Куртуазний код в аспекті теорії інтертексту як засіб інтерпретації художнього твору

  • Ольга Володимирівна Боговін Бердянський державний педагогічний університет
Ключові слова: Середньовіччя, куртуазна література, література періоду fan de siècle, інтертекст, інтертекстуальні елементи, куртуазний код

Анотація

У статті з’ясовано широке та вузьке значення терміну «інтертекст» у літературознавстві. Подано визначення коду в наратологічному, культурологічному та літературознавчому сенсах, а також встановлено його типологію. Розглянуто поняття «інтертекст» та «куртуазний код» як специфічні «інструментарії» досліджень літературних текстів. Виявлено особливості, окреслено перелік функцій та означено інтерпретаційний потенціал аналізованих понять.

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Володимирівна Боговін, Бердянський державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, докторант кафедри зарубіжної
літератури та теорії літератури

Посилання

1. Барт Р. Избранные работы : Семиотика : Поэтика / Ролан Барт ; пер. с фр. ; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с.

2. Бахтин М. М. Естетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – 424 с.

3. Білоус П. В. Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості : лекції / П. В. Білоус. – Житомир : Рута, 2009. – 336 с.

4. Будний В. Порівняльне літературознавство : підручник / В. Будний, М. Ільницький. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.

5. Ветошкина Г. А. Гамлетовский код в интертекстуальном пространстве романов У. Фолкнера «Шум и ярость» и «Авессалом, Авессалом!» (к проблеме «поэтического романа»): автореф. дис. … канд. филол. наук. / Галина Александровна Ветошкина. – Воронеж, 2007. – 29 с.

6. Горбань А. Функціонування кодів у художньому тексті («Три зозулі з поклоном» Григора Тютюнника). / Анфіса Горбань. – Електронний ресурс. – Режим доступу :_http://eprints.zu.edu.ua/6914/1/Анфіса%20Горбань.PDF

7. Косиков Г. Текст/Интертекст/Интертекстология / Г. Косиков // Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Натали Пьеге-Гро ; [пер. с фр.] / [общ. ред. и вступ. сл. Г.К. Косикова]. – М., 2008. – С. 7–23.

8. Кратасюк Е. Г. Репрезентация пришлого в массовой культуре последней трети ХХ века: легенды артуровского цикла в кинематографе и рекламе : автореф. дис. … канд. культурологи. / Екатерина Георгиевна Кратасюк. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2002. – 27 с.

9. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман / Юлия Кристева // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму / [пер. с. франц., сост., вступ. ст. Г. К. Косикова]. – М. : ИГ Прогресс, 2000. – С. 427–457.

10. Лотман Ю. Текст у тексті / Ю. Лотман // Слово. Знак. Дискурс: антологія світової літ.-крит. думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – 2-ге вид., доп. – Львів : Літопис, 2001. – С. 581–598.

11. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман // Об искусстве. – СПб. : Искусство-СПб, 2005. – С. 14–285.

12. Никитина И. П. Средневековье и современность : эволюция художественного пространства. / И. П. Никитина. // От массовой культуры к культуре индивидуальных миров : Сб. статей. /Отв. ред. Е. В. Дуков, Н. И. Кузнецова. – М., 1998. – С. 330–340.

13. Никулин Д. Солома Средневековья : книжная культура перед лицом своего другого. / Д. Никулин. // Новое литературное обозрение. – 2001. – № 1 (47). – С. 263–277.

14. Ружмон Дені, де. Любов і західна культура / Дені де Ружмон ; [пер. з фр. Я. Тарасюк]. – Львів : Літопис, 2000. – 304 с.

15. Серенков Ю. С. «Артуровская легенда» как ключевой текст в культурном диалоге Великобритании и США ХІХ–ХХ вв. : автореф. дис. … док. культурологи. / Юрий Сергеевич Серенков. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009. – 42 с.

16. Ткачук О. М. Наратологічний словник / О. М.Ткачук. – Тернопіль : Астон, 2002. – 173 с.

17. Эко У. Средние века уже начались. / Умберто Эко. // Иностранная литература. – 1994. – №4. – С. 259–268.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Боговін, О. (2017). Куртуазний код в аспекті теорії інтертексту як засіб інтерпретації художнього твору. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 214-217. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9221
Номер
Розділ
Художня проза у дзеркалі наративних стратегій