Корпоративні крамниці в заводських та копальневих поселеннях Донбасу в останній третині ХІХ – поч. ХХ ст

  • Володимир Куліков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: корпоративні крамниці, заводські та копальневі поселення, роздрібна торгівля, Донбас.

Анотація

Стаття про історію корпоративних крамниць – закладів роздрібної торгівлі, що їх відкривали містотвірні підприємства в робітничих поселеннях. Встановлено, що корпоративні крамниці були поширеним явищем у заводських та копальневих поселеннях Донбасу від часу появи цих поселень і до кінця імперської доби. Уявлення про такі крамниці як спосіб закабалити робітництво, домінантні в історіографії, здебільшого ґрунтуються на свідченнях про їхню діяльність до середини 1880-х років, коли трудові відносини у промисловості були законодавчо неврегульовані. З другої половини 1880-х років трудове законодавство, робітничий рух, а головне – вільний ринок праці стримували бажання підприємців нажитися на своїх робітниках і спекулювати товарами першої необхідності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Балабанов М. С. Фабричные законы: Сб. законов, распоряжений и разъяснений по вопросам русского фабричного законодательства / М. С. Балабанов. ‒ СПб.: б. изд., 1909. ‒ 264 с.

Гаршин Е. М. Отчет о поездке на Юзовский завод и попутные заметки о техническом образовании в Донецком каменноугольном районе / Е. М. Гаршин. ‒ СПб.: тип. В. Демакова, 1892. ‒ 49 с.

Города России в 1904 году / Центральный статистический комитет МВД. ‒ СПб.: типо-лит. Ныркина, 1906. ‒ 907 с.

Города России в 1910 году / Центральный статистический комитет МВД. ‒ СПб.: типо-лит. Ныркина, 1914. ‒ 1200 с.

Иславин В. И. Обзор каменноугольной и железоделательной промышленности Донецкого кряжа / В. И. Иславин // Горный журнал. ‒ 1875. ‒ T. 1. – С. 54–95.

Історія Горлівки в документах і матеріалах. Ч. 1 / Ред. Сусликов В. Є., Шевлякова Т. Ю., Маслова Л. В. ‒ Горлівка: Поліпрес, 2008. ‒ 292 с.

Либерман Л. А. В стране черного золота: Очерк развития заработной платы и революционного движения горнорабочих Донбасса / Л. А. Либерман. ‒ М.; Л.: Гос. изд-во, 1926. ‒ 193 c.

Михайловский Я. Т. О заработной плате и продолжительности рабочего времени на русских фабриках и заводах / Я. Т. Михайловский // Фабрично-заводская промышленность и торговля России: с приложением общей карты фабрично-заводской промышленности Российской Империи. ‒ СПб.: тип. И. А. Ефрона, 1896. ‒ C. 465–492.

Потолов С. И. Рабочие Донбасса в XIX веке / С. И. Потолов ‒ Л.: Изд-во АН СССР, 1963. ‒ 256 с.

Рагозин Е. И. Железо и уголь на Юге России / Е. И. Рагозин. ‒ СПб.: тип. И. Гольдберга, 1895. ‒ 192 с.

Робітничий рух на Україні (1885–1894 рр.): Збірник документів і матеріалів / Ред. В. І. Шандра. ‒ К.: Наукова думка, 1990. ‒ 440 с.

Робітничий рух на Україні в роки реакції (червень 1907 – жовтень 1910 р.). Збірник документів / Демченко М. В., Слюдікова М. В. ‒ К.: Наукова думка, 1965. ‒ 334 с.

Розрахунковий табель робітників, які працюють на поверхні при Рутченківській копальні // Державний архів Донецької області. – Ф. 179. – Оп. 1. – Спр. 1, 2.

Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии. Т. 2: Бахмутский уезд / Стат. отд-ние Екатериносл губ. земской управы. ‒ Екатеринослав: тип. Я. М. Чаусского, 1886. ‒ 1092 с.

Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии. Т. 3: Славяносербский уезд / Стат. отд-ние Екатериносл губ. земской управы. ‒ Екатеринослав: тип. Я. М. Чаусского, 1886. ‒ 591 с.
Свод отчетов фабричных инспекторов за 1901–1914 гг. / М-во торговли и пром-сти, Отд. пром-сти. – Пг: тип. В. Ф. Киршбаума, 1903–1915.

Святловский В. В. Фабричный рабочий. Санитарное исследование здоровья русского фабричного рабочего в Привислянском крае и в Малоросии: материалы для медицинской географии и статистики России [Варшава, 1898] / В. В. Святловский // Антология социально-экономической мысли в России. Дореволюционный период. ‒ СПб.: Русский Христ. гум. ин-т, 2000. ‒ C. 702–743.

Святловский В. В. Отчет за 1885 г. фабричного инспектора Харьковского округа / В. В Святловский. ‒ СПб.: тип. В. Ф. Киршбаума, 1886. – 126 с.

Терпигорев А. М. Воспоминания горного инженера / А. М. Терпигорев. ‒ М.: Изд-во АН СССР, 1956. ‒ 272 с.

Шустов А. С. Альбом участников Всероссийской Промышленной и Художественной Выставки в Нижнем Новгороде 1896 года / А. С. Шустов. ‒ СПб.: тип. М-ва путей сообщения, 1896. – разд. паг.
Allen J. B.Company Town in the American West / J. B. Allen. – Norman: U. of Oklahoma Press, 1966. ‒ 205 p.

Fishback P. V. Did coal miners “owe their souls to the company store”? Theory and evidence from the early 1900s / P. V. Fishback // The Journal of Economic History. ‒ 1986. ‒ T. 46. – № 4. ‒ P. 1011–1029.

Shifflett C. A.Coal Towns: Life, Work, and Culture in Company Towns of Southern Appalachia, 1880–1960 / С. A. Shifflett. – Knoxville: U. of Tennessee Press, 1995. – 259 p.
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Куліков, В. (2018). Корпоративні крамниці в заводських та копальневих поселеннях Донбасу в останній третині ХІХ – поч. ХХ ст. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 25, 34-41. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10403
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УРБАНІСТИЧНІ СТУДІЇ