Розвиток інфраструктури та зміни соціального простору Харкова на межі ХІХ–ХХ ст.

  • Анастасія Сергіївна Ховтура Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9768-141X
Ключові слова: міська інфраструктура, соціальний простір, історія Харкова, соціальна історія

Анотація

У статті досліджено вплив міської інфраструктури на соціальний простір Харкова наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. З 1870-х років харківське міське самоврядування почало втілювати масштабні інфраструктурні проєкти, котрі сприяли розв’язанню  нагальних санітарно-епідеміологічних та соціальних проблем. Першим значним технологічним компонентом інфраструктури став водогін. У цей час у Харкові почали функціонувати телефонний зв'язок, електричне освітлення, каналізація, кінний та електричний трамвай, розвинулися мережі медичних, освітніх та культурних установ.  У розвідці з’ясовано роль певних акторів у створенні та забезпеченні діяльності елементів інфраструктури. Зокрема, йдеться про органи міського самоврядування, завдяки яким не лише було задекларовано основи колективної безпеки, гігієни праці, соціальної екології, але й було ініційовано створення відповідних структур, забезпечено контроль за ними та сформовано комунікативні відносини закладів інфраструктури зі споживачами. Також акцентовано увагу на ролі харківських філантропічних організацій та експертних груп, які сприяли усвідомленню містянами такого етичного принципу, як соціальна відповідальність. У статті простежено зміни у матеріальному субстраті соціального простору Харкова. Зазначено, що хоча зоною «престижу» був центр міста, однак поступово відбувалося розширення локалізації складових міської інфраструктури, що стало однією із важливих рис модернізації соціального простору міста. Мережі медичних інституцій та навчальних закладів охопили віддалені райони Харкова. Громадський транспорт і установи стаціонарної торгівлі ввійшли у повсякденні практики мешканців  околиць міста. Зроблено висновок про те, що розвиток інфраструктури не тільки змінив фізичний образ міста, а й трансформував суспільні практики та символічне кодування соціального простору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абрамович, И. А. Канализация города Харькова (1912-1980 гг.): опыт проектирования и строительства. Харьков, 1997.

Альков, В. А. Трансформація харківського клубного дозвілля в умовах модернізаційних перетворень другої половини XIX – початку ХХ ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», вип. 17, 2013, с. 30-8.

Багалей, Д. И., Миллер, Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования (1655 по 1905-й год). В 2-х т. Т. 2. Харьков, 1912.

Берсон, А. Европейский мегаполис и мультикультурализм: степень совместимости. Современная Европа, № 1 (45), 2011, с. 57-70.

Бурдьё, П. Физическое и социальные пространства: проникновение и присвоение. Гуманитарные технологии. Аналитический портал. 2009. Available at: [Accessed: 9 October 2019].

Чешкова, А. Методологические подходы к изучению городской пространственной сегрегации. В сб.: Российскоe городское пространство: попытка осмысления. Москва, 2000, с. 13-38.

Чорний, Д. М. Торгівля в Харкові на початку XX ст. Український історичний журнал, вип. 5, 2005, с. 53-9.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. 45, оп. 18, спр. 90. Осмотр 8 июня 1881 г. експертами думы и строителями водопровода водоразборных будок, арк. 58.

Доклад Городской управы по вопросу о возбуждении ходатайства перед Противочумной Комиссией об ассигновании на улучшение свалок на Павловской даче. Известия Харьковской думы, № 3, 1916, с. 163-64.

Доклад по ходатайству Волостного правления о проведении Городского электрического трамвая на Холодную гору. Известия Харьковской городской думы, № 2, 1915, c. 9-10.

Две гостиницы Руфа в Харькове. В: Адрес-календарь и Справочная книга Полтавской губернии на 1893 год. Полтава, 1892, с. 661.

Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. Москва, 2003.

Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни. Москва, 2000.

Города России в 1904 году. Т. 1. Санкт-Петербург, 1906.

Григоровский, А. Сообщение из мест. Харьков. Городское дело, № 13-14, 1911, c. 1030-35.

Григоровский, А. Сообщения из мест. Харьков. Первый год работы обновленной городской думы. Городское дело, № 19, 1911, c. 1382-87.

