», «територіальний бренд» та «бренд міста», визначення цілей, завдань та функцій бренду міста, описання особливостей розробки бренду міста, аналіз існуючих брендів Харкова та створення нового бренду міста. Використовуються загальнонаукові&nbsp;методи:&nbsp; системний підхід – для&nbsp; визначення термінів, цілей, завдань та функцій бренду міста, структурний аналіз – для характеристики існуючих брендів міста, аналітико-статистичний – для аналізу забезпеченістю ресурсами, літературний метод використовувався для всіх аспектів статті. Отримано такі&nbsp;результати: на основі проведеного аналізу було досліджено поняття «бренд», «територіальний бренд», «бренд міста», методи його розробки та&nbsp; розроблений новий конкурентоспроможний бренд міста Харкова. Висновки: існуючі бренди міста Харкова не відображають всю його суть і не роблять місто максимально привабливим для туристів, новий конкурентоспроможний бренд, що базується на розважальному аспекті було створено з урахуванням всіх недоліків попередніх і тому можна зробити висновок, що він може бути успішним при подальшому використанні.</p> Natalya Danko, Alona Ryndych ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14469 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Сучасні тенденції розвитку світового готельного бізнесу https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14470 <p>Актуальність дослідження пояснюється тим, що на сьогоднішній день світова індустрія туризму та гостинності знаходиться в жорстких умовах конкурентної боротьби за кожного клієнта і змушена вкрай стрімко реагувати на зовнішні зміни умов господарювання. При цьому, незважаючи на нестабільну економіко-політичну ситуацію в світі, готельно-туристичний бізнес продовжує активно розвиватися. Зростання туризму в усьому світі викликає активне розширення готельних послуг, що пропонуються. Предметом дослідження статті є інноваційна діяльність в індустрії гостинності в напрямку підвищення конкурентоспроможності сучасних форм готельного бізнесу. Метою статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку світового готельного бізнесу. Об’єкт полягає в дослідженні розвитку світового готельного бізнесу. В якості загальних наукових методів використовуються системний аналіз, а також логічний та історичний методи дослідження. В результаті дослідження були отримані наступні результати: для управління процесом функціонування готельного підприємства необхідно його постійно поновлювати та підтримувати в передбаченому стандартами і технічними умовами стані, забезпечувати ритмічне надання послуги певної якості. Управління процесом розвитку готельного підприємства має на меті зміну його стану, перетворення його до такого, що відповідає сучасним найвищим світовим досягненням готельної індустрії. Висновки: аналіз, дослідження і використання готельним підприємством актуальних світових тенденцій ведення господарської діяльності, перш за все, активне використання і розвиток інформаційних технологійта інформаційних програм для мобільних телефонів, впливає на поліпшення якості обслуговування, підвищення конкурентоспроможності, іміджу та репутації готельного підприємства, робить його привабливим і унікальним для клієнтів.</p> Georgiy Dovgal ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14470 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Сучасні тенденції готельних технологій для сфери гостинності https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14471 <p>Індустрія дозвілля та гостинності є однією з рушійних сил світової економіки. Широке застосування нових технологій у цій галузі впродовж останніх років кардинально змінило спосіб надання та отримання послуг. У даній роботі розглядаються сучасні технології, які в даний час використовуються в індустрії гостинності та як вони вдосконалюють враження від гостя та змінюють платформу обслуговування у готелях. Також передбачені деякі можливі майбутні служби гостинності, які ми можемо очікувати, оскільки технологія Інтернет речей ( ІР ) продовжує зростати. Предметом дослідження є діяльність готельних підприємств. Метою дослідження є проникнення ІТ в управління готельним бізнесом. В результаті досліджено поточний стан використання ІТ в готельних комплексах і розглянуто практичний досвід використання ІТ в індустрії гостинності. За даними Всесвітньої туристичноїорганізації (ВТО), сьогодні в світі діють більше 16 млн готелів, причому 20% з них відносяться до готельних мереж. Найбільше число готельних підприємств зосереджено в країнах Європи та Північної Америки, на частку яких припадає 72% всієї готельної бази. Цікаво зазначити, що протягом останніх 10 років інші види бізнесу починають визнавати унікальну комбінацію навичок, якими володіють учні гостинності, - поєднання здорового бізнесу та управління, а також сервісної орієнтації. Це особливо хвилюючий час для асоціації з галуззю з огляду на широкі можливості кар'єрного росту, економіку, нові розробки, ринки, що розвиваються, інтернаціоналізація концепцій компаній та ін. Переважна філософія в освіті гостинності полягає в тому, що найкращий шлях до вершини – це стратегічне поєднання освіти та досвіду. Перспективи розвитку галузі є дуже позитивними, але існує кілька тенденцій / факторів, які впливають на роботу галузі та продукти та послуги, які пропонуються клієнтам.</p> Anna Perepelytsia, Yuliia Yurchenko ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14471 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300 Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14472 <p>На сучасному етапі розвитку туризму в світі, одним із пріоритетних напрямків сталого розвитку територій став екологічний туризм. Розвиток екологічного туризму в Україні на початковому етапі, але завдяки існуючій природно-рекреаційним ресурсам країни, цей вид туризму має усі шанси стати одним з основних видів подорожей та створити усі умови покращення соціально-економічного становища населення. Предметом дослідження в статті є перспективи розвитку екологічного туризму в Україні на основі існуючої ресурсної бази. Мета полягає вобґрунтуванні стану розвитку екологічного туризму в Україні та його перспектив. Завдання: розбір поняття «екологічний туризм», аналіз сучасного стану розвитку екологічного туризму в Україні, розгляд нормативно-правового регулювання та визначення перспектив розвитку екологічного туризму. В статті використовуються загальнонаукові методи дослідження: аналіз – для дослідження окремих складових екологічного туризму; синтез – для об’єднання окремих фактів; статистичний метод – для обробки статистичної інформації та для якісної оцінки даних; метод індукції та дедукції – допомагає зробити висновки на основі існуючих фактів; системний підхід – для цілісного дослідження перспектив екологічного туризму відносно зовнішніх факторів впливу. Отримано такі результати: на основі проведеного аналізу було досліджено теоретичні аспекти поняття «екологічний туризм», виявлені необхідні ресурси на сучасному етапі розвитку екологічного туризму в країні та визначені головні перспективи. Висновки: обґрунтовані перспективи розвитку екологічного туризму відображають позитивний ефект від екотуристичної діяльності в Україні, що свідчить про важливість його організації та розвиток на внутрішньому туристичному ринку країни.</p> Ivan Posokhov, Anastasia Sahaydachna ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/14472 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300