Cучасна рецепція давньоукраїнської міфології у прозі Олександра Денисенка

  • Алла Василівна Соколова Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: міф, архетип, традиція, фольклор, звичай

Анотація

Статтю присвячено вивченню міфологічного простору книги сучасного українського письменника і сценариста О. Денисенка «Душа ріки». Основну увагу зосереджено на аналізі концептуальної основи міфопоетичного світу, як цілісної художньої системи. На думку автора, О.  Денисенко, майстерно вплітаючи в свій текст сюжети і образи слов’янських язичницьких вірувань, стає деміургом власної міфології, виступає творцем чарівної казки, де тісно переплітається буденне і сакральне. Письменник з’єднує минуле і сучасне українського села, апелюючи до етнорелігійних кодів, а отже, й витворює власну концепцію міфу як способу сучасного мислення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Алла Василівна Соколова, Ізмаїльський державний гуманітарний університет
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури

Посилання

1. Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування / Г. О. Булашев. – К.: Довіра, 1993. – 414 с.

2. Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции / А. В. Гура. – М.: Издательство «Индрик», 1997. – 912 с.

3. Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В. Ф. Давидюк. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – 324 с.

4. Денисенко О. В. Душа ріки: Оповідання та повісті / О. В. Денисенко. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 240 с.

5. Константинова К. Друга ріка. Письменник Олександр Денисенко: «І бандерівець, і комуніст – живе у кожному українцеві» / К. Константинова // Дзеркало тижня. – 2008. – № 41 (720). – 1-8 листопада.

6. Лисюк Н. А. Міфологічний хронотоп / Н. А. Лисюк. – К.: Український фітосоціологічний центр, 2006. – 200 с.

7. Миф в культуре: человек – не-человек / Ред. Л. А. Софронова, Л. Н. Титова. – М.: Индрик, 2000. – 316 с.

8. Нечуй-Левицький І. С. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології / І. С. Нечуй-Левицький. – К. : Обереги, 2003. – 143 с.

9. Питина С. А. Концепты мифологического мышления как составляющая концептосферы национальной картины мира. Текст.: монография / С. А. Питина. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2002. – 192 с.

10. Половець В. М. Українознавство. Курс лекцій: Навчальний посібник / В. М. Половець. – Чернігів: Просвіта, 2006. – 216 с.

11. Попов М. И. Описание древняго славенскаго языческаго баснословия, собраннаго из разных писателей, и снабденнаго примечаниями / М. И. Попов. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2010. – 80 c.

12. Потебня А. А. О мифическом значении некоторых поверий и обрядов / А. А. Потебня. – М.: Университетская типография, 1865. – Кн. 2. – С. 1-84.

13. Тайлор Э. Б. Миф и обряд в первобытной культуре / Э. Б. Тайлор. – Смоленск: Русич, 2000. – 624 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Соколова, А. (2017). Cучасна рецепція давньоукраїнської міфології у прозі Олександра Денисенка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 40-44. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9002
Номер
Розділ
Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури