Метафізичний модус відтворення топосу міста: інтерпретація міського простору Петербурга в поемі «Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка

  • Дмитро Юрійович Боклах Луганський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-0691-7034
Ключові слова: метафізичний модус, феноменологічний простір міста, топос міста, локус міста, центр міста, периферія міста, ліричний суб’єкт

Анотація

У статті розкрито метафізичний модус відтворення Петербурга в поемі «Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка. Автор добирає структурно-семіотичну і феноменологічну методологію аналізу просторової структури топосу, локусів та інших просторових образів міста. Топос Петербурга постає метафізичним втіленням царського зла й лихоліттями пригнобленої людини-трудівника.  З’ясовано, що топос міста реалізує єдиний просторово-часовий світ, що фіксується життєвим cogito ліричного суб’єкта. Репрезентовано семіотичні аспекти особливості зображення «центру» та «периферії» міста. Окреслено  питання деталізації і специфіки виокремлення топосу, його структурних елементів як сенсотворчих компонентів для багатоаспектної інтерпретації простору міста.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дмитро Юрійович Боклах, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

здобувач кафедри української літератури факультету української філології та соціальних комунікацій

Посилання

Avseienko V. G. 200 let S.-Peterburga: istoricheskyi ocherk. SPb.: Izdanie Sankt-Peterburgskoy Gorodskoy Dumy: skoropechatnia P. O. Iablonskogo, 1903. 296 s.

Antsyferov N. P. «Nepostizhymyi gorod…» Dusha Peterburga. Peterburg Dostoievskogo. Peterburg Pushkina / sost. M. B. Verblovskaia. SPb.: Lenizdat, 1991. 335 s.

Antsyferov N. P. Puti izucheniia Gorodа kak sotsialnogo organizma. Leningrad: Seiatel, 1926. 151 s.

Barabash Iu. Gogol і Shevchenko (Aktsenty). Slovo i chas. 2009. № 12. S. 3–17.

Barabash Iu. «Koly zabudu tebe, Ierusalyme...» Gogol і Shevchenko. Porivnialno-typologichni studii. Kharkiv: Аktа, 2001. 375 s.

Barabash Iu. Prostorin Shevchenkovogo slova: tekst – kontekst, semantika – struktura. К.: Tempora, 2011. 508 s.

Barabash Iu. Taras Shevchenko: imperatyv Ukraiiny: Istorio- y natsiosofska paradygma. К.: Kyiivo-Mogylianska akademiia, 2004. 181 s.

Boron О. Poetika prostoru v tvorchosti Tarasа Shevchenka. К.: Agentstvo «Ukrayina», 2005. 152 s.

Viazemskyi P. A. Stikhotvoreniia / vstup. st. L. IA. Ginzburg; sost., podgot. tekstа i primech. К. А. Kumpan. Leningrad: Sov. pisatel, 1986. 544 s.

Gadamer Х.-G. Istinna i metod: Osnovy filosofskoy germenevtyky / per. s nem.; obshch. red. и vstup. st. B. N. Bessonova. М.: Progress, 1988. 704 s.

Grabovych G. Shevchenko iak mifоtvorets: Semantika symvoliv u tvorchosti poeta / per. z ang. S. Pavlychko. К.: Radianskyi pysmennyk, 1991. 212 s.

Gusserl E. Izbrannye raboty / sost. V. A. Kurennoy. М.: Izdatelskyi dom «Territoriia budushchego», 2005. 464 s.

Gusserl E. Kartezianskie meditatsii / per. s nem. V. I. Molchanov. М.: Akademicheskiy proekt, 2010. 229 s.

Gusserl E. Sobraniie sochineniy / perev. s nem. V. I. Molchanov. М.: Gnozis, Dom intellektualnoy knigi, 2001. T. 3. Logicheskie issledovaniia. 577 s.

Dziuba І. Taras Shevchenko. Zhyttia і tvorchist. К.: Vydavnychiy dim «Kyiivo-Mogylianska akademiia», 2008. 718 s.

Dziuba І. Tsari. Monarkhiia. Monarkhizm: Viziia Tarasа Shevchenka. Suchasnist. 2004. № 9. S. 78–90.

Zhulynskyi М. Dvi polovynky ukrayinskogo sertsia. Shevchenko і Gogol: Peterburg: u poshukakh vlasnoyi sutnosti. Bakhmutskyi shliakh. 2010. №1/2. S. 3–23.

Zabuzhko О. Shevchenkiv mif Ukraiiny. Sproba filosofskogo analizu. К.: Fakt, 2009. 148 s.

Kamiu А. Buntuiushchiy chelovek. Filosofiia. Politika. Iskusstvo. М.: Politizdat, 1990. 415 s.

