Українські півчі в придворній капелі першої половини XVIII ст.: принципи

  • Л. Ю. Посохова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті досліджується процес відбору українських півчих до
царського придворного співацького хору. Реконструюється система
набору до капели, аналізується складена база даних українських
півчих. Робиться висновок про можливості вертикальної соціальної
мобільності цих співаків, а також про те, що готовність українських
півчих до виконання партесної музики сприяла поширенню нових
культурних явищ у Російській імперії XVIII ст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. Ю. Посохова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет, доцент кафедри нової та новітньої історії

Посилання

1. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии.
Отд. ІІ (1721-1795). Т. І (1721–1750 гг.). Ч. 1 / со введением и
примечаниями Н. И. Петрова. – К., 1904. – 464 с.
2. Антонович М. Musicasacra. Зб. статей з історії української церковної
музики / М. Антонович. – Львів, 1997. – 261 с.
3. Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем Академиею: в
2 ч. / В. Аскоченский. – К., 1856.– Ч. 2. – 568 с.
4. Божерянов И. Кирилл Иванович Гловачевский / И. Божерянов //
Киевская старина. – 1885.– № 2.– С. 308-317.
5. Внутренний быт Русскаго государства с 17-го октября 1740 года по
25-е ноября 1741 года, по документам, хранящимся в Московском
архиве Министерства юстиции. – М., 1880-1886. – Кн. 1. – 588 с.
6. Ефименко П. Школа для обучения певчих, назначавшихся ко двору /
П. Е фименко // Киевская старина. – 1883. – № 5. – С. 169-174.
7. Извеков Н. Д. Придворные певчие и крестовые священники и дяки
в XVII веке / Н. Д. Извеков // Богословский вестник. – 1903. –
Октябрь. – С. 255-294.
8. Ісаєвич Я. Братства і українська музична культура XVI-XVIIІ ст. /
Я. Ісаєвич // Українське музикознавство. – 1971. – № 6. – С. 48-57.
9. Корній Л. Історія української музики / Л. Корній. – Ч. 2.: Друга
половина XVIII ст. – [Б. м.], 1998. – 387 с.
10. Корній Л. Українська шкільна драма і духовна музика ХVIІ–
ХVIIІ ст. / Л. Корній // Європейське Відродження та українська
література XІV–XVIII ст. / Iнститут лiтератури iм. Т. Г. Шевченка
АН України. – К., 1993. – С. 194–214.
11. Миллер Д. Очерки из истории и юридического быта старой
Малороссии / Д. Миллер // Киевская старина. – 1897. – № 1. –
С. 1–31.
12. Набор в Киеве певчих для придворной капеллы в 1758 году //
Киевская старина. – 1891. – № 3. – С. 512-513.
13. Оглоблин Н. Бытовые черты начала ХVІІІ века / Н. Оглоблин //
Чтения в обществе истории и древностей российских. – 1904. –
Кн. 1. – С. 1-21.
14. Оглоблин О. Люди старої України / О. Оглоблин. – Мюнхен, 1959. –
328 с.
15. Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего
Правительствующего Синода (далее – ОДД). – Т. 15 (1735 г.). –
СПб., 1907. – Д. 401.
16. ОДД. – Т. 16 (1736 г.). – СПб., 1906. –Д. 87.
17. ОДД. – Т. 19 (1739 г.). – СПб., 1913. – Д. 560.
18. ОДД. – Т. 20 (1740 г.). – СПб., 1913. – Д. 378.
19. ОДД. – Т. 21 (1741 г.). – СПб., 1913. – Д. 157.
20. ОДД. – Т. 23 (1743 г.). – СПб., 1911. – Д. 180.
21. Письмо царицы Екатерины к киевскому митрополиту Иоасафу
Кроковскому // Киевская старина. – 1902. – № 5. – С. 6.
22. Посохова Л. Ю. На перехресті культур, традицій, епох: православні
колегіуми України наприкінці ХVІІ – на початку ХІХ ст. /
Л. Ю. Посохова. – Харків, 2011. – 400 с.
23. Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. – СПб.,
1830. – Т. X (1737–1739). – № 7656.
24. Разумовский Д. В. Патриаршие певчие диаки и поддиаки и
государевы певчие диаки / Д. В. Разумовский. – СПб., 1895. – 93 с.
25. Троцины // Киевская старина. – 1893. – № 11. – С. 321-324.
26. Ундольский В. Замечания для истории церковного пения в России /
В. Ундольский. – М., 1846. – 46 с.
27. Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую
церковную жизнь. – Т. 1. / К. В. Харлампович. – Казань, 1914. –
878 с.
28. Цалай-Якименко О. Київська школа музики XVII століття /
О. Цалай-Якименко. – К.; Львів; Полтава, 2002. – 500 с.
29. Цалай-Якименко О. Музично-теоретична думка на Україні в
XVII ст. та праці М. Дилецького / О. Цалай-Якименко // Українське
музикознавство. – 1971. – № 6. – С. 32-40.
30. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі –
ЦДІАК України). – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 6718.
31. ЦДІАК України. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 3148.
32. ЦДІАК України. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 896.
33. ЦДІАК України. – Ф. 1973. – Оп. 1. – Спр. 49.
34. ЦДІАК України. – Ф. 1973. – Оп. 1. – Спр. 370.
35. Шреєр-Ткаченко О. Розвиток української музичної культури в XVIXVIII
сторіччях / О. Шреєр-Ткаченко // Українське музикознавство. –
1971. – № 6. – С. 5-14.
36. Штелин Я. Музыка и балет в России ХVІІІ века / Я. Штелин. – Л.,
1935. – 190 с.
37. Эйнгорн В. О. Очерки из истории Малороссии в XVII в. –
Вып. 1. Сношения малороссийского духовенства с московским
правительством в царствование Алексея Михайловича /
В. О. Эйнгорн. – М., 1899. – 1104 с.
Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Посохова, Л. (2014). Українські півчі в придворній капелі першої половини XVIII ст.: принципи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1117). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/422