Увічливість як національно-культурна категорія

  • Алла Петрівна Болотнікова Полтавський технічний національний університет імені Ю. Кондратюка
Ключові слова: категорія ввічливості, національно-культурна категорія, модель української ввічливості, засади ввічливості, модель увічливого українця

Анотація

Стаття містить аналіз увічливості як національно-культурної категорії. За основу прийнято визначення ввічливості як комунікативної категорії, що дає можливість вибудувати стратегію ввічливості в усному мовленні з урахуванням лексико-граматичної структури мовних одиниць. Звертається увага на те, що розуміння ввічливості в різних етнокультурних спільнотах неоднакове й ці відмінності знаходять своє відображення в мові та мовленні. Пріоритетним у статті є аналіз моделі української ввічливості та її засад, а також представлення моделі ввічливого українця. Автор зазначає, що важливою ознакою національного маркування ввічливості є вибір шкали аналізу: абсолютної (семантичної) і відносної (прагматичної), де перша стосується мовного рівня, а друга – комунікативного.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Алла Петрівна Болотнікова, Полтавський технічний національний університет імені Ю. Кондратюка
викладач кафедри іноземної філології та перекладу

Посилання

1. Алпатов В. М. Категории вежливости в современном японском языке / В. М. Алпатов. – М. : Наука, 1978. – 109 с.

2. Баландіна Н. Ф. Функції і значення чеських прагматичних кліше в комунікативному контексті : Монографія / Н. Ф. Баландіна. – Київ : АСМІ, 2002. – 332 с.

3. Бенаккьо Р. Конкуренция видов, вежливость и этикет в русском императиве / Р. Бенаккьо // Russian Linguistics. – 2002. – № 26. – С. 149–178.

4. Білоус М. П. Мовленнєвий етикет українського народу /М. П. Білоус // Культура мови і культура в мові : Зб. наукових праць. – К., 1991. – С.74–81.

5. Богдан С. Мовний етикет українців : традиції і сучасність / С. Богдан. – К. : Рідна мова, 1998. – 475 с.

6. Вєтрова Е. С. Семантика і функціонально-комунікативний аспект етикетних одиниць в епістолярній спадщині українських письменників ХІХ ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Е. С. Вєтрова. – Донецьк, 2004. – 20 с.

7. Гнатюк Л. Прагматичні й функціонально-комунікативні аспекти ввічливості (на матеріалі сучасної української мови) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Л. Гнатюк. – Івано-Франківськ, 2007. – 18 с.

8. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. – Київ : Т-во «Знання» України, 1991. – 240 c.

9. Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 6 : У – Я / Уклад. : Г. П. Півторак та ін. – 2012. – 568 с.

10. Журавльова Н. М. Поетика української епістолярної ввічливості ХІХ – початку ХХ століття / Н. Журавльова. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012 . – 548 с.

11. Земская Е. А. Категория вежливости : общие вопросы национально-культурной специфики русского языка / Е. А. Земская // Zeischrift fur Slavische Philologie 56. – 1997. – № 2. – С. 271 – 301.

12. Карасик В. И. Язык социального статуса / В. И. Карасик. – М. : Ин-т языкознания РАН; Волгоградский государственный педагогический институт, 1992. – 330 с.

13. Кизима В. “Незалежність відˮ чи “незалежність дляˮ? Маргінальна сутність ментальності України / В. Кизима // Віче. – 1993. – № 9. – С. 114–126.

14. Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских лингвокультурных традицій / Т. В. Ларина. – М. : Рукописные памятники Древ. Руси, 2009. – 512 с.

15. Миронюк О. М. Історія українського мовного етикету. Звертання / О. М. Миронюк. – К. : Логос, 2006. – 167 с.

16. Новий тлумачний словник української мови : у 4 томах / Уклад. : В. В. Яременко, О. С. Сліпушко. – К., 1999.

17. Попова З Д. Семантико-когнитивный анализ языка / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж, 2006. – 226 с.

18. Попович М. М. Мовна категорія особи: феноменологічний аспект розгляду / М. М. Попович // НВЧУ : зб. наук.праць. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 425. Романо-словʼянський дискурс. – С. 23–27.

19. Радевич-Винницький Я. К. Етикет і культура спілкування : навчальний посібник / Я. К. Радевич-Винницький. – Львів: СПОЛОМ, 2001. – 224 с.

20. Ратмайр Р. Прагматика извинения : Сравнительное исследование на материале русского языка и русской культуры / Р. Ратмайр / Пер. Е. Араловой. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 272 с.

21. Словарь по этике / Под ред. И. С. Кона. – 3-е изд. – М. : Политиздат, 1975. – 392 с.

22. Словник української мови : в 11 т. / за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980.

23. Старовойт І. С. Збіг і своєрідності західноєвропейської та української ментальностей: філософсько-історичний аналіз / І. С. Старовойт – Тернопіль : Діалог, 1997. – 256 с.

24. Стельмахович М. Мовний етикет українців / М. Стельмахович // Культура слова. – К., 1981. – Вип. 20. –
С. 6–12.

25. Сухомлинський В. О. Слово про слово. / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : У 5 т. – К., 1977.

26. Телеки М. М. Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру / М. М. Телеки, В. Д. Шинкарук. – К. : Видавництво МДГУ імені Петра Могили, 2007. – 176 с.

27. Тлумачний словник української мови : 14000 слів / Укладачі : Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига – Харків : Синтекс, 2002. – 672 с.

28. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики : Словник / М. Г. Тофтул. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 416 с.

29. Фабіан М. П. Етикетна лексика в українській, англійській та угорській мовах / М. П. Фабіан. – Ужгород : Інформаційно-видавниче агентство «ІВА», 1998. – 256 с.

30. Формановская Н. И. Речевое взаимодействие : коммуникация и прагматика / Н. И. Формановская. – М. : ИКАР, 2007. – 480 с.

31. Чижевський Д. Українська філософія / Д. Чижевський // Філософські студії. – 1993. – № 1. – С. 48–157.

32. Чмут Т. Культура спілкування / Т. Чмут. – Хмельницький : ХІРУП, 1996. – 346 с.

33. Шаховский В. И. О лингвистике эмоций / В. И. Шаховский // Язык и эмоции. – Волгоград : Перемена, 1995. – С. 3–15.

34. Юшкевич Ю. С. Аксіологічна складова української ментальності та механізми її збереження / Ю. С. Юшкевич // Наукове пізнання : методологія та технологія. – 2012. – № 1 (28). – С. 140–144.

35. Huszcza R. Honoryfikatywność. Gramatyka. Pragmatyka. Typologja / R. Huszcza. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 228 s.

36. Marcjanik M. Grzeczność w komunikacji językowej / M. Marcjanik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 166 s.

37. Ożóg K. Zwroty grzecznościowe współczesnej Polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa) / K. Ożóg // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CM XIII. Prace Językoznawcze. – Zeszyt 98. – Kraków, 1990. – 92 s.

38. Sifianou M. Politeness Phenomena in England and Greece : A Cross-cultural Comparison / M. Sifianou. – Oxford, 1992.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Болотнікова, А. (2018). Увічливість як національно-культурна категорія. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 63-68. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10123
Номер
Розділ
Комунікативно-прагматичні виміри різних типів дискурсу