Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм https://periodicals.karazin.ua/irtb <p>Фахове видання з економічних наук.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;">Присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму.&nbsp;Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.</p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;">Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.</p> <p><strong>Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія</strong><strong> «</strong><strong>Міжнародні</strong> <strong>відносини</strong><strong>, </strong><strong>економіка</strong><strong>, </strong><strong>країнознавство</strong><strong>, </strong><strong>туризм</strong><strong>»&nbsp;</strong>(Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University Series: "International Relations. Economics. Country Studies. Tourism" (IRECST))<strong>&nbsp;</strong> зареєстровано Наказом Міністерства освіти і науки України<strong>&nbsp;</strong><strong>№ 409 від 17 березня 2020 р. </strong>та <strong>визнано</strong> <strong>науковим</strong> <strong>фаховим</strong> <strong>виданням</strong> <strong>України</strong>, що<strong>&nbsp;</strong><strong>віднесено</strong> <strong>до</strong> <strong>категорії</strong><strong> «</strong><strong>Б</strong><strong>»</strong><strong>, </strong><strong>спец</strong><strong>іальності 051, 073, 292</strong><strong>.</strong></p> Видавництво Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна uk-UA Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм 2310-9513 <p>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</p> <ol> <li class="show">Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution License&nbsp;4.0 International (CC BY 4.0)</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li> <li class="show">Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li> <li class="show">Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див.&nbsp;<a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> Економічні перспективи співробітництва Європейського Союзу та України у сфері використання блокчейн-технологій https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16817 <p>Стаття присвячена дослідженню можливостей співробітництва Європейського Союзу (ЄС) та України у сфері використання блокчейн-технологій. Перехід на блокчейн дозволяє мінімізувати витрати та максимізувати результати при веденні економічної діяльності. Проаналізовано досвід використання блокчейн-технологій світовими корпораціями. Предметом дослідження в статті є потенціал економічного співробітництва між країнами ЄС та Україною у сфері впровадження і використання блокчейн-технологій. Мета статті полягає в дослідженні економічних перспектив співробітництва ЄС та України у сфері використання блокчейн-технологій. Завдання<strong>: </strong>дослідження тенденцій розвитку блокчейн-технологій та можливі варіанти їх впровадження в діяльність підприємств України, пошук вигод від співпраці України та ЄС у сфері використання блокчейн-технологій. Використовуються загальнонаукові методи дослідження: аналізу - для визначення особливостей використання блокчейн-технологій у ЄС, синтезу – для пошуку можливостей співпраці України з ЄС у сфері використання блокчейн-технологій. Отримано такі результати: на основі проведеного аналізу динаміки змін в сфері технологізації підприємств виявлено проблемні аспекти та визначено основні переваги переходу від традиційної моделі управління на блокчейн-платформи, а також обчислено економічну вигоду від розміщення майнінгових ферм на території України порівняно з деякими країнами ЄС. Висновки<strong>: </strong>Застосування блокчейн-технології сучасними підприємствами надає їм ряд конкурентних переваг, серед яких економія на трудових витратах, підвищення інформаційної безпеки, зниження витрат на контроль якості продукції/послуг та ін. Блокчейн може сприяти більш стійкій співпраці компаній ЄС та України не лише у сфері торгівлі, а й у промисловості, фінансовій, енергетичній сферах. При реалізації спільних блокчейн-систем з ЄС Україна може забезпечити майнінг з невисокими витратами на електроенергію та оплату праці.</p> Vitalina Babenko Oleksandr Matsenko Viacheslav Voronenko Stanislav Nikolaiev Diana Kazak ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 8 17 10.26565/2310-9513-2020-12-01 Проблеми бідності та політичної нестабільності Киргизстану https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16818 <p>&nbsp;</p> <p>Практика доводить, що ряд країн, багатих на природні ресурси, не змогли досягти стійкого економічного розвитку і високого рівня добробуту для населення. Дослідники відзначають, що наявність природних ресурсів часто поєднується в країнах із корупцією, громадськими протистояннями та слабкістю політичних інститутів. Економіка країн, яка будується на експорті природних ресурсів, занадто залежить від світових цін на ці ресурси. Предметом дослідження в статті є проблеми бідності та політичної нестабільності Киргизстану як країни залежної від експорту золота. Мета полягає у визначенні основних факторів, що призводять до економічної відсталості Киргизстану, бідності його населення та політичної нестабільності при наявності активного ресурсного експорту. Завдання:&nbsp; дослідити забезпеченість Киргизстану золотом та іншими природними ресурсами, проаналізувати експорт країни, розглянути рівень життя населення, визначити основні проблеми розвитку Киргизстану та розглянути перспективи їх подолання. Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз – для визначення особливостей економіки Киргизстану, історичний метод – для демонстрації політичної нестабільності в країні, статистичний метод – для демонстрації кількісних показників. Отримано такі результати: на основі проведеного дослідження виявлено основні фактори, що призводять до економічних та політичних проблем Киргизстану. Висновки: за рядом ознак країну можна віднести до країн із «ресурсним прокляттям»; у золотовидобувній&nbsp; промисловості здебільшого присутні іноземні компанії, які беруть участь у соціальних проектах, однак кожна п’ята людина в країні проживає за межею бідності і тому значна частка населення є трудовими мігрантами за кордоном; в країні постійно присутня політична нестабільність і кожна нова влада намагається максимально використати золоті запаси країни; позбутися ресурсного прокляття країна зможе шляхом виконання ряду рекомендацій для таких країн, а особливо шляхом спрямування доходів від експорту золота на інвестиції у фінансовий, фізичний та людський капітал; позитивним для вирішення економічних проблем Киргизстану є його участь в Євразійському економічному союзі.</p> Iryna Derid ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 18 30 10.26565/2310-9513-2020-12-02 Міжнародна міграційна політика: від теорій до імплементацій https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16819 <p>Міжнародна міграційна політика за умов міграційної кризи та пандемії COVID-19 актуалізується як на глобальному рівні, так і на рівні національних економік. Численні міжнародно-правові акти, які імплементуються світовою спільнотою з початку 1950-х рр., є зайвим свідченням того, що проблема міжнародної міграції є не новою, однак актуальною проблемою, що загострюється у ХХІ столітті. Предметом&nbsp;дослідження статті є міграційна політика країн світу під впливом пандемії COVID-19.&nbsp;Мета&nbsp;– аналіз інструментарію регулювання міграційних потоків на міжнародному рівні.&nbsp;Завдання: <em>аналіз світового досвіду міграційної політики та класифікація основних типів міграції за різними ознаками, систематизація ключових інституційних практик регулювання міжнародної міграції, оцінка впливу пандемії </em><em>COVID</em><em>-19 на міжнародну міграційну політику, формування рекомендацій щодо інтеграції мігрантів у приймаючі країни</em><em>.