ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У НІМЕЧЧИНІ

  • Наталія Михайлівна Якушко
Ключові слова: зміст освіти, підготовка вчителів, навчання, Німеччина, навчальна програма.

Анотація

Стаття присвячена проблемі  вдосконалення  змісту педагогічної освіти  у Німеччині. Висвітлено  чинники, що  впливають на формування змісту навчання, схарактеризовано основні компоненти змісту підготовки вчителів в Німеччині, розглянуто сутність педагогічної підготовки майбутніх учителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Михайлівна Якушко

кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики професійної освіти, декан факультету початкового  навчання Харківського  національного  педагогічного  університету ім. Г.С. Сковороди.

Посилання

1. Hans N. Weiler Reform der Lehrerbildung und Reform der Hochschulen. Eine doppelte Herausforderung fur Deutschland. / N.Hans // Vortrag an der Technischen Universität München im Rahmen der Vortragsreihe „Bildung – Herausforderungen für Schule und Technische Universität“ am 19. Januar 2009. – 18 S.
2. Hochschulrektorenkonferenz: Empfehlung zur Zukunft der Lehrerbildung in den Hochschulen. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hrk.de/de/beschluesse/109_3122.php.
3. Reform der Lehrerausbildung. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=977.
4. Standards für Lehrerbildung: Bildungswissenschaften. Beschluss Sekretariat der Standigen Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) vom 16.12.2004.
5. Tebbe Theo Lehrerbildung in Deutschland. Welche Anforderungen muss der Lehrer erfüllen und welche Probleme hindern ihn daran? / Theo Tebbe. – GRIN Verlag, 2008. – 19 S.
6. Terhart Ewald Standards für die Lehrerbildung. Eine Expertise für die Kultusministerkonferenz. – [Електроний ресурс].– Режим доступу: http://www.sowi-nline.de/reader/lehrerausbildung/terhart_standards.htm.
7. Zsolnai J. Lehrerbild und Lehrerbildung (Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland und Ungarn). / József Zsolnai, Andrea Óhidy, Ewald Terhart.– VS Verlag für Sozialwissenschaften (GWV) Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2007.– 344 S.
8. Козак Н. Педагогічна освіта Німеччини: здобутки і перспективи / Н. Козак // Наукові записки. Серія: Педагогіка. Вип. 9 / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; Голов. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – С .121-125.
9. Саитова Д. Проблемы педагогического образования в современной Германии: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.п.н.: спец. 13.00.01 / Саитова Диля Адегамовна. – Москва, 2005. – 17 с.
Опубліковано
2015-07-14
Як цитувати
Якушко, Н. (2015). ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У НІМЕЧЧИНІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 207-217. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3607