О. О. Потебня про джерела вивчення історії східнослов’янських мов

  • Володимир Андрійович Глущенко ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
  • Ірина Миколаївна Рябініна ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет
  • Катерина Анатоліївна Тищенко ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Ключові слова: джерела вивчення історії мови, давні писемні пам’ятки, сучасні говори

Анотація

У статті зазначено, що О. О. Потебня зробив вагомий внесок у розв’язання проблеми джерел вивчення історії східнослов’янських мов. Проаналізовано низку капітальних праць ученого, що увійшли в золотий фонд вітчизняного мовознавства. Доведено, що пріоритетним джерелом вивчення історії мови в студіях О. О. Потебні виступали сучасні діалектні дані; матеріал давніх писемних пам’яток було кваліфіковано як найважливіше серед допоміжних джерел.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Володимир Андрійович Глущенко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри германської та слов’янської філології

Ірина Миколаївна Рябініна, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури

Катерина Анатоліївна Тищенко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської
та слов’янської філології

Посилання

1. Владимиров П. В. Пятидесятилетие «Мыслей об истории русского языка» (Очерк трудов за 50 лет и нове материалы) / П. В. Владимиров – К., 1899. – 45 с.

2. Глущенко В. А. Джерела вивчення історії мови в концепції О. О. Потебні / В. А. Глущенко, І. М. Рябініна, Е. Р. Брагіна // Словознавчі студії : науково-метод. зб. / відп. ред. В. А. Глущенко. – Слов’янськ : СДПІ, 2001. – С. 77–83.

3. Глущенко В. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. – 20-і рр. ХХ ст.) / В. А. Глущенко // НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Відп. ред. О. Б. Ткаченко. – Донецьк, 1998. – 222 с.

4. Глущенко В. А. А. А. Шахматов и проблемы русской исторической фонетики / В. А. Глущенко // Филол. науки. – 1987. – № 3. – С. 38–45.

5. Житецкий П. И. Очерк звуковой истории малорусского наречия / П. И. Житецкий. – К., 1876. – IV, 376 с.

6. Колесов В. В. Становление идеи развития в русском языкознании первой половины XIX в. / В. В. Колесов // Понимание историзма и развития в языкознании первой половины XIX века / отв. ред. А. В. Десницкая. – Л. : Наука, 1984. – С. 163–199.

7. Колосов М. А. Загадочные звуки в истории русского языка / М. А. Колосов. – Варшава, 1877. – 45 с.

8. Колосов М. А. Очерк истории звуков и форм русского языка с XI по ХVI столетие / М. А. Колосов. – Варшава, 1872. – 192 с.

9. Німчук В. В. Історія дзвінких африкат і засобів їх позначення в українській мові (до 60-річчя «Українського правопису») / В. В. Німчук // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С. 7–14.

10. Потебня А. А. Два исследования о звуках русского языка : I. О полногласии, II. О звуковых особенностях русских наречий / А. А. Потебня. – Воронеж, 1866. – 156, III с.

11. Потебня А. А. К истории звуков русского языка / А. А. Потебня. – Воронеж, 1876. – Ч. 1. – VI, 243 c.

12. Потебня А. А. К истории звуков русского языка : Этимологические и другие заметки / А. А. Потебня. – Варшава, 1880. – Ч. 2. – II, 31, 70, 25 c.

13. Потебня А. А. Разбор сочинения П. Житецкого «Очерк звуковой истории малоруського наречия» / А. А. Потебня. – К., 1876. – СПб, 1878. – 76 с.

14. Рябініна І. М. Джерела вивчення історії мови в українському та російському мовознавстві ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. / І. М. Рябініна – Слов’янськ : Видавець Маторін Б. І., 2011. – 174 с.

15. Франчук В. Ю. Харьковская лингвистическая школа / В. Ю. Франчук, Ю. В. Рождественский // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – С. 569–570.

16. Шахматов А. А. Русский язык : лекции, читанные в Моск. ун-те. 1890–91 ак. г. / А. А. Шахматов. [– Литограф. изд. – М., 1890–91]. – 179 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Глущенко, В., Рябініна, І., & Тищенко, К. (2018). О. О. Потебня про джерела вивчення історії східнослов’янських мов. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 11-14. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10111
Номер
Розділ
Ідеї Харківської філологічної школи в історичній ретроспективі та сучасних лінгвістичних парадигмах