https://periodicals.karazin.ua/irtb/issue/feed Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" 2020-03-31T14:08:12+03:00 Vitalina Babenko / Віталіна Олексіївна Бабенко vitalinababenko@karazin.ua Open Journal Systems <p>Фахове видання з економічних наук.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;">Присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму.&nbsp;Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права.&nbsp; Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.</p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;">Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.</p> https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15550 Інноваційне співробітництво України та Скандинавських країн в умовах нової промислової революції 2020-03-31T13:33:05+03:00 Igor Matyushenko imatyushenko@karazin.ua Olena Prasol miss.prasol@gmail.com Elvira Sargsyan elvira.sargsyan@gmail.com <p>Сучасний досвід розбудови глобальної економічної системи в умовах нової промислової революції доводить, що економічне зростання і конкурентоспроможність держав-лідерів головним чином зумовлюються посиленням ролі інновацій. Тому вивчення питань інноваційного співробітництва між Скандинавськими державами, як технологічними лідерами, і Україною є надзвичайно актуальним. Метою статті є оцінка сучасного стану співробітництва України та Скандинавських країн і надання рекомендацій щодо його розвитку. В статті було поставлено і вирішено наступні завдання: охарактеризувати особливості інноваційного розвитку і перспективи співробітництва у цій сфері вказаних країн; оцінити компаративні переваги у високотехнологічній торгівлі між ними; визначити перспективи та розробити рекомендації щодо інноваційного співробітництва України та Скандинавських держав. Матеріали та методи, що застосовувалися для досягнення мети дослідження, були: статистичний метод, аналіз компаративних переваг, порівняння та метод екстраполяції. У результаті дослідження було виявлено, що основними напрямками інноваційного співробітництва вказаних країн є інноваційно-інвестиційні проекти, ініціативи з надання технічної допомоги, перейняття досвіду та технологій. Співпраця переважно реалізується в енергетиці, інформаційних технологіях, освіті, науці та високотехнологічній торгівлі. Україна має конкурентні переваги в експорті товарів авіакосмічної галузі, інформаційно-комунікаційних послуг до Скандинавських держав. Висновки. Для поглиблення інноваційного співробітництва між Україною та Скандинавськими країнами доцільно: (1)&nbsp;розширення сфер співпраці у спільних інфраструктурних проектах, в авіакосмічній та фармацевтичній промисловості, виробництві комплектуючих для автомобілів; (2)&nbsp;проведення спільних наукових досліджень з біо- та нанотехнологій; (3)&nbsp;укладення угод з метою встановлення партнерських відносин між університетами вказаних країн; (4)&nbsp;запровадження державної підтримки авіакосмічної промисловості та створення науково-виробничих кластерів у цій галузі; (5) подальшого розвитку та диверсифікації українського ринку ІТ-послуг та взаємодії з країнами Скандинавії в цій галузі.</p> 2020-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15551 Перспективи розвитку інноваційної інфраструктури країн Південно-Східної Азії та України в умовах нової промислової революції 2020-03-31T13:33:57+03:00 Igor Matyushenko imatyushenko@karazin.ua Maria Tverdokhliebova zumrudeagle@gmail.com <p>У глобальній економіці, фундаментом якої все частіше є знання, інноваційна інфраструктура стає локомотивом економічного зростання, вона стане тим важелем, який допоможе трансформувати економічний підйом в довготривалий зростання. Метою статті є аналіз особливостей розвитку інноваційної інфраструктури країн-лідерів Південно-Східної Азії і розробка рекомендацій для України в умовах нової промислової революції. У статті поставлено і вирішено наступні завдання: проаналізувати особливості трансформації інноваційної інфраструктури в країнах-технологічних лідерах в умовах нової промислової революції як Південно-Східної Азії, так і в інших розвинених державах; дослідити особливості інноваційної політики та інфраструктури країн-лідерів Південно-Східної Азії на прикладі Японії, Південної Кореї і Китаю; виконати кореляційно-регресійний аналіз для моделювання і прогнозування розвитку інноваційного потенціалу країн Південно-Східної Азії і України; оцінити перспективи розвитку інноваційної інфраструктури в країнах Південно-Східної Азії і розробити рекомендації для України в умовах нової промислової революції. Методика дослідження включає в себе обробку і вивчення статистичної інформації, виконання тренд-аналізу, обчислення моделі розвитку інноваційного потенціалу методом кореляційно-регресивного аналізу. Результати тренд-аналізу показали, що з України і країн-лідерів Південно-Східної Азії, Китай має кращі перспективи розвитку інноваційної інфраструктури. При проведенні кореляційно-регресійного аналізу найсильніша залежність була виявлена ​​при розрахунку показників по Китаю між ВВП і показниками групи Інноваційної інфраструктури. Були визначені перспективи реалізації нової промислової революції в країнах-лідерах Південно-Східної Азії і України та розроблено рекомендації для України. Висновки. Для успішного розвитку інноваційної інфраструктури в Україні можуть бути застосовані наступні заходи: залучення інвестицій в НДДКР і інноваційні центри; залучення університетів до НДДКР; посилення екологічної політики; концентрація інновацій в промисловості; розвитку IT-сектора.</p> 2020-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15552 Геоконфлiктне положення України: сусідський рівень 2020-03-31T13:34:47+03:00 Hanna Panasenko panasenko@karazin.ua Stanislav Kovalchuk stanislav.kovalchuk01@gmail.com <p>Сучасний світ досить непередбачуваний, а тенденції розвитку світового порядку ХХІ століття свідчать про все більш&nbsp; наростаючу глобальну безпекову кризу. Порушення норм міжнародного права, гібридні війни, а також глобалізація певних політичних конфліктів особливо негативно впливають на безпеку таких регіональних країн як Україна. В таких умовах наша держава має чітко усвідомлювати рівень небезпечності власного геополітичного положення та відношення України до існуючих та потенційних осередків конфліктів, задля своєчасного реагування на виклики національній безпеці. У статті охарактеризоване геоконфліктне положення України та його особливості, а також розглянуті відносини з державами-сусідами крізь призму конфліктогенності. Предметом дослідження є двосторонні відносини України та держав-сусідів з метою запобігання, регулювання та вирішення існуючих конфліктів. Мета роботи полягає в розкритті сутності геоконфліктного положення України на сусідському рівні. Завдання: оцінити геоконфліктне положення України на сусідському рівні; охарактеризувати наявні конфлікти між Україною та державами-сусідами; проаналізувати потенційні джерела конфліктів між Україною та державами-сусідами. Використовуються загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, гіпотетичний метод. Отримано такі результати: в дослідженні були проаналізовані фактори, котрі впливають на геоконфліктне положення України. Це дало змогу охарактеризувати геоконфліктне положення України та виявити його проблемні сторони. Результати дослідження можуть бути використанні при формуванні концепції української зовнішньої політики та при&nbsp; подальшому дослідженні даної теми. Висновки: українське геоконфліктне положення на сучасному етапі можна охарактеризувати як нестабільне та досить напружене. Це пов’язано з наявністю ряду історичних, сучасних (активних), заморожених та потенційних конфліктів з сусідами.</p> 2020-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15553 Дослідження стану науково-технічного розвитку країн світу 2020-03-31T13:35:38+03:00 Olena Reshetnyak olena.reshetnyak@karazin.ua <p>У сучасних умовах з метою забезпечення сталого економічного зростання країни та підвищення конкурентоспроможності національної економіки необхідно забезпечення науково-технічного розвитку. Метою статті є&nbsp; дослідження &nbsp;стану науково-технічного розвитку країн світу в контексті розробки рекомендацій щодо України. Метод дослідження: графічний та статистичний аналіз показників науково-технічної діяльності, індексний метод задля розрахунку інтегрального показника науково-технічної активності країни. В роботі було проаналізовано динаміку основних показників, що характеризують науково-технічну діяльність. З метою визначення лідера серед країн в науково-технічному розвитку в роботі здійснено розрахунок інтегрального показника, який визначає місце країни в загальному рейтингу країн. За результатами розрахунку - найкращій результат демонструє США, а Україна знаходиться на останньому місці серед оцінених країн. Доведено, що існуючий стан науково-технологічної активності в Україні не відповідає її спрямованості до сталого та інноваційного розвитку, які декларуються у відповідних стратегічних документах. Задля розробки рекомендацій щодо покращення науково-технічного стану України проаналізовано успішність США в забезпеченні інноваційного розвитку. Визначено, що в США сприяння науково-технічної активності обумовлюється реалізацією у країні нової моделі національної інноваційної системи - моделі потрійної спіралі. Висновки: дослідження досвіду науково-технічної активності різних країн світу надає можливості Україні сформулювати власні пріоритети розвитку в цієї сфері, що забезпечить формування інноваційної економіки.</p> 2020-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15554 Аналіз інвестиційної діяльності в країнах Балтії 2020-03-31T13:37:27+03:00 Tatyana Rodionova t.rodionova@onu.edu.ua Mariam Sisoian mariam199801@gmail.com <p>У статті розглядається роль іноземного капіталу в країнах Балтії. Предметом дослідження є структура і динаміка іноземного капіталу в Латвії, Литві та Естонії в сучасних умовах розвитку світового господарства. Метою статті є аналіз впливу іноземного капіталу на економічний розвиток Балтійських країн. Завдання дослідження – більш детально розглянути потоки прямих іноземних інвестицій, портфельних інвестицій та інших видів інвестицій, визначити фактори, які стимулюють інвестиції в Латвію, Литву та Естонію, визначити основних країн-інвесторів, розглянути стан платіжного балансу даних країн та побудувати регресійні моделі впливу іноземного капіталу на економічний розвиток країн. При проведенні дослідження використовувалися загальні методи: наукової абстракції, порівняльний, метод аналізу і синтезу, систематизації та узагальнення, розрахунковий метод, а також метод регресійного аналізу. Під час проведення дослідження були отримані наступні результати: інвестиційна діяльність є важливою складовою для економік країн Балтії. Лідером по залученому капіталу не тільки в регіоні, але і в ЄС є Естонія, а за обсягом інвестувань за кордон – Литва в балтійському регіоні. Основними сферами, куди спрямовується капітал, є: фінансовий сектор, промисловий, IT-технології. Регресійний аналіз показав, що відтік капіталу з країн Балтії закордон (активи інвестицій) позитивно впливає на розвиток їх економік. Висновки: регулювання платіжного балансу для Латвії має відбуватися тільки за рахунок збільшення «кредитної» частини поточного рахунку, а для Литви – і за рахунок збільшення як поточного рахунку, так і пасивів інвестицій, адже для першої країни в моделі була зображена зворотна залежність експорту від інвестиційних доходів, які спрямовуються до іноземних інвесторів, а для Литви спостерігається пряма залежність ВВП від виплат інвестиційних доходів закордон.</p> 2020-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15555 Сучасні концеції зовнішньої політики США: можливості та реальність 2020-03-31T13:38:23+03:00 Irina Shamara shamara@karazin.ua Diana Kostandi dianakostandi098@gmail.com <p>У статті проаналізовано сучасні концепції зовнішньої політики США, напрямки американської зовнішньої політики, вивчено економічні передумови зовнішньої політики США. Зокрема, вивчено фундаментальні показники економічного розвитку США, які дозволяють державі бути регіональним та світовим лідером і проводити стратегію гегемонії. Предметом дослідження в статті є визначення загальних та специфічних аспектів зовнішньої політики США на сучасному етапі. Мета – визначення впливу політики США на геополітичну трансформацію світу. Завдання: дослідження сучасних концепцій&nbsp; &nbsp;зовнішньої політики США в умовах глобалізації та регіоналізації світу. В ході дослідження використовувалися наступні загальнонаукові методи: за допомогою системного аналізу було розглянуто еволюцію зовнішньополітичного курсу США у мовах глобалізації світу;&nbsp; з метою&nbsp; узагальнити діяльность різних адміністрацій та урядів, порівняти їх позиції щодо формування курсу зовнішньої політики країни був використаний порівняльно-історичний метод; за допомогою проблемно-хронологічного методу було досліджено комплекс зовнішньополітичних заходів урядів США у складних ситуаціях, коли потрібно було поєднати інтереси конкуруючих&nbsp; суб’єктів міжнародних відносин. Отримано такі результати: на основі проведеного аналізу сучасної політики США виявлено та докладно проаналізовано політичні стратегії Сполучених Штатів в Європі та на Близькому Сході. Висновки: США залишаються ключовим актором міжнародних відносин на сучасному етапі,&nbsp; і поки що зберігають свою впливовість на процеси у світі. Зовнішня політика США націлена на стабілізацію міжнародних відносин у таких ключових регіонів, як Близький Схід та ЄС. Комплексний аналіз політики президентів і їх адміністрацій дозволяє говорити про спадкоємність зовнішньополітичного курсу США на Близькому Сході. З приходом до влади Д. Трампа зовнішня політика американських республіканців насичена потужністю та жорстокістю.</p> 2020-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15556 Фінансове посередництво в депозитних грошових банках та Нігерійській економіці 2020-03-31T13:39:46+03:00 Adewole Joseph Adeyinka princeadeyinkaadewolej@gmail.com Popoola Mufutau Akanmu mufupop@yahoo.com Idachaba Odekina Innocent Innocent4grace@gmail.com <p>У статті узагальнені аргументи і контраргументи в рамках наукової дискусії про фінансовий посередництва в депозитних банках і економічному зростанні в Нігерії. Основна мета дослідження – вивчити взаємозв'язок між фінансовим посередництвом в депозитних банках і економікою Нігерії. Систематизацією літературного підходу до вирішення проблеми є регресійний аналіз. Вторинні дані були отримані з Статистичного бюлетеня Центрального банку Нігерії. Результати досліджень, проведені за роки аналізу (2000-2017 роки), показали, що існує значний взаємозв'язок між загальним обсягом банківського кредиту та показниками грошово-кредитної політики для депозитних грошових банків в Нігерії. Також було виявлено, що між валовим внутрішнім продуктом і загальним кредитом в депозитних банках Нігерії існує значний взаємозв'язок. Виходячи з мети і результатів цього дослідження, рекомендується, щоб депозитні грошові банки в Нігерії сприяли більш високому рівню ліквідності, з тим, щоб підвищити його здатність покривати зняття коштів своїми клієнтами і збільшувати кредит та аванси клієнтам навіть при показники грошово-кредитної політики на депозитних грошах банків. У дослідженні також пропонується, щоб банки «Депозитні гроші» видавали адекватний кредит реальному сектору в виробничих цілях для збільшення валового внутрішнього продукту. Висновки, які можна зробити з результатів цього дослідження, полягають в тому, що при рівні мінімального резерву, який підтримує банком «Депозитні гроші» в Центральному банку Нігерії, існує достатня доступність кредиту для інвестицій в реальний сектор. Високі процентні ставки за депозитними грошовим банкам можуть спонукати багатьох клієнтів / інвесторів задуматися про інші джерела фінансування. Банківський кредит / кредит як і раніше значно збільшує виробництво товарів і послуг в нігерійської банківської системи депозитних грошей з-за використання кредитів інвесторами.</p> 2020-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15557 Кредитне управління та діяльність депозитних грошових банків у Нігерії 2020-03-31T13:43:12+03:00 Adewole Joseph Adeyinka princeadeyinkaadewolej@gmail.com Akinde John Abiodun princeadeyinkaadewolej@gmail.com Ogunyemi Joseph Kayode princeadeyinkaadewolej@gmail.com <p>Надання позик залишається одним із способів, за допомогою яких депозитні гроші банки приносять дохід і підвищують свою ефективність. Однак, як це не важливо, це призвело до збільшення числа непрацюючих кредитів в кредитному портфелі депозитних банків. На цьому тлі в даному дослідженні вивчався вплив кредитного менеджменту на показники депозитних грошей банків в Нігерії. У дослідженні використовувалися вторинні дані, отримані з статистичного бюлетеня Центрального банку Нігерії (CBN) і річних звітів Корпорації страхування вкладів Нігерії (NDIC) за 1986-2016 роки. Виходячи з даних, ефективність банку (залежна змінна) вимірювалася по прибутковості активів (ROA), а управління кредитами (незалежна змінна) визначалося співвідношенням непрацюючих кредитів до загальної суми кредитів (NPFL), банківського депозиту (BDEP) і ставки кредитування. (LENDR). В дослідженні використовувався метод авторегресійного розподіленого лага (ARDL) для вивчення впливу незалежних змінних на залежну змінну. Результати показали, що ставлення непрацюючих позик до загальної суми позик з коефіцієнтом -0,362733 зробило негативний вплив в короткостроковій перспективі, але зробило позитивний вплив на результати діяльності депозитних грошових банків в довгостроковій перспективі, про що свідчить коефіцієнт 1,583503. З іншого боку, банківський депозит зробило позитивний вплив, в той час як ставка кредитування справила негативний вплив на залежну змінну як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. З огляду на загальну значущість моделі, був зроблений висновок про те, що управління кредитами справила значний вплив на показники депозитних банків в Нігерії. Таким чином, було рекомендовано, щоб керівництво банку прагнуло знизити кількість непрацюючих кредитів шляхом проведення ретельної оцінки будь-якої кредитної заявки до її схвалення, особливо характеру клієнта і попередньої кредитної історії. Крім того, банки повинні уважно стежити за інвестиційною діяльністю клієнта, щоб гарантувати, що надані позики не будуть перенаправлені на збиткові підприємства, для яких позики спочатку не призначені.