До питання методики класифікації урбанонімів як історичного джерела

  • Мар'яна Долинська Український католицький університет
Ключові слова: урбанонім, денотат, класифікація, ієрархічна система, Львів, ранньомодерний період.

Анотація

В історичній науці топоніми класифікують відповідно до засад і методів, опрацьованих переважно в мовознавстві. Для вивчення урбанонімів складно застосувати загальноприйняті класифікації, бо урбаноніми неможливо вписати в ієрархічну структуру топонімів. Оскільки місто є складним просторовим і соціальним об’єктом, що, безумовно, віддзеркалювалося в процесі утворення і функціонування внутрішньоміських назв, запропоновано застосувати класифікацію не за самими назвами, а за об’єктами. Класифікація за об’єктами-денотатами корелюється з сучасним трактуванням простору міста як гетерогенної системи. В цьому контексті можна розглядати об’єкти як реальні витвори в міському просторі, а їхні назви – як опис уявлення про цей простір.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Афанасьєв О. Є. Географічне дослідження топонімічної системи України / О. Є. Афанасьєв. –Автореф. дис. кандидата геогр. наук. – К., 2006. – 24 с.

Галай О. Джерела і способи творення урбанонімів / О. Галай // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород, 2009 . – Вип. 13. – С. 33-37.

Гнатюк О. Урбаноніми міст України як маркер територіальної ідентичності населення О. Гнатюк // Часопис соціально-економічної географії. – Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2013. – Вип. 15 (2). – С. 144-147.

Дашкевич Я. Р. Топоніміка та історичні дослідження. – Рец. на кн.: Никонов В. А. Введение в топонимику. – Москва, 1965 // Архіви України (Київ). – 1966.– № 5.– С. 83-86. – Підпис: Я. Степанів.

Дашкевич Я. Р. Навколоісторичного атласу України /Я. Р. Дашкевич // Україна в минулому. – Київ; Львів, 1993. – Вип. 4. – С. 208.

Дашкевич Я. Р. Виникнення міст України: міфи та реальність/Я. Р. Дашкевич // Український історичний журнал (Київ). – 1992. – № 2. – С. 8-13.

Денисюк В. В. Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. / В. В. Денисюк. – Автореф. дис. кандидата філол. наук. – Київ, 2003 – 24 с.

Дмитрієнко М., Іщенко Я. Топоніміка України – наша заповідна спадщина. – Рец. на кн.: Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. – К.: Либідь, 2001 // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, 2007. № 15. – С. 334-341.

Долинська М. Функціонування хоронімів на території Львова впродовж середини ХІХ – початку ХХІ ст. / М. Долинська // Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 191-206 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mics.org.ua/wp-content/uploads/2016/01/14.pdf

Долинська М. «Вступ до соціотопографіії», як узагальнений метод історико-архівних попередніх досліджень в реставрації архітектурних об’єктів / М. Долинська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура. – 2001 . – № 429. – C. 166-173.

Долинська М. Історична топографія Львова XIV–XIX ст./ М. Долинська. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 356 с.

Зубко А. Українська ономастика: здобутки та проблеми – СІД. – С. 263-271. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.history.org.ua/JournALL/sid/15/19.pdf – 29. 09. 2011.

Капраль М. Національні громади XVI–XVIII ст. (соціально–правові взаємини) / М. Капраль. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, Львівське відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2003. – 440 с. – С. 298-308.

Казимирова І. А. Ономастична терміносистема А. О. Білецького в сучасній термінографії / І. А. Казимирова // Українська лексикографія в загальнословʼянському контексті: теорія, практика, типологія. ЛарисіГригорівні Скрипник. – К., 2011. – С.406-411.

Колибенко О., Колибенко О. Топоніми та топооснови Переяславщини у «Реєстрі всього війська запорозького». – С. 252-261. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/geo/9/15.pdf

Котляр Ю. В. Висунськ-Батурина: топоніміка селянсько-козацької столиці / Ю. В. Котляр // Записки історичного факультету. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова,2005. – Вип. 16. – С. 133-138.

Крип’якевич І. Топоніміка старого Львова /І. Крип’якевич // Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР. – Київ, 1964. – № 5 (67) вересень-жовтень. – С. 85–87.

Лучик В. Про нові напрями української ономастики// Філологічні дослідження. – С. 144-146. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/757/1/LuchykV_Pro_novi_napryamky.pdf

Ляшенко Р.О. Мікротопонімія Кіровограда / Р.О.Ляшенко. – Автореф. дис. кандидата філол. наук. –Харків, 2008. – 24 c.

Малес Л. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології / Л. Малес. – К., 2011. – 325 с.

Матвеев А. К. Ономастика и ономатология: Терминологический этюд / А. К. Матвеев // Вопросы ономастики. –Екатеринбург, 2005. – № 2. – С. 5-10.

Мацюк Г. Ономастичнідослідження в Україні (2008–2011 рр.) Українa/ Ukraina. – Niedziela, 16 Grudnia 2012.

Описи передмість Львова XVI–XVIII ст. / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; упоряд. А. Фелонюк. – Львів, 2014. – 752 с. – (Львівські історичні праці. Джерела. – Вип. 4.

Осташ Р. І. Онімізація апелятивів при виникненні ойконімів у ХVІ–ХVІІ ст. (слобода – Слобода) (окремий відбиток).

Осташ Р. І. До питання про онімізацію апелятивів при виникненні ойконімів у ХVІ–ХVІІ ст.) (окремий відбиток).

Осташ Р. И., Осташ Л. Р. X Всеукраинская конференция «Украинская ономастика на пороге III тысячелетия: состояние и перспективы развития» (Тернополь, 2–3.10.2003) // Вопросы ономастики. – Екатеринбург, 2005. – № 2. – С. 165-167.

Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Н.В.Подольская. – Москва, 1978 – 198 с.

Титаренко А. Місце урбанонімів в ономастичному просторі /А. Титаренко // Теоретична і дидактична філологія. Вип. 12, 2012. – С. 235-238.

Філіппов О. Назви вулиць Мукачева у ХХ ст. – С. 312-316. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Igdu/2007_10/16.pdf

Яцій В. Науковий семiнар «Ойконiмiя України: Стан i перспективи розвитку» (Київ, 17–18 вересня 2009 р.). – Українська мова, 2009, № 4. – С. 139-141

Bayerová N., Šramek R. Podilonomastikypří standartizovāní urbanonymie / Urbanonymia. Zborník prednášok z 2 celoštátneho onomastickeho semināra (Modra–Piesky, 8–10 oktōbra1988). – Univerzita Komenskēho v Bratislave. – S. 10–20

Handke K. Dzieje Warszawy nazwami pisane, seria „Biblioteka Warszawska", red. Prowadzący serii Andrzej Sołtan, Wyd. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa 2011, ss. 578

Hrytsak Y., Susak V. Constructing a national city: case of L’viv // Composing Urban History and the Constitution of Civic Identities / Editor John J. Czaplicka and Blair A. Ruble. Washington-Baltimore-London: DC, 2003. – P. 140-164.

Goliński M. Kwartal dawnej zabudowy w świetle badań historycznych / Kompleksowe archeologiczno-architektoniczne badania w kwartale zabudowy we Wroclawiu // Silesia Antiqua. Muzeum archeologiczne we Wroclawiu. – (Rocznik) – Wroclaw, 1998. – T. XXXIX. – S. 211.

Janeczek A. Uliceetniczne w miastachRusiCzerwonej w XIV–XVI wieku // KwartalnikHistoriiKulturyMaterialnej. – 1999. – Rok XLVII. – № 1–2. – S. 131 –147.

Jasinski T.Z zagadnień topografii społecznej średniowiecznegoTorunia. – Część 1 – Stare miasto // Zapiski historyczne. – Warszawa-Poznań-Toruń: Państwowewyd.-wonaukowe, 1983. – T. XLVIII. – Zeszyt 3. – S. 5–49.

Krajčovič R. Urbanonymia a dejiny / Urbanonymia. Zbornik prednášok 2celoštátneho onomastickeho seminára. Modra–Piesky 8–10 oktōbra 1988. – Univerzita Komenskēho v Bratislave. – S. 21–27.

Manikowska G., Pomiermy-Wasinska A. Badania przestrzenią miasta średniwicznego // Kwartalnik Historiji Kultury Materialnej. – 2015. –№ 2. – S. 189-200.

Matuszewski J. Nazwy administracyjne osad lokowanych na prawie niemieckim. – Łódż: Łódżkie towarzystwo naukowe, 1974. – 155 s.

Motylewicz J. Ulice etniczne w miastach ziemi premyskiej i sanockiej w XVII i XVIII wieku // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – 1999. – Rok XLVII. – № 1–2. – S. 149–155.

Wojtowicz Z. Z problematyki socjotopografii miasta europejskiego epoki Oświecenia // Miasta doby feudalnej w Europie śródkowo-wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne / Podred. Al. Giegsztera i T. Rosłanowskiego. – Warszawa; Poznań; Toruń: Państwowe wyd-wo naukowe, 1976. – S. 275-289 – S. 289.

Wyrobisz A. Nazwy ulic, placow i dzielnic w miastach polskich: nośniki informacji – żrodla historyczne – zabytki kultury // Przęgląd Historyczny. – Warszawa, 1999. – T. XC. – Zesz. 4. – S. 511-523.

Zarebska T. Ewolucja zasad ksztaltowania ulic w miastach Polski przedrozbiorowej // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – 1998.– Rok XLVI. – № 3–4. – S. 227-266.

Центральний державний історичний архів України у Львові.
Опубліковано
2018-06-03
Як цитувати
Долинська, М. (2018). До питання методики класифікації урбанонімів як історичного джерела. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 18-32. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10732
Розділ
МІСЬКІ НАРАТИВИ ТА ПРАКТИКИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