Національно-культурний компонент онімного простору української народної казки

  • Ольга Степанівна Черемська Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • Ольга Володимирівна Масло комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: національно-культурний компонент, українська народна казка, оніми, топоніми, антропоніми, флороніми, зооніми, внутрішня форма слова

Анотація

У статті досліджено етнокультурну специфіку номінації онімів української народної казки шляхом виявлення національно-культурного компонента. Здійснено лінгвокультурологічний аналіз топонімів, антропонімів, флоронімів, зоонімів із урахуванням специфічних суфіксів, національних варіантів імен, позначень-характеристик тощо. Розглянуто конотативні компоненти онімів у народнопоетичному тексті, визначено етнокультурні джерела конотації в проекції на внутрішню форму окремих онімних одиниць. Простежено процес формування номінації онімів, зумовлений етнокультурними чинниками.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Степанівна Черемська, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри
українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

Ольга Володимирівна Масло, комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
та російської філології

Посилання

1. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.

2. Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору / В. Давидюк – Луцьк: Вежа, 1997. – 296 с.

3. Етимологічний словник української мови: В 7 т. – Т. 2. / За ред. О. С. Мельничук. – К.: Наукова думка, 1985. – 572 с.

4. Єрмоленко С. Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмоленко / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор. – К.: Либідь, 2001. – 224 с.

5. Жайворонок Н. В. Українська етнолінгвістика: Нариси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2007. – 262 с.

6. Комлев Н. Г. Компоненты содержательной структуры слова / Н. Г. Комлев. – М.: Изд-во. Московского университета, 1969. – 191 с.

7. Космеда Т. А. Денотат, конотація й аксіосемантика у проекції на лексико-семантичні відповідники російської та української мов / Т. А. Космеда // Мовознавство. –1997. – № 4–5. – С. 58–63.

8. Лавриненко С. Т. Мовна картина світу в українській фантастичній казці: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.02 – українська мова / С. Т. Лавриненко. – Дніпропетровськ, 1995. – 19 с.

9. Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – Х.: Див, 2005. – 472 с.

10. Словник української мови: В 11 т. / За ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1971. – Т. 2. – 550 с., 1973. – Т. 4. – 840 с., 1979. – Т. 10. – 658 с.

11. Україна в словах: Мовокраїнознавчий словник-довідник / Упоряд. і кер. авт. кол. Н. Данилюк. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2004. – 704 с.

12. Черемська О. С. Лексика української народної казки / О. С. Черемська / Verba Magistri: Мовознавство. Літературознавство. Журналістика. Педагогіка. Методика. – зб. наук. пр., присвяч. ювілею д-ра філол. наук, проф. С. В. Ломакович / За заг. ред. В. М. Терещенка, П. Б. Ткач. Х.: [ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – С. 237–244.

13. Черемська О. С. Заголовок як виразник етнопсихологічного змісту казки (на матеріалі українських та російських народних казок) / О. С. Черемська, О. В. Масло // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: Серия «Филология». – 2007. – Т. 20 (59). – № 3. – С.78–83.

14. Черемська О. С. Лінгво-етнічні стереотипи української народної казки / О. С. Черемська, О. В. Масло // Культура народов Причерноморья: научный журнал. – 2011. – № 211. – С. 113–115.

15. Чумарна М. І. Мандрівка в українську казку: Приказкове коло / М. І. Чумарна. – Львів: Каменяр, 1994. – 79 с.

16. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 3-тє вид., допов. – К.: Вища шк., 2002. – 439 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Черемська, О., & Масло, О. (2017). Національно-культурний компонент онімного простору української народної казки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 383-387. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9352
Номер
Розділ
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики