ГУМАНІСТИЧНІ АКТУАЛІТЕТИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ ІІ ПОЛ. ХІХ ст.

  • Олександр Іванович Попельнюх
Ключові слова: гуманізація освіти, особистісно-зорієнтоване виховання, дитино центричний, соціалізація, національне виховання, педагогічна взаємодія.

Анотація

Проаналізовано основні, найбільш важливі, за переконанням автора, напрями розвитку вітчизняної педагогічної науки ІІ пол. ХІХ століття щодо їх гуманістичного спрямування. Зроблено висновок про їх актуальність і значення для сучасної теорії й освітньої практики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Іванович Попельнюх

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та російської мов Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Посилання

1. Гринченко Б. Цель народной школы / Б. Гринченко // Русский начальный учитель. – 1885. – № 5. – С. 295-298.
2. Гуманизм и реализм в русской школе. – Х., 1889. – 24 с.
3. Енциклопедія освіти / [гол. ред. В.Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
4. Ельницкий К.В. о воспитании : Золотой фонд педагогики / [сост.-ред. Фурсов А.П.]. – М. : Школьная Пресса, 2004. – 192 с.
5. Миропольский С. Ученик и воспитывающее обучение в народной школе. Дидактические очерки / С. Миропольский. – СПб, 1890. – 72 с.
6. Нечепоренко Л.С. Професійно-педагогічна діяльність М.О. Корфа. Монографія/ Л.С. Нечепоренко, О.І. Попельнюх. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 216 с.
7. Побірченко Н.С. Питання національної освіти та виховання в діяльності українських громад (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – К.: Наук. світ, 2000. – 331 с.
8. Русова С.Ф. Справа народньої освіти на Україні / С. Русова // Світло. – 1911. – Кн. І. – С. 52-63.
9. Сикорский И.А. О постановке преподавания и воспитания сообразно естественному ходу умственного развития / И.А. Сикорский // Русская школа. – 1900. – № 2. – С.32-46.
10. Чепіга (Зеленкевич) Я.Ф. Вибрані педагогічні твори : Навч. посіб. / Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) / [Упор., наук. ред. Л.Д. Березівська]. – Х. : „ОВС”, 2006. – 328 с.
11. Школьная диететика: учение о сбережении здоровья детей, посещающих школу / Изложил по доктору Г. Клинке В. Фармаковский. – [6-е изд.]. – Симбирск, 1878. – 189 с.
12. Штифурак В.С. Ідеї гуманізму в національній системі виховання / Володимир Штифурак // Рід. шк. – 1999. – № 11. – С. 4-5.
13. Ярмаченко М.Д. Стан і завдання досягнень в галузі історії педагогіки / М.Д. Ярмаченко // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя. Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія соціально-педагогічна. Випуск 3 / [відп. ред. Ю.М. Ковальчук; наук. ред. О.В. Сухомлинська]. – Т. І. – Кам’янець-Подільський, 2002. – С. 3-6.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Попельнюх, О. (2015). ГУМАНІСТИЧНІ АКТУАЛІТЕТИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ ІІ ПОЛ. ХІХ ст. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 158-162. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3572

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)