Сакральне значення золота та грошей у спільнослов’янських фольклорних формулах (на матеріалі творів О. О. Потебні)

  • Тетяна Володимирівна Охріменко Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: народна поезія, символіка багатства, грошова номінація, грошова культура

Анотація

Стаття містить аналіз міфопоетичної концепції О. О. Потебні, в якій відображені уявлення слов’ян про найважливіші елементи грошової культури, пов’язаної із символікою золота, дорогоцінних металів, потаємних скарбів, цінних природних ресурсів, первинних елементів буття, жіночого начала, небесного та потойбічного світу. Народнопоетичне тлумачення феномену багатства включає в себе таке: здоров’я людини, родючість землі, юну дівочу красу, плідність та щасливу долю молодої сім’ї, довгі та веселі роки життя, добробут у господі, Божу ласку, допомогу та прихильність пращурів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Охріменко, Київський національний лінгвістичний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри
російської мови і літератури

Посилання

1. 100 найвідоміших образів української міфології / [під заг. ред. О. Таланчук, Ю. Бедрика]. – К. : «Автограф»; Книжковий дім «Орфей», 2007. – 460 с.

2. Большой экономический словарь / [под ред. А. Н. Азрилияна]. – М. : Институт новой экономики, 2007. – 1472 с.

3. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу / І. О. Голубовська. – К. : Логос, 2004. – 284 с.

4. Гроші та кредит / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.] – К. : Либідь, 1992. – 331 с.

5. Енциклопедичний словник бізнесмена : менеджмент, маркетинг, інформатика / [під заг. ред. М. І. Молдованова]. – К. : Техніка, 1993. – 856 с.

6. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури / В. В. Жайворонок – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

7. Іваненко О. В. Слов’янська міфологія у творчості О.О. Потебні / О. В. Іваненко // Наукова спадщина О. О. Потебні у слов’янському культурному просторі: [зб.наук.праць / ред.колегія : В. М. Бріцин, В. В. Жайворонок та ін.]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 75–87.

8. Киреевский И. Р. Мифы древних славян / И. Р. Киреевский. – Харьков–Белгород : «Клуб семейного досуга», 2010. – 240 с.

9. Назаров Н. А. Індоєвропейське походження формул українського фольклору : сучасна інтерпретація спостережень О.О. Потебні / Н. А. Назаров // Мовознавство – 2015. – № 6. – С. 66–71.

10. Потебня О. Мова. Національність. Денаціоналізація: статті і фрагменти / О. Потебня; [упорядкування і вступ. ст. Юрія Шевельова]/ – Нью-Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1992. – 156 с.

11. Олександр Потебня : Сучасний погляд // Матеріали міжнародних читань, присвячених 170-річчю від дня народження фундатора Харківської філологічної школи. – Х. : Майдан, 2006. – 224 с.

12. Потебня Александр. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий / А. А. Потебня // Символ и миф в народной культуре; [сост. А. Л. Топоркова] – М. : Лабиринт, 2007. – С. 92–328.

13. Потебня Александр. О некоторых символах в славянской народной поэзии / А. А. Потебня // Символ и миф в народной культуре; [сост. А.Л. Топоркова] – М. : Лабиринт, 2007. – С. 5–91.

14. Райзберг Б. А. Психологическая экономика / Б. А. Райзберг. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 432 с.

15. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева – М. : ИНФРА-М, 1996. – 496 с.

16. Рябченко Н. Г. Действие внутренних и внешних факторов языкового развития в истории русских денежных наименований. Автореф. дис… канд. филол.н. / Н. Г. Рябченко. – Одесса, 1966. – 23 с.

17. Славянская мифология. Энциклопедический словарь / [отв. ред. С. М. Толстая]. – М. : Международные отношения, 2002. – 512 с.

18. Топорков А. Л. Работы А. А. Потебни о народной поэзии / А. А. Потебня // Символ и миф в народной культуре; [сост. А. Л. Топоркова]. – М. : Лабиринт, 2007. – С. 443–447. – (Серия «Разыскания в области филологии, истории и традиционной культуры: Rare texte»).

19. Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня. Сторінки життя і наукової діяльності / В. Ю. Франчук. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 376 с.

20. Ющенко В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / В. Ющенко, В. Лисицький. – К. : «Скарби», 1998. – 288 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Охріменко, Т. (2018). Сакральне значення золота та грошей у спільнослов’янських фольклорних формулах (на матеріалі творів О. О. Потебні). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 14-21. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10112
Номер
Розділ
Ідеї Харківської філологічної школи в історичній ретроспективі та сучасних лінгвістичних парадигмах