Historical and ethnographic region Slobozhanschina in historiographical research

  • Наталя Аксьонова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Keywords: Slobozhanschina, ethnographic research, historiography

Abstract

The article provides an overview of the available historiographical works that characterize ethnographic sources and stages of ethnographic study of historical and ethnographic region Slobozhanschina . The author comes to the conclusion that the only ethnographic region Ukrainians, who does not have a holistic historiographical research is Slobozhanschina.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Азадовский М. К. История русской фольклористики. В 2 т. Т. 2 / М. К. Азадовский. – М., 1963. – 363 с.
2. Аксьонова Н. В. «Українська» та «російська» Слобожанщина: політичні кордони історико-етнографічного регіону / Н. В. Аксьонова // Етнічна історія народів Європи. – 2013. – Вип. 33. – С. 113-119.
3. Арсенич П. І. Історіографія етнографічного дослідження Гуцульщини // Гуцульщина: історико-етнографічне дослідження. – К., 1987. – С. 10-22
4. Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст.: Історіографія. Бібліографія. Матеріали / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 20-30
5. Батирєва І. М. Традиційна культура Поділля у дослідженнях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф дис. … канд. іст наук. 07.00.05 – етнологія / І. М. Батирєва. – К., 2006. – 16 с.
6. Білоус В. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті ХІХ ст. / В. Білоус. – Л. : Ахіл, 2000. – 187 с.
7. Божко Л. М. Етнографічні дослідження Поділля у 20м-30-х роках ХХ ст. : Автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.05 – етнологія / Л. М. Божко. – К., 2010. – 20 с.
8. Бондарчик В. К. Полесье в историографических исследованиях и источниках / В. К. Бондарчик, Е. И. Матейко // Полесье. Материальная культура. – К., 1988. – С. 8-27.
9. Гасиджак Л. І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Л. І. Гасиджак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 16 с.
10. Гілевич І. Українська етнографічна наука у першому воєнному десятилітті та польові дослідження Полісся / І. Гілевич // Вісник Львівського університету. Сер. Історична. – 2008. – Вип. 43. – С. 34-53
11. Горленко В. Сто сем лет южнорусской этнографии / В. Горленко // Киевская старина. – 1884. – № 3. – С. 505-507
12. Горленко В. Ф. Історія української етнографії / В. Ф. Горленко, Р. Ф. Кирчів. – К., 2005. – 400 с.
13. Горленко В. Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв’язків / В. Ф. Горленко. – К., 1964. – 248 с.
14. Горленко В. Ф. Становление украинской этнографии кон. XVIII – первой половины ХІХ ст. / В. Ф. Горленко. – К., 1968. – 214 с.
15. Гошко Ю. Історіографія етнографічних досліджень Лемківщини / Ю. Гошко, М. Мушинка // Лемківщина. Т. 1: Матеріальна культура. – Л., 1999. – С. 13-22.
16. Дмитренко А. Етнографічні дослідження Волині і Західного Полісся в другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття: становлення наукової методики / А. Дмитренко // Етнічна історія народів Європи. – К., 2005. – Вип. 20. – С. 15-21
17. Дмитренко М. Українська фольклористика другої половини ХІХ століття: школи, постаті, проблеми / М. Дмитренко. – К., 2004. – 383 с.
18. Дмитрук І. Ф. Гуцульщина в етнографічних дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХІ ст. : Автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.05 – етнологія / І. Ф. Дмитрук. – Івано-Франківськ, 2009. – 20 с.
19. Дьяченко М. Т. Етнографічні дослідження на Слобідській Україні / М. Т. Дьяченко // Народна творчість та етнографія. – 1972. – № 1. – С. 48-54
20. Дьяченко Н. Т. Этнографические исследования Слободской Украины в XVIII первой половине XIX веков (историко-этнографическое исследование): Автореф. дис. ... канд. истор. наук 07.00.05 – этнография / Н. Т. Дьяченко. – К., 1971. – 22 с.
21. Жуковський А. Джерела та історіографія Буковини / А. Жуковський // Матеріали V конгресу Міжнар. асоціацій україністів. Історія: Зб. наук. статей. Ч. 2. – 2004. – С. 391-401.
22. Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. – К., 1978. – 173 с.
23. Леньо П. Ю. Становлення і розвиток етнологічної науки в Словаччині (основні етапи, напрями, проблеми): Автореф. дис. … канд. істор. наук : спец. 07.00.05 – етнологія / П. Ю Леньо. – К., 2008. – 20 с.
