https://periodicals.karazin.ua/irtb/issue/feed Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм 2020-09-16T18:01:03+03:00 Vitalina Babenko / Віталіна Олексіївна Бабенко vitalinababenko@karazin.ua Open Journal Systems <p>Фахове видання з економічних наук.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;">Присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму.&nbsp;Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.</p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;">Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.</p> <p><strong>Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія</strong><strong> «</strong><strong>Міжнародні</strong> <strong>відносини</strong><strong>, </strong><strong>економіка</strong><strong>, </strong><strong>країнознавство</strong><strong>, </strong><strong>туризм</strong><strong>»&nbsp;</strong>(Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University Series: "International Relations. Economics. Country Studies. Tourism" (IRECST))<strong>&nbsp;</strong> зареєстровано Наказом Міністерства освіти і науки України<strong>&nbsp;</strong><strong>№ 409 від 17 березня 2020 р. </strong>та <strong>визнано</strong> <strong>науковим</strong> <strong>фаховим</strong> <strong>виданням</strong> <strong>України</strong>, що<strong>&nbsp;</strong><strong>віднесено</strong> <strong>до</strong> <strong>категорії</strong><strong> «</strong><strong>Б</strong><strong>»</strong><strong>, </strong><strong>спец</strong><strong>іальності 051, 073, 292</strong><strong>.</strong></p> https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15894 Розвиток інтеграційних процесів України та країн-членів ЄС в умовах глобалізації 2020-09-16T17:57:35+03:00 Dariia Babenko dary.babenko@gmail.com Anna Zaitseva glazkova@karazin.ua Kateryna Velychko eklevyna@gmail.com <p>Зміна позицій України з урахуванням різних підходів щодо оцінки розвитку інтеграційних процесів свідчить про важливість вибору прогнозування розвитку інтеграції з країнами-членами ЄС. Предметом дослідження є інтеграція з країнами-членами інтеграційного об’єднання ЄС. Метою дослідження є аналіз розвитку інтеграційних процесів України та країн-членів ЄС, побудова прогнозу стратегії міжнародної інтеграції на прикладі України та країн ЄС в умовах глобалізації. Методи дослідження: метод багатовимірного статистичного аналізу, а саме факторний аналіз для визначення факторів, що впливають на розвиток інтеграційних процесів; моделювання кривих росту для прогнозування значень показників інтеграційних процесів. Обчислення виконано за допомогою пакета прикладних програм Statgraphics Centurion. Результати: на основі проведених досліджень сформовано базис показників, що характеризують соціально-економічний стан країн-членів інтеграційних процесів. До нього увійшли: ВВП та ВВП на душу населення, залучення прямих іноземних інвестицій та індексів споживчих цін; а також частка товарів ІКТ. Виконано аналіз проблем та перспектив розвитку процесів інтеграції на основі теоретико-логічного аналізу з урахуванням стратегічних напрямів розвитку української економіки та світового господарства. Обчислено прогнозні показники для країн-членів групи ЄС та України. Це надало можливість розробити прогнозні сценарії розвитку процесів інтеграції країн-членів інтеграційних процесів у перспективному періоді. На основі отриманого прогнозу сформовано стратегічні позиції України та країн-членів ЄС у світовому інтеграційному просторі на три періоди прогнозування. Висновки: визначені пріоритетні сценарії розвитку інтеграційних процесів цих країн-членів ЄС, а саме Czechia, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland та Ukraine свідчать про позитивну перспективу співробітництва ЄС з Україною у аспекті міжнародної інтеграції.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15895 Спроби порушення цілісності світового господарства застосуванням сучасних методів ведення нетрадиційної війни: досвід України 2020-09-16T17:58:07+03:00 Hanna Panasenko panasenko@karazin.ua Mykyta Shmanatov Shmanatov25@outlook.com <p>У статті проаналізовано поняття нетрадиційної (гібридної війни), визначено критерії терміну та з’ясовано наскільки вдало застосовувати його до війни на сході України. При проведенні дослідження були використані історичні, журналістські, наукові, публіцистичні джерела інформації. Предметом статті є події починаючи з кінця 2013 року, «революції гідності» виникнення та діяльності на території України терористичних формувань, становлення незаконно проголошених організацій «ЛНР»-«ДНР» та початок бойових дій, які розглянуто у ретроспекції. Завданням є проаналізувати джерела доказів ведення гібридної війни, визначити причини, особливості та перспективи розвитку цієї війни. Досліджено роль керівництва Російської Федерації у створенні в Україні атмосфери хаосу, формуванні невизнаних утворень, розколу українського суспільства та у військових діях на території України. У статті