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15558 Митне регулювання логістики в міжнародних економічних системах 2020-03-31T13:45:41+03:00 Vitalina Babenko vitalinababenko@karazin.ua <p>Орієнтація ринків України на європейську торгово-економічне співробітництво визначає зростання вимог до якості митних послуг. При цьому збільшується обсяг інформаційного навантаження на митні органи у зв'язку зі збільшенням обсягу міжнародної торгівлі в сучасних умовах. Як наслідок, виникає необхідність вдосконалення логістичного апарату управління діяльністю митних органів. У зв'язку з цим метою дослідження є вдосконалення управління діяльністю митних органів шляхомзміни організаційно-управлінського механізму здійснення митних операцій та митного контролю. Предметом дослідження є організаційно-управлінський механізм здійснення митних операцій та митного контролю в якості. В якості методологічної бази дослідження використовувалися методи системного аналізу, процесного підходу, мережевого планування і управління. У тому числі були використані методи порівняльного аналізу, і структурної декомпозиції. У статті відзначається позитивна тенденція в розширенні спектра логістичних послуг при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності юридичними особами і при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон. Розглянуто питання взаємодії митних органів, транспортних організацій і державних органів під час видачі дозвільних документів, встановлення компетенції митних органів з декларування окремих видів товарів, створення підрозділів при міжнародних поштових відправленнях товарів, політики щодо вантажних транспортних засобів. Висновки: сформульовані пропозиції щодо створення транспортно-логістичної системи відповідають міжнародним тенденціям і включають мультимодальні контейнерні перевезення, а також комплексні регіональні логістичні центри.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15559 Оптимізація оподаткування фізичних осіб в національній економіці України: методологічний інструментарій 2020-03-31T13:46:50+03:00 Victor Glushchenko finance_and_credit@karazin.ua Yevgeniy Lomaka lomaka_ea@ukr.net <p>Механізм посилення ефективності оподаткування доходу фізичних осіб неможливий без існування комплексу методів та моделей його підтримки та організаційних заходів, спрямованих на його реалізацію. В умовах флуктуацій зовнішнього середовища та нестабільності національної економіки важливим є реалізація функцій оподаткування, що забезпечить не тільки ефективність розробленого механізму, а і його соціальну справедливість та прозорість. Метою статті є дослідження та формування методологічного інструментарію розробки механізму посилення ефективності оподаткування фізичних осіб в національній економіці України. Методи дослідження: поєднання методів аналізу часових рядів, спектрального аналізу, кластерного аналізу, інвестиційного аналізу та сценарного підходу дозволяє здійснити прогнозування податкових надходжень та прослідити їх вплив на національну економіку, кластерного методу для дослідження ефективності функціонування податкової системи на підставі використання методу к-середніх. Результати: сформовано методологічний інструментарій забезпечення механізму посилення ефективності оподаткування доходу фізичних осіб, який містить методичний підхід до визначення ефективної податкової ставки, моделі прогнозування податкових надходжень та активізації економічної діяльності країни, кластерні моделі податкового адміністрування що дозволяє розробити ефективну податкову політику. Запропоновано три сценарію розвитку податкової системи національної економіки: стандартний, оптимістичний та песимістичний, які базується на розрахунках крапкового та інтервального прогнозів. Висновки: розроблений методичний підхід щодо побудови ефективної податкової ставки для оподаткування доходів з фізичних осіб враховує субсидування та отримання надлишкового доходу елементів та дозволяє здійснити формування ефективної податкової політики задля збільшення податкових надходжень.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15560 Методичне забезпечення діагностики ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства 2020-03-31T13:48:19+03:00 Pavlo Grynko grynko.po@i.ua <p>В результаті об’єктивної діагностики, яка ґрунтується на науковій основі та використовує інформаційно-аналітичні інструменти, виявляють реальні шляхи підвищення ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства. Предметом дослідження в статті є методичне забезпечення ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства. Мета статті полягає в обґрунтуванні методичного підходу щодо діагностики ефективності експортно-імпортної діяльності сучасних промислових підприємств, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність. Завдання: дослідження проблем діагностики ефективності експортно-імпортної діяльності в умовах реального підприємства, а саме ПАТ «Турбоатом». Використовуються загальнонаукові&nbsp;методи: теоретико-логічний та системний аналізи – для обґрунтування системи показників ефективності&nbsp; експортно-імпортної діяльності підприємства; методи побудови інтегральних показників – для визначення рівнів ефективності&nbsp; експортно-імпортної діяльності та її&nbsp; структурної динаміки; факторний та регресійний аналізи – визначення впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ на рівні&nbsp; ефективності&nbsp; експортно-імпортної діяльності; моделі кривих росту – для прогнозування значень частинних та інтегральних показників. Отримано такі результати: на основі пропонованих інструментів та обґрунтованої логіки етапів здійснення діагностики ефективності&nbsp; експортно-імпортної діяльності розроблено методичний підхід щодо діагностики. Висновки: методичний підхід доцільно використовувати в управлінні ефективністю експортно-імпортної діяльності підприємства та розробленні дієвого управлінського рішення.