Metamorphosis in Poetic Texts of the English Poetry of the 19–20th Centuries: Linguistic, Semiotic and Cognitive Perspective

  • O. A. Moskvichova
Keywords: cause, cognitive and semiotic metamorphosis model, metamorphosis, metamorphosis predicates, the transformable, the transformed

Abstract

The article revealed linguosemiotic and linguocognitive properties of metamorphosis formation and functioning in the 19–20,h centuries English poetic texts on the basis of an integrated approach. I have revealed that the metamorphosis as a trope is syntactic-and-stylistic figure, with the helps conversion of the transformable into the transformed with a mandatory explication of the reasons for the change – its cause – and metamorphosis predicates which embody the idea of conversion, transformation, rebirth. The semiotic metamorphosis character is revealed by analyzing different codes represented in its verbal signs, and its cognitive character by reconstruction of the metamorphosis conceptual space. I have proved that the metamorphosis conceptual space consists of concepts, conceptual metaphors and metonymies. A comprehensive analysis of the functioning of the metamorphosis in the 19–20th centuries English poetic texts revealed text-forming, appellative, world- forming, space-forming, semiotic metamorphosis functions

Downloads

Download data is not yet available.

References

Belekhova, L.I. (2004). Slovesniy obraz v amerikanskiy poeziji: lingvokognitivniy aspect. [Verbal Image Space of American Poetry: Cognitive Perspective]. Moscow: The Starfall.
Biderman, G. (1996). Entsiklopediya simvolov. [Encyclopedia of Symbols]. Moscow: The Republic.
Bondarenko, Y.V. (2009). VREMJA kak lingvokognitivnij fenomen v anglojazichnoy kartine mira. [TIME as Linguistic and Cognitive Phenomenon in the English World Image]. Kharkov: Vasyl Karazin Kharkiv National University.
Dikareva, L.Y. (2003). Mifopoetika metamorphozi i sposobi yiyi objektivatsii u hudozhnomu movlenni: lingvosemiotichniy aspect (na materiali prozi N.V. Gogolya ta M.A. Bulgakova). Diss. kand. filol. nauk. [Mythopoetics of metamorphosis and ways of its representation in the language of prose in the lingual-semiotic perspective (based on the materials of N. Gogol’s and M. Bulgakov’s works). Cand. philol. sci. diss]. Kyiv. (in Russian).
Dunnett, A. (2015). Selected Poetry [Electronic Resource]. – Available from: http://www.alandunnett.co.uk.
Jacobson, R. (2000). Iz vospominaniy. [From the Remembrance]. Moscow: The Languages of the Russian Culture.
Krokhmalniy, R.O. (1997). Ukrainska romantichna poeziya 20 – 60 h rokiv XIX stolittya: modul` metamorphozi. Diss. cand. filol. nauk. [The Ukrainian Romantic Poetry of the 20-60th of the XIX Century: the Module of the Metamorphosis. Cand. philol. sci. diss]. Lviv. (in Ukrainian).
Lakoff, G. (2004). Metafory, kotorymi my zhivem. [Metaphors We Live By]. Moscow: URSS.
Lotman, Y.M. (2001). Semiosphera. [Semiosphere]. St-Petersburg: The Art.
Moskvichova, O.A. (2014). Metamorphoza u virshovanih textah anglijskoji poezii XIX-XX stolit`: lingvosemiotichniy ta lingvokognitivniy aspekti. Diss. cand. filol. nauk. [Metamorphosis in Poetic Texts of the English Poetry of the XIX-XXth Centuries: Linguistic, Semiotic and Cognitive Perspective. Cand. philol. sci. diss]. Kherson. (in Ukrainian).
Nechuy-Levitskiy, I. (2003). Svitoglyad ukrainskogo narodu. Eskiz ukrainskoyi miphologii. [The Viewpoint of the Ukrainian People. Sketch of Ukrainian Mythology]. Kyiv: The Guard.
Nikonova, V.G. (2008). Kontseptualniy prostir tragichnogo v pyesah Shekspira: poetico-kognitivniy analiz. Aftoref. diss. dokt. filol. nauk. [Conceptual Space of the Tragic in Shakespeare’s Plays: A Cognitive-Poetic Analysis. Author`s summary dr. philol. sci. diss]. Kyiv. (in Ukrainian). Poets` Corner. Selected Poetry [Electronic Resource]. – Available from: http://www.theotherpages.org/poet`scorner.
Potebnya, A.A. (1989). Slovo i mif. [Word and Myth]. Moscow: The Truth.
Slukhay, N.V. (2005). Etnokontsepti i mifologiya shidnih slovyan v aspekti lingvokultorologii. [Ethnic Concepts and Mythology of the Eastern Slavs in the Aspect of the Linguistic Culture]. Kyiv: Kyiv National University.
Stepanov, Y.S. (2004). Protey: ocherki haoticheskoy evolutsii. [Protey: the Sketch of the Chaotic Evolution]. Moscow: The Languages of the Slavic Culture.
V dvuh izmereniyah: Sovremennaya britanskaya poeziya v ruskih perevodah. (2009) [In Two Dimensions: The Modern English Poetry in the Russian Translation.]. Moscow: The New Literary Review.
Veselovskiy, A.N. (2011). Istoricheskaya poetika. [Historical Poetics]. St-Petersburg: The University Book.
Published
2018-09-10
How to Cite
Moskvichova, O. A. (2018). Metamorphosis in Poetic Texts of the English Poetry of the 19–20th Centuries: Linguistic, Semiotic and Cognitive Perspective. Cognition, Communication, Discourse, (11), 87-108. https://doi.org/10.26565/2218-2926-2015-11-07