№ 1 (2019): Державне будівництво

УДК 35(477+100) ISSN 1992-2337

 

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

Електронне наукове фахове видання

Журнал містить наукові доробки з питань теорії та практики державного управління, регіонального й галузевого управління, кадрової політики у сфері публічного управління, політико-правових засад державного управління, а також надбання світового досвіду з публічного врядування та публічної політики.

Схвалено Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 6/250-7 від 25 червня 2019 р.

Відповідальний за випуск: А. О. Кузнецов, к.держ.упр., доц.

З 2017 року збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49377.

© Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України, 2019

 

Опубліковано: 2019-09-05

Теорія та філософія державного управління.

Кадрова політика у сфері публічного управління.

Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку.