Пріоритетні шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України

  • Лариса Малахова
Ключові слова: конкурентоспроможність, туристична галузь України, коефіцієнт відносної експортної спеціалізації, шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі, кластеризація, імідж сфери туризму.

Анотація

Стаття присвячена пошуку шляхів забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України. У результаті дослідження виявлено низку проблем, що стримують розвиток сфери туризму та подорожей України. Розраховано коефіцієнт відносної експортної спеціалізації для вітчизняної туристичної сфери, що продемонстрував відсутність міжнародної спеціалізації з експорту туристичних послуг. Запропоновано два шляхи забезпечення конкурентоздатності туристичної галузі України у сучасних глобалізаційних умовах. Перший шлях спрямований на кластеризацію туристичної галузі України, а другий – на створення привабливого іміджу вітчизняної сфери туризму. Найбільш пріоритетним шляхом формування конкурентоспроможності сфери туризму та подорожей України є напрямок кластеризації, впровадження якого зможе підвищити й імідж туристичної галузі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Малахова Л. В. Пути повышения конкурентоспособности туристической отрасли Украины / Л. В. Малахова // Туристичний бізнес : світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали V міжнародної науково–практичної конференції 15 квітня 2011 року. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 255–257.

Фомичев В. И. Международная торговля / В. И. Фомичев – М. : ИНФРА–М, 2001. – 446 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Офіційний сайт Cвітової Організації Торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.un.org/ru/wto/

Колесник О. А. Кластерная модель развития туризма в Украине – [Электронный ресурс] О. А. Колесник – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/eui/2009_1/09kootvu.pdf

Подлепіна П. О. Кластери як організаційна форма активізації регіонального туристичного ринку / П. О. Подлепіна // Туристичний бізнес : світові тенденції та національні пріоритети: матеріали міжнародної науково–практичної конференції 21–22 травня 2010 року. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 162–167
.
Черторижський В. М. Кластерна модель організації туристичної діяльності – чинник виходу та закріплення туристичних фірм на зовнішніх ринках / В. М. Черторижський, А. В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.–техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – № 19. – С. 76–81.

Парфіненко А. Ю. Туризм як національний пріоритет соціально–економічного розвитку України / А. Ю. Парфіненко // Вісник Інституту економіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. – № 884. – С. 165–170.

Музиченко–Козловська О. В. Методика оцінки рівня туристичної привабливості регіону / О. В. Музиченко–Козловська // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. 218–228.

Музиченко–Козловська О. В. Економічне оцінювання та регулювання туристичної привабливості території: Автореф. дис. … канд. ек. наук / О. В. Музиченко–Козловська. – Л., 2007. – 21 с.

Бєлуха О. М. Розвиток туристичної галузі Львівської області в контексті реалізації регіональної туристичної політики / О. М. Бєлуха, Л. В Павліш // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – С.38–43.

Мельник О. В. Інтегральний показник туристичної привабливості території: поняття та теоретичні аспекти / О. В. Мельник // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 197–205.

Ковалевський Г. В. Оценка туристической привлекательности региона (на примере Иордании) / Г. В. Ковалевський, М. М. Омуш // Вестник ХНУ имени В. Н. Каразина. – 2002. – № 564. – С. 266–269.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Малахова, Л. (1). Пріоритетні шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 175-178. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4546