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15561 Вплив демократії на соціальне підприємництво 2020-03-31T13:51:43+03:00 Viktoriya Gura jan-u.sandal@janusandal.no <p>У статті використaнo причинно-наслідковий підхід для аналізу зв'язку між соціальним підприємництвом та демократією. Показано передумови появи соціального підприємництва та вдосконалення демократичних норм у розвинених країнах. Oписано вплив демократії на соціальне підприємництво за допомогoю відповідей на такі питання: (1) Аналіз поглядів різних вчених на сутність підприємництва та підприємця. (2) Роль розвитку демократії у формуванні креативного суспільства з вільними людьми та вільним вираженням думок. (3) Ситуація в українському суспільстві у сфері соціального підприємництва, що сприяє поширенню та подальшому зміцненню демократичних норм. Вступ у статті коротко демонструє важливість посилення соціального підприємництва для розвитку суспільства та зростання демократичних ініціатив. У першій частині розглядаються питання демократичного розвитку та діяльності соціальних підприємців як основних рушіїв майбутнього процвітання країни. У другій частині увага зосереджена на поширенні соціального підприємництва в Україні та його впливі на подальший розвиток суспільства як реальний приклад із його особливостями, зумовлений політичною та економічною ситуацією в країні.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15562 Міжнародні інвестиції України. Проблеми та перспективи їх утворення 2020-03-31T13:53:25+03:00 Nadezhda Kazakova meo_1@ukr.net Anna Dobroskok annlindemann18@gmail.com <p>Основні підходи до міжнародної інвестиційної діяльності України, проблеми та перспективи інвестиційної діяльності є описовими, тому було проаналізовано розвиток міжнародних інвестицій у світовій економіці; визначені можливості використання міжнародних інвестицій у зв’язку з забезпеченням економічного зростання; досліджені обсяги надходження прямих іноземних інвестицій в економіці України з країн світу; визначені проблеми розвитку міжнародної інвестиційної діяльності України та шляхи їх вирішення. Предметом дослідження статті є теоретичні, методичні та аналітичні засади інвестиційної діяльності України, перспективи її розвитку. Метою є винахід ключових перешкод для розвитку міжнародної інвестиційної діяльності України. Метою дослідження є вивчення міжнародної інвестиційної діяльності України, місце та роль країни на світовому інвестиційному ринку. Використовуються загальні наукові методи, такі як системний аналіз - визначити особливості розвитку прямих іноземних інвестицій&nbsp; в Україні, факторний аналіз - формалізувати причинно-наслідкові зв'язки досліджуваних факторів проблем. Отримані наступні результати: на основі аналізу динаміки прямих іноземних інвестицій України та оцінки перешкод для інвестування, були виявлені проблемні аспекти та визначені складові міжнародної інвестиційної діяльності України, фактори впливу на рівень надходження прямих іноземних інвестицій в Україну. Висновки: досліджені проблеми та перспективи розвитку міжнародної інвестиційної діяльності України можуть бути ефективно використані у зовнішньоекономічній діяльності як рекомендації щодо визначення стратегії покращення зовнішньо-економічного стану країни та ї конкурентоспроможності на світовому ринку.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15563 Фінансові дисбаланси в економіці регіонів: аналіз причин та наслідків 2020-03-31T13:54:52+03:00 Taras Kloba kloba.taras@gmail.com <p>Стаття присвячена дослідженню аналізу причин та наслідків фінансових дисбалансів в економіці регіонів. Мета статті – проаналізувати причини та наслідки фінансових дисбалансів в економіці регіонів, розглянути сценарії розвитку фінансових дисбалансів, а також визначити основні цілі розвитку фінансових дисбалансів та шляхи їх досягнення. Об’єктом дослідження є певна система показників, щодо аналізу фінансових дисбалансів регіонів України. Теоретико-методичною основою дослідження є діагностика показників фінансових дисбалансів в економіці регіонів які характеризують економічний розвиток економіки регіонів, а саме: кількість суб’єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання; обсяг обороту роздрібної торгівлі, обсяги зовнішньої торгівлі товарами, індекс капітальних інвестицій, індекс промислової продукції, індекс будівельної продукції, індекс споживчих цін як в Україні так і за регіонами за 2013-2017 рр. За результатами проведеної оцінки обґрунтовано причини фінансових дисбалансів, які виникли в Україні під час кризових явищ з 2014 року, здійснено аналіз причин виникнення цих дисбалансів, їх форм і впливу на стійкість фінансової системи регіонів і економіки держави в цілому необхідний не тільки для подолання наслідків нинішньої кризи, але і для протидії можливим кризовим явищам в майбутньому. Наукова новизна полягає у систематизації певної кількості показників для аналізу фінансових дисбалансів в економіці регіонів і розглянуто їх вплив на розвиток регіонів і України в цілому. Основними шляхами для визначення причин і наслідків передбачається продумане формування регіональної економічної політики, яка враховує специфіку регіонів у найважливіших галузях і спрямованої на вирішення проблем, що перешкоджають економічному розвитку. Поряд з цим, обґрунтовано причини та наслідки фінансових дисбалансів в економіці регіонів, а також визначено критерії оцінки результативності показників, які безпосередньо впливають на фінансові дисбаланси в економіці України і регіонів зокрема. Висновки: тенденції та перспективи розвитку фінансових дисбалансів в економіці регіонів є вельми значущим для регіонів, що сприяє формуванню збалансованої структури економіки регіонів. Так, стабільність економічного розвитку фінансових дисбалансів передбачає існування єдності, автономності та цілісності.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15564 Умови створення інноваційного університетського комплексу: економіко-математична модель оцінки інноваційного потенціалу внз 2020-03-31T13:57:09+03:00 Yuriy Lysenko yuriy.lysenko.1945@gmail.com Daria Bilenko bilenko@donnu.edu.ua <p>У роботі запропоновано економіко-математичну модель оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ. Першим кроком з розробки зазначеної моделі стало надання власного визначення інноваційному потенціалу ВНЗ, що ґрунтується на діагностичному підході, який концентрує увагу на процесі оцінки достатності інноваційного потенціалу ВНЗ для виконання інноваційної діяльності. Основу економіко-математичної моделі склали формули з оцінки інтелектуальних ресурсів ВНЗ, що дозволяють оцінити знання та компетенції студентів та науково-педагогічних працівників, та формули з оцінки фінансових ресурсів ВНЗ, що дозволяють визначити інноваційні можливості виробничих підрозділів, джерел фінансових ресурсів, конкурентні позиції на ринку освітніх послуг та інноваційної продукції. Для інтерпретації результатів кількісних розрахунків за зазначеними формулами було запропоновано використовувати пороговий метод, який дозволяє чітко фіксувати межі показників відповідно до специфіки ВНЗ. Агрегування усіх компонент інтелектуальних та фінансових ресурсів в одну інтегральну оцінку пов'язана з методологічними труднощами кількісного розрахунку вагових коефіцієнтів, що призводить до широкого застосування експертних оцінок, в результаті чого знижується адекватність отриманих результатів. Для подолання зазначеного недоліка для оцінки інноваційного потенціалу існуючого ВНЗ було запропоновано використовувати просту суму усіх компонент. Для надання більшої значущості окремим показникам було встановлено правила, відповідно до яких окремі локальні показники можуть мати перевагу перед іншими. Результатом реалізації економіко-математичної моделі оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ є простір оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ, відповідно до якого пропонується стратегія перетворення існуючого ВНЗ в інноваційний університетський комплекс.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15566 Формування людського потенціалу в сучасних умовах розвитку держав 2020-03-31T14:00:06+03:00 Nataliia Nepriadkina nepriadkina@karazin.ua <p>Людський потенціал у сучасному світі є одним з основних видів економічного потенціалу. Він передбачає кількісну оцінку, яка позначається індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП). ІРЛП дає зведену оцінку людського процесу, охоплюючи такі параметри, як довголіття, рівень освіти й рівень життя. Предметом дослідження є формування людського потенціалу в контексті розвитку держав. Мета роботи полягає у визначенні ролі людського потенціалу в процесі економічного розвитку держави. В роботі використані такі методи дослідження, як графічний аналіз (визначення динаміки розвитку ІРЛП в Україні), кореляційний аналіз (визначення впливу ІЛР на ВНД на душу населення в пострадянських країнах). Традиційно країни ОЕСР демонструють дуже високий рівень людського розвитку (0,89). Серед країн пострадянського простору ІРЛП Росії та Білорусі перевищують аналогічні показники інших держав. Втім, вони покращили свої характеристики в значній мірі за рахунок збільшення часу, яке населення витрачає на освіту, не підвищуючи стан його здоров'я та показники рівня життя. Росія посідає 49-е місце, а Білорусь - 53-е за індексом людського розвитку 2017 року, опиняючись попереду Казахстану (58), Азербайджану (80), Вірменії (83) та України (88). Висновки: досвід розвинених країн, а також деяких пострадянських держав довів, що розвиток людського потенціалу в достатній мірі впливає на стан певних макроекономічних показників, особливо в країнах з економікою, що формується. Крім того, розвиток людського потенціалу може сприяти розвитку інноваційної економіки держави, що є вкрай актуальним для України. Тому слід приділити увагу основним напрямам розвитку людського потенціалу, таких як: демографічна політика та політика народозбереження, розвиток охорони здоров'я; розвиток фізичної культури й спорту, розвиток освіти, розвиток культури та засобів масової інформації; розвиток ринку праці; підвищення доступності житла; розвиток соціальних інститутів і соціальна політика; молодіжна політика; розвиток пенсійної системи; екологічна безпека.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15567 Оцінка соціальної складової ефективності переходу на альтернативні джерела енергії 2020-03-31T14:01:20+03:00 Iryna Perevozova perevozova@ukr.net Nadiia Shylovtseva nadezchdasilov@gmail.com Tatyana Maksimenko mezhirich@gmail.com <p>Енергозбереження є ключовим напрямом «зеленої» економіки. Правильна політика енергозбереження країни може істотно підвищити її конкурентоспроможність національну економіку. Метою статті є змістовне визначення процесу енергозбереження, якісна та кількісна оцінка соціальної складової ефективності переходу на альтернативні джерела енергії. Завдання: дослідження одного з перспективних заходів політики енергозбереження - залученні відновлюваних джерел енергії до господарської діяльності. Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз - для визначення особливостей розвитку енергозбереження в Україні, компаративний аналіз для формалізації причинно-наслідкових взаємозв'язків досліджуваних факторів впливу відновлюваних джерел енергії на господарську діяльність країни. В результаті визначено, що під енергозбереженням слід розуміти процес забезпечення в господарській діяльності раціонального використання енергоресурсів з мінімізацією екологічного збитку за допомогою реалізації сукупності заходів (нормативно-правових, науково-практичних, фінансово-економічних, організаційно-технічних, інформаційно-просвітницьких, інноваційно-технологічних). Систематизовано класифікацію заходів у сфері енергозбереження. В цілях стимулювання розвитку в регіонах «зеленої» енергетики, обґрунтована необхідність разом з розрахунком економічного і екологічного ефектів здійснювати оцінку соціального ефекту від впровадження альтернативної енергетики. Висновки: запропонований підхід для розрахунку соціального ефекту від застосування поновлюваних джерел енергії базується на якісних і кількісних характеристиках, що впливають на соціальні зміни в суспільстві при переході до поновлюваних джерел енергії. Запропонована формула для оцінки соціального ефекту має істотне господарське значення і може застосовуватися при обґрунтуванні ефективності розвитку поновлюваної енергетики.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15568 Інформаційне моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах 2020-03-31T14:02:43+03:00 Svetlana Turlakova svetlana.turlakova@gmail.com <p>Обґрунтовано актуальність практичної реалізації концепції моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах, яка зводиться до побудови концептуальної інформаційної моделі. Предметом дослідження в статті є інструментарій інформаційного моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Метою статті є інформаційне моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Завдання: побудова інформаційної моделі механізмів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах в розрізі взаємопов'язаних функцій, які виконуються у відповідній системі та відносин між даними, де серед інших відображаються інформаційно-комунікаційні зв'язки. Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз – для визначення особливостей механізму рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах, структурний (функціональний) аналіз – для виявлення основних функцій системи моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах, методологія інформаційного моделювання SADT (нотація IDEF0) – для розробки інформаційної моделі системи моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Отримано результати: розроблено інформаційну IDEF0-модель системи моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на базі методології SADT, яка дозволяє отримати цілісну картину відповідних процесів на підприємствах, основні системні поняття якої формують базу майбутньої інформаційної системи. Висновки: формалізація в рамках інформаційної моделі основних функцій механізму моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємстві дозволяє в логічній, зручній і послідовній формі описати основні інформаційні зв'язки, представити механізми реалізації, комплекс математичних моделей і підходів відповідної системи.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15569 Дослідження розвитку космічного туризму: проблеми та перспективи 2020-03-31T14:03:54+03:00 Daryna Bohdan bogdandasha77@gmail.com Vladyslava Isaienko vladislava.isayenko@gmail.com Anna Perepelytsia anna.perepelytsia@karazin.ua <p>Поява попиту на космічні подорожі, поява комерційних підприємств та туристичних агенцій в сфері космічної індустрії, розробка транспортних засобів, призначених винятково для перевезення туристів у космос – усе це свідчить про те, що космос незабаром може перетворитися з об’єкта наукового дослідження на туристичну дестинацію. Тому на сьогодні дослідження стану та перспектив розвитку космічного туризму є актуальною темою. Предметом дослідження в статті є розвиток космічного туризму в світі. Мета – визначення основних факторів, що стримують розвиток космічного туризму в світі. Завдання: дослідити економічні переваги розвитку космічного туризму та можливість збільшення комерційних підприємств в сфері космічної індустрії; оцінити ключові концепції, що беруть участь у розробці способів зменшення або усунення соціальних, економічних проблем, що виникають у сфері космічного туризму. Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз та факторний аналіз. Результати даного дослідження: виявлено основні економічні переваги, недоліки та проблеми космічного туризму; проаналізовано стан та виявлено перспективи розвитку космічного туризму; визначено необхідність вивчення основ розвитку майбутнього космічного туризму в майбутньому, його впливу на суспільство та тих, хто бере участь в ньому; оцінено важливість майбутніх зусиль та можливих політичних рекомендацій. Особливу увагу приділено огляду договорів про космічне право, угод та конвенцій космічного туризму.Автори роблять висновок, що космічний туризм показує стрімкий розвиток, а космічна індустрія залишається однією з перспективних інвестиційних галузей , яка майбутньому може стати основним напрямком розвитку космічної діяльності. Так як космічний туризм – це визначена ринкова ніша, яка може сприяти використанню інфраструктури в космосі, особливо завдяки майбутнім відкриттям.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15570 Перспективи використання технології блокчейну в туристичній галузі 2020-03-31T14:05:04+03:00 Hanna Haponenko a.i.gaponenko@karazin.ua Vladyslav Vasylenko dakar2016@gmail.com <p>У наш час технологія Blockchain є однією з найбажаніших, адже практично кожна галузь прагне застосувати її у себе. Туризм не став винятком. Виробники послуг на основі розподіленої бази даних стверджують, що завдяки блокчейну можливо повністю позбутися від монополії на ринку, що в свою чергу призведе до зниження цін на послуги та підвищення рівня комфорту туристів. Вперше технологія була використана в мережі біткоїна. В наш час блокчейн знаходить застосування в найрізноманітніших областях, починаючи з обробки фінансових операцій, закінчуючи зберіганням даних про покупку віртуальних котів. Сфера туризму може використовувати блокчейн для зберігання загальнодоступної інформації про якість готелів, для обробки транзакцій за покупку квитків та бронювання житла, для створення баз зберігання посвідчення особи і т.п. Предметом дослідження є використання технології блокчейну у туристичній галузі. Мета – аналіз сучасного стану та визначення перспектив використання технології блокчейну у сфері туристичного бізнесу. Завдання полягають у висвітленні основних проблем та перспектив використання блокчейну, а також формулюванні стратегії використання даної технології на туристичному ринку як засобу покращення якості подорожей. В рамках дослідження використовуються теоретичні, методологічні та системні методи аналізу джерельної бази, в тому числі статистичні матеріали, нормативні документи, наукові публікації для описового і структурного аналізу для оцінки стану використання технології блокчейн в туризмі та перспектив її застосування. Отримано наступні результати: виявлено основні напрямки використання блокчейну у туризмі, його вплив на створення більш різноманітної та гнучкої пропозиції на ринку туристичних послуг. Зроблено висновок, що технологія блокчейну може забезпечити більшу безпеку та прозорість в туристичній галузі таким чином збільшуючи її прибутковість, що в свою чергу впливає на створення нових робочих місць та на рівень життя населення.