Методологічні засади порівняльно-історичних досліджень українських мовознавців 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст.

  • Олександр Вікторович Піскунов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
  • Катерина Анатоліївна Тищенко ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Ключові слова: метод дослідження, історичний метод, порівняльний метод, джерела вивчення історії мови, хронологізація мовних явищ

Анотація

У статті детально проаналізовано методологічні засади порівняльно-історичних досліджень українських мовознавців 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст., зокрема П. О. Бузука, А. Ю. Кримського, К. Т. Німчинова, Є. К. Тимченка та ін. Вивчено реалізацію методологічних поглядів цих мовознавців у працях з історії східнослов’янських мов. Показано новаторський характер тверджень учених для подальшого розвитку мовознавства. Доведено, що названі українські дослідники, які зверталися до історичного й порівняльного методів, стали продовжувачами традицій учених Харківської, Московської, Казанської шкіл.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олександр Вікторович Піскунов, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

старший викладач кафедри германської та слов’янської
філології

Катерина Анатоліївна Тищенко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської
та слов’янської філології

Посилання

1. Бузук П. О. Коротка історія української мови : вступ і звучня / П. О. Бузук. – Одеса, 1924. – 60 с.

2. Бузук П. О. Нарис історії української мови. Вступ. Фонетика і морфологія, з додатком історичної хрестоматії / П. О. Бузук. – К., 1927. – 98 с.

3. Бузук П. А. Асноўная пытанні мовазнаўства : падручная кніга для настаўнікаў беларускае мовы і студэнтаў-лінгвістаў / П. А. Бузук. – Менск : Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1926. – 123 с.

4. Бузук П. А. Очерки по психологіи языка / П. А. Бузук – Одесса : Типографія «Техникъ», 1918. – 140 с.

5. Глущенко В. А. Лінгвістичний метод і його структура / В. А. Глущенко // Мовознавство. – 2010. – № 6. – С. 32–44.

6. Глущенко В. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. – 20-і рр. ХХ ст.) / В. А. Глущенко // НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Відп. ред. О. Б. Ткаченко. – Донецьк, 1998. – 222 с.

7. Голуб О. М. Лінгвістична спадщина П. О. Бузука в сучасному контексті: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Донецький національний ун-т. / О. М. Голуб – Донецьк, 2006. – 20 с.

8. Кульбакин С. М. История русского языка. Краткая фонетика : из лекций, читанных в 1909–10 уч. ак. г. [Литограф. изд.] / С. М. Кульбакин. – Харьков, [1909–10]. – 155 с.

9. Крымский А. Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья / А. Е. Крымский – М., 1907. – Т. 1. – Вып. 1. – С. 16 – 200.

10. Німчинов К. Український язик у минулому і тепер / К. Німчинов. – 2-е вид. – К. : Державне вид-во України, 1926. – 90 с.

11. Поржезинский В. К. Важнейшие моменты в истории сравнительного языковедения. (Пробная лекция, прочитанная в Моск. ун-те в окт. 1895 г.) / В. К. Поржезинский – Варшава, 1897. – 26 с.

12. Постовалова В. И. Историческая фонология и ее основания : опыт логико-методологического анализа / Валентина Ивановна Постовалова. – М. : Наука, 1978. – 203 с.

13. Романович Е. М. П. А. Бузук / Романович Евгения Михайловна, Юревич Елена Казимировна. – Мінск : Выдавецтва «Навука і техніка», 1969. – 104 c.

14. Тимченко Є. Слов’янська одність і становище української мови в слов’янській родині / Євген Тимченко // Історія української мови : хрестоматія / упор. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. – К. : Либідь, 1996. – С. 38–48.

15. Тищенко К. А. Історія української мови в науковій концепції А. Ю. Кримського : Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / Донецький національний університет / Тищенко Катерина Анатоліївна. – Донецьк, 2006. – 20 с.

16. Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение : Общий курс / Ф. Ф. Фортунатов // Фортунатов Ф. Ф. Избр. труды: в 2-х т. – М. : Учпедгиз, 1956. – Т. 1. – С. 21–197.

17. Шахматов А. А. [Рец. :] А. Е. Крымский. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья. – М., 1907 – 08 / А. А. Шахматов // Rocznik slawistyczny. – 1909. – Т. 2. – С. 135–174.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Піскунов, О., & Тищенко, К. (2018). Методологічні засади порівняльно-історичних досліджень українських мовознавців 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 21-24. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10113
Номер
Розділ
Ідеї Харківської філологічної школи в історичній ретроспективі та сучасних лінгвістичних парадигмах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)