Оцінка рівня сформованості загальних і фахових компетентностей бакалаврами спеціальності 101 Екологія

  • Н. В. Максименко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-7921-9990
Ключові слова: компетентності, загальні, фахові, освітньо-професійна програма, заклад вищої освіти, бакалаврат, спеціальність

Анотація

Мета. Визначення слабких сторін ОПП спеціальності 101 Екологія на основі самооцінки студентами сформованості компетентностей для удосконалення підготовки фахівця бакалаврського рівня.

Методи. Дослідження ґрунтується на статистично вірогідному опитуванні студентів. Використано аналітико-синтетичний метод, графічний та методи логічного узагальнення.

Результати. Дослідженням проведено порівняння рівня сформованості компетентностей у студентів після 3-х та 4-х років навчання. Для оцінювання використано категорії: «відмінно», «добре», «задовільно» та «не оволодів». Встановлено, що загальні компетентності у випускників, на відміну від третьокурсників вважаються сформованими «добре» і «відмінно», на що вплинула виробнича практика. Виділено три групи фахових компетентностей за рівнем зміни і загальною сформованістю. Перша група – блок теоретичних компетентностей, які формуються на 1-3 курсах і рівень знань в обох групах респондентів майже не відрізняється. Друга – компетентності, сформованість яких випускниками оцінена нижче ніж третьокурсниками. Причина у виробничій практиці, під час якої студенти усвідомили  низький рівень підготовки до практичної роботи. Третя – компетентності, що після виробничої практики підняли самооцінку. Для кожної проблемної ситуації запропоновано шляхи її вирішення.

Висновки. Сформованість загальних компетентностей у студентів обох курсів добрий, за виключенням компетентностей, що пов’язані з вивченням іноземної мови, що можна змінити підвищенням мотивації до вивчення мов. Різна сформованість фахових компетентностей спонукає до внесення змін в ОПП та доповнення робочих програм темами, що акцентують увагу на майбутній професійній роботі, а також стимулювання позааудиторної роботи.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Н. В. Максименко , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна

д-р геогр. наук, проф., завідувачка кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи

Посилання

Recommendations for the application of criteria for assessing the quality of the educational program (2020). Approved by the National Agency for Quality Assurance in Higher Education November 17, 2020. Kyiv: LLC "Ukrainian Educational Publishing Center "Orion ".

Classifier of professions DK 003: 2010. Approved and entered into force by the Order of Derzh-spozhyvstandart of Ukraine of 28.07.2010 N 327. State Committee of Ukraine for Technical Regula-tion and Consumer Policy. Kyiv.

On the peculiarities of the introduction of the list of branches of knowledge and specialties for which higher education students are trained, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 29, 2015 № 266: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 06.11.2015 № 1151. Retrieved from http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-01-18/4636/nmo-1151.pdf

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 13, 2006 № 1719 "On the list of areas in which training is carried out in higher educational institutions at the educational and qualification level of bachelor". Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1719-2006-%D0%BF#Text

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 27, 2010 № 787 "On approval of the list of specialties for which specialists are trained in higher educational institutions at the educational and qualification levels of specialist and master." Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787-2010-%D0%BF#Text

Law of Ukraine "On Higher Education". Document 1556-VII, current, current version - Edition from 12.05.2022. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Standard of higher education of Ukraine: first (bachelor's) level, field of knowledge 10 - Natural sci-ences, specialty 101 - Ecology. Approved and put into effect by the order of the Ministry of Educa-tion and Science of Ukraine dated 04.10.2018 № 1076. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/101-ekologiya-bakalavr-1.pdf

EPP "Ecology" Specialties 101. Ecology of the first (bachelor's) level. Approved by the Academic Council of Kharkiv National University named after V.N. Karazin "26" November 2018, protocol №12. Retrieved from https://ecology.karazin.ua/osvitno-profesijni-programi/

Titenko, G. V., Maksimenko, N. V., Nekos, A. N., & Utkina, K. B. (2017). To the problem of implementation of the sectoral framework of qualification "Environmental science". "Current state and problems of higher environmental education of Ukraine": materials of Vseukr. science and method conference, March 28–29. 2017. Odesa, 166.

Maksimenko, N.V., Tymoshenko, N.I., Titenko, G.V., Kochanov, E.O., & Nekos, A.N. (2013). European level of quality and availability of environmental education. Management of the quality of specialist training: coll. theses add. All-Ukrainian science and practice conf. Odesa, 73-75.

Maksymenko, N. V.,& Shkaruba, A. (2017). Using international content to improve the quality of training of environmentalists. "Current state and problems of higher environmental education in Ukraine": All-Ukrainian. scientific method Conf., March 28-29. 2017. Odesa

Maksymenko, N. V., Titenko, G. V., Utkina, K. B., Nekos, A. N., & Shkaruba, A. D. (2019). Solving current environmental problems by harmonization of doctoral programs with european standards. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology”. (50), 178–196. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-50-14

Maksymenko, N., & Shirokostup, S. (2015). Expectation of graduates from environmental specialities on their future employment. Problems Of Modern Education : Collections оf Scientific-Methodological Works, (6), 13-23 (in Ukrainian).

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Максименко , Н. В. (2022). Оцінка рівня сформованості загальних і фахових компетентностей бакалаврами спеціальності 101 Екологія. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (26), 102-112. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2022-26-09

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)