</em> Використовуються загальнонаукові&nbsp;методи: системний аналіз – для визначення особливостей світових міграційних потоків, індукція і дедукція – для систематизації ключових причин, наслідків та видів міжнародної міграції населення. Отримано такі&nbsp;результати: проаналізовані сучасні тенденції світової міграції населення протягом 1999-2019 рр., зроблено оцінку нормативно-правового забезпечення міграційних процесів на глобальному рівні, проаналізовані зміни в грошових переказах трудових мігрантів, здійснено аналіз впливу пандемії COVID-19 на міжнародну міграційну політику.&nbsp;Висновки:&nbsp;за останні 20 років кількість міжнародних мігрантів суттєво зросла до 271,6 млн. осіб, що становить 3,5% населення світу; частка мігрантів в загальній кількості населення є найвищою в ОАЕ, Катарі, Кувейті; найбільш популярними для трудової міграції населення в міжнародних масштабах станом на початок 2020 р. залишаються США, Німеччина та Саудівська Аравія; вимоги до міграційної політики у ХХІ ст. постійно зростають, що пов’язано як з тим, що вона дозволяє використати позитивний потенціал міграції в інтересах розвитку, активного міжнародного співробітництва в цій сфері, так і з новими викликами, що стоять перед світовою економікою; міграційна політика країн світу у відповідь на пандемію COVID-19 трансформується – чимало держав надають мігрантам врегульований статус, продовжують їм дозволи на перебування й роботу, забезпечують їм доступ до основних медичних послуг і соціального захисту, а замість імміграційного затримання вдаються до альтернативних заходів на рівні місцевих громад.</p> Tetiana Dluhopolska ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 31 49 10.26565/2310-9513-2020-12-03 «Північний потік-2» як механізм економічного впливу РФ на політику держав Європейського Союзу https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16820 <p>Стаття аналізує політичні аспекти будівництва російського газону «Північний потік-2», його вплив на характер взаємовідносин між державами Європейського Союзу та Російською Федерацією. При проведенні дослідження було детально проаналізовано вплив російського капіталу та спільних економічних проектів на ухвалення важливих зовнішньополітичних рішень європейськими державами. У статті доводиться, що російський газогін «Північний потік-2» є не економічним, а політично вмотивованим проектом. Предметом дослідження є поглиблення залежності держав Європейського Союзу від російського впливу внаслідок будівництва «Північного потоку-2», який є частиною гібридної політики Російської Федерації, спрямованої проти держав Європейського Союзу та НАТО. Мета роботи полягає в аналізі механізмів енергетичного впливу Росії на політику європейських держав; розкритті загроз для енергетичної безпеки європейського простору; впливу економічних зв’язків на формування позиції держав щодо агресивної політики РФ. Дослідження описує, як Росія посилює залежність європейських держав від постачань природнього газу та нафти, що проявляється у збільшенні політичної ваги Росії у Європі. У статті особлива увага приділена впливу «Північного потоку-2» на формування позиції Франції та Німеччини у контексті російської військової агресії проти України. Таке дослідження допомагає детально вивчити проблему, проаналізувати загрози, щоб у майбутньому сформувати ефективний механізм протидії енергетичній небезпеці. Дослідницька стаття такого характеру може бути корисна при виробленні стратегії збереження статусу держави-транзитера для України та розвитку діалогу із державами-партнерами у контексті побудови системи безпеки та спротиву російському впливові.</p> Olha Kravchenko ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 50 58 10.26565/2310-9513-2020-12-04 Вплив тенденцій розвитку глобального середовища на діяльність бізнес-систем https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16821 <p>Сучасні процеси економічного розвитку бізнес-систем відбуваються під впливом глобального середовища, що потребує постійного моніторингу, аналізу, діагностики та корегувальних дій. Предметом дослідження в статті є розвиток бізнес-систем в умовах глобалізації. Метою дослідження є вивчення впливу тенденцій розвитку глобального середовища на діяльність бізнес-систем. Для досягнення мети поставлено наступні завдання: уточнити поняття «глобальне середовище»; охарактеризувати структуру глобального бізнес-середовища; визначити його особливості; окреслити напрями діагностики глобального середовища; надати характеристику чинникам, що впливають на глобальне середовище; виділити ключові параметри розвитку глобального бізнес-середовища; виявити тенденції розвитку глобального середовища на основі міжнародних рейтингів та прогнозів розвитку; визначити чинники, які забезпечують зміни глобального середовища з метою формування та реалізації стратегій діяльності бізнес-систем у глобальному середовищі. В дослідження використовувалися методи аналізу, синтезу, порівняння, систематизації, узагальнення, системний підхід. Отримано такі результати: доведено, що бізнес-системи, які діють на міжнародних ринках постійно потребують збору та узагальнення інформації про стан глобального середовища, компленского оцінювання параметрів бізнес-середовища, визначення зміни тренду з метою формування та реалізації бізнес-стратегії. Висновки: визначення тенденцій розвитку глобального середовища забезпечує стабільний стан бізнес-системи, її конкурентоспроможність, результативність діяльності. Вивчення впливу глобального бізнес-середовища на діяльність бізнес-систем дозволяє провести всебічне оцінювання, а також визначити пріоритетні чинники формування залежно від напрямків, сфер діяльності, видів бізнесу.</p> Nataliia Parkhomenko ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 59 68 10.26565/2310-9513-2020-12-05 Міжнародний тероризм та особливості боротьби з ним на регіональному рівні на прикладі ЄС та ШОС https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16822 <p>У статті розглянуто характеристику міжнародного тероризму як явища, що вимагає об’єднання зусиль на регіональному та наднаціональному рівнях в політичному, соціальному, економічному, правовому, ідеологічному та інших аспектах, його причини та наслідки, підходів до класифікації. Окрема увага в роботі приділена аналізу існуючих проблем міжнародної регіональної безпеки, викликаних тероризмом, а також особливостям боротьби з ним на прикладі ЄС і ШОС. При проведенні дослідження були використані наукові, офіційні, історичні джерела інформації. Предметом є складові стратегії боротьби з міжнародним тероризмом на прикладі двох регіональних міжнародних організацій ЄС та ШОС. Мета статті&nbsp;– визначити особливості та пріоритети боротьби з міжнародним тероризмом на регіональному рівні, їх ефективність та недоліки на основі всебічного вивчення особливостей явища. Завданням є проаналізувати офіційні джерела стосовно методів боротьби з міжнародним тероризмом на прикладі ЄС та ШОС, визначити причини, наслідки та пріоритетні завдання щодо боротьби з ним. Методами дослідження є: порівняльний аналіз, систематизація та узагальнення. Було отримано такі результати: встановлено основну проблему боротьби з міжнародним тероризмом та його наслідками на регіональному рівні, що в першу чергу пов’язана з одноманітним наповненням змісту угод, заяв, рішень тощо, без урахування особливостей регіону. Крім того, виділено пріоритетні області діяльності міжнародних організацій, які потребують уваги, серед них: попередження і припинення фінансування тероризму, протидія використанню Інтернету в терористичних цілях, сприяння співпраці з питань боротьби з тероризмом тощо. Висновки даної роботи свідчать про низьку ефективність роботи розглянутих організацій та необхідність вдосконалення інструментів боротьби з міжнародним тероризмом на основі зазначених у статті загальних проблем та першочергових задач.</p> Olena Iarmosh Maryna Khomiakova ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 69 76 10.26565/2310-9513-2020-12-06 Модель безпеки постачання газу споживачам країн ЄС https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16823 <p>Останнім часом стають ще більш значущим проблема вибору методів встановлення транзитних тарифів на послуги з транспортування природного газу споживачам країн ЄС і пошук шляхів адаптації їх до умов міжнародного газотранспортного консорціуму (МГТ). Предметом дослідження виступають проблеми безпеки поставок українського газу споживачам країн ЄС з використанням міжнародних економіко-правових механізмів. Мета статті - розробити методику врегулювання транзитних україно-європейських газових поставок з допомогою створення МГТ «Україна-ЄС» для підвищення конкуренції та встановлення прийнятною і взаємовигідній ціни газу для кінцевого європейського споживача і для самої газо-транспортної системи. Завдання дослідження: обґрунтування рішення проблем, пов'язаних з транзитом газу за допомогою інструментів економічної політики; розробка методики формування МГТ «Україна-ЄС». Використано загальнонаукові методи дослідження: синтез, аналіз, системний підхід, статистичний аналіз застосування міжнародної практики тарифоутворення для вирішення спірних питань щодо транзиту природного газу. Основні результати та їх наукова новизна: виходячи з прогнозу зростання попиту на природний газ в ЄС, автором показана ефективність створення МГТ «Україна-ЄС» для забезпечення надійного транзиту газу по території України. Запропоновано єдиний механізм транзитних поставок газу по системі газопроводів України в умовах функціонування консорціуму «Україна-ЄС». Висновки: використання механізму узгодження інтересів окремих учасників за допомогою пропонованих методів, дозволить значно рівень безпеки поставок газу споживачам країн ЄС - як в рамках запропонованого газотранспортного консорціуму з європейськими країнами, так і для інших газотранспортних проектів.</p> Vitalina Babenko ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 78 87 10.26565/2310-9513-2020-12-07 Прикладні засади звуження ніші як інноваційної стратегії просування у соціальних мережах в умовах діджиталізації бізнесу та формування цифрового середовища https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16824 <p>У сучасному світі люди масово переходять у онлайн не лише для розваг, а й для того, щоб навчатися, здійснювати покупки, шукати необхідну інформацію тощо. І соціальні мережі за кількістю користувачів та частотою використання з кожним роком наближаються до такого гіганта, як Google. Тому практично всі підприємці мають власну сторінку у соціальних мережах, які є ідеальною платформою для просування своїх товарів та послуг.За останні 10 років з'явився новий інструмент маркетингу в Інтернет, що спеціалізується на просуванні та веденні бізнесу в соціальних мережах – SMM(SocialMediaMarketing). І тут особливо важливою побудова якісної та дієвої стратегії, яка зробить соціальні мережі якісним іміджевим і продажним каналом для реалізації будь-яких товарів та послуг.Предметом дослідження статті є маркетингова стратегія для розвитку та просування у соціальних мережах. Метастаттіполягає у розробленніприкладних засад інноваційної стратегії звуження ніші для просування у соціальних мережах з урахуванням особливостей та засобів її впровадження для різних бізнес-проектів, брендів та блогів. Використано загальнонаукові методи, такі яксистемний аналіз, синтез та абстрактно-логічний – для з’ясування особливостей тематики блогів у кожній ніші, які працюють за стратегією звуження ніші; аналіз алгоритмів FacebookforBusiness– для визначеннявпливу такої стратегії на подальшу ефективність таргетованої реклами та виділення унікальної торгової пропозиції за рахунок стратегії звуження ніші.Отримано такі результати:розроблено та продемонстровано шляхи впровадження стратегії звуження ніші для різних блогів, брендів та бізнес-проектів,доведено їх ефективність.Висновки:&nbsp; сформовано практичні засади впровадження інноваційної стратегії звуження ніші для соціальних мереж, що може бути використана для різних бізнес-проектів, брендів та блогів, описано можливості впровадження цієї стратегії з урахуванням їх особливостей та засобів, виділено основні переваги даної стратегії для стрімкого розвитку соціальних мереж.</p> Olena Bilovodska Yuliia Tkhoruk Viсtoria Zbarzhivetska ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 88 96 10.26565/2310-9513-2020-12-08 Загальна концепція і компоненти справедливої торгівлі: теорія і міжнародна практика https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16825 <p>Актуальність дослідження обумовлена тим, що з 2017 року офіційні документи і заяви адміністрації США, крім іншого, роблять основний акцент на так званій справедливій торгівлі. Новий курс торгової політики США є на сьогоднішній день досить спірним і суперечливим. У світлі цього нового курсу однією з основних проблем стало усвідомлення того, що розуміється під терміном справедливої торгівлі. Предметом дослідження статті є процес розвитку світової системи торгівлі в рамках СОТ, в основі якого лежить принцип недискримінації, лібералізація ринків і вільна торгівля. Метою статті є аналіз дефініції справедливої торгівлі з буквальної, термінологічної, історичної та концептуальної точок зору. Завданнями - дослідження поняття справедливої торгівлі в цілому і кожного її елемента (несправедлива торгова практика, справедлива конкуренція і рівні умови) в теоретичному тлумаченні і в практичному використанні. Використовуються загальнонаукові методи, такі як системний аналіз - для визначення загального поняття справедливої торгівлі та її складових у теоретичному і практичному аспектах, а також факторний аналіз - для формалізації причинно-наслідкових зв'язків досліджуваних факторів світової системи торгівлі в напрямку її лібералізації. Були отримані наступні результати: виходячи з проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що під справедливою торгівлею слід розуміти таку торгівлю, яка виключатиме будь-які прояви несправедливої торгової практики, передбачає справедливу конкуренцію, а також дійсно рівні умови для здійснення торгівлі. На практиці саме до цього прагне світове співтовариство в процесі розвитку світової торгової системи. Висновки: відсутність єдиного підходу до справедливої торгівлі в цілому і кожного її елемента дозволяє маніпулювати цими поняттями і використовувати їх так, як зручно тому, хто ними користується.</p> Elena Dovgal Georgiy Dovgal ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 97 104 10.26565/2310-9513-2020-12-09 Теоретико-методологічні підходи до періодизації техніко-технологічного розвитку https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16826 <p>Стаття присвячена проблемі техніко-технологічного розвитку, який у сучасному глобалізованому світі підпорядковується законам циклічності. Реалії сьогодення є свідченням того, що у кожній країні світу співіснують і взаємодіють між собою елементи різних за рівнем свого розвитку технологічних структур, що потребує виваженої політики щодо управління їхнім розвитком. Тому метою даного дослідження є виокремлення основних теоретико-методологічних підходів до періодизації техніко-технологічного розвитку світової економіки та формування узагальнених критеріїв щодо структурування періодів її циклічної динаміки. У ході дослідження були вирішені завдання, які полягали у відборі тих теоретико-методологічних підходів, які найбільш повно висвітлюють причинно-наслідкові зв’язки між змінами техніки й технології, з одного боку, і розвитком, – з іншого; виокремленні у кожному підході критеріїв періодизації та визначенні можливостей цих підходів описувати сучасну ситуацію. Методологічним підґрунтям виступили такі загальнонаукові методи дослідження як діалектика, аналіз і синтез, єдність історичного й логічного, а також методи узагальнень, порівнянь і класифікацій. Результатом їх застосування стало з’ясування суті та встановлення специфіки концептуальних підходів М. Кондратьєва, К. Перес та С. Глазьєва, які на сьогоднішній день вважаються провідними у поясненні техніко-технологічного розвитку. На основі порівняння цих теоретико-методологічних підходів сформовано узагальнене уявлення про критерії періодизації останнього. Загальним&nbsp; висновком дослідження є формування наукових уявлень про етапи, через які проходить суспільство у своєму техніко-технологічному розвитку. Це дозволяє правильно оцінити сучасне положення певної економічної системи та обрати більш дієві інструменти економічної політики задля спрямування її розвитку шляхом прогресу.