ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ

  • Volodymyr B. Rodchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-0298-4747
  • Yuliia I. Prus Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-0320-0131
Ключові слова: індустріальна модель розвитку, мережева економіка, постіндустріальна модель розвитку, регіональна економічна дестинація, регіональний економічний простір

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутнісних характеристик та структури сучасного регіонального економічного простору. Запропоновано індикатори рівня розвитку його складових. Введено поняття просторової економічної дестинації. Проведено порівняльний аналіз індустріальної та постіндустріальної парадигм регіонального розвитку, який дає змогу обґрунтувати закономірності еволюції економічного простору від фізичного базису розміщення господарських об’єктів до середовища взаємодії суб’єктів господарювання на певній території. Запропоновано класифікацію та визначено особливості функцій економічного простору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бавико О.Є. Архітектоніка сучасного регіонального економічного простору / О.Є. Бавико // Економіка та держава. – 2012. – №7. – С. 18-21.
Бистряков І.К. Використання простору у площині суспільних перетворень в Україні / І.К. Бистряков, Ю.М. Манцевич // Вісник НАН України. – 2015. – №11. – С. 67-76.
Бистряков І.К. Проблеми просторового розвитку України з позиції поглядів П. Аберкромбі / І.К. Бистряков, Ю.М. Манцевич // Економіка України. – 2015. – №9. – С. 39-48.
Василенко В.Н. Архитектура регионального пространства : монография / В.Н. Василенко. – Донецк : Юго-Восток, 2006. – 311 с.
Геєць В.М. Уроки та перспективи ринкових реформ і довгострокового економічного зростання в Україні / В.М. Геєць // Економічна теорія. – 2004. – №2. – С. 3-24.
Гранберг А.Г. Основы региональной экономики / А.Г. Гранберг. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 495 с.
Гриценко А.А. Компаративний аналіз складових економічного простору Європейського Союзу, Росії та України в контексті інтеграційних процесів / А.А. Гриценко, В.О. Корнівська. - 2012. – № 1(5). – Том 1. – С. 49-59.
Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХI століть : нові пріоритети / М.І. Долішній. – К. : Наук. думка, 2006. – 512 с.
Как выглядит украинский рынок фриланса: тенденции и цифры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://blog.rabota.ua/kak-vyiglyadit-ukrainskiy-ryinok-frilansa-tendentsii-i-tsifryi/.
Кастельс М. Информационная эпоха : экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М. : ГУ ВНЭ, 2000. – 608 с.
Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту / Європейська конференція міністрів відповідальних за регіональне планування (СЕМАТ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.int/cemat/VersionPrincipes/Ukrainian.pdf.
Лексин В. Государство и регионы : теория и практика государственного регулирования территориального развития / В. Лескин, А. Швецов. – М. : ЛКИ, 1997. – 347 с.
Павлов Ю. Россия в освоении функционального пространства / Ю. Павлов, М. Павлов и др. // Gredo New. – 2004. – №1. – С. 9-14.
Пепа Т.В. Регіональні проблеми трансформації економічного простору України : теорія, методологія, практика: дис. доктора ек. наук: 08.10.01 / Пепа Т.В. – К., 2006. – 410 с.
Шевченко М. Модель світу початку ХХІ століття : Філософський аналіз / М. Шевченко // Людина і політика. – 2003. – № 3. – С. 17-21.
Шевчук А.В. Економічний розвиток та технологічна сингулярність : концепція взаємозв’язку і суперечності / А.В. Шевчук // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 10. – С. 5-9.
Institute for the future [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.iftf.org/home/.
Krugman P. End this depression now! W.W. Norton & Company, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.krugman.com.
Porter M. Competition, competitive advantage and clusters. – Oxford University Press, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://es.scribd.com/Competition-Strategy-Porter.
Transition Report 2016-17 / EBRD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebrd.com/tranasition-report.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