Григоровский, А. Сообщение с мест. Вокруг Харькова. Подгородные поселки. Городское дело, № 17, 1912, c. 1080-83.

Гусев, А. Н. Харьков. Его прошлое и настоящее: историко-справочный путеводитель в рисунках и описаниях (репринтное издание 1902 г.). Харьков, 2009.

Госейко, Л. Історія українського кінематографа. 1896-1995. Київ, 2005.

Ищенко, К. Джентрификация: как рынок вытесняет бедных из городов. 2018. Available at: [Accessed: 18 April 2020].

Юсь. Харьковские рассказы. Недельные итоги. Южный край, 7 июня, 1909, c. 6.

Харьковский календарь на 1894 г. Харьков, 1893.

Харьковский календарь на 1912 г. Харьков, 1911.

Харьков: Путеводитель для туристов и экскурсантов. Харьков, 1915.

Läpple, D. Essay über den Raum. Für ein gesellschaftswissenschaftliches Raumkonzept. In: H. Häußermann u.a. (Hg.), Stadt und Raum. Soziologische Analysen. Pfaffenweiler, 1991, s. 157-207.

Линч, К. Образ города. Москва, 1982.

Маслова, И. В. Городские смыслы и современная урбанизация. Новое прошлое, № 3, 2017, с. 181-85.

Обязательные постановления о порядке открытия, устройства, содержания гостиниц, меблированных комнат со столом и без стола, ресторанов столовых, кухмистерских в г. Харьков. Известия Харьковской городской думы, № 1, 1916, c. 7-11.

Об устройстве и содержании в исправности тротуаров в г. Харьков. В сб.: Сборник обязательных постановлений для жителей города Харькова, составленных Харьковской городской думой 1909-1914 гг. Харьков, 1915, c. 15.

Отчет о деятельности Народного дома в течении 1909 года. Известия Харьковской городской думы, № 1, 1910, с. 118.

Отголоски. Южный край. 27 февраля, 1895, с 3.

Откровенный разговор. Город или уезд? Южный край, 6 июля, 1901, с. 3.

Парк, Р. Э. Социология, сообщество и общество (фрагменты). Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. Социология, № 3, 2000, c. 169-78.

План Харькова 1914 года. Available at: [Accessed: 18 April 2020].

Поволоцька, Т. М., Селегей, В. О. Діяльність громадських товариств Харківщини у галузі народної освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія «Історія та географія», вип. 38, 2010, с. 113-17.

Робак, І. Ю. Організація охорони здоров’я в Харкові за імперської доби (початок XVIII ст. – 1916 р.). Харків, 2007.

Сборник обязательных постановлений для жителей города Харькова (1872-1902 гг.). Харьков, 1903.

Шенк, Ф. Б. Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство Россиии в век железных дорог. Москва, 2016.

Шишков, А. Железно-конная дорога в Харькове. Южный край, 3 марта, 1881, c. 2.

Соколовська, Ю. В. Допомога дітям у Харкові в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у межах Ельберфельдської системи. Гілея: науковий вісник, вип. 60, 2012, с. 40-3.

Современное хозяйство города Харькова (1910-1913). Вып. 2. Харьков, 1914.

Сведения о присоединении к канализации. Известия Харьковской городской думы, № 3-4, 1916, с. 455.

Сведения по эксплуатации Харьковского трамвая. Известия Харьковской городской думы, № 3, 1914, c. 232-33.

Телефонная связь в Харькове. Южный край, 24 июля, 1884, c. 4.

Требование жителей Холодной горы изменить маршрут трамвая с Кладбищенской улицы на Токовою. Известия Харьковской городской думы, № 11, 1910, c. 361.

Указатель торгово-промышленный, технический, юридический и медицинский. Харьков, 1912.

Устинов, И. А. Описание г. Харькова (репринтное издание 2007 г.). Харьков, 1881.
Опубліковано
2020-10-04
Як цитувати
Ховтура, А. (2020). Розвиток інфраструктури та зміни соціального простору Харкова на межі ХІХ–ХХ ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (57), 190–211. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2020-57-11