Опозиції «верх – низ» та «рух угору – рух вниз» як аксіологічні маркери концепту «життя»

  • Марія Павлівна Бобро Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: концепт «життя», верх, низ, рух, оцінка

Анотація

У статті проаналізовано особливості оцінної репрезентації концепту життя опозиціями «верх – низ» та «рух угору – рух униз». Cхарактеризовано специфіку національно маркованого негативного сприйняття низу на противагу позитивній оцінці верху. Досліджено образи статичного перебування угорі чи внизу, що метафорізують життєві стани (матеріальний, соціальний, психологічний), а також описано рух угору чи вниз як символ зміни такого стану. Виокремлено образи «небо», «рай», «земля», «крила», «голова», «ноги» як конкретизатори верху і низу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марія Павлівна Бобро, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

старший викладач кафедри загального та прикладного
мовознавства

Посилання

1. 100 найвідоміших образів української міфології / [В. Завадська, Я. Музиченко, О. Таланчук, О. Шалак]. – К.: Орфей, 2002. – 448 с.

2. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович . – К. : Либідь, 2002. – 664 с.

3. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / Віталій Вікторович Жайворонок. – Київ : Довіра, 2006. – 703 с.

4. Славянские древности : Этнолингвистический словарь в 5-ти томах / [под ред. Н. И. Толстого]. – Т. 1 : А–Г. – М. : Международные отношения, 1995. – 578 с.

5. Словник символів культури України / За заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка, В. В. Куйбіди. – К. : Міленіум, 2005. – 352 с.

6. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский Край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом. Юго-западный отдел: Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. – Т. 1. – С.-Петербург, 1872. – 468 с.

7. Lakof G. Metaphors we live by / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago, London : The University of Chicago Press, 1980. – 242 p.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Бобро, М. (2018). Опозиції «верх – низ» та «рух угору – рух вниз» як аксіологічні маркери концепту «життя». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 39-42. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10117
Номер
Розділ
Когнітивні та лінгвокультурологічні аспекти дослідження мови