Image of a Leader’s Linguistic Personality in Political Discourse

  • L. L. Slavova
Keywords: background knowledge, linguistic personality, political discourse, presupposition, speech acts

Abstract

The article offers a new approach to studying the language personality of a political leader in different linguistic cultures from the perspectives of political linguistic personology. The author characterizes genre and discursive realization of communicative traits of politicians’ linguistic personality; proves the influence of presupposition on the discursive status of politicians’ linguistic personality. Linguistic personality of a politician can be manifested as 1) individual personality (age, gender and status characteristics); 2) collective personality representing the ideas of stratum or nation; 3) generalized symbolic personality – stratum label of national ethnic community in the eyes of others; 4) virtual personality constructed by the institute of speechwriting. The latter has been highlighted in a detailed way in the article

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alefirenko, N.F. (2006). Tekst i diskurs v fokuse jazykovoj lichnosti [Text and Discourse in the focus of the language person] Proceedings from Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii: Jazykovaja lichnost' – tekst – diskurs: teoreticheskie i prikladnye aspekty issledovanija. Ch. 1, – Proceedings from the International scientific conference:
Linguistic personality – text – discourse: theoretical and applied aspects of research. Part 1. Samara: SSU, 6-10 (in Russian)
Arutyunova, N.D. (1999). Yazyk i mir cheloveka. [Language and the world of man].Moscow: Yazyki russkoy kultury.
Babushkin, A.P. (1996). Tipy kontseptov v leksiko-frazeologicheskoy semantike yazyka. [Types of concepts in lexical and phraseological semantics of the language].Voronezh: VGU.
Baranov, A.N. (2004). Predislovie redaktora. [Editor’s preface] Metafory, kotorymi my zhivem. –Metaphors we live by Transl.; Moscow: Yeditorial URSS, 7-21. (in Russian).
Bakhtin, M.M. (2000). Problemy rechevykh zhanrov [Problems of speech genres] Avtor I geroy: k filosofskim osnovam gumanitarnykh nauk]. – Author and hero: the philosophical foundations of the humanities. SPb.: Azbuka.
Batsevich, F. (2005). Lіngvіstichna genologіya: problemi і perspektivi. Linguistic genology: problems and perspectives. Lvіv: PAІS.
Bogin, G.I. (1984). Model' jazykovoj lichnosti i ejo otnoshenie k raznovidnostjam tekstov: avtoreferat diss d-ra filol. nauk: model of linguistic personality and its relation to varieties of texts. Leningrad: LSU (in Russian).
Boldyrev, N.N. (2000). Kognitivnaya semantika: kurs lektsiy po angliyskoy filologii. Cognitive semantics: a course of lectures in English philology. Tambov: TSU.
Chilton, P., & Schäffner, Ch. (2003). Discourse and Politics. Discourse as Social Interaction. Discourse Studies. In: T.A. van Dijk (Ed.). London, Thousands Oaks; New Delhi: SAGE Publications.
Chudinov, A.P. (2006). Politicheskaya lingvistika. [Political linguistics]. M.: Flinta: Nauka.
Dijk, T.A. van. (1997). The Study of Discourse. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. London, Thousands Oaks, New Delhi: SAGE Publications. Donets, P.N. (2001). Osnovy obshchey teorii mezhkulturnoy kommunikatsii: nauchnyy status, ponyatiynyy apparat, yazykovoy i neyazykovoy, voprosy etiki i didaktiki. [The general theory of intercultural communication: the scientific status, conceptual apparatus, linguistic and non-linguistic, ethics and didactics]. Kharkov: Shtrikh.
Grishaeva, L.I. (2007). Osobennosti ispolzovaniya yazyka i kulturnaya identichnost kommunikantov. [Specific language use and cultural personality of communicators]. Voronezh: VGU.
Hart, R.P., Javris, S. E., Jennings, W.P., & Smith-Howell, D. (2005). Political Keywords: using language that uses us. New York, Oxford: Oxford University Press,.
Frumkina, R.M. (1992). Kontseptualnyy analiz s tochki zreniya lingvista i psikhologa [Concept analysis from the linguist and psychologist point of view]. Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. – Scientific-and-technical information, 2 (3), 11-18 (in Russian).
Ivantsova, Ye.V. (2008). Problemy formirovaniya metodologicheskikh osnov lingvopersonologii. [Problems of forming methodological foundations for linguistic personology]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo un-ta. Seriya: Filologiya. Tomsk state university messemger. Series Philology. Tomsk: TGU, 3 (4.), 27-41.
Issers, O.S. (2006). Kommunikativnye strategii i taktiki russkoy rechi. Communicative strategy and tactics of the Russian speech. M.: KomKniga.
Karasik, V.I. (2001). Aspekty yazykovoy lichnosti. [Aspects of the linguistic personality]. In: Yazykovaya lichnost: problemy kognitsii. – Linguistic personality: problems of cognition (pp. 172-183). Volgograd: Kolledzh.
Karaulov, Yu.N. (1987). Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost. Russian language and linguistic personality. M.: Nauka.
Kochetkova, T.V. (1999). Yazykovaya lichnost nositelya elitarnoy rechevoy kultury. Diss. dokt. filol. nauk. [Linguistic personality of a carrier of elite speech culture. Dr. philol. sci. diss]. Saratov. (in Russian).
Krysin, L.P. (1976). Rechevoe obshchenie i sotsialnye roli govoryashchikh.[Speech communication and social role of speakers]. Sotsiolingvisticheskie issledovaniya. – Sociolinguistic studies. Moscow: Nauka.
Kubryakova, Ye.S. (2004). Ob ustanovkakh kognitivnoy nauki i aktualnykh problemakh kognitivnoy lingvistiki [On cognitive science and actual problems of cognitive linguistics]. Izvestiya Acadrmii Nauk. Seriya literatury i yazyka. Messenger of the Academy of Sciences. Literature and Language Series. 63 (3), 3–12 (in Russian).
Kuharenko, V.A. (1988). Interpretacija teksta. [Text interpretation]. M.: Prosveshhenie.
Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.
Leontovich, O.A. (2007). Vvedenie v mezhkulturnuyu kommunikatsiyu [Introduction to Intercultural Communication]. M.: Gnozis.
Mikhaleva, O.L. (2009). Spetsifika manipulyativnogo vozdeystviya. Specific manipulative influence. M.: Knizhnyy dom "LIBROKOM".
Parshina, O.N. (2007). Rossiyskaya politicheskaya rech: Teoriya i praktika. Russian political speech: Theory and Practice. M.: LKI.
Pocheptsov, G.G. (1998). Teoriya kommunikatsii [Communication theory]. Moscow: Tsentr. Potapenko, S.I. (2004). Movna osobystist` u prostori medijnogo dyskursu (dosvid lingvokognityvnogo analizu) [Linguistic personality in the sphere of media discourse (a linguocognitive study)]. Kyiv: KNLU.
Prokhorov, Yu.Ye. (2006). Natsionalnye sotsiokulturnye stereotipy rechevogo obshcheniya i ikh rol v obuchenii russkomu yazyku inostrantsev. [National socio-cultural stereotypes of verbal communication and their role in teaching Russian language for foreigners]. Moscow: Komkniga.
Semenyuk, O.A. (2010). Osnovy teoriyi movnoyi komunikaciyi. [Basics of the theory of speech communication]. Kyiv: Akademiya.
Sentenberg, I.V. (1994). Yazykovaya lichnost v kommunikativno-deyatelnostnom aspekte [Linguistic personality in communicative-activity aspect]. In: I.V. Sentenberg, & V.I. Karasik (Eds.). Yazykovaya lichnost: problemy znacheniya i smysla. – Linguistic personality: problems of meaning and sense. Volgograd: Peremena.
Synycya, I.A. (2007). Movna osobystist` avtora u naukovo-gumanitarnomu teksti XIX stolittya (komunikatyvnyj, kulturologichnyj, obrazno-stylistychnyj aspekty). Diss. dokt. filol. nauk [Linguistic personality of the author in the humanitarian research text of the 20th century (communicative, culturological, image-stylistic aspects. Dr. philol. sci. diss.]. Kyiv. (in Ukrainian).
Snitko, Ye.S. (2007). Kommunikativnaya strategiya pooshchreniya i rechevye taktiki ee realizatsii. [Communication Strategy of promotion and verbal tactics of its realization]. Rusistika. – Russian studies. Kyiv: KNU, 7, 18-25 (in Russian).
Soloshhuk, L.V. (2006). Verbalni ta neverbalni komponenty komunikaciyi v anglomovnomu dyskursi [Verbal and non-verbal communiocation components in the English language discourse]. Kharkiv: Konstanta.
Susov, I.P. (1989). Lichnost kak subekt yazykovogo obshcheniya. [Personality as a subject of linguistic communication]. Lichnostnye aspekty yazykovogo obshcheniya. – Personal aspects of linguistic communication. Kalinin: KGU.
Sukhikh, S.A. (1993). Cherty yazykovoy lichnosti [language personality traits]. Kommunikativno-funktsionalnyy aspekt yazykovykh jedinits. – Communicative-
functional aspect of linguistic units. Tver: TGU.
Shakhnarovich, A.M. (1995). Yazykovaya lichnost i yazykovaya sposobnost. [Linguistic personality and lainguiistic ability] Yazyk – sistema. Yazyk – tekst. Yazyk – sposobnost. – Language – system. Language – text. Language – abilities. Moscow: In-t Russkogo Yazyka RAN.
Shakhovskiy, V.I. (2001). Kognitivnye resursy emotsionalnoy yazykovoy lichnosti [Cognitive resources of the emotive linguistic personality]. Yazykovaya lichnost: problemy kognitsii i kommunikatsii. – Linguistic personality: problems of cognition and communication. Volgograd: Kolledzh.
Shevchenko, I.S. (2005). Kognityvno-pragmatychni doslidzhennya dyskursu. [Cognitive-pragmatic studies of discourse]. Dyskurs yak kognityvno-komunikatyvnyj fenomen. – Discourse as a cognitive-communicative phenomenon. Kharkiv: Konstanta.
Sheygal, Ye.I. (2004). Semiotika politicheskogo diskursa. [Semiotics of political discourse]. M.: ITDK "Gnozis".
The White House. Office of the Vice President [Electronic Resource]. – Available from: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/12/09/remarks-vice-president-joe-biden-ukrainian-rada.html Tkhorik, V.I. (2000). Yazykovaya lichnost v aspekte lingvokultorologicheskikh kharakteristik. [Linguistic personality in terms of linguocultural characteristics]. Krasnodar: KGU.
Vezhbitskaya, A. (1997). Yazyk. Kultura. Poznani. [Language. Culture. Knowledge] Moscow: Russkie slovari.
Vodak, R. (1997). Yazyk. Diskurs. Politika. [Language. Discourse. Politics] Volgograd: Peremena.
Vorkachev, S.G. (2000). Sopostavitelnoe opisanie yazykovykh lichnostey (na materiale nemetskoy i russkoy frazeologii). [Comparative description of linguistic personality (based on German and Russian phraseology)]. Lingvisticheskie paradigmy: traditsii i novatsii. – Linguistic paradigms: traditions and innovations. Volgograd: Peremena.
Vorobjev, V.V. (2008). Lingvokulturologiya. Linguistic culturology. M.: RUDN. Wikisource [Electronic Resource]. – Available from: https://en.wikisource.org/wiki/Chicken_Kiev_speech.
Zhabotinskaya, S.A. (1999). Kontseptualnyy analiz: tipy freymov. [Conceptual analysis: the types of frames] Vіsnik Cherkaskogo unіversitetu іm. B. Khmelnitskogo. Ser. Fіlol. nauki. – B. Khmelnitsky Cherkassy University Messenger. 11, 12-25.
Published
2018-09-10
How to Cite
Slavova, L. L. (2018). Image of a Leader’s Linguistic Personality in Political Discourse. Cognition, Communication, Discourse, (11), 109-122. https://doi.org/10.26565/2218-2926-2015-11-08