ХІІ Археологічний з’їзд як форма організації науки

  • Ірина Миколаївна Скирда КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
  • Валерій Володимирович Скирда Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0001-7318-6166
Ключові слова: археологічний з’їзд, організація науки, наукова комунікація

Анотація

У статті проаналізовано підготовку та роботу ХІІ Археологічного з’їзду, який відбувся у Харкові в 1902 році, в контексті організації науки на початку ХХ ст. В статті доведене вагоме історичне значення та гучний науковий і громадський резонанс харківського археологічного форуму, надано короткий історіографічний огляд праць науковців, які в залежності від своїх фахових інтересів зверталися до наукового доробку ХІІ Археологічного з’їзду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Альбом выставки ХІІ археологического съезда в г. Харькове / под ред. Е. К. Редина. – Москва, 1903. – 25 с., 56 л. фот.

Багалей Д. И. Объяснительный текст к археологической карте Харьковской губ. / Д. И. Багалей // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 1. – С. 1–92.

Багалей Д. И. Основание города Харькова : [крат. излож. докл.] / Д. И. Багалей // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 3. – С. 379–380.

Багалей Д. И. Предисловие к археологической карте Харьковской губ. / Д. И. Багалей // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 1. – С. I–IV.

Багалій Д. Автобіографія : П’ятдесят літ на сторожі української науки та культури / Д. Багалій. – Київ : [б. в.], 1927. – 163 с.

Бахтіна С. А. До проблеми вивчення історії церковних старожитностей з виставки ХІІ археологічного з’їзду у м. Харкові / С. А. Бахтіна // Треті Сумцовські читання : матеріали наук. конф., присвяч. 95-річчю XII археол. з’їзду, 18 квіт. 1997 р. / Упр. культури і мистецтв Харків. облдержадмін., Харк. іст. музей. – Харків, 1998. – С. 6–10.

Бахтіна С. А. Матеріали до вивчення історії пам’яток церковної старовини з виставки XII археологічного з’їзду міста Харкова / С. А. Бахтіна // Четверті Сумцовські читання : матеріали наук. конф., присвяч. 135-річчю Є. К. Рєдіна / Харків. іст. музей. – Харків, 1999. – С. 25–27.

Бойко А. Л. Участие Донского отделения предварительного комитета в подготовке и работе ХІІ Археологического съезда 1902 г. в Харькове / А. Л. Бойко, И. Н. Скирда // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2016. – № 1 (189). – С. 28-35.

Бойко А. Л. Донское отделение предварительного комитета ХІІ археологического съезда / А. Л. Бойко // Проблеми історії та археології України : матеріали VIII Міжнар. конф., 9–10 листоп. 2012 р., м. Харків. – Харків, 2012. – С. 93.

Городцев В. А. Результаты исследований, произведенных научными экскурсиями ХІІ археологического съезда / В. А. Городцев // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 1. – С. 110–121.

Городцев В. А. Материалы археологических исследований на берегах р. Донца, Изюмского уезда Харьковской губернии / В. А. Городцев // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 1. – С. 226–340.

Городцов В. А. Результаты исследований в Изюмском уезде Харьковской губернии 1901 года / В. А. Городцов // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 1. – С. 174–225.

Городцов В. А. Раскопки Донецкого городища : [крат. излож. докл.] / В. А. Городцов // Известия XII археологического съезда в Харькове, 15–27 августа 1902 г. – Харьков, 1902. – С. 119–120.

Данилевич В. Е. Донецкое и Хорошевское городища / В. Е. Данилевич // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству ХІІ археологического съезда : в 2 т. – Харьков, 1902. – Т. 2. – С. 227–229.

Данилевич В. Е. Карта монетных кладов и единичных монет Харьковской губернии / В. Е. Данилевич // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 1. – С. 374–410.

Данилевич В. Е. Несколько стоянок и случайных находок каменного века в Ахтырском и Богодуховском уездах Харьковской губ. / В. Е. Данилевич // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству ХІІ археологического съезда : в 2 т. – Харьков, 1902. – Т. 1. – С. 365–372.

Данилевич В. Е. По поводу одного погребения, вырезанного с землей [на границе Богодуховского и Ахтырского уездов] / В. Е. Данилевич // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству ХІІ археологического съезда : в 2 т. – Харьков, 1902. – Т. 1. – С. 361–364.

Данилевич В. Е. Раскопка курганов около с. Буд и х. Березовки Ахтырского уезда Харьковской губернии / В. Е. Данилевич // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 1. – С. 411–433.

Домановская М. Е. ХІІ археологический съезд и харьковская визаентивистика / М. Е. Домановская // Научные ведомости. – 2013. – № 15 (158) : Сер. : История. Политология. Экономика. Информатика. – Вып. 27. – С. 55–61.

Залізняк М. Праці археологічних з’їздів у Харкові й Катеринославі / М. Залізняк // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – 1909. – Т. 90, кн. 4. – С. 179–212.

Известия XII археологического съезда в Харькове, 15–27 августа 1902 г. – Харьков : Электр. типо-литогр. С. А. Шмерковича, 1902. – VI, 238 с.

Каковкіна О. М. Археологічні з’їзди другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в Україні: наук. та суспільно-політ. аспекти : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Каковкіна Ольга Миколаївна. – Дніпропетровськ, 1998. – 216 с.

Карсим І. А. Основні тенденції розвитку церковної археології у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / І. А. Карсим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Історія. – 1999. – Вип. 44. – С. 24–27.

Карсим І. А. Розробка проблем церковної археології на археологічних з`їздах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / І. А. Карсим // Vita Antiqua. – 1999. – № 2. – С. 240–246.

Каталог выставки ХІІ археологического съезда в г. Харькове. – Харьков : Паровая тип. и литогр. М. Зильберберг и с-вья, 1902. – 897 с., разд. паг.

Каталог выставки ХІІ археологического съезда в г. Харькове. Отдел древностей, добытых из раскопок и случайных находок. – Харьков : Тип. губ. правл., 1902. – ІІІ, 233, 30 с.

Каталог выставки ХІІ археологического съезда в г. Харькове. Отдел старопечатных книг. – Харьков : Типо-литогр. И. М. Варшавчика, 1902. – 162 с.

Каталог выставки ХІІ археологического съезда в Харькове. Картографический отдел. – Харьков : Электр. типо-литогр. С. А. Шмерковича, 1902. – 23 с.

Каталог выставки ХІІ археологического съезда в Харькове. Нумизматический отдел / сост. В. Е. Данилевич. – Харьков : Тип. губ. правл., 1902. – 8 с.

Каталог выставки ХІІ археологического съезда в Харькове. Отдел исторических древностей / сост. Е. К. Редин. – Харьков : Печ. дело, 1902. – 79 с.

Каталог выставки ХІІ-го археологического съезда (в Харькове). Этнографический отдел. – Харьков : Паровая тип. и литогр. М. Зильберберг и с-вья. – ІІІ, 139, 8 с.

Каталог ХІІ археологического съезда в г. Харькове. Отдел церковных древностей / сост. Е. К. Редин. – Харьков : Тип. губ. правл., 1902. – ІІІ, 162, 28 с.

Колесник І. І. Інтелектуальне співтовариство як засіб легітимізації культурної історії України. ХІХ століття / І. І. Колесник // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 169–193.

Корзун В. П. Коммуникативное поле современной исторической науки: от размышлений историографов к опытами описания / В. П. Корзун, В. Г. Рыженко // Диалог со временем : альм. интеллектуальной истории. – 2011. – Вып. 37. – С. 24–44.

Корзун В. П. Коммуникативное поле исторической науки: новые ракурсы историографического исследования / В. П. Корзун // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры ХVІІІ– XXI веков. – Челябинск, 2011. – С. 290–302.

