Museum studies, history of art and monument studies at the Historical Faculty of V. N. Karazin Kharkiv National University

  • О. Г. Павлова
  • С. М. Куделко
Keywords: museum studies, history of art, monument studies, the Historical Faculty.

Abstract

The article deals with the characterization of museum studies, history of art and monument studies at the Historical Faculty of V. N. Karazin Kharkiv National University (1990s and beginning of the 21st century). The significance of these disciplines in the historical education system was emphasized. The diversity of research topics and practical organization of lecturers for the study and promotion of material and art monuments were didcovered.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

О. Г. Павлова
С. М. Куделко

References

1. Вовк О. І. Духовно-релігійні пошуки І. Ю. Рєпіна у дзеркалі сучасної біографістики / О. Б. Вовк. –Х., 2014.– 114 с.
2. Гнездило О. С., Зайцев Б. П. К истории Харьковского губернского комитета охраны памятников искусства и старины / О. С. Гнездило, Б. П. Зайцев // Харьк. ист. альманах. – 2003. – Весна-лето. – С. 126 – 129.
3. Куделко С. М. Из истории преподавание музееведения на историческом факультете ХГУ в 60-90 гг. ХХ вв. / С. М. Куделко // Перші Сумцовські читання : тези наук. конф., присвяч. 75-річчю музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, Харків 17–18 квіт. 1995 р. – Х., 1995. – С. 21 – 22.
4. Куделко С. М. Из опыта работы над томом «Харьковская область» Свода памятников истории и культуры Украины / С. М. Куделко// Краєзнавство і учитель. Матеріали міжнар. наук. конф. 28 лютого 2014 р. – Х., 2014. – С. 109 – 110.
5. Куделко С. М. Методика створення реєстру зниклих пам’яток історії та культури України (з досвіду пам`ятокознавців) / С. М. Куделко // Культурна спадщина Слобожанщини. – Х., 2011. – Вип. 25. – С. 9 – 13.
6. Куделко С. М., Павлова О. Г. Международная студенческая школа: из опыта сотрудничества исторических факультетов классического Харьковского и Белгородского университетов / С. М. Куделко, О. Г. Павлова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – 1050: Сер. «Історія». – Вип. 46. – С. 293 –303.
7. Куделко С. М., Посохов С. І. Екскурсійна підготовка студентів-істориків у Харківському університеті / С. М. Куделко, С. І. .Посохов // Всеукраїнська наук. практ. конф. «Туризм і завдання національно-культурного відродження України», 12–14 трав. 1992 р. : тези доп. і повідомл: К.; Черкаси, 1992. – С.186 – 187.
8. Куделко С. М., Посохов С. И. Современные тенденции развития музейных экспозиций и задачи Харьковского исторического музея / С. М. Куделко, С. І. Посохов // П’яті Сумцовські читання : зб. матеріалів наук. конф. «Музей: історія і проблеми сьогодення», Харків, 14 трав. 1999 р. Х., 1999. – С 6 – 8.
9. «Луньовські читання». Матеріали науково-практичних семінарів (2010–2014 рр.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 202 с.
10. Музейно-архівна виробнича практика студентів історичних факультетів університетів. Практикум / Уклад. С. М. Куделко, О. Г. Павлова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 84 с.
11. Музейна справа на Харківщині: становлення та розвиток: наук. – допом. покажч. / [уклад. Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик ; наук. ред. С. М. Куделко]. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 228 с.
12. Павлова О. Г. Музеї – центри туристсько-екскурсійної діяльності. З досвіду роботи Пархомівського історико-художнього музею / О. Г. Павлова //Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2009 року. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. –С. 51 – 54.
13. Посохов С. І., Куделко С. М. Зауваження щодо проекту утворення нової експозиції музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / С. І. Посохов, С. М. Куделко // Шості Сумцовські читання : зб. матеріалів наук. конф., присвяч. 80-річчю Музею Слоб. України ім. Г. С. Сковороди, 14 квіт. 2000 р. – Х., 2001. – С. 43 – 45.
14. Посохов С. І. Музей археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на шляху оновлення / С. І. Посохов // Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення історичної пам’яті: матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. – Х., 2014. – С. 15 – 16.
15. Смоляницкий Б. М., Куделко С. М. Основные проблемы внедрения персональных ЭВМ в практику музейной работы / Б. М. Смоляницкий, С. М. Куделко // Вестн. Харьк. ун-та. – 1992. – № 363: История. – С. 152 – 158.
16. Спеціальні історичні дисципліни та пам’ятки християнської культури: програма семінарських занять та методичні рекомендації / упорядник Каплін О. Д. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 20 с.
17. Харківський університет і українська культура (до 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В. Н. Каразіна) : монографія / [кол. авт] : передм. В. С. Бакірова : за ред. Ю. М. Безхутрого. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 296 с.
18. Філіппенко Р. І., Куделко С. М. Є. К. Рєдін – професор Харківського університету: Монографія / Р. І. Філіппенко, С. М. Куделко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 228 с.
Published
2015-04-05
How to Cite
Павлова, О. Г., & Куделко, С. М. (2015). Museum studies, history of art and monument studies at the Historical Faculty of V. N. Karazin Kharkiv National University. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: History, (50), 145-153. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/1551

Most read articles by the same author(s)