Лінгвокультурні стереотипи птахів-віщунів у творчості Михайла Стельмаха

  • Ірина Миколаївна Серебрянська Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-1720-4873
Ключові слова: лінгвокультурний стереотип, концепт, птах-віщун, когнітивна ознака, асоціація, мовна картина світу

Анотація

У статті подано результати лінгвокультурного дослідження, присвяченого проблемі вербалізації концептів птахів, яких в українському світобаченні наділяють здатністю передбачати людську долю. Актуальність дослідження зумовлена вагомою роллю птахів та відповідними стереотипами в національній мовній картині світу та мовотворчості М. Стельмаха зокрема.

Мета статті – з’ясувати специфіку вербалізації концептів птахів, з якими пов’язані негативні уявлення, окреслити їхню традиційну символіку та нові асоціації, зумовлені історичною добою, а також обґрунтувати амбівалентну оцінність.

Прислів’я та приказки, влучні перлини народної мудрості, переконують у тому, що птахи для українців здавна були об’єктом милування, предметом для спостереження та порівняння, формулювання власних висновків про світ природи та його вплив на життя й господарську діяльність людини. Ворон, сова, сич, кажан – це не просто концепти птахів, а концепти-символи, концепти-віщуни. Характерні для українськомовної картини світу національно-культурні стереотипи щодо них не втрачають своєї актуальностій й набувають своєрідного прояву в художніх текстах. В їх основі – первісні релігійні уявлення, національний досвід та фольклорні традиції. У творчості М. Стельмаха народна символіка зазначених птахів найкраще проявляється в синтагматичних зв’язках ключових номінацій. Негативна оцінність, що превалює у структурі окреслених концептів, зумовлена як відповідними ознаками денотатів, їхніми зовнішніми та поведінковими характеристиками, так і віруваннями, що склалися в українській картині світу. У контекстуальних умовах негатив іноді перетворюється на позитив, а лексичні засоби викриття зла стають засобами гумору та передачі захоплення птахами як реаліями природи, до якої українці здавна відчували повагу та любов. Амбівалентність концептів птахів-віщунів є національно-культурною стереотипною ознакою, що втілює оцінні норми й ціннісні орієнтири етносу на рівні взаємозв’язків та взаємовпливу двох значущих концептосфер – природи й людини. У художніх текстах аналізовані концепти стають оцінними зразками, з якими порівнюються об’єкти соціуму та їхні властивості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Миколаївна Серебрянська, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури

Посилання

Babakova, O. V. (2016). Asotsiatyvni oznaky kontseptu leleka v ukrainskii linhvokulturi. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Filolohiia. Vyp. 20 (1). S. 8–10. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20%281%29__4 (data zvernennia: 20.11.2020). [in Ukrainian].

Vilchynska, T. P. (2014). Kontsept «leleka» v ukrainskii etnonatsionalnii kartyni svitu. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 10: Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movy. Vyp. 11. S. 13–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2014_11_5 (data zvernennia: 20.11.2020). [in Ukrainian].

Hrekova, M. A. (2015). Kontsept-symvol LEBID u movnii kartyni svitu antychnosti: porivnialnyi ta zistavnyi aspekty. Visnyk KNLU. Seriia: Filolohiia. Tom 18. # 1. S. 35–48. [in Ukrainian].

Zhaivoronok, V. V. (2006). Znaky ukrainskoi etnokultury: slovnyk-dovidnyk. Kyiv: Dovira. 703 s. [in Ukrainian].

Zavadska, V., Muzychenko, Ya., Talanchuk, O., Shalak, O. (2002). 100 naividomishykh obraziv ukrainskoi mifolohii. Kyiv: Orfei. 448 s. [in Ukrainian].

Kazymyr, I. I. (2002). Kontsept PTAKH u movnii kartyni svitu ukrainskoho narodu: aftoref. dys na zdobuttia naukovoho stupenia kand. fil. nauk: spets. 10.02.01 «Ukrainska mova». Kharkiv. 19 s. [in Ukrainian].

Lozko, H. (2004). Ukrainske narodoznavstvo. Kyiv: ArtEK. 472 s. URL: https://pidru4niki.com/kulturologiya/tvarini_ptahi#824 (data zvernennia: 22.11.2020). [in Ukrainian].

Mytropolyt, Ilarion. (1992). Dokhrystyianski viruvannia ukrainskoho narodu: ist.-relih. monohr. Kyiv: Oberehy. 424 s. [in Ukrainian].

Selivanova, O. O. (2006). Suchasna linghvistyka: terminologhichna encyklopedija. Poltava: Dovkillja. 716 s.

Serebrianska, I. M. (2009). Etnokulturnyi kontsept «pryroda» yak skladova prostorovoho kodu. Filolohichni traktaty. # 1. Sumy: SumDU. S. 91–95. URL:https://www.researchgate.net/publication/340818756_ETNOKULTURNIJ_KONCEPT_PRIRODA_AK_SKLADOVA_PROSTOROVOGO_KODU (data zvernennia: 18.11.2020). [in Ukrainian].

Serebrianska, I. M. (2008). Kontsept «leleka» yak etnokulturnyi komponent movy. Materialy ХI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Molod, osvita, nauka, kultura i natsionalna samosvidomist v umovakh yevropeiskoi intehratsii». Tom 2. Kyiv. S. 239–241. [in Ukrainian].

Serebrianska, I. M. (2008). Symvolichnyi komponent u strukturi kontseptu «leleka» (na materiali tvoriv M. Stelmakha). Linhvistychni doslidzhennia. Kharkiv: KhDPU. Vyp. 26. S. 88–92. [in Ukrainian].

Stelmakh, M. P. (1982–1984). Tvory: v 7-my tomakh. Kyiv: Dnipro. [in Ukrainian].

Fits, T. (2008). Kontsept ptakh u movotvorchosti Lesi Ukrainky. Lesia Ukrainka i suchasnist. Lutsk: RVV «Vezha» Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. T. 4, kn. 2. S. 283–292. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-01-04
Як цитувати
Серебрянська, І. (2021). Лінгвокультурні стереотипи птахів-віщунів у творчості Михайла Стельмаха. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (87), 51-56. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-87-08
Розділ
Мова як об’єкт соціолінгвістики та лінгвокультурології