Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення матеріалів публікації.

Зміст статті має точно відповідати вимогам ВАК України до такого роду публікацій (Бюлетень ВАК. – 2003. – №1):

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3) формулювання цілей статті (постановка завдання);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Текст друкується через 1,5 інтервали. Застосовується редактор MS Word, шрифт  Timеs New Roman розміром 12, вирівнювання тексту по ширині в один стовпчик. Поля: зліва – 2,5, справа – 2, знизу – 2 см, зверху – 3. Графіки та таблиці, формули вводяться до тексту статті за допомогою комп’ютерної техніки. Ілюстрації, графіки та таблиці, що супроводжують текст, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

 

Послідовність розміщення матеріалу.

Індекс УДК міститься у верхньому лівому куті сторінки – великими літерами шрифтом 12 pt. Прізвище та ініціали автора (ів) малими жирними літерами через кому – у правому куті - 12 pt., на рядок нижче – місце роботи – 10 pt. Потім після пропуску одного рядка розміщується НАЗВА СТАТТІ (жирним шрифтом 12 pt., великим літерами, вирівнювання по центру). На рядок нижче – три анотації через 1 інтервал (українською, російською та англійською мовами) обсягом не менше 500 знаків. Перед російською та англійською анотаціями друкується прізвище, ініціали, нижче – назва статті відповідними мовами) з ключовими словами – 5-6 рядків (500 знаків)12 pt. курсивом.

Текст статті – через 1,5 інтервали, література – 11  pt – через 1 інтервал.

 

Статті, оформлені не відповідно до наведених правил, прийматися не будуть.

 

Авторську довідку необхідно подати у кінці статті. Автори на момент подачі статті мають бути зареєстровані на порталі orcid.org та обов’язково вказати свій номер у авторській довідці.

АВТОРСЬКА ДОВІДКА (українською, російською та англійською мовами):

  1. Прізвище, ім’я та по батькові.
  2. Наукова ступінь.
  3. Вчене звання.
  4. Місце роботи, посада.
  5. Контактний телефон, адреса, е-mail
  6. Номер orcid ID
  7. Назва статті.

Текст статті та авторська довідка приймаються на кафедрі політології за адресою: 61022, Харків, пл. Свободи, 6, ауд. 252б.

Телефон для довідок: +38(057)707-51-63; +38(097)360-80-45 - Безугла Наталія Іванівна.

Е-mail: vp.kh@ukr.netpolitology@karazin.ua

 

 

Положення про конфіденційність

Політика приватності, конфіденційності та згоди на обробку персональних даних.

Рукописи повинні бути рецензовані з належною повагою до конфіденційності авторів. Подаючи свої рукописи до розгляду, автори довіряють редакції  результати своєї наукової роботи  та творчих зусиль, від  яких може залежати їх репутація та кар'єра. Права авторів можуть бути порушені в разі розкриття конфіденційних відомостей у ході рецензування  рукописів. Рецензенти також мають право на конфіденційність, що повинно підтримуватись редактором. Конфіденційність може бути порушена, якщо має місце нечесність або шахрайство, але в інших випадках повинна дотримуватись.

Редакція не повинна розголошувати інформацію про рукописи (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику рецензентів або остаточну долю) іншим особам, окрім авторів та рецензентів. Це включає запити на використання матеріалів для законних дій.

Редакція повинна чітко пояснити своїм рецензентам, що рукописи, що надсилаються на розгляд, є привілейованими і приватною власністю авторів. Тому рецензенти та члени редакції повинні поважати права авторів, не обговорюючи публічно їх роботу та не привласнюючи їх ідеї до публікації рукопису. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх файлів, а також забороняється передавати їх іншим особам, за винятком наявності дозволу редактора. Рецензенти повинні повернути або знищити копії рукописів після подання відгуків. Редакція не повинна зберігати копії відхилених рукописів.

Коментарі рецензентів не можуть бути опубліковані або оприлюднені іншим чином без дозволу рецензента, автора та редактора.