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15571 Перспективи розвитку закладів здорового харчування на ринку ресторанних послуг міста Харків 2020-03-31T14:06:11+03:00 Natalya Danko n.danko@karazin.ua Anastasiia Chubaka a_stu@mail.ru <p>Статтю присвячено аналізу розвитку системи здорового харчування у закладах ресторанного господарства м. Харкова. Об’єктом є ресторанне господарство, як складна система. Предметом є особливості організації роботи ресторану здорового харчування. Мета даної статті полягає в поглибленні теоретичних знань щодо організації ресторанного господарства в Україні та виявлення перспектив розвитку закладів здорового харчування на ринку ресторанних послуг міста Харків. Для досягнення поставленої мети в статті, ставилися та вирішувалися наступні завдання: висвітлити основні теоретичні поняття та нормативно-правове забезпечення ресторанного господарства; розглянути проблеми надмірної ваги в Україні; проаналізувати європейський ринок закладів здорового харчування; дослідити український ринок підприємств сфери здорового харчування; охарактеризувати сучасний стан та перспективи розвитку системи «Eathealthy» у ресторанному господарстві; виявити формат закладів, у яких може буди впроваджено здорове харчування. Методи дослідження, що були використанні під час написання цієї статті - аналітичний, порівняльний, науково-дослідний. &nbsp;&nbsp; Через вирішення завдань було отримано такі результати: дослідження засвідчують наявність такого незаповненого сегменту на ринку ресторанного господарства як здорове харчування. На сьогоднішній день в Україні практично відсутні заклади, які можуть запропонувати таке меню. Та зроблені такі висновки, що меню «Здорове харчування» може бути запровадженим у закладах будь-яких форматів. Найбільш розповсюдженим є формат фаст-фуд. Переорієнтація ресторанів фаст-фуд на здорове харчування в Україні є недоцільною, оскільки такі заклади орієнтовані на споживачів із невеликими доходами і за використання екологічно чистої сировини та матеріалів, вартість яких є високою на ринку, втратить більшість клієнтів.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15572 Особливості організації та проведення екскурсій для осіб з обмеженими можливостями 2020-03-31T14:07:16+03:00 Mariia Pokolodna mari.pokolodna@ukr.net Snizhana Kornieieva snezhana.kornieieva@gmail.com Daria Kovalenko kovalenko.daria2019@ukr.net <p>В наш час для адаптації та інтеграції в суспільство людей з обмеженими можливостями створюються реабілітаційні програми, в тому числі і соціокультурна, до якої належить туристська сфера діяльності, яка нерозривно пов’язана з організацією екскурсійного обслуговування.&nbsp; Попит на екскурсійні послуги у людей з особливими потребами зростає, але їх доступність дуже низька через невиконання низки спеціальних умов екскурсійного обслуговування даного контингенту споживачів, що й обумовлює актуальність даної теми дослідження. Предметом&nbsp;дослідження в статті є особливості організації та проведення екскурсій для різних категорій осіб з обмеженими можливостями.&nbsp;Мета&nbsp;– полягає у виокремленні та структуризації основних організаційних та методичних рекомендацій&nbsp; щодо екскурсійного обслуговування різних категорій осіб з обмеженими можливостями.&nbsp;Завдання: дослідити сучасні реалії надання екскурсійних послуг особам з обмеженими можливостями на теренах нашої держави; узагальнити організаційні&nbsp; та методичні рекомендацій&nbsp; щодо екскурсійного обслуговування осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, з гіперкінезами (спастикою),&nbsp; з порушенням слуху, з порушенням зору, з поєднаною патологією; виокремити вимоги щодо складових екскурсійного обслуговування осіб з обмеженими можливостями. Використовуються загальнонаукові&nbsp;методи: характеристик для опису сучасної ситуації щодо екскурсійного обслуговування осіб з обмеженими можливостями;&nbsp; системний аналіз та структуризація для визначення організаційних та методичних особливостей екскурсійного обслуговування зазначених груп екскурсантів. Отримано такі&nbsp;результати: на основі проведеного аналізу можливо зауважити, що в сучасних реаліях в державі найбільш активно в екскурсійне обслуговування осіб з обмеженими можливостями включилися музейні установи, а екскурсій в класичному розумінні в міському або природному&nbsp; середовищі обмаль; кожна категорії екскурсантів – осіб з обмеженими можливостями має певні особливості, які потрібно здійсненні екскурсійного обслуговування.&nbsp;Висновки:<strong>&nbsp;</strong>узагальнені та охарактеризовані організаційні&nbsp; та методичні рекомендацій&nbsp; щодо екскурсійного обслуговування осіб з обмеженими можливостями потрібно враховувати в&nbsp; якості рекомендацій для його подальшого здійснення та розвитку.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15573 Вплив політичної нестабільності на розвиток туризму в країнах Близького Сходу 2020-03-31T14:08:12+03:00 Irina Shamara shamara@karazin.ua Mykyta Savchenko bawangbieji49@gmail.com <p>В статі розглядаються тенденції та проблеми розвитку туризму на Близькому Сході, проаналізовано туристичні ресурси країн регіону, тенденції розвитку в’їзного, виїзного та внутрішнього туризму в регіоні, категорії&nbsp; туристів, та основні проблеми розвитку туризму в регіоні. «Арабська весна» привела к стрімкому падінню популярності Близького Сходу як туристичного напрямку. Предметом дослідження статті є визначення основних проблем та дослідження впливу політичної нестабільності в країнах Близького Сходу на тенденції розвитку туризму в регіоні. Мета – визначення впливу політичної нестабільності на тенденції розвитку та формування туристичних потоків в країнах Близького Сходу. Завдання: дослідження основних проблем, що призвели до падіння популярності регіону, а також проблем що стримують розвиток туризму та загальний потенціал в країнах регіону.&nbsp; В ході дослідження використовувалися наступні загальнонаукові методи: системного аналізу за допомогою якого було розглянуто тенденції та проблеми розвитку туризму в країнах Близького Сходу; порівняльно-історичний метод за допомогою якого було досліджено вплив політичних подій на розвиток туризму в країнах регіону; статистичного аналізу для дослідження туристичних потоків в країнах регіону. Отримано такі результати: акти тероризму, війни та радикалізм деяких релігійних общин, привели к відтоку туристів, пошкодженню всесвітньо відомих історичних пам’яток та загибелі туристів, що в кінці кінців призвело до втрати регіоном його колишнього потенціалу. Висновки: на даний час основною проблемою, що стримує розвиток туризму на Близькому Сході є політична ситуація в регіоні, яка впливає не тільки на країни у яких війна але й на сусідні країні.</p> 2020-03-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##