Стан і перспективи дослідження поетичної мови Тараса Мельничука

  • Зара Робертівна Тищенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Keywords: poetic language, poetic text, destil, poetic syntax, stilistika-syntactic organization of the text

Abstract

The article clarified the state of study in modern Ukrainian Philology of the poetics works of T. Melnychuk. Few literary studio devoted to the analysis of the place of the writer in the new literature. The writing of literary critics considered the genre-stylistic features of the works, their symbols,  characterized by ideological aesthetic dominants in the context of the sixties. The object of modern linguistic research of the poetic language of T. Melnychuk is archetype characters epithets kavooras on the colour symbol, dialect, unusual derivative nouns. There are some studies novotwist. T. Melnychuk in the context of the study of Ukrainian poetry. Outlined promising areas of linguistic study of poetic language T. Melnychuk, in particular stilistika-syntactic organization of the poetic text, as the representative of beastily writer.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Зара Робертівна Тищенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
аспірант кафедри української мови

References

1. Андрусяк І. Інтуїтивна поезія Тараса Мельничука в контексті «витісненого» покоління / І. Андрусяк // Буковинське віче. – 1993. – 15 верес.

2. Бистрова О. Домінантний образ і поетичний синтаксис / Олена Бистрова. – Вісник Львів. ун-ту: Серія філол. – 2004. – Вип. 35. – С. 49–59.

3. Васильчук М. Про Тараса Уторопського : [Т. Мельничук] // Перевал. – 2006. – № 2–3. – С. 310–313.

4. Гнатюк Н. Крім честі, у мене нічого не лишилось / Н. Гнатюк // Культура. – 1998. – № 158.

5. Григорук А. Поет з високим даром слова / Аделя Григорук // Німчич: літ.-мистец. альманах. – 2006. – № 1 (2).

6. Гриньків Д. Бородатий портрет : [пам’ять Т. Мельничуку] / Д. Гриньків // Галичина. – 2002. – 20 серп. – С. 7.

7. Данильчук Д. В. Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації : автореф. дис. …канд. філ. наук : 10.02.01 – «Українська мова» / Д. В. Данильчук – К., 2006. – 19 с.

8. Дубовая Н. В. Синтаксис как доминанта структурной организации поэтического текста (анализ стихотворения И. Бродского «Ниоткуда с любовью…») / Н. В. Дубовая // Лингвистический аспект художественного текста : сб. науч. ст. – Хабаровск : Из-во ХГПУ, 1999. – С. 19–26.

9. Дюкар К. В. Неузуальні іменники-деривати в ліриці Т. Мельничука (особливості структури й семантики) / Катерина Валеріївна Дюкар // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Вип. 69. – №1080 Серія: Філологія. – 2013. – С. 213–218.

10. Жулинський М. Князь роси / М. Жулинський // Мельничук Т. Князь роси : вірші. – К. : Молодь, 1990. – С. 4–5.

11. Загнітко А. Синтаксичний макросвіт Василя Стуса / А. Загнітко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Вип. 6: Василь Стус в контексті європейської літератури. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – С. 254–261.

12. Зелененька І. А. Образна система лірики Тараса Мельничука : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. А. Зелененька ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2009. – 15 с.

13. Зуєнко Ю. І. Архетипні символи в поезії Т. Мельничука / Ю. І. Зуєнко // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2004. – № 607. – С. 214–218.

14. Зуєнко Ю. І. Епітетні словообрази як художньо-смислові домінанти поезій Тараса Мельничука / Ю. І. Зуєнко // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2005. – №707. – Вип. 46 – С. 63–66.

15. Калинець І. Покелішкуймо, брате!: [в пам’ять про Тараса Мельничука, якому 20 серпня 1998 року виповнилося б 60 літ] / І. Калинець // Гуцульщина. – 1998. – № 2–3. – С. 29–31.

16. Карп’юк В. Пазли долі Тараса Мельничука / В. Карп’юк // Перевал. – 2011. – № 2/3 (зошит № 2). – С. 483–487.

17. Качкан В. Зі страждання і болю – справжня поезія: [літературна символіка Тараса Мельничука] / В. Качкан // Західний кур’єр. – 1992. – 12 берез.

18. Кирищук В. Зі спогадів Т. Мельничука / В. Кирищук // Освітянський вісник. – 1995. – 10 квіт.

19. Колода Д. В. Поетичний синтаксис Юрія Левітанського: реалізація принципу кінематографічності : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Д. В. Колода; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 20 c.

20. Кут С. М. Своєрідність художнього мислення Тараса Мельничука: автореф. дис. канд. філол. наук / С. М. Кут. – Івано-Франківськ, 2001. – 19 с.

21. Малкович І. Кілька необов’язкових міркувань про «Князя роси»: [на здобуття Державної премії ім. Т. Шевченка] / І. Малкович // Літературна Україна. – 1992. – 6 лют. – С. 5.

22. Мельничук Т. Твори : в 3 т. – Коломия : Вік, 2003. – С. 1.: фото

23. Пасічник О. Поезія Тараса Мельничука / Олександр Пасічник // Гуцульщина. – 1998. – Ч. 53. – С. 6–7.

24. Пена Л. І. Діалектна лексика у поезії Тараса Мельничука / Л. І. Пена // Науковий часопис Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Сер. 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови: збірник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 6. – С. 39.

25. Поет з високим даром слова (до 75-річчя з дня народження Тараса Мельничука) : пам’ятка користувачу / Надвірнянська ЦРБ; уклад. М. Гринюк; відп. за вип. М. Кушнерчук. – Надвірна, 2013. – 18 с.

26. Ріжко Р. Л. Семантико-стилістичні домінанти в поетичних текстах письменників Прикарпаття / Руслана Ріжко // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника : зб. наук. праць / наук. ред. В. В. Ґрещук. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 25–26 : Філологія. – С. 245–250.

27. Рябий В. Останній з мандрівних поетів: [штрихи до портрета Тараса Мельничука] / В. Рябий // Дзвін. – 1996. – № 1. – С. 145–153.

28. Шаф О. В. Еволюція жанрів української лірики рубежу ХХ – ХХІ століть : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Шаф; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – К. : Просвіта, 2012. – 271 с.

29. Шаф О. Лірика Тараса Мельничука та Василя Симоненка: світоглядно-естетичні паралелі в контексті шістдесятництва / Ольга Шаф // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 15. – С. 304–307.

30. Шумейко О. А. Мовні засоби творення комічного в сучасній українській поезії (на матеріалі творів другої половини ХХ століття) : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Шумейко Олена Анатоліївна; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. 198 арк. – Бібліогр.: арк. 168–194.

31. Штонь Г. Тарас : [про Т. Мельничука] / Г. Штонь // Укр. літ. газета. – 2011. – 22 квіт. – С. 14–15.
Published
2017-12-12
How to Cite
Тищенко, З. Р. (2017). Стан і перспективи дослідження поетичної мови Тараса Мельничука. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series “Philology”, (76), 337-340. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9341
Section
Analysis of the artistic text and the integrity of the work of art