Краснов А. Н. Эволюция жилища и одежды крестьян ближайших окрестностей г. Харькова : [крат. излож. докл.] / А. Н. Краснов // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 3. – С. 292–293.

Львовский Л. Итоги Харьковского археологического съезда / Л. Львовский // Живописная Россия. – 1902. – № 93. – С. 492–495.

Львовский Л. Итоги Харьковского археологического съезда / Л. Львовский // Живописная Россия. – 1902. – № 94. – С. 504–507.

Ляшко С. М. Про участь В. Ю. Данилевича у підготовці та роботі ХІІ археологічного з’їзду у Харкові / С. М. Ляшко // Археологія. – 2003. – № 2. – С. 132–135.

Маркевич О. Харківський археологічний з’їзд / О. Маркевич // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – 1903. – Т. 53, вип. 3. – С. 1–18.

Мельник Е. Н. Раскопки курганов в Харьковской губернии 1900–1901 г. / Е. Мельник // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 1. – С. 673–743.

Мягков Г. П. Научное сообщество в исторической науке: опыт «русской исторической школы» / Г. П. Мягков. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2000. – 298 с.

Мягков Г. П. Научное сообщество историков дореволюционной России в свете «старой» и «новой» модели историографического исследования / Г. П. Мягков // Диалог со временем : альм. интеллектуал. истории. – 2011. – Вып. 34. – С. 206–214.

Огурцов А. П. Научный дискурс: власть и коммуникация (дополнительность двух традиций) / А. П. Огурцов // Философские исследования. – 1993. – № 3. – С. 12–59.

Павлова О. Г. ХІІ археологічний з’їзд та проблема вивчення церковного мистецтва та старожитностей Харківщини / О. Г. Павлова // Віра і Розум. – 2000. – № 1. – С. 162–168.

Побожий С. И. ХІІ археологический съезд в Харькове (1902 г.) в его отношении к изучению вопроса археологии и искусств Слобожанщины / С. И. Побожий // Проблемы археологи Сумщины : тез. докл. обл. науч.- практ. конф., апр. 1989 г. – Сумы, 1989. – С. 24–25.

Побожій С. І. З історії українського мистецтвознавства / С. І. Побожій. – Суми : Унів. кн., 2005. – 184 с.

Покровский А. М. Верхне-Салтовский могильник / А. М. Покровский // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 1. – С. 465–491.

Покровский А. М. О раскопках в селе Прелестном Изюмского уезда / А. М. Покровский // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству ХІІ археологического съезда : в 2 т. – Харьков, 1902. – Т. 1. – С. 78–80.

Покровский А. М. О раскопках в Змиевском и Изюмском уезда / А. М. Покровский // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 3. – С. 365.

Покровский А. П. О золотарстве в Харьковской губернии : [крат. излож. докл.] / А. П. Покровский // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 3. – С. 353.

Попова Т. Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: из истории Новороссийского университета / Т. Н. Попова. – Одесса : АстроПринт, 2007. – 533 с.

Радакова Е. П. Отчет о поездке по Старобельскому уезду / Е. П. Радакова // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству ХII археологического съезда : в 2 т. – Харьков, 1902. – Т. 1. – С. 103–108.

Радакова Е. П. Этнографическая экскурсия по Екатеринославской губернии : [крат. излож. докл.] / Е. П. Радакова // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 3. – С. 294.

Редин Е. К. Икона «Недреманное Око» : [ст. 1] / Е. К. Редин // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству ХII археологического съезда : в 2 т. – Харьков, 1902. – Т. 1. – С. 153–159.

Редин Е. К. Икона «Недреманное Око» : [ст. 2] / Е. К. Редин // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству ХII археологического съезда : в 2 т. – Харьков, 1902. – Т. 1. – С. 344–347.

Редин Е. К. Материалы к изучению церковных древностей Украины. Церкви города Харькова / Е. К. Редин. – Харьков : Печ. дело, 1905. – 64 с.