</p> Yuliya Dubey ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 105 112 10.26565/2310-9513-2020-12-10 Наукові детермінанти інклюзивного підприємництва https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16827 <p>Представлене дослідження присвячене визначенню та обґрунтуванню наукових детермінант інклюзивного підприємництва як інноваційного інструменту подолання негативних тенденцій соціально-економічного розвитку країн та дієвого механізму розв’язання тих соціальних проблем суспільства, які не може вирішити держава та ігнорують підприємці. Метою роботи є теоретичний аналіз поняття «інклюзивне підприємництво», його розмежування із схожими по змісту поняттями, порівняльна характеристика основних видів підприємництва та благодійної організації. Для досягнення поставленої мети використано наступні загальнонаукові та спеціальні методи: індукцію та дедукцію, логічне узагальнення, аналіз і синтез, порівняння та групування. У статті проаналізовано визначення понять «соціальний бізнес», «соціальне підприємництво», «інклюзивний бізнес» та «інклюзивне підприємництво» в зарубіжній та вітчизняній літературі. Проведено порівняльну характеристику основних принципів функціонування інклюзивного, комерційного і соціального підприємництва та діяльності благодійних організацій. Запропоновано власне трактування поняття «інклюзивне підприємництво». Детально охарактеризовано категорії громадян, які можуть бути залучені до інклюзивного підприємництва. Виокремлено види інклюзивного підприємництва: молодіжне, жіноче, ветеранське, кроскультурне, «срібне» та ін. В умовах постійно зростаючої соціальної нерівності інклюзивне підприємництво виступає перспективним інструментом подолання будь-якої дискримінації та реалізації потенціалу всіх членів суспільства, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, культурних, мовних, національних та інших особливостей. Перспективними для подальших наукових розвідок є проблеми інституціалізації інклюзивного підприємництва, виокремлення проблем та перспектив його розвитку в Україні та світі.</p> Alina Zhukovska ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 113 120 10.26565/2310-9513-2020-12-11 Методологічна основа управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16829 <p>Складність, динамічність та непередбачуваність умов функціонування сучасних підприємств підвищують вимоги до результативності їх діяльності, що вимагає пошуку нових напрямків розвитку ефективна реалізація яких зумовлює необхідність формування специфічної методології управління таким розвитком враховуючи особливості склавшихся умов. Предметом дослідження статті є методологія управління розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення. Метою статті є формування методології управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємства в умовах неотехнологічного відтворення на основі взаємообумовленої єдності методологій пізнання, практичної цінності та оцінки, які є результатом селективного поєднання генерації наукових постулатів та гіпотез дисциплінарної, мультидисциплінарної, інтердисциплінарної (міждисциплінарної), трансдисциплінарної парадигм. Для досягнення мети в статті проведено дослідження з використанням методів: аналогії; абстрагування; групування; порівняння; системного аналізу. В роботі запропоновано і доведено доцільність формування методології управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємства в умовах неотенологічного відтворення на основі взаємообумовленої єдності методологій пізнання, практичної цінності та оцінки. Обґрунтовано взаємообумовлюючий вплив основних аспектів формування окремо кожної із виділених методологій між собою. Описано особливості побудови кожної із методологій, враховуючи зміст, структуру, призначення їх&nbsp; ключових елементів, сучасні умови розвитку. Доведено, що основою взаємообумовлюючої єдності розглянутих методологій є розвиток дисциплінарної парадигми залежно від рівня складності досліджуваних проблем та шляхів їх вирішення. Запропонований підхід сприяє формуванню методології управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення, використання якої дозволяє визначити і забезпечити цілісність процесів підприємства за рахунок управлінських рішень, прийнятих за результатами оцінки, здійсненої із максимальним врахуванням об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища як основи сучасних знань та поглядів на управління розвитком підприємства в умовах неотехнологічного відтворення.</p> Khrystyna Zalutska ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 121 128 10.26565/2310-9513-2020-12-12 Перспективи розвитку економіки знань України як актора напівпериферії Європи https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16830 <p>У XXI ст. економічний розвиток країн залежить від зростаючої ролі людського чинника у відтворювальних процесах, а також від здатності генерувати інноваційні перетворення. Тому, досліджуючи закономірності утворення, розподілу та функціонування багатства народу, можна стверджувати, що разом зі знаннями, людський капітал утворює новий тип економіки – економіку знань, що є найвищим етапом розвитку постіндустріальної та інноваційної економіки. Предметом&nbsp;дослідження в статті є формування економіки знань як нового ключового чинника розвитку народних господарств. Метою даної роботи є аналіз факторів розвитку економіки України як актора «напівпериферії» Європи. Завдання: дослідження стану та перспектив розвитку напівпериферії Європи на прикладі України. У статті використовуються загальнонаукові&nbsp;методи: дослідження розвитку економічних процесів здійснювалось на основі методу наукової абстракції, загального та часткового. Найбільш уживані наукові методи пізнання під час даного дослідження: історико-логічний метод, аналіз, синтез, &nbsp;метод кількісного і якісного порівнянь, статистичний метод, економіко-математичне моделювання. Отримано такі&nbsp;результати: систематизовано та проаналізовано статистичні дані, що характеризують рівень економічного розвитку країн напівпериферії Європи та стан України, обчислено коефіцієнт внутрішньогалузевої міжнародної спеціалізації. Визначено системні чинники, що мають найбільший вплив на функціонування та прогрес економіки країн напівпериферії. Висвітлено проблеми, що перешкоджають розвитку акторів напівпериферії на прикладі України та запропоновано шляхи подолання недоліків.&nbsp;Висновки:&nbsp;отримані результати доцільно використовувати у внутрішній та зовнішньоекономічній діяльності країни у якості рекомендацій для визначення пріоритетного напрямку розвитку.</p> Nadiya Kazakova Nataliia Miroshnyk ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 129 139 10.26565/2310-9513-2020-12-13 Системні ризики для інвестиційної діяльності в умовах глобальної невизначеності https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16831 <p>В умовах зростаючої невизначеності та взаємозалежності системні ризики набули суттєвого значення для ефективного функціонування світової фінансової системи. Отже предметом пропонованого дослідження є системні ризики для світової фінансової системи. Метою роботи виступає визначення та розкриття ролі системних ризиків при здійсненні інвестиційної діяльності. У статті вирішено наступні завдання: виявити та розкрити ключові риси та особливості системних ризиків, визначити нові виклики в управлінні системними ризиками, ідентифікувати нові прояви системних ризиків. Для досягнення мети дослідження застосовувалися наступні методи: системно-структурний, синергетичний, метод порівняльного аналізу, метод аналізу та синтезу. У результаті дослідження було виявлено наступні результати. Виявлено основні підходи до визначення поняття системних ризиків та проведено їх порівняльний аналіз. Визначено основні підходи до вимірювання системних ризиків та критерії вимірювання. Виявлено відмінності між поняттями системного та систематичного ризику, а також ідентифіковано механізмі їх взаємозв’язку. Визначено нові системні ризики в умовах глобальної невизначеності. Визначено вплив пандемії COVID-19 на системні ризики. Ідентифіковано основні нові типи ризиків та загрози для фінансової стабільності у довгостроковому періоді. Визначено основні напрями реагування органів фінансового регулювання на нові системні ризики. Ідентифіковано основні ефекти впливу заходів зі стимулювання економічного зростання на стан фінансових ринків та інвестиційної діяльності. Висновки дослідження полягають в наступному. Визначено, що не існує одностайного визначення поняття системного ризику. Ідентифіковано ключові риси системних ризиків, такі як непередбачуваність, масштабний вплив, ефект зараження, вплив на реальний сектор економіки тощо. Визначено, що при вимірювання системного ризику виникають дві проблеми: міра кількісного вираження системного ризику як агрегату та розподіл системного ризику між окремими фінансовими інституціями. Виявлено, що системний ризик може бути джерелом систематичних ризиків. Виявлено, що пандемія COVID-19 як надзвичайний макроекономічний шок призвела до появи нових системних ризиків. Виявлено, що нові типи системних ризиків включають, зокрема, ризики дефолту, складність макроекономічного середовища, ризики суверенного фінансування, ризик нестачі ліквідності. Виявлено вплив нових системних ризиків на інвестиційну діяльність, зокрема, зміни у бізнес-моделях фінансових установ, зміни у стратегіях інвестиційних фондів, зниження рейтингів боргових цінних паперів, збільшення вартості боргового фінансування, нестача ліквідності.</p> Victoria Karp Kyryl Shtogrin ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 140 148 10.26565/2310-9513-2020-12-14 Розробка стратегії розвитку машинобудівних підприємств Харківщини https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16849 <p>В статті визначено, що на машинобудівні підприємства Харківщини, у яких за останні роки відбулися структурні зрушення, вплинув розвиток інформаційних технологій на підприємствах, різко змінивши умови діяльності підприємств. Це змушує підприємства шукати ефективні стратегії розвитку, спрямовані не тільки на реалізацію їх суспільних функцій, а й на підвищення ступеню їх незалежності та господарської самостійності. Незважаючи на значні наукові надбання теорії стратегії та моделювання управлінських процесів, слід зазначити, що окремі їх важливі аспекти залишаються недостатньо розробленими. Так, більшість теорій стратегії виходить за її розуміння як засобу підтримки конкурентних переваг, залишаючи невизначеним питання щодо діяльності підприємства-монополіста. Відповідно відсутня цілісна наукова концепція стратегії розвитку машинобудівних підприємств. Харківська область – один із лідерів вітчизняного машинобудування, на підприємства Харківщини припадає 11,5% обсягу реалізованої продукції машинобудування України, що вивело регіон за цим показником на 2 позицію серед регіонів (після Запорізької області). За січень-листопад 2020 року машинобудівними підприємствами реалізовано продукції на 17,4 млрд. грн, що становить 11,2% обсягів реалізації промисловості. З огляду на це, державним машинобудівним підприємствам доведеться вибудовувати власну стратегію управління з урахуванням сучасних вимог суспільно-економічного розвитку. Вважається, що саме недостатньо розвинена система корпоративного управління є однією з головних причин низької ефективності діяльності державних суб’єктів господарювання. Вади у корпоративному управлінні призводять до: - викривлення інформації, обумовленого низьким рівнем прозорості діяльності суб’єктів господарювання; - виникнення конфлікту інтересів керівництва та суб’єктів управління об’єктами державної власності, зумовленого непрозорим процесом призначення керівництва та неефективною системою оплати праці; - відсутності таких структур корпоративного управління, як наглядові ради та незалежні директори, які мають здійснювати ефективний нагляд за діяльністю суб’єктів господарювання; - суперечливості цілей, встановлених для суб’єктів господарювання, та відсутності чіткого розмежування комерційних та некомерційних (соціально-політичних) функцій суб’єктів господарювання. Повною мірою це стосується і державних машинобудівних підприємств. Адже у сучасних умовах ці підприємства функціонують як підрозділи уряду. В умовах трансформації вітчизняного ринку машинобудівних підприємств стає важливим використання ресурсів які об'єднують програмне забезпечення закордонних виробників з вітчизняними. Тому формування стратегії розвитку підприємства невід'ємно пов’язано із моделюванням поведінки тих чи інших моделей із заданими параметрами для подальшої ефективної роботи системи в цілому.</p> Yuriy Kostin Tetiana Tkachova ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 149 154 10.26565/2310-9513-2020-12-15 Механізм формування цілей підприємств у складі економічних конгломератів https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16832 <p>Дане дослідження вирішує проблему трансляції глобальних корпоративних цілей і цінностей на всі рівні організаційної ієрархії, яка є актуальною для економічних конгломератів, інтегрованих підприємств та багатьох інших суб’єктів економічної діяльності. Предметом дослідження є методи ефективного формування цілей економічних систем із багаторівневою організаційною структурою. Метою данного дослідження є синтез ефективного механізму формування цілей підприємств у складі економічних конгломератів, який забезпечує збереження ефективності цілепокладання на всіх рівнях організаційно-економічної структури. Методологічною основою дослідження є концепція «управління за цілями» та принципах S.M.A.R.T, які розширено та доповнено з метою забезпечення зв’язності цілей на різних рівнях корпоративної організаційної структури. В дослідженні також використовуються елементи методології рефлексивного управління та принципи системного підходу та системного аналізу. Для досягнення поставленої мети в статті запропоновано розширену структуру цілі, яку представлено через комбінацію параметрів, що задають результат, ресурси, час, ранг пріоритету, зв'язок з цілями і цінностями вищих рівнів. Підприємства та їх підсистеми у рамках корпоративної структури, запропоновано розглядати як однорідні елементи системи цілепокладання. Ці припущення дозволили розробити універсальний механізм формування цілей із використанням принципів рефлексивного управління. Такий механізм враховує вхідні цілі, цілі однорівневих структур, інтенцію та тиск на особу, що приймає рішення, наявні ресурси. Результати дослідження можуть бути використані для вдосконалення системи цілепокладання підприємств та організацій із складною організаційною структурою, а також їх об’єднань. Висновок: Реалізація механізмів формування цілей підсистем у складі системи підтримки прийняття рішень підвищить ефективність діяльності економічних суб’єктів, а також ефективність системи управління в цілому.