Розвиток історіографії на історичному факультеті Харківського університету

  • Ю. А. Кісельова

Анотація

У статтірозглядається розвиток історіографічних досліджень на історичному факультетіХарківського національного університету іменіВ. Н. Каразіна у період 1991–014 рр. Поряд з питаннями про напрями та результати історіографічних досліджень характеризується процес вироблення нового образу історіографіїяк науковоїта навчальноїдисципліни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Аркадий Исаакович Эпштейн. След на Земле : воспоминания / сост. И. А. Широбокова, С. М. Куделко. – Х., 2012. – 208 с.
2. Безсонов П. А. «Русский народ и его творческое слово» / П. А. Бессонов; сост., автор вступ. ст. и примеч. А. Д. Каплин. – М. 2010. – 608 с.
3. Біобібліографічний словник учених Харківського університету / Б. П. Зайцев, С. Б. Глибицька, С. М. Куделко, С. І. Посохов, В. Д. Прокопова. Т. 2. : Історики (1905–1920, 1933–2000). – Х., 2001. – 350 с.
4. Борис Кирилович Мигаль: спогади, документи, матеріали / уклад. В. М. Власенко, О. М. Головко, С. С. Евсеєв, М. С. Лисенко ; відп. ред. С. I. Посохов. – X., 2012.
5. Борис Петрович Зайцев. Воспоминания и библиография / сост. : проф. С. И. Посохов, С. М. Куделко, М. В. Гречишкина; отв. ред. проф. С. И. Посохов. – Х., 2012. – 140 с.
6. Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин / ред. кол. В. С. Бакіров, С. В. Дьячков, В. И. Кадеев та др. – Х., 2007. – 190 с.
7. Владимир Иванович Кадеев. Воспоминания / отв. ред. С. В. Дьячков. – Х., 2013. – 142 с.
8. Гречишкіна М. В. Археологічні дослідження О. І. Тереножкіна в Середній Азії (1929–1941) / М. В. Гречишкіна // Археологія. – 2010. – № 2. – С. 102-107.
9. Гринченко Г. Г. Учебные курсы по историографии: разнообразие к составлению программ / Г. Г. Гринченко // Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. Харківський історіографічний збірник. – Х., 2002. – Вип. 5. – С. 67–69.
10. Домановський А. М. Сторінка з історії харківської візантиністики (про спробу перекладу «Книги Епарха» в Харківському університеті) / А. М. Домановський // Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу: Харківський історіографічний збірник. – Х., 2002. – Вип. 5. – С. 101–107.
11. Журавльов Д. В. Сучасна англомовна історіографія Переяславської угоди / Д. В. Журавльов // Переяславська Рада: новий погляд на проблему : матер. наук.- практ. конф. До 350 річчя підписання Березневих статей. – Х., 2004. – Вип. 1. – С. 57–62.
12. Исследования о Мартине Лютере : статьи и воспоминания / Юрий Алексеевич Голубкин ; сост. А. Н. Токарев, С. А. Кариков ; отв. ред. С. Б. Сорочан. – Х., 2011. – 191 с.
13. Историк по призванию: Исай Львович Шерман (очерки и воспоминания) / кол. монография, сост. С. М. Куделко. – Х., 2014. – 148 с.
14. Іващенко В. Ю., Куліков В. О. Контент-аналіз зображень у підручниках з історії України для старших класів / В. Ю. Іващенко, В. О. Куліков // Харківський історіографічний збірник. – Х., 2012. – Вип. 11. – С. 207–222.
15. Історики Харківського університету: біобібліографічний довідник (1905–2013 рр.) / Бутенко В. І., Куделко С. М., Посохов С. І. та ін. – Х., 2013. – 284 с.16. Історичний факультет від покоління до покоління / сост. В. М. Духопельников, С. М. Куделко, под. ред. С. І. Посохова. – Х., 2004. – 180 с.
17. Історіографічний словник : навчальний посібник для студентів історичних факультетів університетів. – Х., 2004. – 320 с.
18. Історіографія як наукова та учбова дисципліна: матеріали «круглого столу» // Українська історична наука на порозі ХХІ столітт : сб. ст. – Х., 1997. – Вип. 2. – С. 163–189.
19. К юбилею кафедры: Кафедрі історіографії, джерелознавства та археології – 40 років: Довідкове видання / укладачі : Б. П. Зайцев, О. Є. Шабельська. – Х., 2004. – 72 с.
20. Кадеев В. И. Древняя история и античная археология в Харьковском университете (1805–1990) / В. И. Кадеев, В. А. Латышева, В. Ф. Мещеряков, И. П. Сергеев // Вестник Харьковского университета – 1991. – № 357 : Історія. – С. 50–69; Кадеев В. И. Древняя Греция в трудах ученых Харьковского университета (1805– 1920)/ В. И. Кадеев, О. А. Ручинская //Україна – Греція: історія та сучасність : тези міжнар. конф. – К., 1993. – С. 60–61.
