До питання про класифікацію української соціологічної термінології

  • Ярослава Володимирівна Синєгуб Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини
Ключові слова: соціологічний термін, тематична група, класифікація, українська соціологічна терміносистема

Анотація

Ця стаття є спробою обґрунтувати засади тематичної класифікації українських соціологічних термінів, визначити принципи їх системного упорядкування. У статті виділено й проаналізовано 9 тематичних груп на позначення соціологічних найменувань. Розмежовано поняття лексико-семантичної та тематичної груп. У галузевій термінології соціологічні терміни позначають елементи, відношення та особливості відповідної терміносистеми. Їх можна поділити на ряд узагальнювальних тематичних найменувань категорійних наукових понять: явищ, процесів, ознак, властивостей, здатностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ярослава Володимирівна Синєгуб, Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини

аспірантка кафедри української мови та методики її
викладання

Посилання

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова – М. : Сов. энциклопедия, 1966. – 605 с.

2. Барвіцька Г. К. Формування української термінології обліку та аудиту: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова / Г. К. Барвіцька – К. : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2014. – 197 с.

3. Васильев Л. М. Теория семантических полей /Л. М. Васильев // Вопросы языкознания. – 1971. – № 5. – С. 105 – 113.

4. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник – К. : Вища шк., 1985. – 360 с.

5. Книшенко Н. П. Українська дорожно-будівельна термінологія: структура і семантичні відношення: автореф. дис. … канд. філол. наук, спец.: 10.02.01 – українська мова / Н. П. Книшенко. – Х., 2013. – 20 с.

6. Критенко А. П. Тематичні групи слів і синонімія /А. П. Критенко // Слов’янське мовознавство. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – Вип. 4. – С. 198 – 211.

7. Лепеха Т. В. Лексико-семантичні та словотвірно-структурні особливості судово-медичної термінології: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Т. В. Лепеха – Дніпропетровськ, 2000. – 19 с.

8. Плотников Б. А. Основы семасиологии / Б. А. Плотников – Минск : Высшая школа, 1984. – 223 с.

9. Реформатский А. А. Введение в языкознание / А. А. Реформатский ; под ред. В. А. Виноградова. – М. : Аспект Пресс, 1999. – 536 с.

10. Саяхова Л. С. Лексика как система и методика её усвоения /Л. С. Саяхова – Уфа : Изд-во Башкирского ун-та, 1979. – 88 с.

11. Уфимцева А. А. Лексическое значение. Принцип семиологического описания лексики / А. А. Уфимцева. – М. : Наука, 1986. – 240с.

12. Филин Ф. П. Очерки по теории языкознания / Ф. П. Филин – М. : Наука, 1982. – 336 с.

13. Халіновська Л. А. Тематичні групи лексики на позначення назв літальних апаратів в українській мові / Л. А. Халіновська // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. Вип. VIII / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – К. : КНЕУ, 2009 – С.176–179.

14. Чорна О. В. Українська термінологія податкової сфери: структура, функціонування, формування: автореф. дис. … канд. філол. наук, спец.: 10.02.01 - українська мова / О. В. Чорна. – К., 2009. – 20c.

15. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики: уч. пособ. для студ. высш. уч. завед. / Д. Н. Шмелев. – М. : Наука, 1973. – 280с.

16. Trier J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes. – Heidelberg, 1931.

17. Weisigerber L. Gruidzьge der inhaltbezogenen Grammatik. – Dьsseldorf, 1962.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Синєгуб, Я. (2018). До питання про класифікацію української соціологічної термінології. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 155-160. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10146
Номер
Розділ
Актуальні проблеми сучасної лексикології та термінознавства