«Античний код» у симфоніях Андрія Бєлого

  • Людмила Викторовна Гармаш Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Ключові слова: неоміфологічний, аполлонічний, діонісийський, античний міф

Анотація

 Стаття присвячена проблемі рецепції античної міфології. Антимонія аполлонічноого і діонісійського філософських концептів визначена в якості організуючого принципу неоміфологічної системи ранньої прози Андрія Бєлого. На початку XX століття у творчості Бєлого провідним був діонісійський концепт, що було обумовлено романтичним пафосом руйнування, який в цілому був притаманний «епосі двох воєн і трьох революцій». Автор прийшов до висновку, що в творчості Андрія Бєлого античний міф підпорядкований євангельській міфології і включений у більш широку парадигму міфопоетичних уявлень письменника про боротьбу космосу і хаосу за Душу світу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Викторовна Гармаш, Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры мировой литературы

Посилання

1. Белый А. Петербург : Роман в восьми частях с прологом и эпилогом / Андрей Белый ; [отв. ред. Д. Лихачев ; сост., стат., примеч., Л. К. Долгополова ; примеч. С. С. Гречишкина, А. В. Лаврова]. – СПб. : Наука, 2004. – 599 с.

2. Белый А. Символизм как миропонимание / Андрей Белый. – М. : Республика, 1994. – 528 с.

3. Белый А. Симфонии / Андрей Белый ; [вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. А. В. Лаврова]. – Л. : Худож. лит., 1991. – 526 с.

4. Бердяев Н. А. Смысл творчества. Опыт оправдания человека / Н. А. Бердяев // Режим доступа : http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1914_sense.html.

5. Гармаш Л. В. Образ Софии в ранней прозе Андрея Белого / Л. В. Гармаш // Русская филология. Укр. вестник. – Харьков, 2002. – № 1–2(21). – С. 29–31.

6. Гармаш Л. В. Образ Христа в симфониях А. Белого / Л. В. Гармаш // Русская филология. Укр. вестник. - Харьков, 2001. – №4 (20). – С. 87–91.

7. Долгополов Л. Андрей Белый и его роман “Петербург” / Л. Долгополов. – Л.: Сов. писатель, 1988. – 416 с.

8. Лавров А. В. У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») / А. В. Лавров // Белый А. Симфонии. – Л. : Худож. лит., 1991. – 526 с. Режим доступа : http://rvb.ru/belyi/symph_intro.htm.

9. Лавров А.В. Мифотворчество аргонавтов / А. В. Лавров // Миф – Фольклор – Литература. – Л. : Наука, 1978. – С. 137–170.

10. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1993. – 959 с. Режим доступа : http://psylib.org.ua/books/lose000/txt003.htm#8

11. Мелетинский Е. М. Мифологическое мышление. Категории мифов / Е. М. Мелетинский // Мелетинский Е. М. От мифа к литературе. – М. : РГГУ, 2000. – С. 24–31.

12. Мелетинский Е. М. О литературных архетипах / Е. М. Мелетинский. – М. : РГГУ, 1994. – 136 с.

13. Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов / З. Г. Минц // Минц З. Г. Блок и русский символизм : Избранные труды : в 3 кн. – СПб. : Искусство – СПб, 2004. – Кн. 3 : Поэтика русского символизма. – С. 59–96. Режим доступа : http://www.ruthenia.ru/mints/papers/neomifologich.html

14. Ницше Ф. Сочинения : в 2 т. / Ф. Ницше ; [сост., ред., вступ. стат. и прим. К. А. Свасьяна]. - М. : Мысль, 1996. – Т. 1. – 829 с.

15. Хмельницкая Т. Литературное рождение Андрея Белого. Вторая Драматическая Симфония / Т. Хмельницкая // Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. – М. : Сов. писатель, 1988. – С. 103–130.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Гармаш, Л. (2017). «Античний код» у симфоніях Андрія Бєлого. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 13-16. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/8995
Номер
Розділ
Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури