Дослідження історії зарубіжних країн Європи й Америки нового та новітнього часу на історичному факультеті

  • Д. В. Миколенко
Ключові слова: нова та новітня історія, Західна Європа, Центрально- Східна Європа, Америка, наукова школа.

Анотація

У статтірозглянуто основнінапрями наукових досліджень новоїта новітньої історії зарубіжних країн Європи та Америки, представленіна історичному факультеті Автор встановив фактори, що визначили найбільш пріоритетнітеми наукових пошуків співробітників, а також розкрив стратегічнізавдання подальшого розвитку новістики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бакиров В. С., Страшнюк С. Ю. Македонистика в Харьковском университете от упадка к возрождению (1917–2012) / В. С. Бакиров, С. Ю. Страшнюк // Українсько-македонський збірник. – К., 2014. – Вип. 6. – С. 107-125.

Бакиров В. Страшнюк С. Македония в творчестве и судьбе ученых и воспитанников Харьковского императорского университета / В. Бакиров,С Страшнюк // Українсько-македонський науковий збірник / Украинско-македонски научен зборник. – Вип. 5. – К., 2011. – С. 156-180.

Белая Е. Пангерманский союз и польский вопрос в 1891–1907 гг. (к постановке проблемы) / Е. Белая // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 13. – С. 42-49.

Бурбига В. А. Макендонське питання в російському слов’янознавстві та публіцистиці: Автореф. дис. ... канд. іст. наук / В. А. Бурбига. – Харків, 1997. – 18 с.

Гринченко Г. Г. Американский оккупационный режим в Германии в 1945-1946 гг.: Дис. ... канд. ист. наук / Г. Г. Гринченко. – Харьков, 2000. – 245 с.

Гряник В. А. Государственный переворот 1929 г. и ликвидация системы представительской демократии в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / В. А. Гряник // Вестник Тверского университета. ‒ 2013. ‒ № 3. – С. 87-97.

Гряник В. А. Установление диктатуры короля Александра Карагеоргиевича в оценках Коминтерна / В. А. Гряник // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2012. – № 1005. – Серія «Історія». – Вип. 45. – С. 176-184.

Гряник В. Зміна фасаду: «откройована» конституція 1931 року і впровадження елементів «керованої демократії» в Королівстві Югославія / В. Гряник // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. ‒ 2013. ‒ Вип. 16. – С. 95-107.

Гряник В. О. Боротьба щодо конституційного устрою Королівства сербів, хорватів та словенців / В. О. Гряник // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. ‒ 2013. ‒ Вип. 6. ‒ С. 364-367.

Гряник В. Політична криза 1928 року в Королівстві сербів, хорватів та словенців / В. Гряник // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. ‒ 2012. ‒ Вип. 15. ‒ С. 75-80.

Гурінова О. М. Македонське питання в міжнародних відношеннях 1913–1920 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук / О. М. Гурінова. – Харків, 2013. – 21 с.

Дедурін Г. Г. Діяльність білоруських національних організацій у Польщі (1921–1939 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук / Г. Г. Дедурін. – Харків, 2006. – 24 с.

Дем’янчук Ю. А. Білорусько-російські відносини (1991–2000 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук / Ю. А. Дем’янчук. – Харків, 2009. – 18 с.

Дмитрієва О. Є. Чеські і словацькі військовополонені у Росії: гуманітарний аспект (1914–1918 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук / О. Є. Дмитрієва. – Харків, 2014. – 21 с.

Ёлкин А. И. Правовое положение русских беженцев в Польше в 20–30-е гг. XX в. / А. И. Ёлкин // Вісник Харківського університету. – 2005. – № 701: Історія. – Вип. 37. – С. 174-181.

Ёлкин А. И. Российская эмиграция в Польше (1918–1924 гг.) / А. И. Ёлкин // Вестник Харьковского университета. – 1994. – № 385. – Серия «История». – Вып. 28. – С. 157-165.

Ёлкин А. И. Русские интеллектуалы-эмигранты в Польше в 20–30-е гг. XX в. / А. И. Ёлкин // Русско-польский исторический альманах. – Ставрополь; Волгоград, 2008. – Вып. 3. – С. 199-205.

Ковалёв В. И. Становление национальных комитетов как органов народной власти в Чехословакии / В. И. Ковалёв // Вестник Харьковского университета. – 1992. – № 363. – Серия «История». – Вып. 26. – С. 53 62.

Ковальов В. І. Вплив ідей і досвіду Словацького національного повстання на перетворення в Чехословаччині у період національно-демократичної революції: Автореф. дис. … канд. іст. наук / В. І. Ковальов. Дніпропетровськ, 1993. – 18 с.

Козлитин В. Д. Российская эмиграция в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1919–1923) / В. Д. Козлитин // Славяноведение. – 1992. – № 4. – С. 7-19.

Кунденко С. П. Демократизація державного сектора під час правління уряду лівих сил у Франції в 1982–1983 pp. / С. П. Кунденко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: зб. наук. праць / Ун-т внутр. справ. – Xарків, 1997. – Вип. 3-4. – С. 117-123;

Кунденко С. П. Идеи и принципы производственной демократии в программах политических партий, профсоюзов, патроната Франции в 60–70-х годах XX века / С. П. Кунденко // Современное общество. Харьков, 1994. – № 6. – С. 24-36.

Кунденко С. П. Развитие производственной демократии во французском обществе (первая половина 80-х годов XX столетия): Дис. ... канд. ист. наук / C. П. Кунденко. – Харьков, 1997. – 191 с.

Кунденко С. П. Французький патронат та проблема розширення прав найманих робітників на виробництві в 1981–1983 pp. / С. П. Кунденко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: зб. наук. праць / Ун-т внутр. справ. – Xарків, 1997. – Вип. 3-4. – С. 261-265.

Курякин В. В. К истории вступления США в большую мировую политику (конец ХІХ – нач. XX вв.) / В. В. Курякин // Вестник Харьковского университета. – 1992. – № 363. – Серия «История». – Вып. 26. – С. 47 53.

Курякин В. В. К истории создания межокеанского треста Моргана / В. В. Курякин // Вестник Харьковского университета. – 1992. – № 362. – Серия «История». – Вып. 25. – С. 65-72.

Курякин В. В. Некоторые аспекты европейской инвестиционной политики США в конце ХІХ – нач. XX вв. / В. В. Курякин // Вестник Харьковского университета. – 1994. – № 385. – Серия «История». – Вып. 28. – С. 153-157.

Курякин В. В. К истории американо-английских экономических отношений в Европе в конце ХІХ – нач. XX вв. / В. В. Курякин // Вестник Харьковского университета. – 1993. – № 374. – Серия «История». – Вып. 27. – С. 90–96.

Лиман С. И., Страшнюк С. Ю. Харьковский период научно-педагогической и общественной деятельности Марина Дринова. Критическое прочтение источников / С. И. Лиман, С. Ю. Страшнюк // Сборник по случай 170-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов. – София, 2009. – С. 52–71.

Лихачова Т. М. Польські біженці в Росії (серпень 1914 р. – листопад 1917 р.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук / Т. М. Лихачова. – Харків, 2010. – 20 c.

Лобанова М. В. Участь Кристю Раковського у соціал-демократичному русі Болгарії (1903-1912): Автореф. дис. ... канд. іст. наук / М. В. Лобанова. – Харків, 1997. – 16 с.

Миколенко Д. В. Диференціація ліберальних і консервативних партій Болгарії на межі ХІХ–ХХ століть: спроба кластерного аналізу / Д. В. Миколенко // Дриновський збірник – Дриновски сборник. – Харків – Софія, 2008. – Т. 2. – С. 179-187.

Миколенко Д. В. До питання про соціальну підтримку режиму С. Стамболова в Болгарії (1887–1894 рр.) / Д. В. Миколенко // Міжнародні зв’язки України: наукові ошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 22. – С. 197-216.

Миколенко Д. В. Македонське питання на шпальтах болгарських партійних газет (1887–1894 рр.) / Д. В. Миколенко // Проблеми слов’янознавства – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 32-40.

Миколенко Д. В. Образ Стефана Стамболова как государственного деятеля Болгарии в современной российской историографии / Д. В. Миколенко // Вulgarian Historical Review. – 2011. – 3-4 issue. – Рр. 176-185.

Миколенко Д. В. Обявяване на независимостта през 1908 г. през погледа на дясноцентристките партии в България / Д. В. Миколенко // Списание на Българската академия на науките. – 2008. – № 4. – С. 3-7.

Миколенко Д. В. Попытки реализации идеи «Великой Болгарии» правительством С. Стамболова: реалистичный подход к решению национального вопроса или бесперспективная стратегия / Д. В. Миколенко Историки-слависты МГУ: Кн. 8: Славянский мир в поисках идентичности. – Москва, 2011. – С. 333–345.

Миколенко Д. В. Правоцентристская оппозиция в борьбе за власть: болгарский вариант (1899–1903 гг.) / Д. В. Миколенко // Человек на Балканах. Власть и общество: опыт взаимодействия. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 123-145.

Миколенко Д. В. Правоцентристські партії у політичній системі Болгарії (1899-1908 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук / Д. В. Миколенко. – Харків, 2007. – 20 с.

Миколенко Д. В. Правоцентристські партії у системі влади князівства Болгарія (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Д. В. Миколенко. – арків, 2008. – 148 c.

Миколенко Д. Внешняя политика С. Стамболова и правительств Народно-либеральной «стамболовистской» партии Болгарии в оценке советской историографии периода НЭПА и Сталинского режима / Д. Миколенко // Известия на института за исторически изследвания Българска академия на науките. Сборник в чест на проф. д. и. н. Стефан Дойнов. – 2014. – Т. ХХХI. – С. 287-302.

Миколенко Д. Політика уряду С. Стамболова щодо македонського питання в оцінці Петара Поп Арсова / Д. Миколенко // Українсько-македонський збірник. – К., 2014. – Вип. 6. – С. 71-79.

Михаил Георигиевич Станчев – профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (к 60-летию со дня рождения): библиографический указатель / сост.: С. Ю. Страшнюк, Г. И. Чернявский; библиограф. ред. О. С. Журавлева. – Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина,2013. – 55 с.

Москаленко В., Станчев М. Становлення українсько-македонських міждержавних відносин очима дипломатів (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / В. Москаленко, М. Станчев // Українсько-македонський збірник. – К., 2014. – Вип. 6. – С. 126-133.

Пахомов В. Ф. Внешняя политика правительства Народного фронта Чили (1938–1941 гг.) / В. Ф. Пахомов // Вестник Харьковского университета. – 1999. – № 441. – Серия «История». – Вып. 31. – С. 88-96.

Пахомов В. Ф. Профсоюзное движение и политика Народного фронта в Чили (1938–1941) / В. Ф. Пахомов // Вестник Харьковского университета. – 1992. – № 362. – Серия «История». – Вып. 25. – С. 79-86.

Проневич О. С. Національний рух лужицьких сербів у 1945-1949 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук / О. С. Проневич. – Харків, 1996. – 19 с.

Пугач Е. П. История Словакии: монография / Е. П. Пугач. – Харьков, 2013. – 344 с.

Пугач Е. П. Национальное восстание 1944 г. и словацкая перспектива / Є. П. Пугач // Вісник Чернігівського педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. – 2007. – № 728. Серія «Історія». – Вип. 38. – С. 134-139.

Пугач Є. П. Місце Національного фронту в політичному житті Чехословаччини / Є. П. Пугач // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – К., 2008. – Вип. 17. – С. 155-168.

Пугач Є. П., Страшнюк С. Ю., Широкорад Є. Ф. Харківський центр наукової славістики (ХІХ – початок ХХ ст.) / Є. П. Пугач, С. Ю. Страшнюк, Є. Ф. Широкорад // Історія і культура слов’ян: [зб. ст. до ХІ міжнар. з’їзду славістів, Братислава, 30 серп. – 8 верес. 1993 р.]. – К., 1993. – С. 98–119.

Роговой Е. С. Взаємовідносини суспільства та влади в Словацькій республіці (1939–1945 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук / Е. С. Роговой. – Харків, 2011. – 24 с.

Сайпанова А. О. Науково-педагогічна діяльність С. І. Сідельнікова: Автореф. дис. ... канд. іст. наук / А. О. Сайпанова. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.

Станчев М. Г. «Дело 13-ти» : (О т.н. болгарской националистической контрреволюционной организации в Украине в 1937-1938 гг.) / М. Г. Станчев // Дриновський збірник – Дриновски сборник. – Харків; Софія, 2013. – Т. 6. – С. 368-417.

Станчев М. Г. Болгарское население Приазовья за последние 150 лет : (стат. обзор) / М. Г. Станчев // IV Приазовський болгаристичний семінар: матеріали міжнар. наук. конф. – Мелітополь; Велико-Тирново, 2012. – С. 133-159.

Станчев М. Г. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ (1711–2006): Статистический сборник / М. Г. Станчев. – София, 2009. – Т. 1. – 618 с.

Станчев М. Г. Серый кардинал (о родоначальнике атомной и водородной бомб в СССР Н. А. Дмитриеве) / М. Г. Станчев // България: метрополия и диаспора. Сборник по случай 65 годишнина на проф. Н. Н. Червенков. Кишинев: SSB, 2013. – С. 339-347.

Станчев М. Г. Этнические образы В. Н. Каразина в источниках и историографии / М. Г. Станчев // В. Н. Каразін. Діалоги у часі й просторі. Дослідження і матеріали. – Харків, 2015. – С. 248-247.

Станчев М. Г., Канистратенко Н. Н. Г.И. Чернявский – ученый, педагог, исследователь / М. Г. Станчев, Н. Н. Канистратенко // Дриновський збірник. – Т. 5. – Харків-Софія. – Акад. вид-во ім. М. Дринова, 2012. – С. 471-475.

Станчев М. Г., Страшнюк С. Ю. Харьковская болгаристика в 1991-2013 гг.: итоги / М. Г. Станчев, С. Ю. Страшнюк // Бесарабските българи: история, култура, език / Ин-т за култ. насл. към Акад. на науките на Молд., Науч. Дружество на българистите в Респ. Молд.; ред. кол.: Н. Червенков, И. Думиника (и др.). – Кишинев: Lexon-Plus, 2014. – С. 336-352.

Станчев М., Страшнюк С. Център по българистика и балкански изследвания «Марин Дринов» – резултати на дейността / М. Станчев, С. Страшнюк // Списание на БАН. – 2008. – № 6. – С. 85-89.

Страшнюк С. Дейността на Центъра по българистика и балкански изследвания «Марин Дринов» по координация на научните проучвания в Украйна // Списание на БАН. – 2010. – № 5. – С. 4-7.

Страшнюк С. Ю. Василь Каразін та Перше сербське повстання 1804–1813 рр. / С. Ю. Страшнюк // В. Н. Каразін. Діалоги у часі й просторі. Дослідження і матеріали. – Харків, 2015. – С. 28-247.

Страшнюк С. Ю. Долгая дорога к Alma mater / С. Ю. Страшнюк // Михаил Георигиевич Станчев – профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (к 60-летию со дня рождения): библиографический указатель / сост.: С. Ю. Страшнюк, Г. И. Чернявский; библиограф. ред. О. С. Журавлева. – Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. – C. 3-11.

Страшнюк С. Ю. Опит за възраждане на българските училища в Украйна в края на 50-те години на ХХ в. [За писмата на И. И. Мешчерюк до Н. С. Хрущов и техните последствия] / С. Ю. Страшнюк // Българите в Северното Причерноморие: изследвания и материали. – Велико Търново, 1996. – Т. 5. – С. 399-418.

Страшнюк С. Ю. Организационное оформление политической оппозиции режиму Т. Живкова в Болгарии (1988–1989 гг.) / С. Ю. Страшнюк // Тоталитаризм и антитоталитарные движения в Болгарии, СССР и других странах Восточной Европы (20-80-е годы ХХ века): Материалы международной научной конференции, Харьков, 21-23 сентября 1993. – Харьков, 1995. – Т. 2. – С. 225-237.

Страшнюк С. Ю. Під тиском Тіто та диктатом Сталіна: як у Болгарії з’явилася «македонська національна меншина» / С. Ю. Страшнюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 965. – Серія «Історія». – Вип. 43. – Харків, 2011. – С. 171-180.

Страшнюк С. Ю. Сербське підґрунтя Харківського університету: Атанасіє Стойкович / С. Ю. Страшнюк // Українсько-сербський збірник УКРАС: Історія. Культура. Мистецтво. – 2010. – Вип. 1 (4). – С. 14-37.

Страшнюк С. Ю., Широкорад Є. С. Точка відліку академіка Ізмаїла Срезневського (з нагоди 200-річчя від дня народження) / С. Ю.Страшнюк, Є. С. Широкорад // Ізмаїл Іванович Срезневський (до 200-річчя від дня народження): Біобібліографічний показник. – Харків, 2012. – С. 4-13.

Турков В. В. Политика России по переселению и обустройству бессарабских болгар на Южноукраинских землях: Дис. ... канд. ист. наук / В. В. Турков. –Харьков, 1996. – 169 с.

Ченчик Д. В. Идея объединенной Европы и поиск путей ее реализации в 1945–1952 гг.: Дис. ... канд. ист. наук / Д. В. Ченчик. – Харків, 2007. – 247 с.

Ченчик Д. В. Становление европейских федералистских движений в 1945– 1947 гг. / Д. В. Ченчик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2008. – № 816. – Серія «Історія». – Вип. 40. – С. 300-310.

Чернявский Г., Станчев М., Тортика (Лобанова) М. Жизненный путь Христиана Раковского. Европеизм и большевизм: неоконченная дуэль / Г. Чернявский, М. Станчев, М. Тортика (Лобанова). – Москва: ЗАО изд-во Центрполиграф, 2014. – 557 с.

Чернявский Л. С. Международное профсоюзное движение и «План Маршалла» / Л. С. Чернявский // Вісник Харківського національного університету. – 2010. – № 816. – Серія «Історія». – Вип. 40. – С. 310–322; Чернявский Л. С. СВАГ, советские профсоюзы и проблемы единства Германии (1945–1949 гг.) / Л. С. Чернявський // Вісник Харківського національного університету. – № 852. – Серія «Історія». – Вип. 41. – С. 248-259.

Чернявский Л. С. Политика ВЦСПС в отношении профсоюзного движения Финляндии (1944–1959 гг.) / Л. С. Чернявський // Вісник Харківського національного університету. – № 908. – Серія «Історія». – Вип. 42. – С. 248-259.

Чернявський Л. С. Радянські профспілки та Міжнародна організація праці: проблема взаємовідносин (1919–1953 рр.) / Л. С. Чернявський // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2008. – № 2. – С. 8-14.

Чижов А. П. Вклад российской политической эмиграции в национальное возрождение Болгарии (80–90-е гг. ХІХ в.) / А. П. Чижов // Дриновський збірник – Дриновски сборник. – Харків – Софія, 2009. – Т. 3. – С. 186-194.

Чижов А. П. Деятельность российского департамента полиции в Болгарии (конец ХІХ – начало ХХ в.) / А. П. Чижов // Дриновський збірник – Дриновски сборник. – Харків – Софія, 2008. – Т. 2. – С. 195-201.

Чижов А. П. Политический состав российской эмиграции в Болгарии (последняя четверть ХІХ – начало ХХ в.) / А. П. Чижов // Университетски четения и изследования по български история. – София, 2008. – С. 157-167.

Чижов А. П. Российская народническая эмиграция в Болгарии (1878–1895 гг.) / А. П. Чижов // Болгарский ежегодник. – К., 1999. – Т. 4. – С. 51-65.

Чижов А. П. Харьковские революционеры в российской политической эмиграции в Болгарии после Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. / А. П. Чижов // Вісник Міжнародного слов’янського університету. – 2006. Т. 6. – № 1. – С. 17-21.

Шейко В. М., Каністратенко М. М., Станчев М. Г. Г. И. Чернявский – професор Харківської академії культури / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, М. Г. Станчев // Культура України. Збірник наукових праць Харківської академії культури. – Харків: ХДАК, 2012. – Вип. 38. – С. 113-122.

Штан Г. В. Польський національний рух в Російській імперії (1905–1914 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук / Г. В. Штан. – Харків, 2009. – 28 c.

Solomon F., Stanchev M. Intimintate si militantism socialist in prag de razboi. Scriorile Alexandrinei Alexsandrescu (Codreanu) carte Cristian Racovski (martieaugust / F. Solomon, M. Stanchev // Arshiva Moldavie. – V. (2013). Regista publicata sub egida Societatii de Studii Istorice din Romania. – Jasi. – 2014. – P. 387-422.
Опубліковано
2015-04-05
Як цитувати
Миколенко, Д. (2015). Дослідження історії зарубіжних країн Європи й Америки нового та новітнього часу на історичному факультеті. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1145), 59-71. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/1542

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)