Повсякденна поведінка студентства університетів України першої половини ХІХ століття

  • Володимир Петровський Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Валерій Семененко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: правила поведінки, студентська форма, інспекція, педелі, карцер.

Анотація

У статті подано аналіз особливостей щоденної поведінки студентів університетів підросійської України протягом першої половини ХІХ ст. З’ясовано передумови, які призводили до переважання заборонних заходів у системі освіти Російської імперії. Вивчення джерел та друкованих праць свідчить про несприйняття студентами шпигунських дій педелів, грубощів інспектури. Доведено, що більшість вчинків студентів мала в основі, як правило, підвищене почуття свідомості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аронов Г.Ю. Легенди, бувальщини київської медицини (люди, факти, події, документи) / Г.Ю. Аронов, А.П. Пелещук. – К.: Століття, 2001. – 304 с.

Беловинский Л.В. Иллюстрированная энциклопедия историко-бытового словаря русского народа. XVIII – начало ХХ в. / Л.В. Беловинский. – М., 2007. – 698 с.

Бойчак М.П. История Киевского военного госпиталя. Киевский госпиталь – учебная и научная база медицинского факультета Университета Св. Владимира и Киевского медицинского института / М.П. Бойчак. – К.: «Пресса Украины», 2005. – 752 с.

Вейнберг П.И. Харьковский университет в 50-х годах (Из моих воспоминаний) / П.И. Вейнберг // Русское богатство (СПб.). – 1905. – № 2. – С. 245-258.

Голицын В.М. Московский университет в 60-х годах / В.М. Голицын // Голос минувшего (М.). – 1917. – № 11-12. – С. 173-240.

Деларю Ф.М. Краткий очерк состояния воспитания в России в конце прошлого и начале нынешнего столетия / Ф.М. Деларю. – Тифлис: Тип. Церетели (бывш. Дубелира), 1872. – 70 с.

Довжук І.В. Проблеми українського національного відродження в середині ХІХ ст. / І.В. Довжук // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал (Луганськ). – 2010. – Част. 2. – С. 129-134.


Драч О. Студентство університету Св. Володимира доби Шевченка: соціокультурний портрет / О. Драч // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ-ХХ століття: шевченкознавчий дискурс (до 200–річчя від дня народження Тараса Шевченка). Матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конфер. 29 травня 2014 р., м. Київ. – К., 2014. – С. 10-21.

Заключение о правилах для студентов и об инструкции для инспекции. – Х.: В унив. тип., 1880. – 68 с.

Инструкция господину инспектору студентов Императорского Харьковского университета. – Х.: В тип. Импер. Харьк. ун-та, 1835. – 12 с.

Костомаров Н.И. Студенчество и юность. Первая литературная деятельность / Н.И. Костомаров // Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців: у 2 тт. – Х.: Сага, 2010. – т. 1. – 540 с.

Кресін О.В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині ХІХ століття: компаративна концептуалізація: Монографія / О.В. Кресін. – К.: Вид-во «Логос», 2017. – 680 с.

Кругляк М.Е. Гумор як форма вираження ставлення студентства підросійської України до навколишньої дійсності (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М.Е. Кругляк // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (К.). – 2012. – № 4. –
С. 202-206.

Кругляк М.Е. Взаємовідносини студентства та інспекції в контексті навчально-виховного процесу вищої школи підросійської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М.Е. Кругляк // Грані (Дніпропетровськ). – 2012. – № 9. – С. 7-13.

М. Несколько заметок на статью N., помещенную во 2-м номере «Журнала для воспитания» / М. // Русский педагогический журнал (СПб.). – 1858. – т. IV. - № 5-8. –
С. 23-44.

Мазуренко Н. Первая харьковская университетская история (Из воспоминаний старого студента) / Н. Мазуренко // Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців: у 2 тт. – Х.: Сага, 2010. – т. 1. – 540 с.

Модзалевский Л. Быт студентов в Германии. Из заграничных писем / Л. Модзалевский. – СПб.: В тип. В. Безобразова и Комп., 1865. – 165 с.

Н.Б. К 50-летнему юбилею университета св. Владимира. Очерки и заметки по истории университета / Б.Н. – К.: Тип. С.В. Кульженко, 1884. – 65 с.

Посохов І.С. Студентство університетів Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст.: становлення та еволюція субкультури / І.С. Посохов. – Х.: Раритети України, 2013. – 276 с.

Правила для студентов Императорского Харьковского университета. – Х.: В Унив. Тип., 1841. – 15 с.

Рудаков В. Студенческие научные общества / В. Рудаков // Исторический вестник (СПб.). – 1899. – Т.LXXVIII. – С. 1143-1156.

Семевский В.И. Петрашевцы: студенты Толстов и Р.П. Дашчевский, мещанин П.Г. Шапошников, литератор Катенев и Б.И. Утин / В.И. Семевский // Голос минувшего (М.). – 1916 – № 11. – С. 5-28.

Спекторский Е.В. Столетие Киевского университета св. Владимира / Е.В. Спекторский. – К.: Изд.-полиграфцентр «Київ. ун-т», 2007. – 104 с. (перше видання у Бєлгороді 1935 р.).

Тарасенко О. Школа істориків університету св. Володимира: Микола Іванович Костомаров / О. Тарасенко // Київські історичні студії. – 2016. – №. 1. – С. 127-134.

«Українофілом має бути кожен…» // Україна молода (К.). – 2015 – 11 лютого.

Устав Императорских российских университетов // Периодическое сочинение о успехах народного просвещения (СПб.). – 1803. – № III. – С. 228-259.

Центральний державний історичний архів України в м. Київ.
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Петровський, В., & Семененко, В. (2018). Повсякденна поведінка студентства університетів України першої половини ХІХ століття. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 25, 18-27. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10401
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УРБАНІСТИЧНІ СТУДІЇ