</p> Denys Mykhailyk ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 155 161 10.26565/2310-9513-2020-12-16 Роль трансформації функцій маркетингу для забезпечення інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16833 <p>Предметом статті є дослідження трансформації класичних функцій маркетингу (аналітичної, виробничої, збутової та управління і контролю) під впливом факторів розвитку ринку і трансформації маркетингу в умовах структурних зрушень в економіці. Функції маркетингу є сукупністю певних видів діяльності, що здійснюються операторами роздрібної торгівлі як учасником ринку. Метою статті є визначення ролі трансформації функцій маркетингу для забезпечення інноваційного розвитку підприємств. Завданням статті є вивчення поступовго розвітку маркетінгу та змінних процесів, які відбувались із його функціями під впливом трансформаційних явищ в економіці. Адже, розвиток онлайн-торгівлі вимагав нових підходів до розуміння класичних функцій і стало вкрай важливим зацікавити споживача та змусити його зробити замовлення в певному інтернет-магазині. Використовуються загальнонаукові методи: аналітичний метод, який допомагає виокремлювати в об’єкті історичного дослідження етапи розвитку підходів до сутності маркетингу; метод індукції – для узагальнення підходів до напрямів трансформації маркетингу. Отримано такі результати: розробка систем маркетингу в рамках не самих підприємств-виробників, а всередині операторів роздрібної торгівлі з метою збуту продукції кінцевим споживачам стає основою функції управління та контролю. Виявлено, що в сучасних умовах функції контролю над виробництвом з метою збуту стали виконувати відділи маркетингу операторів роздрібної торгівлі, які стали вивчати ринок і видавати замовлення на виробництво з метою збуту. Таким чином, маркетинг стає посередником між підприємствами-виробниками та операторами роздрібної торгівлі. Висновки: на основі трансформованих функцій маркетингу виділено бізнес-процеси в області маркетингу, які виконуються оператором роздрібної торгівлі. Узагальнено, що ефективний план маркетингових інвестицій повинен враховувати всі види діяльності, які здатні допомогти оператору роздрібної торгівлі впливати на споживчий попит і реалізувати потенціал прибуткового зростання. Оператор роздрібної торгівлі повинен розробляти прості, гнучкі інструменти оптимізації, використовуючи для оцінки якісні та кількісні показники.</p> Nadiia Proskurnina ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 162 170 10.26565/2310-9513-2020-12-17 Аналіз ефективності державних, приватних і іноземних банків України https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16834 <p>На початку 90-х років істотну роль в банківській системі України починав грати приватний капітал, тоді як державний сектор був представлений лише 2 банками: «Ощадбанком» та «Укрексімбанком». Проте після фінансової кризи 2008-2009 років кількість державних банків зросла. Станом на кінець 2019 року в Україні налічувалося 75 банків (з них 4 – державних та 35 – з іноземним капіталом). Предметом дослідження є фінансові показники діяльності державних, приватних і іноземних банків України. Мета цієї статті полягає у аналізі і порівнянні ефективності державних, приватних та іноземних банків України за період 2014-2019 років. Для досягнення мети дослідження використовуються кількісний підхід до дослідження, використовуючи аналіз фінансових коефіцієнтів, таких як чиста процентна маржа (NIM), середня рентабельність власного капіталу (ROAE), середня рентабельність активів (ROAA) та співвідношення витрат і доходів (CIR). Для проведення дослідження були обрані 4 державних, 4 найбільших іноземних та 2 приватних банки (за кількістю активів). Дослідження показало, що найбільшу частку чистих активів у банківській системі України займають державні банки, тоді як доля іноземних банків продовжувала скорочуватися, а доля приватних банків була найменшою у банківській системі. Проте найкращі показники чистої процентної маржі (NIM), середньої рентабельності власного капіталу (ROAE), середньої рентабельності активів (ROAA) та співвідношення витрат і доходів (CIR) за останні 3 роки продемонстрували іноземні банки. Слід відзначити, що державні банки змогли значно покращити свої результати в порівнянні з 2016 роком (зокрема це стосується «ПриватБанку»). Щоб підвищити свою ефективність державні банки повинні позбутися від неробочих кредитів (наразі понад 63% їх кредитного портфеля визнається неефективними (403 млрд грн)). Також запрошення іноземних інвесторів до капіталу державних банків може покращити діяльність банків та забезпечити значні додаткові надходження до бюджету (від 15 до 40 млрд грн), що може істотно вплинути на їх дохідну частину.</p> Tatyana Rodionova Artem Piatkov ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 171 182 10.26565/2310-9513-2020-12-18 Молодіжне безробіття в системі соціально-економічних відносин https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16835 <p>Безробіття відноситься до складних та соціально гострих макроекономічних проблем. Молодіжне безробіття в умовах сучасних трансформацій соціально-трудових відносин набуває особливої актуальності та потребує комплексного вивчення. Наукове уявлення стосовно змісту та форм прояву молодіжного безробіття є важливим підґрунтям розробки практичних заходів його скорочення та ефективного використання потенціалу молоді в соціально-економічному розвитку. Предметом статті є феномен молодіжного безробіття, метою є розкриття особливостей прояву сучасного молодіжного безробіття в умовах сучасних трансформацій ринку праці та вироблення практичних заходів його скорочення. Для досягнення цієї мети поставлені та вирішені наступні завдання: виявлені причини наявності тенденції до зростання молодіжного безробіття в умовах цифровізації економіки; охарактеризовані основні форми, в яких існує молодіжне безробіття; проаналізована структура молодіжного безробіття; запропоновані основні напрями подолання безробіття за рахунок удосконалення молодіжної політики на ринку праці. Для вирішення цих завдань були використані наступні методи дослідження: загальнонаукові основи і фундаментальні положення економічної теорії, міждисциплінарний підхід до більш змістовного розкриття категорії безробіття, поведінковий науковий підхід використано до пояснення особливостей моделей поведінки молоді на ринку праці. Результатами дослідження є: обґрунтування інституційної недосконалості ринку праці, що породжує суперечності в системі молодіжного безробіття; характеристика соціальної ексклюзії молоді та інших негативних тенденцій ринку праці в Україні. Висновки. Обґрунтовано шляхи мінімізації молодіжного безробіття за рахунок формування інноваційної моделі соціально-трудових відносин, вирощування інклюзивних інститутів та активної молодіжної політики держави.