аналізуються методи, які були застосовані для досягнення цих цілей. Досліджено прояви такої діяльності та проаналізовано докази, що свідчать про її цілеспрямований та системний характер, а не випадковий. Російською Федерацією за допомогою цілого комплексу заходів формується викривлена картина ситуації в Україні, що допомагає перед світовою спільнотою виправдати злочинну діяльність та надати логічного змісту діям на території іншої суверенної держави. Таким чином, стаття присвячена дослідженню сучасних методів ведення нетрадиційної або гібридної війни на території України. Таке дослідження допомагає детально вивчити проблему, проаналізувати стан безпеки, щоб сформувати в майбутньому дієвий механізм протидії та недопущення схожих сценаріїв. Дослідницька діяльність такого характеру, може бути корисна при напрацюванні та розробці механізмів захисту власної держави в правовому, військовому та інформаційному полях.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15896 Використання досвіду ЄС з трансформації фінансової системи у контексті боргової кризи для України 2020-09-16T17:58:43+03:00 Maryna Shuba marinashuba@karazin.ua Iryna Derid i.a.derid@karazin.ua Olena Khanova e.v.khanova@karazin.ua Kateryna Makarchuk k.makarchuk@karazin.ua <p>Трансформація фінансових систем є надзвичайно важливим процесом, оскільки стабільність світової економіки залежить від їх адекватності, збалансованості та ефективності. Фінансові системи країн ЄС зазнали низку трансформацій, під час яких були створені нові механізми посилення економічного управління. Однак ще не всі проблеми вирішені. Боргова криза виявила наявні недоліки в структурі, тим самим спровокувавши необхідність зміцнення фінансової архітектури шляхом вирішення існуючих проблем, одночасно виявляючи та запобігаючи можливим майбутнім загрозам. Предметом дослідження є основні напрями трансформації європейської фінансової системи в умовах боргової кризи. Мета - узагальнити основні напрямки трансформації фінансових систем ЄС в умовах боргової кризи та визначити можливості їх застосування для України. Використовуються загальнонаукові методи, такі як системний аналіз, який дозволив збирати та систематизувати статистичні дані про країни ЄС та Україну для подальшого аналізу, кореляційний аналіз та тренд-аналіз, що дозволило визначити сукупний вплив незабезпечених банківських кредитів та прибутковості довгострокових державних облігацій країн ЄС та України на рівень їх державного боргу. Отримано наступні результати: кореляційний аналіз показує наявність зв’язку між незабезпеченими банківськими кредитами та прибутковістю довгострокових державних облігацій країн ЄС та України з рівнем їх державного боргу. Висновки: існує досить багато можливостей застосування досвіду ЄС щодо трансформації фінансових систем для України. Одним із основних напрямів є впровадження щорічних стрес-тестів банків; продовження наближення регулювання банківського сектору до вимог Базеля 3 та впровадження коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR); ініціювання процесу створення єдиного мега-регулятора фінансового ринку.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15897 Торговельне протистояння США та Китаю: причини та наслідки 2020-09-16T17:59:13+03:00 Sergey Yakubovskiy syakubovskiy@onu.edu.ua Tatyana Rodionova t.rodionova@onu.edu.ua Oleksandra Babinchuk babinchuk.alexandra@gmail.com <p>На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин дослідженню взаємовідносин між країнами, що є світовими лідерами за обсягами ВВП та зовнішньої торгівлі – США та Китаю, приділяється особлива увага. Це пов’язане з тим, що протягом останніх років США запровадили низку заходів щодо протидії зростанню китайського експорту, що призвело до зворотних дій з боку Китаю. Предметом дослідження є зовнішньоторговельні відносини США і Китаю. Мета статті – проаналізувати вплив протекціоністських заходів, що застосовуються США та Китаєм, на розвиток їх зовнішньоекономічних зв’язків. В статті вирішено наступні завдання: визначити ступінь економічної взаємозалежності США та КНР, дослідити їх вплив на взаємні торговельні потоки та проаналізувати динаміку двосторонньої торгівлі країн в умовах обмежувальних заходів. Методами, що застосовувалися для досягнення мети дослідження, були: порівняльний аналіз, систематизація та узагальнення, побудова економетричних моделей. У результаті дослідження було виявлено, що динаміка поточних рахунків США та КНР є протилежною: США протягом багатьох років демонструють стабільний дефіцит, а Китай – профіцит. Крім того, структура їх поточних рахунків також значно відрізняється: США – цілком орієнтовані на надання послуг, тоді як Китай є масштабним експортером товарів. Результати аналізу свідчать, що з 2018 року обидві країни у сфері зовнішньоекономічної діяльності увійшли у рецесію, оскільки сальдо їх поточних рахунків істотно зменшилося, що є наслідком взаємних тарифних бар'єрів. Крім того, через торговельне протистояння двосторонній товарообіг між країнами значно скорочується, тому зараз Китай та США змушені шукати нові експортні ринки. Висновки на основі регресійних моделей свідчать про те, що імпорт товарів з Китаю дійсно спричиняє негативний вплив на обсяг експорту США, що обумовило запровадження США обмежень на імпорт з Китаю. Разом з тим, запровадження взаємних обмежень не призвело до покращення зовнішньоторговельних позицій США.