ДОМАШНЄ ЧИТАННЯ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ

  • Ірина Юріївна Скрипнік
Ключові слова: домашнє читання, іноземна мова, самостійна робота студентів, анкетування, літературний твір.

Анотація

У  статті обґрунтовано  ведучу роль  аспекту «домашнє читання» як засобу формування навичок самостійної роботи студентів з одного боку та ефективного  інструменту оволодіння  іноземною мовою з іншого. Наведені  та проаналізовані дані  анкетування, присвяченого принципам та критеріям вибору англомовних художніх творів для домашнього читання для студентів середніх – старших курсів мовного факультету.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Юріївна Скрипнік

кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Вдовіна Т.О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання: германські мови» / Т.О. Вдовіна. – Київ, 2003. – 21 с.
2. Грицай А.М. Організація занять з домашнього читання за книгою Л. Алькот «Маленькі жінки» / А.М. Грицай, І.В. Колесник // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М Гоголя. Психолого-Педагогічні науки. – 2011. – № 1. – С. 87-90.
3. Дзекиревская Л.Н. Практика устной и письменной речи как учебный предмет языковых вузов и факультетов / Л.Н. Дзекиревская // Проблемы филологии: язык и литература. – 2010. – № 4. – C. 105-114. Електронний ресурс : Режим доступу: http://psyjournals.ru/ philology/2010/n4/36101_full.shtml.
4. Діброва О.В. Актуальні проблеми домашнього читання у мовному вузі / О.В. Діброва // Web-ресурс научно-практических конференций. Електронний ресурс : Режим доступу: http://www.confcontact.com/2009fi l/3_dibrova.php.
5. Євченко В.В. Використання домашнього читання як засобу формування комунікативної компетенції студентів / В.В. Євченко, С.І. Сидоренко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2004. – № 19. – С. 108-112.
6. Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 480с.
7. Козак Т. Домашнє читання як спосіб формування іншомовного лексичного простору у студентів факультету міжнародних відносин / Т. Козак // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2000. – Вип. 24. – С. 386-390.
8. Мингазова Д.Н. Анкетирование студентов как один из эффективных инструментов самооценки вуза / Мингазова Д.Н., Мовчан Н.И., Романова Р.Г., Сопин В.Ф. // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. Инновации в образовании. – 2009. – № 2. – С. 17–23.
9. Пономарьова Г.М. Використання художніх текстів на уроках домашнього читання з іноземної мови / Г.М. Пономарьова // Вісник Луганського університету імені Тараса Шевченка. – 2011. –№ 17 (228). – С. 164-169.
10. Стрекалова М.Д. Методика преподавания аспекта «домашнее чтение» на младших курсах язикового вуза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)» / М.Д. Стрекалова. – Я., 2008. – 13 с.
11. Шматов Ю.Н. Гипермедийная технология как средство создания ситуаций успеха при изучении органической химии студентами педагогического вуза / Шматов Юрий Николаевич // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – СПб., 2011. – № 138. – С. 153-165.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Скрипнік, І. (2015). ДОМАШНЄ ЧИТАННЯ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 175-183. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3544