НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

  • Victoriia P. Tretiak Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
  • Karina I. Moskalenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: залізничний транспорт, управління, транспортна послуга, конкурентоспроможність, інновації

Анотація

Проаналізовано результати реалізації транспортних послуг підприємствами залізничного транспорту. Досліджено досвід Євpoпeйcькoгo Coюзу щодо створення конкурентоспроможної та ресурсоефективної транспортної системи. Обґрунтовано необхідність та можливості забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів залізничного транспорту України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бараш Ю.С. Роль залізничного транспорту в соціально-економічному житті України / Ю. С. Бараш // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. – 2012. – Вип. 4. – С. 7-14.
Дикань В.Л. Ефективність роботи транспортної системи України в умовах глобалізації економічних систем / В.Л. Дикань, М.В. Корінь // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. – практ. статей. – Вип. 33. – Харків, 2011 – С. 13-19.
Кібік О.М. Проблеми соціально-економічного розвитку транспортних підприємств України / О.М. Кібік, Ю.В. Наконечний / Актуальні проблеми держави та права. – 2012. – № 68. – С. 52-63.
Кірдіна О. Г. Інвестиційно-інноваційний розвиток залізничного комплексу як основа конкурентоспроможності економіки України : монографія / О. Г. Кірдіна; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 249 c.
Мукмінова Т. А. Ринкова трансформація суб’єктів господарювання на залізничному транспорті / Т. А. Мукмінова // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2007. – № 12. – С. 29-37.
Генеза ринкової економіки: Терміни, поняття, персоналії. За наук. ред. Г.І. Башнянина і В.С. Іфтемічука. – К. : Магнолія плюс, 2004. – 688 с.
Транспортные связи между Европой и Азией, новые возможности [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/wp5/wp5eatl/EATL_8th_session_InfDoc1r.pdf.
Біла Книга – Транспорт: План розвитку єдиного європейського транспортного простору – на шляху до конкурентоспроможної та ресурсоефективної транспортної системи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.transportukraine.eu/sites/default/files/white_book_transport_2050_ukr_0.pdf.
Официальный сайт Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» совета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uz.gov.ua/about/general_information/.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 «Про утворення публічного акціонерноготовариства «Українська залізниця» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/200-2014-%D0%BF.
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