АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

  • Victoriia P. Tretiak Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
  • Tetiana V. Pokolodna Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: економічна стратегія, соціально-економічний розвиток, стратегія, стратегія соціально- економічного розвитку

Анотація

Наша країна переживає момент трансформації, коли ми визнаємо, що «робити, як зазвичай» неможливо. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», яка була прийнята Президентом України в січні 2015 року, призначена, щоб допомогти нам вийти сильнішими з нинішньої кризи, надання допомоги в подоланні екологічних проблем і забезпечення сталого розвитку України в майбутньому. У статті представлений огляд стратегій соціально-економічного розвитку інших країн, які повинні бути враховані з метою ефективної реалізації Стратегії сталого розвитку України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / Л.А. Швайка. – К. : Вид-во «Знання», 2006 – 435 с.
Довгань Л.Є. Стратегічне управління : навч. посібн. / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. – К. : Центр навч. літ-ри, 2009. – 440 с.
Портер М. Стратегія конкуренції : пер. з англ. / М. Портер. – К. : Вид-во «Основи», 1998. – 236 с.
Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова та ін. ; За редакцією Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, І. В. Ліганенко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 356 с.
Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» : Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/18688.html.
Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. – Режим доступу : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF.
Миддлтон Дж. Библиотека избранных трудов о стратегии бизнеса. Пятьдесят наиболее влиятельных идей всех времен / Дж. Миддлтон. – М. : ЗАО Олимп-Бизнес, 2006. ‒ 272 с.
Економічний бюлетень науково-дослідного інституту Міністерства економіки Республіки Білорусь №4 квітень 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001251_55175_NSUR.pdf.
Стратегія «Казахстан-2050»: послание Президента Республики Казахстан лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