Редин Е. К. Религиозные памятники искусств Харьковской губернии : [крат. излож. докл.] / Е. К. Редин // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 3. – С. 339–340.

Редин Е. К. О лицевых синодиках, поступивших в распоряжение Харьковского предварительного комитета по устройству ХІІ археологического съезда / Е. К. Редин // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству ХII археологического съезда : в 2 т. –Харьков, 1902. – Т. 1. – С. 452–465, [6] вкл. л. ил.

Редин Е. К. Памятники церковных древностей Харьковской губернии / Е. К. Редин // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству ХII археологического съезда : в 2 т. – Харьков, 1902. – Т. 1. – С. 44–48.

Репина Л. П. Интеллектуальные сообщества как объект и предмет сравнительно-исторического исследования: проблемы методологии / Л. П. Репина // Политические и интеллектуальны сообщества в сравнительной перспективе : материалы науч. конф., г. Пермь, 20– 22 сент. 2007 г. – Пермь, 2007. – С. 89–92.

Решетникова Е. В. Научные коммуникации: эволюция форм, принципов организации / Е. В. Решетникова // Современное коммуникационное пространство: анализ состояния и тенденции развития. – Новосибирск, 2014. – Ч. 1. – С. 154–159.

Рибальченко Л. Л. XII археологічний з’їзд і розвиток музеїв Харківського університету / Л. Л. Рибальченко // Восьмі Сумцовські читання : матеріали наук. конф., присвяч. 100-річчю XII археологічного з’їзду. – Харків, 2003. – С. 5–7.

Рибальченко Л. Л. ХІІ археологічний з’їзд і проблема створення музею місцевої історії та культури у Харкові / Л. Л. Рибальченко // Проблеми 24 історії та археології України : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. до 100-річчя ХІІ археологічного з’їзду в м. Харкові, 25–26 жовт. 2002 р. – Харків, 2003. – С. 174–177.

Романенко І. С. Кобзарське мистецтво на загальноросійських археологічних з’їздах / І. С. Романенко // Наукові праці : наук.-метод. журн. / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв, 2008. – Т. 76 : Історичні науки. – Вип. 63. – С. 139–143.

Романенко І. С. Проблеми української церковної археології на археологічних з’їздах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / І. С. Романенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2009. – Вип. 2. – С. 33–38.

Руденко Г. Г. Життєвий та творчий шлях К. М. Мельник-Антонович / Г. Г. Руденко // Історія і культура Придніпров’я : Невідомі та маловідомі сторінки : наук. щорічник. – 2009. – Вип. 6. – С. 121–129.

Самоквасов Д. Я. О будущей архивной реформе в России : [крат. излож. докл.] / Д. Я. Самоквасов // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 3. – С. 374–375.

Самоквасов Д. Я. Русское архивное законодательство : [крат. излож. докл.] / Д. Я. Самоквасов // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 3. – С. 345–348.

Семенко И. С. Интеллектуальные сообщества: диалектика консолидации / И. С. Семенко // Политические и интеллектуальные сообщества в сравнительной перспективе : материалы Всерос. науч. конф., Пермь, 20–22 сент. 2007 г. – Пермь, 2007. – С. 16–18.

Скирда В. В. ХІІ Археологічний з’їзд як форма наукової комунікації / В. В. Скирда, І. М. Скирда // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Історія археології: міжособистісні та інституціональні комунікації. – 2015. – Вип. 19. – С. 432-436.

Скирда В. В. Археологічна наука в Харківському університеті (1805– 1920 рр.) / В. В. Скирда. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 164 с.

Скирда И. Н. Участие Курской историко-археологической комиссии в подготовке ХІІ Археологического съезда в Харькове / И. Н. Скирда // Мир культуры: культуроведение, культурография, культурология [Текст]: сб. науч. тр. / под ред. Т. Н. Арцыбашевой, Г. А. Салтык; Курск. гос. ун-т. – Вып. 4. – Курск, 2015. – С. 105-110.

Скирда І. М. Виставка ХІІ Археологічного з’їзду у Харкові: організація та проведення / І. М. Скирда // Південний архів. Історичні науки. – 2004. – Вип. 14. – С. 46-56.

Сніжко І. А. Проблематика кам’яного віку в матеріалах ХІІ археологічного з’їзду / І. А. Сніжко // Треті Сумцовські читання : матеріали наук. конф., присвяч. 95-річчю XII археол. з’їзду, 18 квіт. 1997 р. / Упр. культури і мистецтв Харк. облдержадмін. ; Харк. іст. музей. – Харків, 1998. – С. 4–6.

Сосновська Т. О. Церковні старожитності в науковій діяльності Є. К. Редіна / Т. О. Сосновська // Четверті Сумцовські читання : матеріали наук. конф., присвяч. 135-річчю з дня народж. Є. К. Рєдіна / Харк. іст. музей. – Харків, 1999. – С. 16–18.

Стельмах С. П. Історична думка в Україні ХІХ – початку ХХ століття / С. П. Стельмах. – Київ : [б. в.], 1997. – 175 с.

Сумцов Н. Ф. Очерки народного быта : (Из этногр. экскурсии 1901 г. по Ахтыр. уезду Харьк. губ.) / Н. Ф. Сумцов // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству ХII археологического съезда. – Т. 2. – С. 1–57, 2-я паг.

Трефильев Е. П. Курганы с каменными бабами Купянского уезда Харьк. губ. / Е. П. Трефильев // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 1. – С. 141–144.

Трифильев Е. П. Археологическая экскурсия в Купянский уезд Харьковской губернии летом 1901 года / Е. П. Трифильев // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 1. – С. 131–140.

Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. Т. 1 / под ред. Уваровой. – Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1905. – IV, 751 с., 25 л. ил.

Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. Т. 2 / под ред. Уваровой. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1905. – 590, 22 с.

Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. Т. 3 / под ред. Уваровой. – Москва : Тип. О-ва распространения полез. кн., 1905. – 427, 49 с.

Труды Харьковского предварительного комитета по устройству XII археологического съезда : в 2 т. Т. 1 / под ред. Е. К. Редина. – Харьков : Паровая типо-литогр. М. Зильберберг и с-вья, 1902. – 549, 54, 18 с. : ил., табл.

Труды Харьковского предварительного комитета по устройству XII археологического съезда : в 2 т. Т. 2 / под ред. Е. К. Редина. – Харьков : Печ. дело, 1902. – 450, 241 с.

Филиппенко Р. И. Харьковская школа истории искусства: Е. К. Редин / Р. И. Филиппенко // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2010. – № 1. – С. 120–124.

Фрадкин В. З. XII археологический съезд и его значение в развитии отечественной этнографии / В. З. Фрадкин // Хазарский альманах. – 2002. – Т. 1. – С. 202–213.

Фрадкин В. З. ХІІ археологический съезд и его значение в развитии этнографии на Украине / В. З. Фрадкин // История и археология Слободской Украины : тез. докл. и сообщ. Всеукр. конф., посвящ. 90-летию XII археол. съезда (Харьков – Старый Салтов, 19–21 окт. 1992 г.). – Харьков, 1992. – С. 75–77.

Швидько Г. К. Археологічні з’їзди і археографічні відкриття / Г. К. Швидько // Проблеми археології Подніпров’я : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 157–162.

Швидько Г. К. Роль археологічних з’їздів у вивченні історії місцевого краю / Г. К. Швидько // Тези доповідей і повідомлень 4-ї республіканської наукової конференції з історичного краєзнавства. – Київ, 1989. – С. 19–21.

Юренко С. П. Археологічні з’їзди в Україні / С. П. Юренко. – Київ : Шлях, 2004. – 44 с.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Скирда, І., & Скирда, В. (2019). ХІІ Археологічний з’їзд як форма організації науки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 12-26. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13611
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)