</p> Tetiana Romanika ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 183 188 10.26565/2310-9513-2020-12-19 Стійкий розвиток машинобудівних підприємств: вплив цільових параметрів ризику на інноваційне забезпечення https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16836 <p>В статті визначено, що машинобудівні підприємства в умовах ринкової економіки у процесі здійснення будь-яких бізнес-операцій повинні враховувати факт наявності вірогідності негативного розвитку подій та їх фінансові наслідки. З метою уникнення глобальних наслідків прояву ризиків&nbsp; підприємства повинні мати систему діагностики ріня стійкості розвитку з урахуванням впливу цільових параметрів ризиу та інноваційне забезпечення для запобігання значних фінансових втрат. Запропонований алгоритм методичного підходу щодо визначення впливу цільових параметрів ризику на рівень інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств дає змогу врахувати як вимогу максимізації очікуваного загального доходу, так і вимогу мінімізації дисперсії, тобто вимогу зниження ризику отримання прибутку в розмірі, меншому від очікуваного. Зроблено висновок, що алгоритм дає&nbsp; можливість виявити та ідентифікувати ризики, тобто визначення портфеля&nbsp; ризиків та впливу інноваційного забезпечення на їх рівень й навпаки, який супроводжує реалізацію відповідного управлінського рішення та окреслення їх масштабів. Однією із складових формування механізмів діагностики рівня інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств є управління ризиками. Важливість цього компонента зростає із зростанням масштабів витрат на покриття або компенсацію ризиків, з якими мають справу машинобудівні підприємства. Оцінка результатів і коригування обраних методів відбувається після втілення&nbsp; цих методів безпосередньо у роботу підприємства. Даний етап має ключове значення, оскільки дає змогу зробити висновки щодо тих методів, які були використані для нейтралізації або зменшенню ризиків, а саме: чи дозволяють вони у достатній мірі убезпечити машинобудівне підприємство від потенційних загроз, визначити рівень надійності визначених методів та напрямки удосконалення й коригування обраних методів діагностики рівня стійкого розвитку машинобудівних підприємств з урахуванням цільових параметрів ризику та інноваційного забезпечення.</p> Yaroslav Sekirozh ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 189 196 10.26565/2310-9513-2020-12-20 Стан доходів і витрат українських інститутів громадянського суспільства як відображення ефективності організації фінансів громадянського суспільства https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16837 <p>Метою статті є дослідити особливості формування доходів та видатків інститутів громадянського суспільства в Україні (з точки зору громадських організацій та політичних партій) та висвітлити їх як відображення ефективності функціонування фінансів організації громадянського суспільства. Методологія / підхід. Робота складається з декількох етапів. По-перше, висвітлено розуміння автором категорії "ефективність фінансів громадянського суспільства". Це відповідає особливостям функціонування інститутів громадянського суспільства в Україні та світі. Саме дослідження полягає у покроковому аналізі особливостей формування доходів та видатків інститутів громадянського суспільства в Україні (з точки зору громадських організацій та політичних партій) та їх взаємозв'язку як відображення ефективності фінансів громадянського суспільства. Висновки. Співвідношення доходів та витрат українських громадських організацій та політичних партій у досліджуваному періоді характеризувало стан професіоналізму фінансової звітності та планування. Воно залежить від механізму державного регулювання та нагляду за фінансами громадських організацій та інших інститутів громадянського суспільства. Таким чином, вдосконалення існуючого механізму державного регулювання у галузі фінансів інститутів громадянського суспільства може стати важливим кроком на шляху не лише підвищення ефективності фінансів громадянського суспільства, але й прозорості державного сектору. Оригінальність / цінність. Стаття є оригінальним комплексним дослідженням, результати якого будуть корисними як для керівників окремих організацій громадянського суспільства, так і для розробників державної стратегії побудови громадянського суспільства. Таким чином, населення, організації громадянського суспільства, держава та саме громадянське суспільство отримують користь від дослідження.</p> Iryna Tkachuk ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 197 223 10.26565/2310-9513-2020-12-21 Національна інноваційна система: сучасні тренди та виклики для України https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16838 <p><strong>Предметом</strong> дослідження в статті є Національна інноваційна система (НІС). <strong>Мета </strong>статті полягає у дослідженні сучасного стану НІС підприємництва та сутності державно-приватного партнерства з інновацій. <strong>Завдання</strong>: розкрити сутність та структуру інноваційних систем, обґрунтувати особливості їх розвитку в умовах четвертої промислової революції, охарактеризувати сучасний стан НІС, систематизовано обмеження її ефективного функціонування. Отримано такі <strong>результати</strong>: розроблено пропозиції щодо удосконалення НІС із врахуванням викликів четвертої промислової революції. <strong>Висновки: у</strong> статті виявлено, що Україна має хороші результати інноваційності за показниками, що характеризують освітній потенціал, людський капітал і дослідження. При цьому гальмування інноваційного розвитку відбувається через несприятливе інституційне середовище, екологічну несталість, операційну нестабільність, неефективність уряду, проблеми із верховенством права, невизначеністю статусу неплатоспроможності та гарантування інвестиції. Подолання перешкод формування Національної системи інноваційного підприємництва є важливою умовою розвитку національної економіки, що диктує необхідність удосконалення інноваційної політики держави. Активна залученість держави до розбудови НІС дозволить подолати наступні перепони: недостатнє використання можливостей щодо участі у міжнародних програмах; невідповідність між положеннями Цивільного кодексу України, які регулюють відносини інтелектуальної власності та спеціальними актами з цього питання, обмежена ефективність інноваційної інфраструктури, недостатній розвиток венчурного фінансування в Україні та проблеми правового захисту власності іноземних інвесторів. Покращенню ситуації сприятиме налагодження державно-приватного партнерства, яке стосовно інноваційної сфери є організаційною формою співробітництва держави та бізнесу зі здійснення інноваційних проєктів у певних сферах національної економіки на договірних засадах. Таким чином доведено актуальність державно-приватного партнерства з інновацій.</p> Svіtlana Tiutiunnykova Olena Fridman ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 224 232 10.26565/2310-9513-2020-12-22 Збалансована система показників оцінювання адаптивного потенціалу промислових підприємств https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16841 <p>В статті визначено, що сучасні умови господарювання свідчать про те, що вітчизняні промислові підприємства функціонують в реаліях динамізму та вимагають бути гнучкими в порівнянні з внутрішніми та зовнішніми конкурентами. Ефективна діяльність і фундаментальні позиції промислових підприємств визначають необхідність постійного вдосконалення існуючих пропозицій з виробництва нових товарів і надання послуг, а також постійного моніторингу, аналізу та реагування на зміну умов і параметрів ведення бізнесу. Більшість вітчизняних промислових підприємств потребує вирішення проблем, які пов’язані з недостатньою ефективністю існуючої системи управління та вимагають застосування адаптивно-орієнтованих механізмів на засадах інновінгу. Вирішення цих проблем полягає у продукуванні науково-практичних підходів до ефективного управління промисловими підприємствами, що передбачає розгляд адаптивно-орієнтованої систем управління як цілісної сукупності елементів при певній кількості факторів, що впливають на їх розвиток. Формування системи оцінювання адаптивного потенціалу промислових підприємств в умовах інноваційного характеру економіки є дуже актуальною. Для цього необхідно займатися різновекторними аспектами адаптації потенційних можливостей промислових підприємств, починаючи від теоретичного обґрунтування до практичного вирішення у відповідності до сучасних реалій. В статті визначено, що ефективність формується за двома напрямами, що включають процес адаптації та стан потенціалу. Виокремлено показники, які впливають на визначення результативності управлінського процесу за рахунок досягнення цілей та завдань, а також використання планування, прогнозування, організації, контролю та мотивації. На основі проведеного аналізу описових характеристик показників, які формують систему адаптаційних напрямів для промислових підприємств відповідно до нових умов господарювання та описових видів &nbsp;їх потенціалу, сформовано систему оцінювання адаптивного потенціалу промислових підприємств.</p> Yarina Yukhman ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 233 239 10.26565/2310-9513-2020-12-23 Порівняльний огляд природних і культурних компонентів маркетингової середовища для туризму в Казахстані і Словаччини https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16842 <p>Незважаючи на катастрофічне скорочення в даний час туристичних послуг і супутніх сервісів в світі в умовах пандемії, питання розвитку туризму в перспективі залишаються дуже актуальними, особливо в очікуванні переформатування світового туристичного ринку, як одного з результатів закінчення пандемії. При цьому, поряд з традиційними світовими центрами туризму, можна припустити виникнення нових регіональних і глобальних країн, лідерів туризму. Майбутній перезапуск ринку дасть хорошу, рідкісну можливість для нових туристичних напрямків заявити про себе, активізувати залучення туристів і зайняти певні позиції на перезавантажувати туристичному ринку. Тому опрацювання своїх потенційних можливостей і усвідомлення своїх конкурентних маркетингових переваг є важливим для таких держав, які розвивають туризм. Відповідно, дане дослідження присвячене проблемі розвитку туристичної індустрії, зокрема, опису і аналізу природних умов і відповідних можливостей для розвитку оздоровчого, спортивного, освітньо пізнавального туризму в Республіці Словаччина та Республіці Казахстан. Дан детальний порівняльний аналіз соціокультурних і природно-географічних компонентів маркетингового середовища для розвитку туризму в обох країнах. Докладно розглянуті такі популярні і затребувані в міжнародному туризмі напрямки, як гірський і гірськолижний, культуро-історичний і пізнавальний, медичний і лікувально-оздоровчий, а також рекреаційний туризм. В цілому, розглядаються країни мають багато спільного щодо різноманітних можливостей і видів туризму. Однак в силу ряду історичних, географічних, суспільно-соціальних причин, рівень розвитку туристичного сервісу в них сильно відрізняється. Також в цьому дослідженні порівнюються можливості для розвитку відповідного туризму в Словаччині та Казахстані. Щоб уявити туризм для іноземних туристів і створити позитивний імідж Словаччини та Казахстану як сприятливих країн для в'їзного туризму, необхідно активно використовувати сучасні інформаційні технології та інновації. У даній статті представлені такі джерела інформації про туристичний потенціал, як веб-сайти, посилання на інтернет ресурси туристичних агентств і операторів, на основні відео ресурси про можливості туризму в Республіці Казахстан. Розвиток цих нововведень дозволить Республіці Казахстан увійти в число найбільш конкурентоспроможних у туристичному сервісі країн і стати новим значним світовим туристичним центром.</p> Oleksandr Dorokhov Jaroslav Kultan Abu Mukhammedov Luidmyla Dorokhova Volodymyr Malyi ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 241 251 10.26565/2310-9513-2020-12-24 Проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку Полтавської області https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16843 <p>У сучасному світі відпочинок та туризм несуть у собі більшою мірою соціальну цінність. Розвиток туристичної діяльності в регіоні є частиною соціально-економічного комплексу, та безпосередньо впливає&nbsp; на такі сектори, як промисловість, торгівля транспорт, сільське господарство та виробництво товарів народного споживання і є одним із перспективних напрямків в формуванні ВВП економіки. Саме наявні туристичні ресурси та головні об’єкти туристичної інфраструктури створюють необхідність для детального вивчення та аналізу їх стану використання та перспектив в туристичній діяльності. У статті аналізується сучасний стан розвитку, проблеми та перспективи туристичної індустрії Полтавської областї. Предметом дослідження статті є особливості розвитку туризму в Полтавській області. Мета полягає у виявленні особливостей, проблем та перспектив розвитку туризму в Полтавській області. Завдання: виявлення особливостей ринку туристичних послуг Полтавщини та перспектив розвитку туристичних послуг. Використовуються наступні загальнонаукові методи: аналітичний, статичний, описовий, порівняльний. Отримано такі результати: на основі проведеного дослідження, було виявлено, що Полтавщинии має потужний туристичний потенціал, проте має і слабкі сторони в розвитку туризму. Доведено, що Полтавська область може запропонувати конкурентоспроможні туристичні продукти за всіма перспективними туристичними напрямами та має всі можливості успішного виходу на туристичний ринок при умові подолання наявних проблем. Висновки: необхідним є підвищення рівня основних напрямів стимулювання туристичної діяльності, що сприятиме зміцненню економіки, наповненню бюджету, створенню потужної туристичної галузі та збереженню історико-культурної спадщини.</p> Irina Shamara Hanna Haponenko Marharyta Levina ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 252 260 10.26565/2310-9513-2020-12-25 Сільський туризм та його геопросторова організація на Полтавщині https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16844 <p>Стаття присвячена актуальній наразі проблемі розвитку сільського туризму на всеукраїнському та регіональному рівнях. У роботі здійснено огляд публікацій, присвячених сільському туризму, який довів, що дослідження розвитку та геопросторової організації сільського туризму у Полтавській області вимагає подальших розвідок; проаналізовано вітчизняну законодавчу базу, яка є підґрунтям розвитку сільського туризму; висвітлено наукові підходи до понятійно-термінологічного апарату сільського туризму; систематизовано об’єкти туристичного інтересу. За результатами проведеного дослідження з’ясовано тлумачення поняття «сільський туризм» у вузько-предметному розумінні (форма рекреаційно-туристичного непрофесійного підприємництва сільських жителів на сільських територіях із збереженням їх природної і культурної самобутності із демонстрацією туристам традиційного сільського способу життя) та у широкому розумінні (будь-які форми проведення вільного часу туристами та екскурсантами в сільському середовищі, як території поза містом включно лучно-лісові території та акваторії). Для виокремлення закладів розміщення сільського туризму запропоновано керуватися Мінімальними міжнародними стандартами якості Європейської федерації сільського туризму EuroGites, адаптованими до прийнятих в Україні типів поселень. На прикладі Полтавської області узагальнено різноманіття пропозицій типів садиб сільського туризму за переважаючими послугами. За даними відкритих Інтернет-джерел та офіційними даними Полтавської обласної та районних державних адміністрацій побудовано карту «Садиби та послуги сільського туризму в Полтавській області», на основі аналізу якої виділено 6 центрів сільського туризму області (Опішнянський, Диканський, Ново-Санжарський, Великобагачанський, Кременчуцький, Березоворудський) та їх туристичну спеціалізацію. Решетилівський район названо як найбільш перспективний, але не реалізований у сфері сільського туризму. Визначено потенціальні напрямки розвитку сільського туризму на Полтавщині.</p> Angela Shukanova Liubov Vishnikina Oleksandr Fediy ##submission.copyrightStatement## 2020-12-28 2020-12-28 12 261 271 10.26565/2310-9513-2020-12-26