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15898 Проблема стійкості керованого інноваційного процесу 2020-09-16T18:01:03+03:00 Anatoliy Voronin anatolii.voronin@m.hneu.edu.ua Elina Zhelezniakova elina.zhelezniakova@m.hneu.edu.ua <p>Пропоноване дослідження присвячене проблемі керування інноваційними процесами на рівні державних виконавчих механізмів. Метою роботи є побудова математичної моделі регульованого інноваційного процесу й дослідження структурної стійкості положень рівноваги відповідної нелінійної динамічної системи. У методології технічного прогнозування значну роль відіграє так звана логістична модель, яка має сугубо нелінійні властивості – насичення і кумулятивність. Відомо, що одночасно із прискоренням економічного розвитку підсилюється вплив протидіючих факторів, які або стабілізують ріст інноваційної продукції, або процес набуває циклічний характер. Це, у свою чергу, актуалізує комплекс заходів щодо регулювання інноваційної діяльності новаторів. Виникає необхідність у зміні місткості ринку інновацій. Це можна реалізувати шляхом уведення керування зі зворотним зв'язком по технологічно значимому показникові інноваційної діяльності в традиційну логістичну модель поширення інновацій. Важливо відзначити, що наявність вбудованого лінійного інерційного регулятора в нелінійну систему не гарантує автоматично стійкість досягнутих положень рівноваги. Для цього в роботі отримані математичні умови стійкості на площині параметрів динамічної системи. Зокрема виявлений нестійкий режим автоколивань в околиці бажаного положення рівноваги. Такий режим уважається небезпечною границею втрати стійкості й необхідно реалізовувати підстроювання параметрів регулятора щоб уникнути небажаних біфуркацій і катастроф. Це робить актуальним у загальній методології техніко-економічного прогнозування пророкування циклів і інших кризових явищ, своєчасне виявлення й ідентифікацію негативних тенденцій динаміки нововведень. Запропонований у даній роботі підхід дозволить більш якісно діагностувати проблемні стани досліджуваних систем, а також реалізовувати пошук ефективних шляхів виходу з них з метою синтезу антикризових програм інноваційного розвитку.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15899 Енергетична ефективність: необхідність чи самоціль? 2020-09-16T17:55:33+03:00 Tatyana Derkach rubinodessa@gmail.com <p>У статті розглянуті питання забезпечення енергетичної ефективності з позицій зменшення енергоємності ВВП України. Мета статті полягає в виявлені впливу споживання різних видів паливно-енергетичних ресурсів на утворення номінальної величини ВВП України з урахуванням національних особливостей та рівня розвитку економіки та наявності власної сировинної бази, а також забезпечення економічної основи незалежності країни та добробуту населення. Завдання полягає в дослідити залежність величини номінального ВВП від споживання різних видів паливно-енергетичних ресурсів. Отримано результати: визначено, що Україна має найменший номінальний ВВП на душу населення в Європі та займає 58 місце в світі за величиною номінального ВВП. Встановлено, що маючи в достатній кількості серед паливно-енергетичних ресурсів тільки вугілля та атомну енергетику, національна економіка України дуже сильно залежить від експорту нафти та природного газу. Постачання цих енергоресурсів здійснюється в основному з Росії або через посередників – інші країни, що принципово не змінює походження цих енергоресурсів. Відсутність диверсифікації джерел постачання паливно-енергетичних ресурсів ставить під загрозу енергетичну безпеку та незалежність країни. Встановлено аналітичну залежність величини номінального ВВП від споживання різних видів паливно-енергетичних ресурсів, яка описується рівнянням множинної регресії та є адекватною за критеріями математичної статистики. Висновки: отримане рівняння вказує, величина ВВП України прямо пропорційна обсягам споживання вугілля та атомної енергії та обернено пропорційна обсягам споживання нафти, нафтопродуктів та природного газу. Вирішення проблеми зменшення енергоємності ВВП повинне здійснюватися з одночасним збільшенням ВВП, а не тільки зменшенням споживання паливно-енергетичних ресурсів.</p> 2020-06-01T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15901 Розвиток теорії інновацій в контексті нової промислової революції 2020-09-16T17:56:42+03:00 Elena Dovgal e.dovgal@karazin.ua Liliia Makhova makhova@karazin.ua <p>Актуальність дослідження обумовлена тим, що значне збільшення частки наукоємкого виробництва в сукупному продукті світового господарства як наслідок нової промислової революції середини XX – початку XXI ст. визначає абсолютно новий із погляду світового досвіду спектр системи поглядів на світову економічну систему в цілому. Предметом дослідження в статті є процес розвитку теорії інноваційної системи, аналіз впливу теорії «довгих хвиль» на інноваційний розвиток суспільства. Мета - аналіз розвитку теорії глобальної та національної інноваційних високотехнологічних систем у часі з урахуванням гіпотези існування жорсткого зв’язку між довгими хвилями та періодами виникнення базових інновацій на різних фазах хвиль із метою усвідомлення можливих варіантів розвитку подій та формування відповідної реакції для забезпечення безперебійного процесу функціонування національної інноваційної системи у контексті нової промислової революції. Завданнями дослідження є визначення закономірностей життєвого циклу інновацій та їх дифузії для виявлення переваг та недоліків трансферу високотехнологічних продуктів для національної інноваційної системи, а також тенденцій розвитку та нових чинників, які в умовах нової промислової революції визначають сутність сучасної ефективної високотехнологічної системи. Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз - для визначення закономірностей життєвого циклу інновацій та їх дифузії для виявлення переваг та недоліків трансферу високотехнологічних продуктів для національної інноваційної системи, факторний аналіз - для формалізації причинно-наслідкових взаємозв'язків досліджуваних факторів розвитку сучасної ефективної високотехнологічної системи. Отримано такі результати: на основі проведеного аналізу впливу теорії «довгих хвиль» на інноваційний розвиток суспільства доведено необхідність якнайшвидшого виходу на світові мережеві ринки вітчизняних підприємств із метою не лише освоєння збутової мережі, а й пошуку інноваційних рішень та творчих взаємодій. Згадані практики є адекватними для більшості країн, що перейняли досвід світових інноваційних лідерів і нині є конкурентоздатними акторами світового ринку високих технологій. Висновки: нагальність створення потужної національної інноваційної системи в Україні з урахуванням специфіки тих елементів інноваційних систем, що нині є основою їх функціонування.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15902 Інноваційний розвиток України в контексті реалізації угоди про асоціацію 2020-08-26T18:30:31+03:00 Igor Matyushenko imatyushenko@karazin.ua Nataliia Redko natalia.redko98@gmail.com <p>Підписання у 2014 році Угоди про асоціацію передбачає розвиток інноваційного співробітництва між Україною та країнами ЄС, тож доцільно провести аналіз розвитку інновацій в Україні з моменту підписання Угоди задля оцінки дієвості даного договору та виявлення слабких та сильних сторін України як країни-новатора, а також надання відповідних рекомендацій. Об'єктом дослідження статті є інноваційний розвиток країни, відповідно, предметом є сучасний стан інноваційного розвитку України в умовах реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Метою дослідження статті є визначення рівня розвитку інновацій в України, виділення основних переваг та недоліків та надання відповідних рекомендацій для поліпшення умов інноваційного розвитку в країні в рамках реалізації Угоди про Асоціацію. Задля досягнення мети дослідження було проведено аналіз динаміки показників, що характеризують рівень розвитку інновацій в країні з моменту підписання Угоди. Базою даних є міжнародні рейтинги, такі як Глобальний індекс інновацій, Індекс інноваційного розвитку Bloomberg, Глобальний індекс конкурентоспроможності і Табло інноваційного розвитку ЕС. Отримано такі результати: на основі проведеного аналізу динаміки досліджуваних показників рівня розвитку інновацій в Україні виявлено слабкі сторони, що заважають Україні реалізувати свій інноваційний потенціал, та розраховано коефіцієнт кореляції для встановлення взаємозв’язку між розміром ВВП на душу населення та рівнем розвитку інновацій. Висновки: незважаючи на діючу Угоду між Україно та ЄС, що має стимулювати розвиток технологій в Україні, рівень інноваційного розвитку України все ще залишається низьким та значно відстає від рівня країн ЄС. Таким чином Україна &nbsp;використовує переваги від Асоціації з ЄС не у повному обсязі. Розроблені рекомендації, щодо підвищення рівня розвитку інновацій в Україні, засновані на європейському досвіді, повинні допомогти виробити стратегію створення та впровадження інновацій, знайти шляхи підвищення конкурентоспроможності економіки держави шляхом реалізації свого інноваційного потенціалу.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15909 Структурні елементи формування і функціонування екосистеми стартапів в умовах четвертої промислової революції 2020-08-26T18:34:38+03:00 Tetiana Moiseienko t.e.moiseenko@gmail.com Olena Korohodova korogodova.olena@gmail.com Natalya Chernenko chernenkonatasha0@gmail.com Yaroslava Hlushchenko slavina.ivc@gmail.com <p>Предметом дослідження в статті є теоретико-методологічні засади екосистеми стартапів. Мета полягає у визначенні структурних елементів екосистем стартапів в умовах ендогенних та екзогенних змін підприємницького середовища під впливом Четвертої промислової революції. Завдання: характеристика складників підприємницької та інноваційної екосистем, дослідження сутності дефініції “екосистема стартапів”, її деструктуризація, визначення критичних умов формування екосистем стартапів та характеристика виконання зазначених умов в Україні. Використовуються загальнонаукові методи: комплексний підхід та системний метод пізнання об’єкта дослідження - екосистем стартапів, методи індукції і дедукції для визначення взаємозалежності і взаємообумовленості екосистем: підприємницької, інноваційної і екосистеми стартапів, метод декомпозиції для деструктуризації екосистеми стартапів. Отримано певні результати дослідження. Зроблено висновок про термінологічну неоднозначність досліджуваного поняття “екосистема”. Досліджено погляди зарубіжних і вітчизняних науковців щодо визначення сутності підприємницької екосистеми, її складників та їх взаємодії. Обґрунтовано важливість вивчення інноваційної екосистем стартапів. Застосовано процесно-ситуаційний, суб’єктно-об’єктний та платформений підходи до визначення елементів інноваційної екосистеми стартапів. Досліджено екзогенні та ендогенні фактори, що впливають на діяльність інноваційної екосистеми стартапів. Доведено, що екосистема стартапів виникає на перетині підприємницької та інноваційної екосистем, і включає такі структурні елементи, як потреба суспільства в інноваційних продуктах; стартапери; інноваційна ідея; вільний фінансовий капітал; принципи, на яких будується співпраця суб'єктів; методи реалізації стартапів. Визначено та охарактеризовано умови досягнення критичної маси стартапів для формування їх екосистеми. Проаналізовано ситуацію щодо розвитку стартапів в Україні. Акцентовано увагу на перспективах розвитку вітчизняних стартапів на ІТ-ринку. Висновки: застосування процесно-ситуаційного, суб’єктно-об’єктного та платформеного підходів до інноваційної екосистеми й деструктуризація екосистеми стартапів дозволила визначити критичні умови формування зазначеної системи, що може бути застосовано для розробки стратегії розвитку стартап-проектів.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15910 Особливості інноваційного розвитку у світовому господарстві в умовах цифровізації економіки 2020-08-26T18:37:36+03:00 Olena Fridman gella2703@gmail.com <p>Питання про співвідношення локального та глобального є одним з основних запитань в осмисленні&nbsp;перспектив розвитку сучасного суспільства. Напрями розвитку світової економіки мають досить&nbsp;суперечливий характер та об’єднують дві складові, які відображають її глокалізацію, тобто результат&nbsp;трансформації економічних відносин різних видів, рівнів та форм. Предметом дослідження в статті є&nbsp;еволюція інноваційного розвитку підприємництва в умовах глобалізації та локалізації. Мета статті полягає у&nbsp;дослідженні й уточненні сутнісного розуміння поняття «глокалізація» та розвитку теоретичних основ&nbsp;формування нового сценарію економічного розвитку з урахуванням тенденцій цифрової економіки.&nbsp;Завдання: дослідити етимологію поняття глокалізація та здійснити історичний екскурс у процес його&nbsp;дифузії; сформувати уявлення про можливість компліментарності глобалізації конкуренції та локалізації&nbsp;джерел конкурентних переваг; визначити основні критерії формування ефективного інноваційного&nbsp;середовища; аргументування необхідності створення нового сценарію економічного розвитку з&nbsp;урахуванням тенденцій глокалізації та в умовах цифрової економіки. Використовуються загальнонаукові&nbsp;методи аналізу та синтезу. Отримано такі результати: доведено, що накладання технологічних та&nbsp;інтеграційних процесів, що відбуваються у сучасному суспільстві потребують уточнення особливостей&nbsp;інноваційного розвитку. Інтеграція економіки України у світовий економічний простір вимагає створення&nbsp;умов для високотехнологічного виробництва та інновацій. Висновки: економічні та політичні події останніх&nbsp;років зумовили підвищення актуальності глокалізаційних та фрагментаційних досліджень. Необхідно&nbsp;створити новий сценарій економічного розвитку, а саме інноваційний тип розвитку. Оновлення&nbsp;технологічної основи виробництва, цифровізація економіки та нарощування інтелектуального капіталу –&nbsp;ось основа інноваційного розвитку економіки.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15911 Оцінка брендів готельної індустрії в умовах розвитку економіки та іміджу України як туристичної держави 2020-08-26T18:48:02+03:00 Olena Bilovodska alenabel79@gmail.com Mark Kravchuk kek@knutd.com.ua <p>Міжнародний досвід показує, що розвиток готельної індустрії сприяє збільшенню доходів бюджету на всіх рівнях, створює нові робочі місця та сприятливий туристичний імідж України. Брендинг готельного бізнесу – це процес додавання вартості до готельного продукту за рахунок його реклами, брендингу, продажу, просування та позиціонування клієнтів. Він також визначає готельний продукт, особистість чи місце, які слід вдосконалити, щоб покупець чи користувач відчули особливу, унікальну вигоду, яка найкраще відповідає їхнім вимогам. Хоча для вітчизняних готелів досить ефективно використовувати бренди відомих готельних мереж для збільшення обсягу продажу послуг і відповідно для збільшення власного прибутку, необхідно все ж формувати індивідуальний імідж серед споживачів таких готелів у конкурентному середовищі. Таким чином, стаття присвячена конкретизації сутності та обґрунтуванню підходу щодо оцінювання бренду компаніями в готельній галузі. Досліджено правильні та хибні властивості брендів готелів. Здійснено порівняльний аналіз брендів у сегменті розкошу на ринку Києва. Проведено розрахунок ринкової вартості брендів готелів та визначено їх ранг у рейтингу. Предметом дослідження статті є брендинг в готельній індустрії на регіональному ринку. Мета статті – дослідити особливості брендингу готелю та оцінити бренди готелів як інструменти для покращення готельних послуг на ринку Києва. Використано загальнонаукові методи, такі як системний аналіз – для визначення особливостей брендів, експертний метод – для розрахунку індексу BrandBeta, який характеризує силу бренду, метод переваги прибутку та BrandFinance метод – для оцінки основних брендів готелів в сегменті розкошу на ринку м. Київ. Отримано такі результати: проранжовано бренди готелів за рівнями їх ринкової вартості та визначено переваги брендингу, серед яких отримання додаткового доходу; полегшення вибору готельного продукту споживачем; сприяння випуску нових послуг на суміжні ринки; відкриття можливостей для інвестицій у майбутнє тощо. Висновки: результати оцінювання брендів готелів на ринку Києва можна використовувати в готельній індустрії як рекомендації щодо обґрунтування стратегії сталого розвитку туристичного бізнесу.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15912 Значення бізнес-плану для ефективного функціонування підприємств туристичної індустрії в умовах кризи 2020-08-26T18:54:51+03:00 Hanna Haponenko a.i.gaponenko@karazin.ua Olena Yevtushenko evevtushenko@karazin.ua Irina Shamara shamara@karazin.ua <p>В наш час розвиток вітчизняного туристичного бізнесу здійснюється в умовах економічної кризи, невизначеності і нестабільного життя суспільства. Така невизначена економічна ситуація вимагає активного пошуку нових ідей і рішень для підвищення конкурентоспроможності та отримання максимального прибутку. У статті встановлюються причини виникнення бізнес-плану та процес його поширення на вітчизняних теренах; досліджуються роль та функції; аналізуються міжнародні дослідження впливу бізнес-плану на функціонування підприємства. Обґрунтовується доцільність та необхідність бізнес-планування в умовах кризи, що спричинена пандемією. Предметом дослідження статті є бізнес-план як складова успіху функціонування туристичного підприємства. Мета полягає у встановленні залежності між наявністю бізнес-плану на підприємстві та його більш ефективному функціонуванні серед конкурентів в умовах кризи. Завдання: визначення необхідності створення бізнес-плану на підприємстві. Використовуються загальнонаукові методи: системний, описовий, порівняльний та структурно-логічний аналіз. Отримано такі результати: на основі проведеного дослідження, було виявлено безпосередню залежність підвищеної ефективності функціонування підприємств, у яких був наявний бізнес-план, у порівнянні з підприємствами без нього. Доведено, що в умовах економічної кризи найбільш доцільно відкривати підприємства, орієнтовані та внутрішній туризм, зокрема медичні тури, сільський зелений та дитячий туризм. Висновки: підприємцям необхідно витрачати свій час для складання бізнес-плану, щоб встановити цілі та скласти план для свого бізнесу, якщо вони хочуть більш швидкого росту та вищої рентабельності. Є доцільним оновлювати його періодично щоб створений бізнес залишався конкурентоспроможним та постійно вдосконалювався.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15913 Сучасні тенденції та перспективи впровадження інформаційних технологій в туристичній галузі України 2020-08-26T18:57:51+03:00 Hanna Haponenko a.i.gaponenko@karazin.ua Nadiia Shulha nadia.shulga23@gmail.com <p>Інформаційні технології значно спрощують процедуру формування туристичного продукту з використанням комп’ютерних мереж, міжнародних систем бронювання, електронних баз даних з нормативно-правових актів у туризмі, автоматизованих систем взаєморозрахунків тощо. Вплив інформаційних технологій на туризм здійснюється за такими напрямами: підвищення ефективності управління підприємством, підвищення якості обслуговування клієнтів, створення та реалізація нових послуг. Предметом