Вербалізація екзистенційного мотиву смерті в поетичній картині світу В. Свідзінського: семантико-синтаксичний аспект

  • Ірина Ігорівна Сметана Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
Ключові слова: індивідуальний стиль, речення, безсполучникове речення, повтор, порівняння

Анотація

У статті здійснено семантико-синтаксичний аналіз репрезентування екзистенційного мотиву смерті в поезіях В. Свідзінського. З’ясовано, що цей мотив представлений переважно структурою складних речень. Досліджено, що для образного змалювання природи, позбавленої життя, плину часу, письменник активно використовує синтаксичні елементи, які ускладнюють речення, але надає перевагу однорідним членам, зокрема присудкам, та відокремленим обставинам, вираженим порівняльними зворотами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Ігорівна Сметана, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

старший викладач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

Посилання

1. Калашник О. Інфернальні візії в поезії В. Свідзінського і Г. Тракля / О. Калашник // Питання літературознавства : наук. зб. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; ред. О. В. Червінська. – Чернівці : ЧНУ, 1966. – Вип. 80. – 2010. – С. 149 – 155.

2. Неборак В. Смерть і вічність у поезії Володимира Свідзінського (натурфілософський аспект) / В. Неборак // Світовид. – 1992. – 2 (7). – С. 104–112.

3. Райс Е. Володимир Свідзінський / Е. Райс // Сучасність. – 1961. – № 4. – С. 82–92.

4. Свідзінський В. Є. Твори : у 2 т. / вид. підготувала Елеонора Соловей / В. Є. Свідзінський. – К. : Критика, 2004. – (Відкритий архів). – Т. 1. Поетичні твори. – 584 с.

5. Тимченко А. О. Мотивна структура поезії Володимира Свідзінського : дис. … канд. філол. наук ; 10.01.01 / Тимченко Антоніна Олександрівна. − Харків, 2010. – 209 с.

6. Токмань Г. Мотив смерті у збірці Володимира Свідзінського «Ліричні поезії» / Г. Токмань // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. – Вип. 13. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди», 2012. – С. 30–38.

7. Яковенко Л. Ключові концепти мовної картини світу у дискурсі поезії Володимира Свідзінського / Л. Яковенко // Творчість Володимира Свідзінського : зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2003. – С. 146–158.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Сметана, І. (2018). Вербалізація екзистенційного мотиву смерті в поетичній картині світу В. Свідзінського: семантико-синтаксичний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 110-114. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10134
Номер
Розділ
Проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту у світлі традицій Харківської філологічної школи