Соціокультурна детермінація називання осіб зі значенням «вік людини» в українській мові (діти і старі)

  • Оксана Модестівна Гурова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: номінація, семантика, лексико-семантична група, українська мова, значення, оцінка

Анотація

У статті розглянуто особливості соціокультурної детермінації назв осіб зі значенням «вік людини» в українській мові. Простежено залежність найменувань, що належать до лексико-семантичної підгрупи «діти», від етапів дорослішання та особливостей входження дитини в життя соціуму. Висвітлено оцінну семантику лексем, що позначають дітей і старих людей з урахуванням специфіки соціокультурних детермінант загального плану. Проаналізовано окремі номінації з погляду мовних засобів вираження аксіологічної семантики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Модестівна Гурова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
викладач кафедри української мови

Посилання

1. Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок : У 2-х т. — Т. 1. А—Н / Григорій Аркушин. — Луцьк : Ред.-вид. відд. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. — XXIV + 354 с.

2. Горбач О. Арґо слобожанських сліпців «невлів». // Науковий Збірник Українського Вільного Універ-ситету, Філософічний Факультет. — Т. 7. — Мюнхен, 1971 // Горбач О. Зібрані статті І. Арґо на Україні [фотопередрук] / О. Горбач. — Мюнхен, 1993. — С. 136—148.

3. Горбач О. Арґо українських лірників. // Наукові записки Українського Вільного Університету. — Ч. І. — Мюнхен, 1957 // Горбач О. Зібрані статті І. Арґо на Україні [фотопередрук] / О. Горбач. — Мюнхен, 1993. — С. 5—44.

4. Горбач О. Арґо українських школярів і студентів // Наукові записки Українського Вільного Універ-ситету, Ч. 8., 1964—1966, Філософічний Факультет, Мюнхен, 1966 // Горбач О. Зібрані статті І. Арґо на Україні [фотопередрук] / О. Горбач — Мюнхен, 1993. — С. 3—55.

5. Горбач О. Львівські проступницько-тюремницькі арґотизми (до 1930-их років). // Науковий Збірник Українського Вільного Університету. — Т. Х. — Мюнхен, 1983. // Горбач О. Зібрані статті І. Арґо на Україні [фотопередрук] / О. Горбач. — Мюнхен, 1993. — С. 296—326.

6. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський. ― К. : Либідь, 2006. ― 256 с.

7. Корзонюк М. М. Матеріали до словника західноволинських говірок // Українська діалектна лексика [Зб. наук. праць] / М. М. Корзонюк. — К. : Наук. думка, 1987. — С. 62—267.

8. Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок / М. Й. Онишкевич. — Ч. 1 (А—Н). — К. : Наук. дум-ка, 1984. — 496 с.

9. Сагаровський А. А. Матеріали до Діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). — Вип. 1. А — Об’ясня́ться / А. А. Сагаровський. — Х. : ОВВ НМЦ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. — 296 с.

10. Словарь украинскаго языка / за ред. Б. Грінченка [зібрала редакція журнала «Кіевская Старина»; упорядкував, з додатком власного матеріалу, Борис Грінченко] — Томъ І (А—Ж) [надруковано з видання 1907—1909 рр. фотомеханічним способом]. — К. : АН УРСР, 1958 — 496 с.

11. Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н. В. Гуйванюк. — Чернівці : Рута, 2005. — 688 с.

12. Словник української мови ХVІ — першої половини ХVІІ ст. / НАНУ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича — Вип. 2 (Б — Богуславецъ) — Львів, 1994. — 152 с.

13. Словник української мови : В 11 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; редкол. І. К. Білодід (голова) та ін. — Т. V : Н—О / Уклад. : В. М. Білоноженко та ін. — К. : Наук. думка, 1974. — 840 с.

14. Ставицька Л. Український жаргон. Словник : Містить близько 4070 слів і понад 700 стійких слово-сполучень / Леся Ставицька. — К. : Критика, 2005. — 496 с.

15. Українські прислів’я та приказки [редакційна колегія : С. Д. Зубков, О. І. Дей, І. П. Березовський, Д. В. Павличко, П. І. Майборода, С. Л. Коба ; відповідальний редактор С. Д. Зубков; упорядкування С. В. Мишанича та М. М. Пазяка; вступна стаття М. М. Пазяка ; ілюстрації заслуженого художника УРСР Анатолія Василенка]. — К. : Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1984. — 391 с.

16. Чабаненко В. А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини: у 4-х т. / В. А. Чабаненко. — Запоріж-жя : ВПК Запоріжжя, 1992. — Т. 1 (А—Ж). — 1992. — 324 с.

17. Чабаненко В. А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини: у 4-х т. / В. А. Чабаненко. — Запоріж-жя : ВПК Запоріжжя, 1992. — Т. 2 (З—Н). — 1992. — 372 с.

18. Чабаненко В. А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини : у 4-х т. / В. А. Чабаненко. — Запорі-жжя : ВПК Запоріжжя, 1992. — Т. 4 (Р—Я). — 1992. — 264 с.

19. Шило Г. Ф. Наддністрянський реґіональний словник [наукове видання «Діалектологічна скриня» ; ред. колегія : Наталя Хобзей (голова) та ін. ; відпов. редактори : Левко Полюга, Наталя Хобзей] / Гаврило Шило. — Львів — Нью-Йорк : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України; Наукове товариство ім. Шевченка в Америці, 2008 — 288 с.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Гурова, О. (2015). Соціокультурна детермінація називання осіб зі значенням «вік людини» в українській мові (діти і старі). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 13-16. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3787
Розділ
Статті