Karpovets M. V. Misto iak svit liudskogo buttia: filosofсько-antropologichnyi analiz: dys. … kand. filos. nauk: 09.00.04. К., 2013. 224 s.

Kodak М. Pragmatychnyi uzus realizmu (Komediia Shevchenka «Son» iak tekst). Slovo і chas. № 11. 2001. S. 60–73.

Levytskyi V. Nasnaga tа motoroshnist «inogo kraiu»: urbanizm u literaturnykh tvorakh Tarasа Shevchenka. Slovo i chas. 2015. № 3. S. 28–36.

Lotman IU. M. Semiosfera. SPb.: «Iskusstvo – SPB», 2000. 704 s.

Merlo-Ponti М. Fenomenologiia vospriiatiia / per. s frants. ; pod red. I. S. Vdovinoy, S. L. Fokina. SPb.: Iuventa, Nauka, 1999. 603 s.

Molchanov V. I. О prostranstve i vremeni vnutrennego opyta. Sushchnost i slovo: sb. naychnykh statey k iubileiu professora N. V. Motroshilovoy. М.: Fenomenologiia i germenevtika, 2009. S. 437–456.

Pavlychko S. Diskurs modernizmu v ukrayinskiy literaturi. К.: Lybid, 1999. 447 s.

Pakharenko V. Nacherk Shevchenkovoii etyky. Cherkasy: Brama-Ukrayina, 2007. 208 s.

Rubchak B. Міty mеtamorfoz, abo Poshuky dobrogo svitu: Еseii / uporiad. V. Gabor. Lviv: LA «Piramida», 2012. 484 s.

Sabadukha V. Ukrayinska natsionalna ideia ta kontsepsiia osobystogo buttia: Monografiia. Ivano-Frankivsk: Foliant, 2012. 176 s.

Toporov V. N. Vilnius, Wilno, Vilna: Gorod i mif. Balto-slavianskie etnoiazykovye kontakty: sb. nauch tr. М.: Nauka, 1980. S. 3–71.

Toporov V. N. Mif. Ritual. simvol. Obraz: issledovaniia v oblasti mifоpoeticheskogo. М.: Progress. Kultura, 1995. 624 s.

Ulitska D. Fenomenоlogichna filosofія literatury. Literatura. Teoriia. Metodologiia / per. z polskoiy S. Iakоvеnkа; uporiadkuv. і nauk. red. D. Ulitskoii. К.: Vydavnychiy dim «Kyiivo-Mogylianska akademiia», 2008. S. 114–135.

Filosofska dumka v Ukrayini: Biobibliogr. slovnyk / Avt. коl.: V. S. Gorskyi, М. L. Tkachuk, V. М. Nichyk ta in. К.: «Pulsary», 2002. 244 s.

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk / gоl. red. V. І. Shynkaruk. К.: NAN Ukraiiny; In-t filosofії im. G. S. Skovorody; Abrys, 2002. 742 s.

Fomenko Е. G. Gorodskoy topos v «Dublintsakh» Dzheymsa Dzhoysa: sinkhronizatsiia prostranstvennoy odnovremennosti. Aktualni problemy slovianskoyi filologii. Lingvistyka і literaturoznavstvo: Міzhvuz. zb. nauk. st. 2010. Vyp. XXIII. Ch. 4. S. 32–39.

Khaydegger М. Bytie i vremia / per. s nem. V. V. Bibikhina. Kharkov: «Folio», 2003. 503 s.

Khaydegger М. Prolegomeny k istorii poniatiia vremeni. Tomsk: Izdatelstvo «Vodoley», 1998. 384 s.

Khomenko О. Shevchenko u Peterburzi: initsiatsiia kshatriia. Ukrayinoznavstvo. № 1. 2005. S. 36–45.

Shevchenko Т. G. Povne zibrannia tvoriv: u 6 t. / redkol.: М. G. Zhulynskyi (golova) ta in. К.: Naukова dumka, 2003. Т. 1: Poeziia 1837-1847. 784 s.

Shevchenko Т. G. Povne zibrannia tvoriv: u 6 t. / redkol.: М. G. Zhulynskyi (golova) ta in. К.: Naukова dumka, 2003. Т. 5: Shchodennyk. Avtobiografiia. Statti. Arkheologichni nоtatki. «Bukvar iuzhnorusskiy». Zapisi narodnoyi tvorchosti. 496 s.

Iampolskyi М. Tkach I vizioner: Ocherki istorii reprezentatsii, ili О materialnom I idealnom v kulture. М.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2007. 616 s.

Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Боклах, Д. (2019). Метафізичний модус відтворення топосу міста: інтерпретація міського простору Петербурга в поемі «Сон» («У всякого своя доля…») Т. Шевченка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (81), 19-27. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2019-81-03
Розділ
Літературознавчі дослідження: теоретичні та прикладні аспекти