24. Мойсей А. А. Румунські дослідники традиційної культури і побуту населення Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф. дис. … канд. істор. наук. 07.00.05 – етнологія / А. А. Мойсей. – Івано- Франківськ, 2005. – 21 с.
25. Мусаєва У. К. Історико-етнографічне вивчення народів Криму в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ століття: Автореферат дис. … канд. іст. наук 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / У. К. Мусаєва. – Дніпропетровськ, 2004. – 18 с.
26. Непомнящий А. А. Научное изучение этнографии народов Крыма в начале ХХ века // Археологія та етнологія Східної Європи : Матеріали і дослідження: Збірка наук. робіт, присвячена 135-річчю Одеського держ. ун-ту імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2000. – С. 119-134.
27. Олійник Н. Діяльність спілки етнологів та фольклористів м. Харкова / Н. Олійник // Українська культура: проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції присвяченої Року культури в Україні 28 жовтня 2003 р. – Х., 2004. – С. 15-20
28. Піскун О. О. Основні етапи й аспекти дослідження історико-етнографічного регіону «Слобожанщина» / О. О. Піскун // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Історія та географія. – 2012. – Вип. 44. – С. 157-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_44_39
29. Пыпин А. Н. История русской этнографии. Т. ІІІ. Этнография малорусская / А. Н. Пыпин. – СПб., 1891. – 425 с.
30. Савченко Ф. Етнографічно-економічна анкета XVIII віку на Слобожанщині / Ф. Савченко // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – 1929. – Вип. 3. – С. 119-123.
31. Степанов Н. Н. Этнографические исследования Василия Федоровича Зуева // Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая сер. – 1956. – Т. 30, вып. 1. – С. 181-182.
32. Сушко В. А. Етнографічні дослідження Слобожанщини на початку ХХІ ст. / В. А. Сушко // Українська культура: проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції присвяченої Року культури в Україні 28 жовтня 2003 р. – Х., 2004. – С. 29-39; Сушко В. А. Етнографічні дослідження Слобожанщини на початку ХХІ ст. / В. А. Сушко // V Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації» : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [Київ, 1-2 червня 2007 р.]. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/sekcia_s_s2_8.php.
33. Сушко В. Слобожанщина в етнологічних дослідженнях XVIII- ХХІ ст. / В. Сушко // Етнічна історія народів Європи. – 2006. – Вип. 21. – С. 136-140.
34. Федака П. П. Історія етноґрафічного вивчення Закарпаття в українській крайовій періодиці другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.: автореф. дис. ... канд. істор. наук. 07.00.01 – історія України / П. П. Федака. – Ужгород, 2008. – 20 с.
35. Шушляннікова Н. Історіографічний нарис дослідження етнокультурних процесів на Херсонщині кінця ХVIII-ХХ ст. / Н. Шушляннікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 2008. – Серія 6: Історичні науки. – Вип. 6. – С. 124-130.
36. Якиминська Л. Історико-етнографічні дослідження Степового Побужжя: історіографічний аналіз / Л. Якиминська // Волинські історичні записки. – 2009. – № 2. – С. 180-186.
37. Ятищук О. Дослідження з етнографії Слобожанщини у XVIII ст. / О. Ятищук // Україна-Європа-Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, Міжнародні відносини. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – Ч. 1. – С. 310-317.
38. Ятищук О. Історіографія етнографічного дослідження Слобожанщини XVIII ст. / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2009. – Вип. 1. – С. 185-189.
39. Ятищук О. Розвиток етнографічних знань Слобідської України в ХІХ ст. / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2010. – Вип. 2. – С. 292-296.
40. Ятищук О. В. Етнографічне дослідження Слобідської України в першій половині ХІХ ст. / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер.: Історія, 2008. – Вип. 1. – С. 245-247.
41. Ятищук О. В. Побут та звичаї українського народу в творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.05 – етнологія / О. Ятищук. – Л., 2009. – 18 с.
Published
2016-09-19
How to Cite
Аксьонова, Н. (2016). Historical and ethnographic region Slobozhanschina in historiographical research. V. N. Karazin Kharkiv National University Bulletin ‘History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences’, 21, 101-105. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/6058
Section
ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