дослідження є впровадження інформаційних технологій в туристичній галузі України. Мета статті полягає у виявленні тенденцій та окресленні перспектив застосування сучасних інформаційних технологій у туристичній галузі. В статті використано наступні методи наукового дослідження: аналіз і синтез для уточнення сутності інформаційних технологій; спостереження і теоретичних узагальнень для розкриття особливостей впровадження інформаційних технологій в діяльність підприємств туристичної галузі; статистичний – для аналізу сучасного стану інформаційних технологій в індустрії туризму; графічні і табличні прийоми – для визначення взаємозв'язку між показниками, їх ілюстрації й подання результатів дослідження. Отримано наступні результати. Найбільш популярними сайтами в Україні в категоріях «Розміщення». «Подорожі повітрям», «Подорожі наземним транспортом» та «Туристичні пам’ятки» виявилися сайти: booking.com, flyuia.com, blablacar.com.ua та getyourgiede.com. Порівняно зі світовим досвідом, відсоток платного пошуку в Україні вищий, а це означає, що деякі компанії мають не дуже розвинений бренд. Оцінка у мобільних додатках у всіх компаній вище 4, що є гарним показником. Через пандемію туризм зараз знаходиться у тяжкій ситуації, це також вплинуло на статистику всіх показників на веб-ресурсах, але експерти звертають увагу на історичну стійкість туризму та його здатність виходу з кризових ситуацій. З порівняльної характеристики веб-сторінок у чотирьох категоріях в Україні та світі можна зробити висновки, що в нашій країні бренди цих компаній розвинені на недостатньому рівні, рівень популярності серед туристів нижчий, відсоток пошукового трафіку також нижчий. Для підвищення відвідуваності сайту, рівня впізнаваності туристичним підприємствам слід використовувати соцмережі для надання актуальної інформації туристам та для підтримки зв’язку з клієнтами, а також надсилати поштові розсилки з акціями та знижками.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15914 Аналіз розвитку інклюзивного туризму закордоном 2020-08-26T19:07:52+03:00 Kateryna Chupina k.chupina@udpu.edu.ua <p>Предметом дослідження cтав аналіз поняття інклюзивного туризму, нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність такого виду туризму. аналіз розвитку інклюзивного туризму в Україні та закордоном. Мета полягає в вивчені базових проблем інклюзивного туризму в Україні, причини їх виникнення та перспективи розвитку інклюзивного туризму. Серед яких низька інформованість українського бізнес-суспільства відносно економічної привабливості реалізації послуг для осіб з інвалідністю; недостатній розвиток, а інколи й повна відсутність спеціалізованої туристичної інфраструктури, нестача інформаційних ресурсів, які дозволили б отримати детальну інформацію про можливості доступного туризму в Україні. Завдання проаналізувати механізми створення інклюзивного простору та кращі закордонні практики щодо створення туристичних маршрутів для осіб з інвалідністю. Методи: дослідження спеціалізованих сайтів, які надають допомогу під час планування туристичних маршрутів особами з інвалідністю. Аналіз досвіду створення інклюзивного середовища в містах, які стали переможцями щорічної європейської премії Access City Award (Ліону, Бреди, Варшави). Результати: запропоновано необхідні заходи для розвитку галузі інклюзивного туризму в сучасних умовах, зокрема створення доступного міського середовища, спеціальна підготовка для туристичних операторів та працівників туристичних установ, які працюють та надають послуги особам з інвалідністю, адаптація сайтів туристичних кампаній для осіб з порушеннями зору та слуху, створення довідника доступних готелей, кав’ярень та історичних пам’яток для осіб з інвалідністю, адаптація екскурсійних маршрутів, туристичних та історичних пам’яток до потреб осіб з інвалідністю. Висновки: Світовий досвід показує, що туристи з інвалідністю займають важливий сегмент туристичного ринку. Туризм для людей з інвалідністю є необхідним видом туризму у кожній країні. Це один з тих видів туризму який найшвидше розвиваються. Практика упровадження інклюзивного туризму закордоном доводить, що перш за все необхідно створення безбар’єрного середовища, адаптація екскурсійних маршрутів, туристичних та історичних пам’яток до потреб осіб з інвалідністю.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15915 Проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку України в контексті загальносвітових тенденцій 2020-08-26T19:09:35+03:00 Irina Shamara shamara@karazin.ua Hanna Haponenko a.i.gaponenko@karazin.ua Daria Kryvulkina dariakryvulkina@gmail.com <p>Індустрія туризму виступає все більш значущим елементом в економіці України, вектор розвитку якої спрямований на активну інтеграцію у світове господарство, але разом з тим за темпами свого розвитку залишає Україну на найнижчих рейтингових позиціях світового туристичного ринку. В такій ситуації актуальними постають дослідження чинників, що створюють перешкоди для розвитку туризму в Україні та визначення перспектив вітчизняного туристичного ринку, що має стати основою для впровадження заходів щодо реалізації туристичного потенціалу України і стимулювання міжнародного туризму. У статті аналізується сучасний стан розвитку туристичної індустрії світу та України. Визначаються проблемні аспекти розвитку галузі в країні на основі показників індексу туристичної конкурентоспроможності. Досліджуються перспективи розвитку національного туристичного ринку. Предметом дослідження статті є сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку національного туристичного ринку в контексті загальносвітових тенденцій. Мета полягає у вивченні стану туристичного бізнесу в Україні, виявленні проблем та перспектив розвитку вітчизняного туристичного ринку. Завдання: виявлення особливостей ринку туристичних послуг України та перспектив успішного виходу на світовий ринок туристичних послуг. Використовуються загальнонаукові методи: аналітичний, статичний, описовий, порівняльний та структурно-логічний аналіз. Отримано такі результати: на основі проведеного дослідження, було виявлено, що рівень розвитку туристичного ринку України дуже низький в порівнянні зі світовими показниками, при тому, що Україна має потужний туристичний потенціал. Доведено, що Україна може запропонувати конкурентоспроможні туристичні продукти за всіма перспективними туристичними напрямами та має всі можливості успішного виходу на світовий туристичний ринок при умові подолання наявних проблем вітчизняної галузі. Висновки: необхідним є підвищення рівня основних напрямів стимулювання туристичної діяльності в Україні, що зможе посилити взаємозв’язок туризму з іншими пріоритетними сферами розвитку як всієї країни, так і окремих регіонів, що, в свою чергу, сприятиме зміцненню економіки, наповненню бюджету, збільшення рівня доходів населення, створенню потужної туристичної галузі та збереженню історико-культурної спадщини країни.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15916 Зарубіжний досвід розвитку індустрії туризму Греції та можливості його використання в Україні 2020-08-26T19:11:42+03:00 Irina Shamara shamara@karazin.ua Olena Yevtushenko evevtushenko@karazin.ua Anastasiia Salabai nastyasalabaj@gmail.com <p>Індустрія туризму є провідною і найбільш динамічною галуззю світової економіки. У багатьох країнах у формуванні ВВП туристична діяльність відіграє значну роль, також забезпечує додаткові робочі місця для населення. Туристична індустрія є однією з важливих структур ряду розвинутих країн і тому розвиток даної галузі є необхідним для України. Греція відома своєю захоплюючою історією та природними красотами. Греція успішно розвивала туризм ще з середини минулого століття й тому її досвід може допомогти Україні зробити цю галузь однією з головних в структурі національної економіки. В статті досліджується досвід Греції в розвитку туристичної індустрії та можливості його використання в Україні; аналізуються сучасний стан розвитку туристичної індустрії Греції та України. Обґрунтовується можливості використання досвіду Греції в розвитку туристичної індустрії України. Предметом дослідження статті є можливості використання досвіду Греції в Україні. Мета полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні використання досвіду розвитку туризму Греції в Україні. Завдання: дослідити сучасний стан індустрії туризму в Україні та Греції; виявити можливості використання досвіду розвитку туристичної індустрії Греції в Україні. Використовуються загальнонаукові методи: системний, описовий, порівняльний та структурно-логічний аналіз. Отримано такі результати: на основі проведеного дослідження, було виявлено доцільність використання досвіду Греції в українській туристичній індустрії. Висновки: запуск спеціально розроблених програм для збільшення потужностей, а також підвищення якості готелів та інших об’єктів інфраструктури. Потрібно залучити інвесторів до розвитку готелів, транспорту, тематичних парків та зон відпочинку, для цього потрібно зробити зручні та легкі умови для інвестування. Україні потрібно приділяти увагу вдосконаленню сервісу та туристичної інфраструктури, яка має низький рівень якості, для цього потрібно переглянути та змінити державні стандарти і вимоги до засобів розміщення, які є дуже застарілими і тому необхідно змінити їх до більш сучасних європейських стандартів. Доцільним буде пом’якшення візових формальностей для тих країн, які зараз є основними постачальниками туристів, а також для тих країн, які можуть бути «перспективними» постачальниками туристів.</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15917 Рецензія на монографію 2020-08-26T19:12:10+03:00 Vitalina Babenko vitalinababenko@karazin.ua <p>Рецензія на монографію&nbsp;Кучера&nbsp;А.&nbsp;В. Сталий ґрунтовий менеджмент у формуванні конкурентоспроможності аграрних підприємств</p> 2020-06-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##