Музеєзнавство, мистецтвознавство та пам’яткознавство на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна

  • О. Г. Павлова
  • С. М. Куделко
Ключові слова: музеєзнавство, мистецтвознавство, пам’яткознавство, історичний факультет.

Анотація

Стаття присвячена характеристиці розвитку музеєзнавства, мистецтвознавства, пам’яткознавства на історичному факультетіу 1990-тіроки –на початку ХХІст. Підкреслюється значення цих дисциплін в системі спеціалізованої історичної освіти. Аналізуються дослідницька тематика та практична діяльність викладачів з вивчення і популяризаціїпам’яток культури та мистецтва.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

О. Г. Павлова
С. М. Куделко

Посилання

1. Вовк О. І. Духовно-релігійні пошуки І. Ю. Рєпіна у дзеркалі сучасної біографістики / О. Б. Вовк. –Х., 2014.– 114 с.
2. Гнездило О. С., Зайцев Б. П. К истории Харьковского губернского комитета охраны памятников искусства и старины / О. С. Гнездило, Б. П. Зайцев // Харьк. ист. альманах. – 2003. – Весна-лето. – С. 126 – 129.
3. Куделко С. М. Из истории преподавание музееведения на историческом факультете ХГУ в 60-90 гг. ХХ вв. / С. М. Куделко // Перші Сумцовські читання : тези наук. конф., присвяч. 75-річчю музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, Харків 17–18 квіт. 1995 р. – Х., 1995. – С. 21 – 22.
4. Куделко С. М. Из опыта работы над томом «Харьковская область» Свода памятников истории и культуры Украины / С. М. Куделко// Краєзнавство і учитель. Матеріали міжнар. наук. конф. 28 лютого 2014 р. – Х., 2014. – С. 109 – 110.
5. Куделко С. М. Методика створення реєстру зниклих пам’яток історії та культури України (з досвіду пам`ятокознавців) / С. М. Куделко // Культурна спадщина Слобожанщини. – Х., 2011. – Вип. 25. – С. 9 – 13.
6. Куделко С. М., Павлова О. Г. Международная студенческая школа: из опыта сотрудничества исторических факультетов классического Харьковского и Белгородского университетов / С. М. Куделко, О. Г. Павлова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – 1050: Сер. «Історія». – Вип. 46. – С. 293 –303.
7. Куделко С. М., Посохов С. І. Екскурсійна підготовка студентів-істориків у Харківському університеті / С. М. Куделко, С. І. .Посохов // Всеукраїнська наук. практ. конф. «Туризм і завдання національно-культурного відродження України», 12–14 трав. 1992 р. : тези доп. і повідомл: К.; Черкаси, 1992. – С.186 – 187.
8. Куделко С. М., Посохов С. И. Современные тенденции развития музейных экспозиций и задачи Харьковского исторического музея / С. М. Куделко, С. І. Посохов // П’яті Сумцовські читання : зб. матеріалів наук. конф. «Музей: історія і проблеми сьогодення», Харків, 14 трав. 1999 р. Х., 1999. – С 6 – 8.
9. «Луньовські читання». Матеріали науково-практичних семінарів (2010–2014 рр.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 202 с.
10. Музейно-архівна виробнича практика студентів історичних факультетів університетів. Практикум / Уклад. С. М. Куделко, О. Г. Павлова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 84 с.
11. Музейна справа на Харківщині: становлення та розвиток: наук. – допом. покажч. / [уклад. Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик ; наук. ред. С. М. Куделко]. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 228 с.
12. Павлова О. Г. Музеї – центри туристсько-екскурсійної діяльності. З досвіду роботи Пархомівського історико-художнього музею / О. Г. Павлова //Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2009 року. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. –С. 51 – 54.
13. Посохов С. І., Куделко С. М. Зауваження щодо проекту утворення нової експозиції музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / С. І. Посохов, С. М. Куделко // Шості Сумцовські читання : зб. матеріалів наук. конф., присвяч. 80-річчю Музею Слоб. України ім. Г. С. Сковороди, 14 квіт. 2000 р. – Х., 2001. – С. 43 – 45.
14. Посохов С. І. Музей археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на шляху оновлення / С. І. Посохов // Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення історичної пам’яті: матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. – Х., 2014. – С. 15 – 16.
15. Смоляницкий Б. М., Куделко С. М. Основные проблемы внедрения персональных ЭВМ в практику музейной работы / Б. М. Смоляницкий, С. М. Куделко // Вестн. Харьк. ун-та. – 1992. – № 363: История. – С. 152 – 158.
16. Спеціальні історичні дисципліни та пам’ятки християнської культури: програма семінарських занять та методичні рекомендації / упорядник Каплін О. Д. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 20 с.
17. Харківський університет і українська культура (до 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В. Н. Каразіна) : монографія / [кол. авт] : передм. В. С. Бакірова : за ред. Ю. М. Безхутрого. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 296 с.
18. Філіппенко Р. І., Куделко С. М. Є. К. Рєдін – професор Харківського університету: Монографія / Р. І. Філіппенко, С. М. Куделко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 228 с.
Опубліковано
2015-04-05
Як цитувати
Павлова, О. Г., & Куделко, С. М. (2015). Музеєзнавство, мистецтвознавство та пам’яткознавство на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (50), 145-153. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/1551

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)