21. Калініченко В. В. Переяславська рада в сучасній українській історіографії / В. В. Калініченко // Переяславська Рада: новий погляд на проблему : матер. наук.-
практ. конф. До 350-річчя підписання Березневих статей. – Х., 2004. – Вип. 1.
22. Кафедра истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета. 30 лет / сост. В. И. Кадеев, С. Б. Сорочан. – Х., 2008. – 160 с.
23. Кафедра истории России: исторический очерк / отв. ред. В. М. Духопельников. – Х., 2007. – 86 с.
24. Кафедрі історії України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – 50 років. – Х., 2007. – 80 с.
25. Киселева Ю. А. Истоки становления историографии как учебной и научной дисциплины в Харьковском университете: первая треть ХIX века / Ю. А. Киселева // Харківський історіографічний збірник. – Х., 2010. – Вип. 10. – С. 244–265.
26. Кісельова Ю. А. Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університет / Ю. А. Кісельова. – Х., 2014. – 252 с.
27. Кравченко В. В. «Словарь малорусской старины» 1808 р. та його автор / В. В. Кравченко // Схід–Захід. Історико-культурологічний збірник. – Х., 1998. – Вип. 1. – С. 104–117.
28. Кравченко В. В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина ХVIII – ХІХ ст.) / В. В. Кравченко. – Х., 1996. – 376 с.
29. Круглый стол: историографическая подготовка в вузе глазами студентов // Проблеми історії та методології історичної науки : сб. ст. – Х., 1998. – Вип. 3. – С. 162–169.
30. Куделко С. М. Перемены и преемственность в области подготовки кадров специалистов : (сравнит.-ист. аспект) /С. М. Куделко, С. И. Посохов // Научно- методические аспекты совершенствования вузовского образования в условиях многоступенчатой подготовки специалистов : материалы науч.-метод. конф., 25– 26 марта 1992 г. – X., 1992. – С. 22–29.
31. Куделко С. М. Развитие историографии на кафедре: 1964–2004 (Преподавание и исследования, итоги и перспективы) / С. М. Куделко, В. Г. Пикалов, С. И. Посохов // Харківський історіографічний збірник. – Х., 2004. – Вип. 7. – С. 121–128.32. Куделко С. М. Сенсибилизация: опыт расширения терминологического арсенала исторической науки / С. М. Куделко // Категоріальний апарат історичної науки: Харківський історіографічний збірник. – 2000. – Вип. 4. – С. 4–8.
33. Куделко С. М. Марин Дринов – профессор Харьковского университета. Научное наследие сквозь призму формально-количественного анализа / С. М. Куделко,
С. И. Посохов // Україна і Болгарія: віхи історичної дружби: (Матеріали міжнар. конф., присвяч. 120-річчю визволення Болгарії від османського іга). – Одеса, 1999. – С. 122–126.
34. Куделко С. М. Теоретико-методологічні дискусії з питань історичного краєзнавства в 20-ті – на початку 30-х рр. ХХ ст. / С. М. Куделко, О. Ю. Кашаба // Краєзнавство. – 2009. – № 3–4. – С. 21–27.
35. Куліков В. О. Digital history: становлення, сучасний стан, перспективи / В. О. Куліков // Спеціальні історичні дисципліни. – 2013. – № 21. – C. 27–44.
36. Латышева В. А. Маслины – античное поселение в Северо-Западном Крыму : статьи и воспоминания / В. А. Латышева; сост., отв. ред. А. П. Мартемьянов, А. Н. Токарев. – Х., 2010. – 175 с.
37. Наумов С. О. Історіографія українського національного руху імперської доби: сучасні тенденції, конфлікт парадигм / С. О. Наумов // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії : зб. наук. робіт. – Х., 2008. – Ч. 3. – C. 83–90.
38. Олександр Омелянович Кучер : спогади, документи, матеріали / уклад. В. В. Сичова, Н. В. Шевченко ; ред. кол. : С. I. Посохов (відп. ред.), В. В. Сичова, В. М. Духопельников. – Х., 2015. – 292 с.
39. Павлова О. Г. Становлення мистецтвознавчої думки в Харкові в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / О. Г. Павлова // Вісник Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна. – Х., 2005. – Вип. 37 (№ 701). – С. 18-26.
40. Письма Марина Дринова к Константину Гроту (1901–1904) / В. Ю. Иващенко, С. И. Посохов // Дриновський збірник. – Х., 2011. – Т. 4. – С. 506–515.
41. Пікалов В. Г. Розвиток історичного краєзнавства у Харківському університеті (1950-1960 рр.) / В. Г. Пікалов, Т. І. Пікалова // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – К., 1999. – Вип. 6. – С. 73–77.
42. Пікалов В. Г. Основи історіографії (предмет, теорія, метод) : програма курсу та методичні рекомендації / В. Г. Пікалов, С. І. Посохов. – Х., 1994. – 18 с.
43. Посохов С. И. Высшее историческое образование в Украине: итоги, факторы, перспективы / С. И. Посохов // Историческая наука и образование в условиях современных вызовов: Матер. Междунар. конф. – Казань, 2012. – С. 9–14.
44. Посохов С. И. Историографические образы: вариант деконструкции (на материалах историографии российских университетов) / С. И. Посохов // Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже ХХ – ХХІ вв. – М., 2012. – С. 216–238.
45. Посохов С. И. Кафедра как институциональная общность: юбилейные заметки /
. И. Посохов // Харківський історіографічний збірник. – Х., 2014. – Вип. 13. – С. 4–19.
46. Посохов С. И. Многоликая историография: образы историографии как научной и учебной дисциплины / С. И. Посохов // Теории и методы исторической науки: шаг
в ХХІ век : матер. междунар. науч. конф. – М., 2008. – С. 243–245.
47. Посохов С. И. Нужна ли нам история и какая? / С. И. Посохов // Университеты. – 2013. – № 1. – С. 35–39.
48. Посохов С. И. Преподавание истории в школе: на пути к толерантности. Контент-анализ учебников по истории Украины / С. И. Посохов, В. Ю. Иващенко, В. А. Куликов / Казахстан и страны СНГ: 20 лет интеграции в глобальный культурно-исторический контекст. – Алматы, 2011. – С. 56–67.
49. Посохов С. И. Современная культура и исторический оптимизм: вместе или врозь? / С. И. Посохов // Люди и тексты. Исторический альманах. Информационное пространство истории. – М.: ИВИ РАН, 2014. – С. 28–50.
50. Посохов С. И. «Своевременные размышления» о теориях памяти, типах культур и смыслах истории / С. И. Посохов // Харківський історіографічний збірник. – 2013. – Вип. 12. – C. 6–23.
51. Посохов С. И. Этические проблемы исторической имагологии // Новая локальная история: по следам интернет-конференций. 2007–2014. – Ставрополь, 2014. –
С. 273–281.
52. Посохов С. І. Образи університетів Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в публіцистиці та історіографії / С. І. Посохов. – Х., 2006. – 368 с.
53. Рибалка І. К. Така наша доля. Сторінки життя мого покоління / І. К. Рибалка. – Харків, 1999. – 200 с.
54. Скирда В. В. Салтовская культура в исследованиях ученых Харьковского университета в 40 – 60 –х годах XX века / В. В. Скирда // LAUREA. К 80 – летию
профессора Владимира Ивановича Кадеева. – Х., 2007. – С. 206–212.
55. Сорочан С. Б. Византия в трудах историков украинских земель Российской империи в 1874–1885 гг. / С. Б. Сорочан // Stratum Plus. Культурная антропология
и археология. – СПб.; Кишинев; Одесса; Бухарест, 2009. – № 5 (2005–2009). – С. 500-523.
56. Станчев М. Г. Харьковская болгаристика в 1991-2013 гг.: итоги / М. Г. Станчев, С. Ю. Страшнюк // Бесарабските българи: история, култура, език / Ин-т за култ.
насл. към Акад. на науките на Молд., Науч. Дружество на българистите в Респ. Молд.; ред. кол.: Н. Червенков, И. Думиника (и др.). – Кишинев, 2014. – С. 336 –
352.
57. Страницы из жизни Учителя (В. И. Астахов в исследованиях и воспоминаниях) / сост. В. И. Астахова, Е. В. Астахова, Б. П. Зайцев. – Х., 2002. – 176 с.
58. Указатель библиографических изданий Центральной научной библиотеки Харковского национального университета им. В. Н. Каразина. 1807–2004 гг. / сост.
М. Г. Швалб, Р. А. Ставинская, В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицкая; Библиогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Х., 2006. – 35 с.
59. Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців : в 2 т. / укл. Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв [та ін.]. – Х.,
2008–2010.
60. Цыганков Д. А. К истории научных контактов В. И. Герье и В. П. Бузескула / Д. А. Цыганков // Харківський історіографічний збріник. – Х., 2012. – Вип. 11. –
С. 259-271.
61. Чувпило О. О. Развитие ориенталистики в Харьковском университете (1917– 2004 гг.) / О. О. Чувпило // Південний архів: зб. наук. праць. Історичні науки. – Херсон, 2004. – Вип. 15. – С. 19–22.62. Чухлій С. О. Історик Михайло Васильович Клочков (1877-1952) : життєвий шлях та творча спадщина / С. О. Чухлій. – Х., 2014. – 188 с.
63. Юрій Йосипович Журавський. Спогади, документи, матеріали / укл. Б. П. Зайцев та ін.; відп. ред. С. І. Посохов. – Х., 2008. – 160 с.
Опубліковано
2015-04-05
Як цитувати
Кісельова, Ю. (2015). Розвиток історіографії на історичному факультеті Харківського університету. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1145), 123-134. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/1549